Saltar al contingut principal

Notificació dels actes administratius en via administrativa

Nombre de lectures: 0

← Inici | ← Unitat 4|Unitat 6 →

Unitat 5. La publicació dels actes administratius

Articles 40.5, 45 i 46 de la LPAC i article 58 de la Llei 26/2010

Així com la notificació és una comunicació singular a una o diverses persones determinades, la publicació dels actes administratius es dirigeix a un col·lectiu de persones o a una en concret, però que sigui desconeguda. És regulada en l’article 45 de la LPAC.

Aquests supòsits també es recullen en la Llei catalana 26/2010, que també regula la publicació dels actes administratius en l’article 58.

← Inici | |

Quan publiquem?

La publicació s'ha de fer:

 • Quan ho estableixen les normes reguladores de cada procediment.
 • Quan ho aconsellen raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent (art. 45.1 de la LPAC i art. 58.1 de la Llei 26/2010).

← Inici | |

La publicació substitueix la notificació i té els mateixos efectes en els supòsits següents

 • En els supòsits en què, sent obligatòria la notificació personal, no es pugui fer per circumstàncies no imputables a l'Administració (notificació infructuosa):
 • Quan es desconeguin les persones interessades d'un procediment.
 • Quan, tot i conèixer les persones interessades, s'ignori el lloc de la notificació o la manera de fer-la.
 • Quan, tot i haver intentat dur a terme la notificació, no s'hagi pogut fer (art. 44 de la LPAC).

En aquests supòsits, l'article 44 de la LPAC disposa que l'Administració ha de practicar la notificació per mitjà d'un anunci publicat al Butlletí Oficial de l'Estat i, amb caràcter facultatiu, podrà publicar un anunci al butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, al tauler d'edictes de l'ajuntament de l'últim domicili de la persona interessada. Cal tenir en compte el que s'ha comentat en l'apartat 4.3 sobre la publicació d'anuncis de notificació en el DOGC, aprovat per l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny.

En cas que l'últim domicili conegut radiqui en un país estranger, la notificació s'ha d'efectuar mitjançant la publicació al tauler d'anuncis del consolat o la secció consular de l'ambaixada corresponent.

← Inici | |

S'haurà d'anar a la publicació en tot cas:

 • Quan l'acte tingui una pluralitat indeterminada de destinataris, per exemple, la convocatòria per accedir a processos selectius (art. 45.1.a de la LPAC i art. 58.4.b de la Llei 26/2010).
 • Quan l'Administració consideri que la notificació efectuada a una sola persona interessada és insuficient per garantir la notificació a tothom. En aquest cas és addicional a la que es faci individualment (art. 45.1.a de la LPAC).
 • Quan es tracti d'actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva de qualsevol tipus. En aquest cas, la convocatòria del procediment ha d'indicar el mitjà on s'efectuaran les publicacions successives, i les que es portin a terme en llocs diferents no tenen validesa (art. 45.1.b de la LPAC i art. 58.4.c de la Llei 26/2010).

← Inici | |

Requisits formals de la publicació

El contingut de la publicació ha de ser el mateix que el de la notificació (art. 45.2, 40.2 i 40.3 de la LPAC).

En el supòsit de publicació d’actes que continguin elements comuns, es poden publicar de manera conjunta els aspectes coincidents i només s'han d'especificar els aspectes individuals de cada acte.

La publicació ha de complir els mateixos requisits de temps i forma exigits per a les notificacions, segons especifica l'article 40.2 de la LPAC (art. 45.2 de la LPAC).

La publicació dels actes s’ha de fer al diari oficial que correspongui, segons quina sigui l’administració de la qual procedeixi l’acte a notificar.

També és aplicable a les publicacions el que estableix l'article 40.3 de la LPAC (art. 45.2 de la LPAC), quant a la publicació defectuosa pel que fa al contingut.

En aquesta part del temari s'ha de fer referència a la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, relativa a la identificació de les persones interessades en les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius. Aquesta Llei va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018.

Quan es tracti de la notificació per mitjà d’anuncis, particularment en els supòsits a què es refereix l’article 44 de la LPAC, s’ha d’identificar la persona afectada exclusivament mitjançant el número complet del document nacional d’identitat, número d’identitat d’estranger, passaport o document equivalent.

Quan la persona afectada no tingui cap dels documents, cal identificar-la únicament mitjançant nom i cognoms.

En cap cas s’ha de publicar el nom i cognoms de manera conjunta amb el número complet del document nacional d’identitat, el número d’identitat d’estranger, el passaport o un document equivalent.

Llei orgànica 3/2018.

La disposició transitòria de la Llei orgànica 3/2018 disposa un règim transitori per als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor, però és recomanable identificar de la manera expressada les persones afectades en els anuncis que es trametin per publicar en els diaris oficials.

Quan sigui necessària la publicació d’un acte administratiu que contingui dades personals de la persona afectada (no específicament un anunci de notificació), cal identificar-la mitjançant nom i cognoms, amb l’afegit de quatre xifres numèriques aleatòries del document nacional d’identitat, el número d’identitat d’estranger, el passaport o un document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat de persones afectades, aquestes xifres aleatòries s’han d’alternar.

← Inici | |

Indicació de notificacions i publicacions

L'article 46 de la LPAC i, en el mateix sentit, l'article 58.5 de la Llei 26/2010, determinen que si l'òrgan competent aprecia que la notificació per mitjà d'anuncis o la publicació d'un acte lesiona drets o interessos legítims, s'ha de limitar a publicar al diari oficial que correspongui una indicació succinta del contingut de l'acte i del lloc on les persones interessades poden comparèixer, en el termini que s'estableixi, per conèixer el contingut íntegre de l'acte esmentat i deixar-ne constància.

Addicionalment, i de manera facultativa, les administracions poden establir altres formes de notificació complementàries a través de la resta de mitjans de difusió, que no exclouen l'obligació de publicar-ho al diari oficial corresponent.

← Inici | ← Unitat 4||Unitat 6 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autors dels materials: Mònica Puig Campmany i Aurora Segura González

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC

La imatge de portada és de IO_Images i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.