Saltar al contingut principal

Organització i funcionament dels ens locals

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Els grups polítics municipals: naturalesa, conformació i règim jurídic

4.1 Orígens legislatius i evolució posterior

Producte d'una clara influència del funcionament parlamentari, a causa del nou paper que el sistema constitucional reserva a l'òrgan de màxima expressió política dels ens locals i, més concretament, dels ajuntaments, la legislació bàsica de règim local promulgada arran de la CE va donar entrada a una nova institució en l'organització local, amb una tímida i escassa regulació dels grups polítics municipals, als quals la redacció original de la LRBRL únicament es referia d'una manera indirecta en l'article 20.3, en reconèixer-los el dret a participar, mitjançant la presència dels seus regidors, en els òrgans complementaris de l'ajuntament que tinguessin per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que haguessin de ser sotmesos a la decisió del ple, els quals el TRRL ni tan sols esmentava.

Aquesta críptica regulació dels grups polítics municipals, que era idèntica a la de l'article 32.3 respecte de les diputacions provincials, es complementa amb l'aprovada per les CA que, com Catalunya, tenen reconegudes en el seu estatut competències legislatives en matèria de règim local i amb la dels ens locals que, respectant el que les primeres establissin en la seva legislació, podien, a través del reglament orgànic, regular-ne l'organització i el funcionament en aquest aspecte concret, i passaven, en cas contrari, a ser d'aplicació supletòria les disposicions contingudes en els articles 23-29 del ROF.

La llei partia, doncs, de la idea que els ens locals s’autoregularien en relació amb aquesta qüestió, però la veritat és que d'aquesta manera s'introduïa una figura jurídica nova, mancada de regulació i de definició concreta, que ha ocasionat bastants problemes d'interpretació. En primer lloc, si l'existència era o no obligatòria en tots els ens locals, en la mesura que el dret de participació en els òrgans complementaris d'estudi, informe o consulta semblava reconèixer-se inicialment, no tant als membres electes a títol individual, com als grups polítics i, en segon lloc, en relació amb l'entitat independent dels grups polítics respecte dels partits polítics amb els quals cada membre electe havia concorregut al procés electoral.

Pel que fa a la primera d'aquestes qüestions, és a dir, l'existència obligatòria dels grups polítics, la doctrina, pràcticament de manera unànime, havia considerat tant la inoperància en municipis petits, en entendre que en molts hi havia candidatures personals o independents i mancava, per tant, de rellevància un òrgan que tingués per objecte agrupar electes amb idèntica o similar ideologia política, com que l'únic text legal que es mostrava decisiu respecte d’aquest extrem era el ROF i, atès el seu caràcter reglamentari, no tenia prou rang per imposar un deure d’aquesta naturalesa, en entendre que l'instrument legal idoni per regular aquesta qüestió segons les necessitats i característiques de cada ens local era el reglament orgànic.

Més complicada era aquesta interpretació en les CA que, com Catalunya, havien fet ús de la seva potestat legislativa en la matèria. Així, l’article 48 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, regula alguns aspectes dels grups polítics, entre els quals l'obligatorietat de la seva constitució únicament en municipis de més de 20.000 habitants, amb determinacions similars per a les comarques en l'article 13.4 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

A partir de la redacció donada en l'article 73.3 de la LRBRL per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, ja no hi ha dubte raonable sobre aquesta obligatorietat, ja que, segons aquest precepte bàsic, els membres de les corporacions locals s’han de constituir en grups polítics a l'efecte de l'actuació corporativa, i s'estableix així, amb caràcter uniforme per a tot el territori de l'Estat, l'existència forçosa d'aquests òrgans complementaris, siguin quines siguin les característiques de cada ens local.

Pel que fa a la segona qüestió, l'entitat independent dels grups polítics respecte dels partits polítics amb els quals cada electe havia concorregut al procés electoral, la jurisprudència del Tribunal Suprem dels anys noranta es mostra rotunda:

"[…] no s'ha de confondre grup polític o grup municipal amb partit polític […] el recurs d'apel·lació incorre en un error en equiparar representants de grup polític i partit polític."

Per això la nul·la influència directa que, respecte dels ens locals, tenen els partits polítics quant al seu funcionament intern i corporatiu, en estar adreçats els drets de participació política regulats per les lleis, bé als membres electes a títol individual, bé als grups polítics locals, però no als partits polítics, en considerar que són els representants elegits i no les formacions polítiques o electorals els qui tenen la titularitat exclusiva del càrrec en representació del cos electoral, no de les formacions polítiques de les quals procedeixen.

Circumscrivint-nos a la realitat legislativa actual, tant la LRBRL, que regula aquest òrgan en l'article 73, com el TRLMC, que regula els grups polítics en l'article 50, es presenten, encara avui, una mica críptiques a l'hora de regular aspectes essencials relacionats amb els grups polítics locals, doncs, prescindint de les determinacions del ROF, a causa del seu caràcter supletori, la veritat és que seguim mancats d'una determinació legislativa fonamental, com és la de la naturalesa jurídica d'aquests òrgans, el règim jurídic dels seus actes i els aspectes nuclears del seu estatut jurídic.

Pel que fa a la legislació bàsica, la LRBRL exhaureix la regulació dels grups polítics amb les determinacions que contenen els articles següents:

 • Últim incís de l'article 20.1.c

"Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en aquests òrgans (es refereix als d'estudi, informe o consulta), mitjançant la presència de regidors pertanyents a aquests en proporció al nombre de regidors que tinguin al ple."

 • Article 46.2.e

"e) Als plens ordinaris la part dedicada al control dels altres òrgans de la corporació ha de presentar substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, i ha de garantir de manera efectiva en el seu funcionament i, si escau, en la seva regulació, la participació de tots els grups polítics municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions."

 • Article 73.3

"3. A l'efecte de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals s'han de constituir en grups polítics, en la forma i amb els drets i les obligacions que s'estableixin amb excepció dels que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser elegits o que abandonin el seu grup de procedència, que tenen la consideració de membres no adscrits.

El ple de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cada grup, dintre dels límits que, si escau, s'estableixin amb caràcter general en les lleis de pressupostos generals de l'Estat, i sense que puguin ser destinats al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no poden ser superiors als que els haguessin correspost si haguessin romàs en el grup de procedència, i s’exerciten en la manera que determini el ROM de cada corporació.

Aquesta determinació no és aplicable en el cas de candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits polítics que l’integren decideixi abandonar-la.

Els grups polítics han de dur una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix el paràgraf segon d’aquest apartat 3, anterior, que han de posar a la disposició del ple de la corporació, sempre que aquest ho demani.

Quan la majoria de regidors d’un grup polític municipal abandonin la formació política que va presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions, en siguin expulsats, els regidors que romanen en l'esmentada formació política són els legítims integrants d’aquest grup polític a tots els efectes. En qualsevol cas, el secretari o la secretària de la corporació es pot adreçar al representant legal de la formació política que va presentar la candidatura corresponent a l'efecte que notifiqui l’acreditació de les circumstàncies assenyalades."

