Saltar al contingut principal

Instruments de gestió dels òrgans i les entitats del sector públic: de la planificació a la gestió

Nombre de lectures: 0

Unitat 5. Enllaços d'interès

5.1 Normativa d'interès

Lleis:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 .

Altres normes:

Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Criteris 4/2018, de 27 de novembre, de la Intervenció General sobre la relació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic amb les entitats del sector públic que no son mitjà propi.

5.2 Portals d'interès

Data d'actualització: 20.05.2022

Torna a munt