Saltar al contingut principal

Instruments de gestió dels òrgans i les entitats del sector públic: de la planificació a la gestió

Nombre de lectures: 0

Unitat 2. L’Administració territorial i l’Administració instrumental: concepte i règim jurídic

2.1 L’Administració territorial: la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es regeixen per la normativa següent:

- La Llei 13/2008, que suprimeix el nombre màxim de departaments i atorga al president o presidenta de la Generalitat la potestat per crear, modificar o suprimir els departaments mitjançant decret, tot informant-ne el Parlament.

- El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

- La Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, que estableix la classificació següent:

a) Òrgans superiors del Govern:

- President o presidenta de la Generalitat.

- Conseller primer o consellera primera: no és titular de cap departament.

- Vicepresident o vicepresidenta: si no hi ha conseller primer o consellera primera. És titular d’un departament.

- Consellers: per decret es determinen el nombre, la denominació i l'estructura orgànica dels departaments. En tot cas, hi ha un secretari o secretària general.

b) Alts càrrecs de l’Administració:

- Secretaria General (Secretaria adjunta al Departament de la Presidència / secretaries sectorials).

- Comissionats.

- Secretaria del Govern.

- Direccions generals.

c) Òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat:

- Delegats del Govern: tenen rang de secretari o secretària general, estan adscrits al Departament de la Presidència i el seu àmbit territorial és Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Catalunya Central, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.

- Directors de serveis territorials: tenen el rang establert en el decret orgànic de cada departament, s’adscriuen al seu departament a través generalment de les secretaries generals i la seva competència es limita al territori concret i a la matèria del departament.

<<Sumari|

2.2 L’Administració instrumental: la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana

D’acord amb l’exposició de motius d’aquesta Llei, el concepte d’empresa pública es caracteritza pels elements següents:

a) Element material: gestió de serveis de contingut econòmic, industrial o financer.

b) Element formal: la utilització de formes de dret privat.

El concepte organisme autònom es caracteritza pel desenvolupament d’una activitat estrictament administrativa i s'hi aplica la normativa que regula l’activitat de les administracions públiques.

D’altra banda, el text de la Llei estableix la classificació d’entitats següent, a les quals s'aplica l’Estatut de l’empresa pública catalana:

a) Entitats autònomes: fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer.

b) Empreses de la Generalitat:

 1. Entitats de dret públic: estan sotmeses a la Generalitat però apliquen l'ordenament jurídic privat.
 2. Societat civils o mercantils: amb participació majoritària de la Generalitat, d’entitats autònomes o d’altres societats de la Generalitat.

c) Societats civils o mercantils vinculades a la Generalitat: són gestores de serveis públics de titularitat de la Generalitat o bé han subscrit conveni amb la Generalitat, en les quals aquesta pot designar tots els òrgans de direcció o una part, o participar-hi directament o indirectament com a mínim en un 5% del capital social.

<<Sumari|

2.2.1 Organismes autònoms de caràcter administratiu

Dins de l’Administració de la Generalitat hi ha els organismes següents:
 • Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Centre d’Estudis Jurídics
 • Institut per al Desenvolupament de les Terres de l’Ebre
 • Institut Català d’Acolliment i Adopció
 • Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries
 • Agència Catalana de Consum
 • Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
 • Biblioteca de Catalunya.

<<Sumari|

2.2.2 Entitats autònomes de tipus comercial, industrial o financer

El règim jurídic d'aquestes entitats és el següent:

- Es creen per llei del Parlament.

- L’aprovació de l'organització i del règim jurídic s’efectua per decret del Govern.

- Estan subjectes al dret administratiu i al dret privat.

- Estan sotmeses a la tutela jurídica del departament al qual estan adscrites: recurs administratiu davant del titular del departament d’adscripció contra els actes subjectes a dret administratiu.

- La tutela financera i la consolidació pressupostària està sotmesa a dret públic.

- El règim de contractació bàsicament és administratiu, però poden exceptuar-ho.

- Se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General.

- El personal és laboral (excepte per exercir funcions públiques, que es reserven a funcionaris públics).

- Els preus i les tarifes que apliquen, els aprova el titular del departament al qual estan adscrites (delegable en el consell d’administració).

- Els pressupostos, els informa el departament al qual estan adscrites, el Departament d’Economia i Finances, i els aprova el Govern per incloure’ls al projecte de llei de pressupostos.

En l’àmbit de la Generalitat, només n'hi ha una l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat.

<<Sumari|

2.2.3 Empreses de la Generalitat: entitats de dret públic sotmeses al dret privat i societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat

Entitats de dret públic sotmeses al dret privat:

- Es creen per llei del Parlament, que ha d’establir les funcions, els recursos econòmics, les bases d'organització i el règim jurídic.

- Els estatuts, l’organització i el règim jurídic s’estableix per decret del Govern.

- L’activitat d’aquestes entitats s’ha de sotmetre al dret civil mercantil o laboral, tot i que la llei de creació pot establir excepcions, especialment amb les relacions de tutela amb l’Administració.

- S'han de tractar d’activitats de caràcter econòmic o financer susceptibles de contraprestació.

- El personal resta sotmès majoritàriament al dret laboral.

- Se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General.

- Els preus i les tarifes que apliquen, les aprova titular del departament al qual estan adscrites (delegable en el consell d’administració).

- La contractació està sotmesa als principis de la Llei de contractes de les administracions públiques.

- És possible presentar recurs administratiu davant del titular del departament al qual estan adscrites contra els actes subjectes a dret administratiu.

En l'àmbit de la Generalitat tenim les empreses següents:
 • Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)
 • Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
 • Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
 • Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
 • Agència Catalana de Turisme
 • Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
 • Institut Català de Finances
 • Institut Català d’Energia (ICAEN).

Societats mercantils i civils:

- El Govern pot acordar la constitució de societats subjectes a normes civils i mercantils per assolir les finalitats assignades per l’Estatut d’autonomia.

- L’acord de constitució ha de determinar necessàriament la denominació, l’objecte social, el capital fundacional, la forma jurídica i l’aprovació dels estatuts.

- Es constitueixen per acord del Govern, a proposta conjunta del departament vinculat a la societat i el departament competent en matèria patrimonial, i es publica al DOGC.

- En els consells d’administració s'han de nomenar representants dels òrgans sindicals més representatius.

- Se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General.

- El personal es regeix per normes civils, mercantils o laborals.

Exemples de societats mercantils i civils, en l'àmbit de Catalunya:
 • Fira 2000 SA
 • Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEM)
 • Aeroports Públics de Catalunya SLU
 • Instruments Financers per a Empreses Innovadores SLU (IFEM)
 • Teatre Nacional de Catalunya
 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU.

<<Sumari|

2.3 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

D’acord amb l’article 84.1 d’aquesta llei, el sector públic està integrat per:

1. Organismes públics:

 • Organismes autònoms
 • Entitats públiques empresarials.
 • Agències estatals

2. Autoritats administratives independents
3. Societats mercantils estatals
4. Consorcis
5. Fundacions del sector públic
6. Fons sense personalitat jurídica
7. Universitats públiques no transferides.

D’altra banda, estableix la creació d’un inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local, d’inscripció obligatòria en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la llei.

<<Sumari|

Esquema de la unitat 2

Data d'actualització: 20.05.2022

Torna a munt