Aquestes determinacions van ser complementades posteriorment, respecte dels municipis subjectes al règim especial de municipis de gran població, amb la introducció d’un nou títol X en la LRBRL, per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el qual mitjançant els nous articles 122.3 i 132.2 s’estableix el següent, respecte d’aquests tipus de municipis:

 • "Artículo 122. Organización del Pleno

3. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá contenerse también en el reglamento orgánico municipal.

En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno.

 • Artículo 132. Defensa de los derechos de los vecinos

1. Para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno creará una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico.

2. La Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo."

Aquesta legislació bàsica mínima està complementada a Catalunya, fonamentalment, amb les determinacions dels articles 50 i 51 del TRLMC, que tampoc no ens n'aclareixen la naturalesa jurídica, ja que ni contenen cap definició del que hem d'entendre per grup polític, ni regulen tampoc el règim jurídic dels seus actes ni els aspectes nuclears del seu estatut jurídic, com veurem seguidament.

En concret, aquests preceptes tenen actualment la redacció següent:

 • "Article 50: Grups municipals

1. Per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de grups municipals. S'han de constituir grups municipals en els municipis de més de 20.000 habitants.

2. Si cap acord del ple no ho regula altrament, per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. Cada llista electoral que obtingui representació a l'ajuntament pot formar grup municipal.

3. Només el regidor o els regidors d'una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

4. En el termini que estableixi l'acord a què es refereix l'apartat 1, i en els municipis de més de 20.000 habitants abans del primer ple ordinari després de la constitució de l'ajuntament, cada regidor ha de presentar a l'alcaldia una declaració signada on ha d'expressar el grup municipal al qual desitja d'ésser adscrit.

5. Els regidors que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament incorporats al grup mixt. La participació d'aquest grup en les activitats de l'ajuntament és anàloga a la dels altres grups.

6. Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.

7. Els regidors que, de conformitat amb el que estableix l'apartat 6, queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors.

8. El municipi, d'acord amb el reglament orgànic i en la mesura de les seves possibilitats, ha de posar a disposició dels grups els mitjans necessaris per poder portar a terme llurs tasques.

 • Article 51: Funcions i atribucions dels grups

[…] Les funcions i les atribucions dels grups municipals s'entenen, en tot cas, sens perjudici de les que la legislació de règim local atribueix als òrgans municipals i als membres de la corporació."

Aquests preceptes es complementen amb algunes referències fetes als grups polítics en els articles 48.2.c, 58.3, 60.5, 98.c, 106.1, 109.1 i 170 d’aquesta llei, que comentarem més endavant i, respecte del règim especial de Barcelona i altres tipologies d’entitats locals de Catalunya, pels preceptes següents:

 • Respecte del municipi de Barcelona, pels articles 11.2, 17, 18 i 19 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual es va aprovar la Carta municipal de Barcelona, en la nova redacció donada a alguns d’aquests preceptes per la Llei 18/2014, de 23 de desembre, i per l’article 47.4 de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial de Barcelona.
 • Respecte de les vegueries, pels articles 12.d, 19.2, 20.1, 25.1.b i 27 de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries.
 • Respecte de les comarques, pels articles 12.4, 15 i 18.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
 • Respecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pels articles 8.1.c, 9.3 i 10 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Finalitza el sistema de fonts que regulen aquesta institució els instruments normatius orgànics que, sota la denominació de reglament, estatut o carta, aprovin les entitats locals i, amb caràcter subsidiari, a falta d’aquestes normes locals o silenci, resultaria aplicable el ROF, que regula els grups polítics en els articles 23-29.

De fet, els reglaments orgànics es perfilen com l’instrumento idoni per regular els grups polítics, i recullen les especificitats pròpies de cada entitat local, amb l'únic límit del respecte al marc legal configurat per la LRBRL i pel TRLMC. Així ho ha reconegut reiteradament el Tribunal Suprem, que s’ha decantat per la supremacia del ROM respecte del ROF, des de l'any 1988, en assenyalar el següent:

"[…] per regular una qüestió peculiar de l'organització i el funcionament de cada corporació —referint-se als grups polítics i, concretament, a la possibilitat d'establir un nombre mínim de membres per constituir grup— no ha estat afectat pel posterior Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que lògicament no ha establert sobre aquest particular una norma comuna per a tots els municipis de l'Estat."

Més tard, l'any 1995, es mostra encara més rotund el Tribunal quan afirma:

"[…] Constitueix matèria típica dels reglaments propis de cada corporació la regulació de la formació dels grups polítics i la incorporació a aquests dels regidors del ple."

Sis anys més tard es va tornar a ratificar en aquesta posició, no sols per insistir que la regulació dels grups polítics municipals s’ha d’efectuar mitjançant el ROM, sinó també per proscriure qualsevol possibilitat que aquesta es faci mitjançant un acte singular consistent en l’adopció d’un mer acord del ple local.

Per això, normes més pròximes en el temps, com l’article 19 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual es va aprovar la Carta Municipal de Barcelona, respecte del municipi de Barcelona, o l’article 12.d de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, respecte d’aquests tipus d’ens local, o l’article 10 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre aquesta entitat metropolitana, disposen expressament que el règim jurídic d’aquests tipus d’òrgans locals sigui regulat, en el marc de la llei, pels seus reglaments orgànics o cartes veguerials.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.2 Concepte i naturalesa jurídica dels grups polítics locals

Però ni la parca regulació de la LRBRL i del TRLMC, ni tampoc la legislació reguladora del règim especial del municipi de Barcelona o la relativa a la regulació de les restants tipologies d’ens locals de Catalunya, ens han donat una definició legal expressa dels grups polítics locals, ni han determinat la naturalesa jurídica dels seus actes.

No obstant això, resulta meridianament clar que els grups polítics formen part de l'organització complementària dels ens locals, dintre de la qual els podem definir com òrgans col·legiats de base associativa i de caràcter polític i necessari en l'organització local i, per tant, a efectes organitzatius interns, independents dels partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions amb què els seus membres van acudir al procés electoral, la funció dels quals és canalitzar l'actuació dels membres de la corporació que, a l'efecte de la seva actuació corporativa, han d'actuar a través d'aquells per al millor funcionament dels òrgans de govern, i sens perjudici, és clar, de les funcions i les atribucions que la legislació de règim local atribueix als membres electes a títol individual.

Es tracta, per tant, d’òrgans polítics que, tot i no tenir personalitat jurídica pròpia, sí que constitueixen centre d’imputacions econòmiques i patrimonials, com veurem més endavant en analitzar-ne la dotació econòmica.

