Saltar al contingut principal

Instruments de gestió dels òrgans i les entitats del sector públic: de la planificació a la gestió

Nombre de lectures: 0

Unitat 1. Introducció al marc normatiu aplicable a l’Administració instrumental

El marc jurídic és el següent:

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, de règim jurídic i organització administrativa de la Generalitat (derogada parcialment).
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.
 • Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

<<Sumari|

Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre

El sector públic inclou:

 • L’Administració general de l’Estat.
 • Les administracions de les comunitats autònomes.
 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • El sector públic institucional:
 1. Organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les administracions públiques.
 2. Entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, subjectes a les normes d’aquesta Llei que específicament s'hi refereixen, en particular als principis de l’article 3 i, en tot cas, quan exerceixen potestats administratives.
 3. Les universitats públiques, que es regeixen per la seva normativa específica i, supletòriament, per aquesta Llei.

Tenen la consideració d’Administració pública:

 • L’Administració general de l’Estat.
 • Les administracions de les comunitats autònomes.
 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • Els organismes públics i les entitats de dret públic vinculades o dependents de les administracions públiques.

Les corporacions de dret públic es regeixen per normativa específica en l’exercici de funcions públiques atribuïdes per llei o delegades per l'Administració pública i, supletòriament, per aquesta Llei.

<<Sumari|

Àmbit d’aplicació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre

El sector públic inclou:

 • L’Administració general de l’Estat.
 • Les administracions de les comunitats autònomes.
 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • El sector públic institucional:
 1. Organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les administracions públiques.
 2. Entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, subjectes a les normes d’aquesta Llei que específicament s'hi refereixen, en particular als principis de l’article 3, i, en tot cas, quan exerceixen potestats administratives.
 3. Les universitats públiques, que es regeixen per la seva normativa específica i, supletòriament, per aquesta Llei.

Tenen la consideració d’Administració pública:

 • L’Administració general de l’Estat.
 • Les administracions de les comunitats autònomes.
 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • Els organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les administracions públiques.

<<Sumari|

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

El seu àmbit d’aplicació són les administracions de Catalunya, que inclouen les entitats següents:

 • Les entitats que integren l’Administració local.
 • L’Administració pròpia d’Aran.
 • Els organismes autònoms i les entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes, quan exerceixen potestats administratives.
 • Els consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques indicades, quan exerceixen potestats administratives.
 • Les entitats creades per una llei del Parlament no dependents ni vinculades a l’Administració de la Generalitat, quan exerceixen potestats administratives.
 • L’Administració de la Generalitat.

<<Sumari|

Esquema de la unitat 1

Clica aquí per veure l'esquema d'aquesta unitat ampliat<<Sumari||Unitat 2 >>

Data d'actualització: 20.05.2022

Torna a munt