Eines bàsiques per actuar com a vocal en els tribunals dels ens locals

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Indemnitzacions

4.1. Quines indemnitzacions perceben els membres de l'òrgan de selecció?

1. Els membres funcionaris de l’òrgan selectiu tenen dret a percebre assistències per la participació en tribunals d’oposicions quan es realitzin exercicis orals o escrits. També tenen dret a percebre les despeses ocasionades pel desplaçament des de la seva residència oficial, així com les dietes per manutenció i allotjament quan corresponguin.

2. Les assistències es meriten d’acord amb el concepte de sessió: per cada sessió de l’òrgan selectiu els seus membres tenen dret a percebre una assistència. Però es percep una única assistència si s’han celebrat diverses sessions el mateix dia.

3. Quan uns mateixos membres hagin participat el mateix dia en diferents òrgans selectius de procediments convocats per la mateixa Administració, meriten el dret a una única assistència o a una assistència per cada òrgan selectiu en què hagin participat en funció del que s’hagi previst a la normativa interna de cada Administració o a les bases de les respectives convocatòries.

4. L’import de les assistències es fixa en funció del grup de titulació de les places convocades i de la categoria que es té dins de l’òrgan selectiu.

D’acord amb el grup de titulació de les places convocades, s’estableixen tres categories diferents. En el quadre següent es mostren les categories existents en el reglament sobre indemnitzacions per raó del servei i l’adequació als nous grups i subgrups de classificació del personal funcionari creats per l'EBEP.

Normativa Categoria primera Categoria segona Categoria tercera
RD 462/2002, indemnitzacions per raó de servei Accés a places del grup A o categories de personal laboral assimilables Accés a places dels grups B i C o categories de personal laboral assimilables Accés a places dels grups D i E o categories de personal laboral assimilables
Nous grups de classificació de personal funcionari de la LEBEP Correspondria a aquesta categoria el subgrup A1 Correspondrien a aquesta categoria el subgrup A2, el grup B i el subgrup C1 Correspondrien a aquesta categoria el subgrup C2 del grup C i les agrupacions professionals

Les categories de personal laboral assimilable han d’estar establertes pel conveni col·lectiu de l’Administració que ha convocat el procés. La categoria de les places convocades hauria de constar a les bases de la convocatòria.

En funció del càrrec que exerceixin dins l’òrgan col·legiat, l’import de les assistències és el següent, aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent:

Càrrec Categoria primera Categoria segona Categoria tercera
President i secretari 45,89 42,83 39,78
Vocals 42,83 39,78 36,72

Aquestes quantitats s’incrementaran un 50 % quan les sessions de l’òrgan selectiu se celebrin en dissabtes o en dies festius.

Excepcionalment, quan la complexitat i dificultat de les proves així ho justifiqui, l’òrgan competent de l’Administració convocant pot abonar les assistències incrementades en un 50 % (també aquelles meritades en dissabtes i festius, que ja han estat prèviament incrementades en un 50 %).

Els membres de l’òrgan selectiu en cap cas poden percebre per les assistències un import total per any natural superior al 20 % de les retribucions anuals que els corresponguin pel lloc de treball principal, exclosos els triennis. Aquesta norma s’aplica en còmput anual i qualsevol que sigui el nombre de tribunals o òrgans de selecció en què s’hagi participat.

5. L’òrgan selectiu ha de fer constar en les actes de les seves sessions la participació de personal assessor i col·laborador a fi que l’Administració convocant els pugui abonar les indemnitzacions que corresponguin.

6. Les despeses per desplaçament s’abonen pel seu import si es poden justificar documentalment o bé d’acord amb un barem segons quilometratge.

Les despeses de viatge s’indemnitzen per l’import del bitllet o passatge utilitzat.

Si s’haguessin d’utilitzar taxis o cotxes de lloguer, caldria l’autorització prèvia de l’Administració convocant per poder reclamar posteriorment el pagament de la despesa. També caldria aquesta autorització per ser indemnitzat per les despeses de peatge en autopistes.

Quan el desplaçament es realitzi en transport públic, seran indemnitzables les despeses produïdes per l’aparcament del vehicle particular a les estacions de ferrocarril, autobusos, ports i aeroports que es justifiquin documentalment.

Si el desplaçament s’ha realitzat amb vehicle particular, s’ha d'abonar la despesa per quilometratge amb l’import següent: 0,19 € per quilòmetre en els desplaçaments efectuats amb cotxe i 0,078 € en els efectuats amb moto.

7. L’Administració que ha convocat el procés selectiu és la que ha d’abonar les indemnitzacions.

Normativa de referència: Reial decret 462/2002


↑ Índex de la unitat

4.2. Quina és la tributació i cotització de les indemnitzacions per raó del servei?

a) Les assistències

D’acord amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les assistències tenen la consideració de rendiment del treball personal i s’hi ha de practicar la retenció corresponent.

L’entitat local ha de retenir el percentatge d’IRPF que correspongui a cada membre del tribunal d’acord amb les normes generals de càlcul de l’impost i, com a mínim, un 2 %. En aquest sentit, el membre de l’òrgan selectiu pot comunicar a l’Administració que li ha d'abonar les assistències quina és la retenció d’IRPF que se li aplica a la nòmina.

D’altra banda, les assistències també estan subjectes a cotització pels conceptes de Seguretat Social. No obstant això, l’administració només pot aplicar aquesta cotització als membres del tribunal que siguin personal propi.

b) Les dietes i els desplaçaments

b.1) Les quantitats abonades en concepte de dieta estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques i també de cotitzar a la Seguretat Social fins a determinats imports. Els imports exempts són els següents:

Dietes exemptes d'IRPF i de cotitzar a la Seguretat Social
Amb pernoctació en un municipi diferent de la residència oficial Sense pernoctar en municipi diferent de la residència oficial
Despeses d'estança Manutenció Manutenció
L'import que es justifiqui documentalment 53,34€/dia 26,67€/dia

Les quantitats que sobrepassin aquests límits estan subjectes a retenció d’IRPF i a cotització a la Seguretat Social (en aquest últim cas, però, cada administració només pot cotitzar els imports percebuts pels membres del tribunal que siguin personal propi).

b.2) Les quantitats abonades en concepte de desplaçament estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques i també de cotitzar a la Seguretat Social.

Dietes per desplaçament exemptes d'IRPF i de cotitzar a la Seguretat Social
Transport públic Vehicle particular
Import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent 0,19€/km més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin

Normativa de referència: Reial decret 462/2002


↑ Índex de la unitat


← Unitat 3 | Unitat 5 →

Torna a munt