Atès el seu caràcter polític, les decisions adoptades en el seu si no poden tenir caràcter d'acte administratiu ni, en conseqüència, ser fiscalitzades per la jurisdicció contenciosa administrativa, encara que la veritat és que, en les poques ocasions que el Tribunal Suprem ha tingut oportunitat de pronunciar-se a aquest respecte, ha adoptat una posició certament controvertida, que fa que sigui convenient regular-ho mitjançant el ROM. Perquè els grups municipals són òrgans polítics i els seus actes, en conseqüència, no són actes administratius ni, per tant, susceptibles de revisió per la jurisdicció contenciosa administrativa quan no tinguin una dimensió pública i administrativa que els faci susceptibles de revisió jurisdiccional, com succeeix amb les seves decisions en matèria d’admissió i expulsió de membres del grup.

També resulta evident que per la base associativa d'aquests grups, les seves actuacions s'han d’ajustar al principi democràtic i s’han d'emmarcar en allò que a aquest efecte disposi el reglament orgànic, de manera que quan les decisions d'aquests grups en matèries regulades per aquest reglament s'oposin a aquest o a la legislació general aplicable, no sols el ple de la corporació no es pot limitar a prendre raó o coneixement de la decisió del grup, i ha d'entrar en el fons de l'assumpte i adoptar l'oportú acord pel qual es rebutgin els aspectes de la decisió del grup que vulnerin la legislació bàsica o el reglament orgànic, que dona lloc a un acte administratiu susceptible de ser impugnat davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sinó que, fins i tot, ens trobaríem davant d’actes que com ja hem dit tindrien una dimensió pública i administrativa que els faria susceptibles de revisió per la jurisdicció contenciosa administrativa.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.3 Configuració inicial dels grups polítics locals, grup mixt i membres electes no adscrits

Pel que fa a la configuració dels grups polítics, és a dir, a la constitució i la composició, tot i tractar-se d’una qüestió de règim local i no d’una qüestió electoral, com algunes vegades ens ha recordat la Junta Electoral Central, la legislació bàsica estatal no diu res, per la qual cosa seguint l'esquema de fonts a què hem fet referència amb anterioritat, abans d'acudir a l'aplicació automàtica dels articles 23-29 del ROF, hauríem d'analitzar el que disposa l’article 50 del TRLMC i tenir en compte el contingut, en cada cas, dels reglaments orgànics.

En aquest sentit, l’article 50 del TRLMC, que reconeix el dret de cada llista electoral amb representació municipal de formar grup propi, i limita aquest dret a un grup per llista, tot i deixar la porta oberta que l’ens local, mitjançant acord, estableixi una determinació diferent, atorga al ple la competència per crear els grups polítics mitjançant un acord en el qual s’ha d'establir un termini concret perquè, abans del primer ple ordinari posterior a la constitució de l’ajuntament, cada regidor presenti a l’alcaldia una declaració signada on ha d’expressar el grup municipal al qual desitja estar adscrit, que no pot ser un altre que el de la llista electoral a la qual pertanyen, ja que només els electes d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

D’això es desprenen dues circumstàncies diferencials del dret català respecte d’altres legislacions autonòmiques. En primer lloc, a Catalunya no es pot establir en el reglament orgànic un nombre mínim de membres ni un percentatge específic de representació per constituir grup propi i, en segon lloc, tampoc no té cabuda l’existència del grup mixt.

Respecte a la primera qüestió, les legislacions autonòmiques han adoptat diferents fórmules. Galícia, per exemple, no permet constituir grup propi als partits, a les federacions o a les coalicions que no hagin obtingut, almenys, dos membres electes; Múrcia adopta un sistema mixt, i permet constituir grup propi quan es disposi de dos membres o quan es tracti d’electes de partits, federacions o coalicions que hagin obtingut, almenys, el 8% dels vots emesos. Les legislacions d’Aragó, la Rioja i les Illes Balears, en canvi, no exigeixen un nombre mínim de membres per poder constituir grup, però habiliten els ens locals per establir aquesta determinació en els reglaments orgànics.

Catalunya, al contrari, no solament no conté cap determinació a aquest respecte, sinó que, a més, en determinar que cada llista electoral que obtingui representació pot formar grup, està establint una prohibició tàcita que es puguin exigir nombres mínims, tot i que aquesta possibilitat és perfectament constitucional, com ha posat de manifest la jurisprudència del Tribunal Suprem en la Sentència de 20 de maig de 1988, en la qual es manifestava en els termes següents:

"[…] la expresada norma del Reglamento Orgánico de Valencia no infringe el principio de igualdad […] a los concejales que no lleguen al número mínimo exigido no se les niega por eso el derecho de participación en los asuntos públicos que reconoce el artículo 23 de la Constitución, al quedar incorporados en el grupo mixto, en el que podrán hacer efectivo dicho derecho de acuerdo con las normas organizativas del Reglamento de la Corporación."

Tampoc no vulnera l'article 6 de la CE relatiu als partits polítics, ja que és reiterada la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que considera i ens recorda que partit polític i grup polític són dues coses absolutament diferents.

Aquestes determinacions, d'altra banda, són generalment utilitzades en la vida parlamentària sense que ningú se'n qüestioni la inconstitucionalitat, atès que, tant a les Corts Generals com al Parlament català, es requereix un nombre mínim de representants per constituir grup propi.

En conseqüència, a Catalunya no hi ha cap dubte de l’existència de grups polítics d’un sol membre.

Un cop resolta aquesta primera qüestió, analitzarem ara la problemàtica del grup mixt en general, per després analitzar quina és la situació a Catalunya, ja que exceptuant les comunitats autònomes madrilenya i valenciana la veritat és que totes les legislacions autonòmiques promulgades disposen l'existència del grup mixt, com a grup residual i no homogeni, integrat per electes de molt variada i diferent ideologia política, en el qual s'integren els que no es poden incorporar a un grup perquè no arriben al nombre mínim de membres exigit, quan aquest requisit estigui legalment o reglamentàriament establert.

A Catalunya, en concret, el TRLMC estableix que s'incorporin a aquest grup els regidors que no s'integrin en un grup concret, tret que abandonin el seu grup originari. La de Múrcia incorpora al grup mixt tant els regidors que, pertanyent a altres grups, lliurement així ho decideixin mitjançant sol·licitud adreçada a l'alcalde o l'alcaldessa, de la qual s'ha d'informar el ple, com els regidors respecte dels quals es produeixi la baixa del partit o coalició per la qual van resultar triats; però hem de tenir en compte que es tracta d’una legislació de 1988 que en aquest aspecte concret hem d’entendre tàcitament derogada per la redacció vigent de la LRBRL. A l'Aragó, la Rioja, les Illes Balears i Galícia es disposa l’existència del grup mixt únicament en el cas que els reglaments orgànics exigeixin un nombre mínim de membres per constituir grup polític.

D’aquesta manera, el grup mixt es configura com un grup més i, com estableix expressament la legislació catalana, gaudeix dels mateixos drets que els de la resta de grups polítics de l’entitat local. Amb tot, és un grup que comporta una problemàtica afegida, ja que no podem oblidar que, a diferència dels restants, aquest està conformat per posicions i ideologies diverses i, en molts casos, antagòniques, cosa que hagués requerit una mínima regulació del funcionament intern, almenys respecte de les relacions amb l'organització local. Però la veritat és que no hi ha vestigis, ni tan sols en l'àmbit parlamentari, d'una normativa d'aquesta naturalesa, per la qual cosa els problemes derivats del grup mixt estan plantejats de manera general.

Avui, aquesta problemàtica no es planteja a escala local a Catalunya, ja que tot i que l’article 50.5 del TRLMC estableix expressament l’existència del grup mixt i el defineix com el grup format automàticament, és a dir, sense declaració personal prèvia ni acord específic, pels regidors que no restin integrats en un grup, excloent-ne els que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals, que resten com a regidors no adscrits, llevat que es tracti de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que l’integren decideix abandonar-la, el cert és que no sembla haver-hi cap possibilitat real de constituir-lo, atès el que estableix l’article 73.3 de la LRBRL que, referint-se als municipis, disposa que tenen la consideració de regidors no adscrits tant els regidors que no s’integrin en el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser elegits com els que abandonin el seu grup de procedència.

En conseqüència, el grup mixt únicament té virtualitat, en principi, en les CA que permetin l’establiment d’un nombre mínim d’electes o d’un percentatge mínim de representació per constituir grup propi, en el qual cas resta integrat, tal com expressament disposen les legislacions autonòmiques assenyalades més amunt, pels membres de les entitats locals que es trobin en aquestes circumstàncies, sense cap possibilitat d’exigir en aquest cas un nombre mínim de membres per poder-lo constituir.

Pel que fa a la figura dels membres electes no adscrits, la introducció en el dret d’aquesta particularitat va ser producte de la reforma operada en la LRBRL per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, tot i que disposem de jurisprudència anterior a aquesta reforma, perquè alguns ajuntaments van explorar a la pràctica aquesta solució molt abans que fos vigent.

Aquesta solució va obeir a l'intent d'eliminar les considerades conseqüències fraudulentes que de vegades es deriven del fenomen denominat transfuguisme, atès el consens polític sobre la necessitat d'adoptar mesures legislatives dissuasives d'aquestes pràctiques d'abandonar al llarg del mandat el grup polític corresponent a la llista electoral per la qual havien sortit elegits. De fet, aquesta reforma va estar motivada per l'Acord adoptat a Madrid el 7 de juliol de 1998 per tots els grups parlamentaris sobre un codi de conducta política en matèria de transfuguisme.

Com a conseqüència d’aquestes mesures legals de conducta política, els electes no adscrits no són titulars dels drets que l'ordenament jurídic reconeix als grups locals, però sí, en canvi, dels integrants de l'estatut dels membres de les corporacions locals, incloent-hi els de caràcter material i econòmic, atès que segons els dictats constitucionals i de la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem entorn del fet que el mandat que els ciutadans atorguen amb l'elecció recau en els elegits considerats individualment i no en els grups ni en els partits polítics, semblava difícil configurar un sistema que legalment apartés els electes trànsfugues dels drets que els altres electes tenen reconeguts a títol individual, perquè totes les solucions imaginatives que s’havien experimentat van decaure davant el mandat representatiu dels ciutadans.

Efectivament, la STC 298/2006, de 23 d’octubre, analitza un cas en el qual es pretén que s’obligui a cessar o dimitir un regidor que havia abandonat voluntàriament el seu partit, perquè als estatuts d’aquest partit s'establia que la baixa com a afiliat del partit de qualsevol membre amb representació institucional comportava l'obligació de cessar en el càrrec públic pel qual va resultar elegit en representació del partit. En aquest cas, el Tribunal Constitucional entén que no s'ha de reconèixer eficàcia vinculant a aquesta disposició estatutària, ja que això suposaria la vulneració tant del dret dels ciutadans representats, com del dret dels representants a no ser remoguts dels seus càrrecs si no és per causa legal compatible amb l’article 23.2 de la CE.

No obstant això, a la pràctica, com veurem més endavant en tractar els drets dels grups municipals, delimitar l’estatut jurídic de l'electe no adscrit ha plantejat importants problemes interpretatius.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.4 Procediment de constitució i modificacions durant el mandat

4.4.1 Procediment de constitució

Les legislacions autonòmiques que han tractat el procediment de constitució adopten models diversos, aparentment similars, però amb profundes diferències. A Catalunya es parteix del fet que la constitució correspon al ple de la corporació, que crea els grups i estableix un termini concret, anterior en tot cas al primer ple ordinari, perquè els electes presentin una declaració individual signada on expressin el grup municipal al qual desitgen ser adscrits, sense determinar res respecte del nomenament de portaveu ni respecte de la necessitat de donar compte al ple d'aquests escrits. En canvi, Galícia, Múrcia, Aragó, la Rioja, València i les Illes Balears parteixen de la base que els grups es constitueixen en virtut d'un escrit que, col·legiadament, subscriuen tots els electes que s'hi incorporin, que es remet a l'ajuntament en un termini determinat, en el qual, a més, es designa el portaveu i els seus possibles suplents, i la Comunitat de Madrid remet la regulació del procediment per constituir i designar portaveus a la legislació de règim local i al reglament orgànic. Respecte d'aquest escrit, solament les lleis reguladores de les comunitats autònomes de Múrcia i Galícia especifiquen l'obligació de donar compte al ple corporatiu.

Al meu parer, és més versàtil el model català, per una doble raó:

a. En correspondre al ple la constitució dels grups, i limitar-se els electes a efectuar una declaració de quan i a quin grup desitgen ser adscrits, es possibilita que el reglament orgànic pugui establir l’obligatorietat de donar compte al ple, amb la determinació que aquest òrgan pugui, mitjançant acord, rebutjar la constitució de grups en contra de normes legals o reglamentàries i generar així un acte administratiu susceptible de revisió, quan no consisteixi en una mera presa de raó.

b. En no ser designat el portaveu en un escrit col·legiat, que comporta que s'ha d'elegir per unanimitat o consens, es possibilita que la designació del portaveu sigui regulada pels reglaments orgànics, i que aquesta es pugui produir per majoria, igual que les altres decisions del grup quant a la seva configuració, i així se supera l’exigència d’unanimitat que disposa l’article 24 del ROF.


↑ Tornar a 4.4 Procediment de constitució i modificacions durant el mandat | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.4.2 Modificacions durant el mandat

Un cop constituïts els grups polítics, sigui quin sigui en cada cas el procediment de constitució, és evident que durant el mandat es poden produir variacions respecte de la configuració inicial provocades per causes molt diverses. En totes aquestes la baixa en el grup es produeix a tots els efectes, és a dir, que també implica la baixa en la llista, i quan aquesta baixa es produeix per decisió pròpia, no queda a la seva lliure decisió el reingrés, sinó que requereix l’acceptació del grup.

Efectivament, aquest efecte es manifesta de manera rotunda respecte dels caps de llista, que en cas d’abandonar o ser expulsats del seu grup perden aquesta condició, ja que, com ha tingut ocasió de puntualitzar el Tribunal Constitucional, la capçalera de llista no és una qualitat personal que segueixi a qui en el seu moment va ser cap de llista, sinó únicament un element de personalització de les llistes, subordinat, en tot cas, a la lògica del sistema electoral, en el qual el protagonisme bàsic correspon a les candidatures que són col·lectives o col·legiades, per això l'autoexclusió del grup s’ha de considerar equivalent a l'autoexclusió de la llista d’origen.

Les causes per les quals es pot variar la configuració inicial dels grups són les següents:

 • Manca d’incorporació inicial o baixa voluntària del grup

Quan un electe no s’integri en el grup que constitueixi la formació electoral per la qual va ser elegit o, voluntàriament, un cop integrat originàriament en el grup corresponent, decideixi donar-se de baixa d’aquest, supòsit en el qual, com més endavant analitzarem, llevat que sigui a conseqüència de l'abandonament d’una coalició electoral per part d’un dels partits que l’integren, l'electe passa a la situació de no adscrit a cap grup polític local.

 • Cessament voluntari en la condició d’electe

En aquests casos no sols es produeix un canvi nominatiu d'un dels membres del grup, sinó que, a més, es dona l'eventualitat que el substitut s'hi pugui integrar o no.

 • Pèrdua del nombre mínim de membres exigit per la llei o pel reglament orgànic

Aquesta situació es produeix en algunes CA quan, com a conseqüència de la baixa d'un o diversos membres del grup, desapareix el propi grup en restar reduït el nombre dels seus components a un nombre inferior al que exigeix la llei o el reglament orgànic per formar grup. En aquest supòsit té virtualitat l’existència del grup mixt.

 • Dissolució del partit o coalició

Aquesta situació pot ser deguda a una dissolució derivada d’una resolució judicial o a altres circumstàncies.

En el primer cas, un cop dissolt el partit o la coalició com a conseqüència de la declaració judicial d’il·legalitat, es va discutir en via judicial la continuïtat dels grups polítics municipals corresponents, però la jurisprudència s’ha decantat per considerar que la desaparició del partit o de la coalició porta inherent la del grup, en entendre que els grups locals en aquest cas perpetuarien un partit il·legal, i això sens perjudici que els elegits continuïn en els seus escons i mantinguin les funcions representatives i els drets propis dels electes.

En el segon cas, respecte de la dissolució d’un partit derivada d’altres circumstàncies no judicials que va generar la dissolució del corresponent grup municipal i que tots els regidors d’aquest, menys un, constitueixin un nou grup, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia es va pronunciar a favor del dret d’aquest únic regidor d’incorporar-se al grup mixt, en lloc de restar com a regidor no adscrit, en considerar que en aquest supòsit no es produïa un cas de transfuguisme, basant-se, a la vista de les determinacions de la legislació gallega de règim local, en els fonaments jurídics següents:

"[…] Es cierto que en la Ley 5/1997, avanzando un paso más en relación con la normativa estatal, se prevé la correspondencia entre los grupos, por una parte, y los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan obtenido puestos en la Corporación, por otra, pero cuando, como en el caso de autos, se disuelve la agrupación local del partido en cuya lista se habían obtenido los sufragios y, correlativamente, desaparece el grupo ligado a las siglas de ese partido, necesariamente se rompe dicha correspondencia, debiendo buscarse una fórmula que no conculque los derechos de participación política y de permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad de los concejales, sin que sea exigible ya que todos permanezcan unidos, una vez desaparecida la razón de la unión, que era la pertenencia a dicho partido, y sin que rija tampoco la prohibición de pertenencia al grupo inicial que, como tal, ha dejado de existir. Por tanto, si el actor no desea incorporarse al nuevo grupo constituido por sus antiguos compañeros de partido, ha de arbitrarse la fórmula que posibilite la integración en un grupo, resultando lesivo de su derecho de participación política y de permanecer e intervenir en condiciones de igualdad en su cargo público la imposición de integrarse en el grupo municipal constituido por sus antiguos correligionarios, al impedir la participación del concejal recurrente de manera plena en las funciones propias de su cargo.

La fórmula racional y legal que puede permitir la preservación del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución de cada concejal sin riesgo de transfuguismo, es la de la constitución del grupo mixto."

Doncs bé, si es consolida aquesta doctrina, aquest seria l’únic supòsit en el qual seria viable la determinació legal de la legislació catalana d’existència del grup mixt a Catalunya.

 • Deixar de pertànyer al partit, llista, coalició, agrupació o federació amb la qual es va concórrer al procés electoral

Aquest supòsit, que opera tant si es produeix de manera voluntària com a causa de la seva expulsió, és establert expressament en l’últim paràgraf de l’article 73.3 de la LRBRL, i té com a efecte directe que els electes afectats restin en situació de no adscrits. Les entitats afectades han de comunicar aquesta situació de manera fefaent a l’ens local, per això el precepte inclou la possibilitat que el secretari o la secretària es pugui dirigir directament al representant legal de la formació política corresponent, perquè acrediti aquests extrems.

En el cas de l’expulsió, es tracta de decisions internes dels partits alienes a l’ens local que, no obstant la potestat d’organització de la qual gaudeixen, que els permet regular els corresponents procediments d’expulsió, poden ser també susceptibles de revisió jurisdiccional, quan el que es vulneri siguin aquestes normes estatutàries.

 • Expulsió del grup pels seus membres

Aquest supòsit, que també situa els electes afectats en la condició de no adscrits, es produeix quan són la resta de membres del grup els qui expulsen un dels membres. En aquest aspecte concret, tot i l’àmplia discrecionalitat de la qual gaudeixin aquests òrgans, es tracta de decisions susceptibles de revisió per la jurisdicció contenciosa administrativa respecte dels seus aspectes formals, ja que per la seva base associativa les decisions del grup s’han d’ajustar a un funcionament democràtic. Però aquesta jurisdicció no pot entrar en l’anàlisi de les raons de fons que provoquen l’expulsió.

De fet, el Tribunal Suprem ha abordat en nombroses ocasions aquesta problemàtica, i afirma en una de les seves sentències el següent:

"[…] la base associativa del grup fa que la voluntat d'aquest tingui una fortíssima prevalença, enfront de qualsevol altra consideració, quant a l'adquisició i la pèrdua de la qualitat de membre del grup i encara que probablement puguin existir supòsits que aquesta voluntat hagi de ser considerada jurídicament viciada, no n'hi ha prou amb la simple afirmació que existeixin uns enfrontaments personals per concloure que ha estat lesionat el dret fonamental del recurrent per exercir funcions públiques en condicions d'igualtat."

El Tribunal Suprem arriba a aquesta conclusió en considerar que, encara que l’exercici de la funció representativa dels electes es canalitzi molt fonamentalment a través dels grups polítics, l’essència del seu càrrec públic no es veia afectada per la pertinença a un grup o altre o pel fet d'integrar-se en el grup mixt.

Basant-se en aquesta doctrina, altres tribunals han sostingut que:

"[…] Si los miembros de un grupo se unen por razón de la identidad de sus posiciones ideológicas, de actuación política o de intereses comunes y es el medio o cauce para que los representantes populares que forman las respectivas Corporaciones participen en la actividad decisoria de éstas, es claro que imponer a un grupo político un miembro, que ha sido expulsado y por tanto ha de presumirse que no comparte las posiciones e intereses del mismo, no hace sino violentar el ejercicio del derecho fundamental previsto por el art. 23.2 CE de los miembros de ese grupo."

Una qüestió diferent és quins són els requisits formals i materials perquè es produeixi l'expulsió. Quant als aspectes formals, cal atenir-se al que estableixi el reglament orgànic i, respecte dels materials, com ocorre en el sistema parlamentari, en el qual està inspirat el nostre actual sistema local, aquest aspecte ha de quedar circumscrit a l'àmbit de les decisions internes del grup, sobre la base de la seva pròpia potestat d'autoorganització, de manera que el ple no hagi d'entrar en aquestes, sinó únicament prendre nota de les variacions.

El que sí que estableix expressament la nostra legislació des de la reforma de la LRBRL per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, és la determinació que quan la majoria dels membres electes d’un grup polític abandonin la formació política que va presentar la candidatura per la qual van concórrer a les eleccions o en siguin expulsats, són els membres electes que romanguin en aquesta formació política els legítims integrants del grup polític a tots els efectes, sigui quin en sigui, en conseqüència, el nombre.


↑ Tornar a 4.4 Procediment de constitució i modificacions durant el mandat | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.5 Funcions i atribucions dels grups polítics

Igual que va ocórrer amb els grups parlamentaris, els grups polítics locals es van convertir ràpidament en l'element central de la vida local, amb prioritat d'acció respecte dels electes considerats individualment, encara que sempre amb el límit de les funcions i les atribucions que la legislació els atribueix.

En qualitat d'òrgans a través dels quals es canalitza l'actuació corporativa, i seguint el professor Morell Ocaña, es poden establir com funcions pròpies dels grups polítics locals les tres següents:
 • La de mediador, tant en relació amb l'electorat com respecte dels òrgans de govern de la corporació.
 • La d'instrument de suport per desenvolupar els drets i les obligacions que els electes tenen, a títol individual, per raó del seu càrrec.
 • La de servir de canal per formar i expressar l'opinió dels seus membres.

Per portar a terme aquestes funcions, la llei els ha dotat d'una sèrie de drets o atribucions pròpies i genuïnes com a grup, que no són predicables dels electes individualment considerats, sinó de l'associació que aquests instrumenten a través dels grups polítics i que, si bé són susceptibles de ser ampliades pel reglament orgànic propi, no són susceptibles, en canvi, de ser limitades més enllà dels límits que estableix la llei que els configura.

Entre aquests drets i atribucions dels grups, mereix la pena destacar, pel seu caràcter essencial, els següents:

 • Dret a designar representants del grup en alguns òrgans col·legiats

Aquest dret es concreta en la possibilitat de designar, mitjançant el seu portaveu, entre els seus membres, com expressament disposa el ROF, els representants del grup als òrgans col·legiats d’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del ple de l’entitat i en la comissió especial de comptes i, respecte dels municipis de gran població, els representants del grup en la comissió especial de suggeriments i reclamacions, en tots els casos, de manera proporcional al nombre de membres que tinguin al ple.

En el cas de la legislació catalana, els articles 58.3 i 60.5 del TRLMC permeten assolir aquesta proporcionalitat, tant de manera literal i matemàtica, com mitjançant el nomenament d’igual nombre de membres per a tots els grups i l’aplicació del sistema de vot ponderat en les comissions informatives i en la comissió especial de comptes, que resol la problemàtica derivada de la doctrina del Tribunal Suprem que va considerar que el vot ponderat en el nostre sistema desbordava la potestat d’autoorganització municipal, en entendre que no era suficient per respectar el mandat de proporcionalitat exigit per la LRBRL, que exigeix una proporcionalitat estructural i no merament funcional.

Per tant, aquesta capacitat de designació de representants dels grups en les comissions recau prima facie en els mateixos grups, sense que la resta d’òrgans locals tingui cap possibilitat de variar la seva decisió, en considerar que la competència del ple per resoldre sobre les variacions que es produeixin en aquestes comissions durant el mandat i la proporcionalitat a tenir en compte en la seva composició, no l’autoritzen a prescindir de la decisió dels grups respecte de la persona que els hagi de representar.

Segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, aquest dret a Catalunya el tenen tots els grups municipals que, encara que siguin d'un sol membre, tenen dret a participar en totes les comissions informatives municipals.

En canvi, quan a la resta d’òrgans relacionats amb el govern i l’administració de l’entitat local, com són la junta de govern, els tinents d’alcalde o, també, els membres dels consells d’administració de les societats municipals i altres ens instrumentals similars, no es considera que hi hagi un dret dels electes que s’integri dins del nucli essencial de les seves funcions representatives, sinó que constitueixen aspectes de l’organització i l'estructura consistorial dins de les potestats que corresponen al president o a la presidenta o, si pertoca, al ple.

 • Dret a formular precs i preguntes i a presentar mocions

El dret a formular precs i preguntes i a presentar mocions en la part dedicada al control dels plens ordinaris en els termes que s’analitzen en la unitat 5. A aquest efecte, l’article 98.e del TRLMC estableix l'obligació que aquesta part tingui una substantivitat pròpia i diferenciada de la part resolutiva, i que les regles de funcionament de l’entitat, establertes o no en una norma orgànica, garanteixin de manera efectiva la participació de tots els grups locals en la formulació de precs, preguntes i mocions en les sessions de caràcter ordinari.

 • Dret a presentar al ple propostes de resolució per debatre-les i votar-les

Aquest dret és reconegut tant als grups locals com als electes, encara que en aquest cas de manera col·legiada –un mínim de tres-, llevat que no s’hagin constituït grups polítics, i en aquest supòsit les poden presentar tots els membres de la corporació considerats individualment. En virtut d’aquest dret resten habilitats per presentar al ple propostes de resolució per debatre-les i votar-les, que s’han d’incloure, necessàriament, en l’ordre del dia, quan s’hagin presentat abans de la seva convocatòria, i queden supeditades, en cas contrari, al fet que el ple les consideri d’urgència, mitjançant un previ acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres.

Segons disposa l’article 106 del TRLMC, es pot considerar que una proposta de resolució és una proposició formulada per escrit, a través del registre general, per un mínim de tres membres electes o per un grup polític, que té per objecte proposar al ple l'adopció d'un o diversos acords en relació amb un assumpte determinat de la competència municipal, quan per la seva naturalesa no tingui el caràcter d'acte de control ni, en conseqüència, hagi de formar part de les mocions incloses a la part de control de l'ordre del dia.

 • Dret a explicar el sentit del seu vot

L’article 109 del TRLMC garanteix el dret dels grups que no han intervingut en el debat d’un assumpte a explicar el seu vot, i fa extensiu aquest dret als electes que hagin votat en sentit contrari al del seu grup.

 • Dret a disposar de mitjans materials i personals

Aquest dret se supedita a les disponibilitats de l’entitat local, i abasta la disposició de locals per reunir-se de manera independent i dels mitjans materials i personals necessaris per desenvolupar la tasca que la legislació els encomana.

Aquesta determinació general està regulada, amb un cert grau de detall, tant pels articles 27 i 28 del ROF, com per l’article 170 del TRLMC, que estableix el següent:

a. El deure de l’entitat local de facilitar als grups municipals els mitjans humans i materials mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar llurs funcions, i determinar els criteris i les condicions de la seva utilització per acord del ple.

b. L’obligació en els municipis de més de 2.000 habitants que tots els grups disposin d’un espai per desenvolupar llurs activitats, que ha d’estar situat preferentment a la seu de l’ajuntament o en un local habilitat a aquest efecte, com també d’un espai per tenir reunions al mateix edifici de la corporació.

Però si analitzem la jurisprudència dictada en relació amb les determinacions del ROF, veiem que la infraestructura mínima de mitjans materials i personals està subjecta a una triple regla:

 • a. A les possibilitats funcionals de l’organització, en considerar que la llei no garanteix als grups un mínim concret.

En el cas de la legislació catalana, encara que no es disposa la cautela que aquests mitjans siguin en funció de les disponibilitats de l’organització, el cert és que, en establir que un acord del ple hagi de determinar els criteris i les condicions, s’obre la porta a efectuar una necessària valoració de les possibilitats efectives de cada entitat.

 • b. Al nombre de grups existent en cada moment i a les seves característiques, que permeten que en cada moment es puguin variar els mitjans atribuïts.
 • c. D’aquesta jurisprudència també es dedueix que la solució ha estat majoritàriament casuística, de manera que en cada cas el Tribunal ha analitzat les circumstàncies concurrents i si existia discriminació entre els diferents grups polítics.
 • Dret a participar en els mitjans de comunicació de l'ens local

A Catalunya, a més, l’article 170 del TRLMC reconeix als grups, però també als electes considerats individualment, el dret a participar en els òrgans d’informació i difusió local, com ara la televisió, les emissores de ràdio i les publicacions i els butlletins editats per l’ens local, d’acord amb les condicions establertes a aquest efecte mitjançant un reglament aprovat pel ple.

 • Dret d’accés a la informació

Aquest dret dels grups s’identifica, quan a l'abast i al règim jurídic, amb el dret que la llei reconeix als electes considerats individualment, que s’analitzen en la unitat 6 en estudiar l’estatut jurídic de l’electe.

 • Dret a proposar un candidat a alcalde o alcaldessa o president o presidenta en els procediments d’elecció corresponents

Aquest dret deriva directament del que disposa l’article 196 de la LOREG entorn del procediment d’elecció d’alcaldes.

 • Dret a proposar al ple el nomenament del síndic o síndica municipal de greuges

Aquest dret s'estableix de manera expressa a Catalunya en l’article 48.2.c del TRLMC i constitueix un dret d’iniciativa i proposta que va més enllà de la mera intervenció en la votació de l’acord per nomenar el candidat a síndic o síndica.

 • Legitimació per impugnar els acords locals: abast

Aquest dret els permet impugnar no sols els acords municipals que els afectin com a grup, sinó també en els casos que els electes que hi pertanyen estiguin legitimats per impugnar-los, per haver-los votat en contra.

Certament, aquesta legitimació no opera en tots els casos, ja que, per exemple, el Tribunal Suprem la va negar a un grup perquè va considerar que ni tan sols en la doctrina constitucional hi ha un reconeixement de la legitimació dels grups parlamentaris, anàlegs en això als grups locals, per recórrer en qualsevol tipus de procés, sinó estrictament en el camp dels actes que afecten l'àmbit intern de la seva actuació parlamentària, motiu pel qual considera que els grups locals solament tenen legitimació per recórrer els actes que els afectin com a grups.

En canvi, en una altra sentència el Tribunal Suprem la reconeix a un grup respecte d'un acord de cessió d'una finca per a l'explotació ulterior com a estació de carburants, perquè va considerar que si estan legitimats per impugnar l'acord els membres de la corporació local que haguessin votat en contra, sembla adequat comprendre dintre d'aquesta legitimitat processal tant els membres individuals dissidents de l'acord, com el grup com a tal, integrat pels membres electes contraris a l'acord, màxim quan consta la conformitat de tots ells per interposar recurs, sobre la base del principi pro actione, que exigeix, segons el parer del Tribunal, una interpretació extensiva del precepte.

Més tard, l'any 1999 es va tornar a pronunciar el Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió, però adoptant una posició diferent o, almenys, més matisada, en entendre que els grups polítics només tenen una funció estrictament corporativa, segons assenyala literalment l'article 23.1 del ROF i, per tant, qualsevol actuació externa, com la processal, ha de ser assumida individualment pels membres electes. Sobre aquesta base, el Tribunal entén que el previ recurs de reposició interposat pel grup davant l'ens local és vàlid com requisit processal previ quan així sigui imposat per l'ordenament jurídic, i s'entén efectuat per tots i cadascun dels seus membres a títol individual a l'efecte del posterior recurs jurisdiccional, que únicament poden interposar els electes a títol individual, perquè, ad extra, el grup està mancat de personalitat jurídica.

Però el cert és que hi ha pronunciaments d’alguns tribunals superiors de justícia, com el de Canàries, que van una mica més enllà, en admetre l’existència de legitimació respecte del recurs interposat per dos regidors, dels quals sols un havia votat en contra de l’acord, precisament perquè entenia que no actuaven a títol personal sinó com a portaveus titular i suplent del grup.

 • Dret a formar part de la junta de portaveus

Aquest dret comporta estar representats en la junta de portaveus, mitjançant el portaveu del grup, allà on l'existència d'aquest òrgan col·legiat estigui regulada, fins i tot hi ha algun pronunciament judicial que entén que quan no s’ha nomenat portaveu han de ser convocats a la junta tots els membres del grup, a fi de respectar el seu dret a la participació política.

 • Dret a percebre una dotació econòmica

Finalment, els grups polítics municipals tenen dret que els sigui assignada, en condicions d'igualtat amb la resta de grups, una dotació econòmica, que ha de contenir un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cadascun dels grups, dintre dels límits que, si s’escau, estableixin amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de l'Estat.

Aquesta dotació, l'assignació i la quantia de la qual correspon de fixar al ple de la corporació, no es pot destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a adquirir béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i obliga els grups a dur-ne una comptabilitat específica, que han de posar a la disposició del ple de la corporació sempre que aquest ho demani.

Encara que aquestes determinacions legals es van introduir a la nostra legislació l’any 2011, el cert és que uns anys abans la jurisprudència ja havia tingut ocasió d'analitzar aquest aspecte respecte d'un acord d’un ajuntament madrileny que, entre altres qüestions, va establir que els grups polítics de la corporació serien dotats d'una quantitat equivalent al sou anual brut d'un auxiliar administratiu que realitzés funcions de secretari o secretària dintre de cada grup municipal, i a una subvenció per grup equivalent al 77 % dels ingressos bruts anuals de l'alcalde o l'alcaldessa, incrementada en un 5 % d'aquesta base de càlcul per cada regidor.

En aquesta sentència, no obstant això, el Tribunal ratifica la decisió adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que havia anul·lat l'acord municipal perquè va considerar que la legislació llavors vigent no autoritzava la concessió d'una subvenció fixa anual a favor dels grups polítics.

Però el posterior reconeixement legal d’aquest dret als grups polítics no va posar fi als problemes interpretatius que aquesta dotació plantejava, i així ho va posar de manifest en el seu moment la doctrina, que va assenyalar com qüestions més polèmiques les següents:

a. La primera, respecte de la naturalesa jurídica d’aquesta dotació, ja que si era conceptuada com una subvenció als grups seria una subvenció que s'apartaria del que establia el TRLHL, ja que mentre aquesta llei exigeix la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, amb la fiscalització prèvia de l'interventor o la interventora, la dotació dels grups polítics sembla sostraure’s a aquest últim control i a aquella obligació de justificació, des del moment que únicament s'havia de posar a la disposició del ple la comptabilitat específica que havien de dur, quan aquest ho requereixi, però no prèvia fiscalització de l'interventor o la interventora.

De fet, l'article 4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'exclou de manera expressa del seu àmbit d’aplicació.

Per això, part de la doctrina va considerar que hagués estat millor solució que aquestes dotacions no haguessin tingut caràcter de subvenció, sinó de partides pressupostàries finalistes establertes al pressupost municipal i regulades per les seves bases d'execució, que habilitessin els portaveus dels grups per autoritzar aquestes despeses i els pagaments corresponents, de manera que les factures fossin expedides a nom de l’entitat local.

b. La segona qüestió que la doctrina de l’època va posar en qüestió va ser la relativa a la identificació del destinatari de la subvenció, en no gaudir els grups de personalitat jurídica, tant a l'efecte de responsabilitat, que ja intuíem que s’havia d'entendre solidària de tots els membres del grup, com a l'efecte de les relacions jurídiques que es derivessin, respecte de tercers, de la gestió i l'administració d’aquesta dotació.

De fet, un dels primers problemes que es van plantejar va ser la necessitat que els grups polítics obtinguessin un número d'identificació fiscal (NIF), sense el qual era evident que els ajuntaments no podrien abonar-los la dotació, i aquest aspecte també va ser objecte d’una certa problemàtica en el seu moment i va generar que, amb data 11 de gener de 2001, la Direcció General de Tributs respongués positivament una consulta sobre la possibilitat que els grups polítics municipals poguessin obtenir el NIF, que va donar lloc a unes instruccions per part del departament corresponent de l’Administració Tributària de Barcelona.

Aquesta va ser la via que va possibilitar que, encara sense personalitat jurídica, els diferents grups polítics locals poguessin formalitzar una assignació de NIF de manera voluntària i potestativa, sense haver d'adoptar artificioses fórmules jurídiques associatives per gaudir de personalitat.

c. La tercera qüestió que es va plantejar era referida a la problemàtica que es podria derivar del fet de destinar la dotació a la compra de béns o a la contractació de personal extern a la corporació, doncs, a nom de qui es dirigirien les factures o s'expedirien els contractes? Qui respondria dels contractes laborals convertits en indefinits per ministeri de la llei? Seria procedent, en aquest cas, la subrogació empresarial establerta per l'article 44 de l'Estatut dels treballadors quan es renovés la corporació i desaparegués el grup? Qui se subrogaria en aquestes relacions laborals i a qui s’atribuiria l’excedent de la dotació, als nous grups polítics, a l’ajuntament?

En relació amb aquesta problemàtica és cert que la LRBRL estableix el següent:

"[…] Sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial."

Però també és cert que la lletra de la llei tampoc no és prou clara, ja que de la literalitat d’aquest incís de l’article 73.3 es podrien desprendre diverses interpretacions, i perfectament se'n pot interpretar bé que no es poden abonar retribucions amb càrrec a aquesta dotació a personal que ja estigui al servei de la corporació, bé que no pot ser destinada la dotació a contractar personal al servei de la corporació o ambdues coses, però no diu res de la possibilitat de destinar la dotació a contractar personal al servei del grup, ja que l’Estatut dels treballadors admet dins del concepte empresari les comunitats de béns sense personalitat jurídica.

Pel Tribunal de Comptes, no obstant això, segons es desprèn de manera indirecta de la seva Sentència 18/2011, de 19 de desembre, sembla que tampoc no hi ha aquesta última possibilitat, ja que, tot i admetre com a justificants de despeses d’uns grups les quantitats abonades en concepte de retribucions a persones contractades per prestar serveis al grup, perquè en la data d’actes no es trobava en vigor aquesta limitació, que va ser introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en canvi sembla donar a entendre que si hagués estat vigent no hauria admès com a despeses dels grups aquestes retribucions que, com la sentència indica, en uns casos van ser pagades pels grups i en d'altres pels partits polítics amb destí a aquesta finalitat, de què es deriva clarament que es tractava de personal contractat pel grup o pel partit.

d. Finalment, també s’ha plantejat a la pràctica l’abast de les despeses que es poden materialitzar amb càrrec a aquesta dotació, i l’abast de la fiscalització de la comptabilitat que han de portar al ple, aspecte que té una importància indubtable en tant que, en tractar-se de fons públics, poden donar lloc a responsabilitat comptable d’acord amb la delimitació que d’aquest concepte fa l’article 38.2 de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes, en relació amb l’article 49.1 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament d’aquest tribunal.

Doncs bé, algun d’aquests interrogants ens han estat contestats, directament o indirectament, per la doctrina del Tribunal de Comptes continguda en la sentència esmentada més amunt, que, respecte d’aquesta dotació, ha conclòs el següent:

 • Respecte de la naturalesa jurídica de la dotació, el Tribunal no dubta a qualificar-la de subvenció, tot i les pretensions dels afectats pel procés de qualificar-les com assignacions lliurement i discrecionalment administrables, en considerar que per la seva pròpia naturalesa i finalitat es tracta de subvencions atorgades als grups polítics per subvenir les seves despeses de funcionament.
 • Respecte de les despeses admissibles, el Tribunal entén que encara que cap norma legal delimita ni detalla quines despeses poden ser sufragades amb càrrec a la dotació, per la seva pròpia naturalesa i finalitat solament es poden considerar despeses admissibles les directament vinculades al funcionament dels grups, i nega de manera taxativa la pretensió dels recurrents que únicament correspon al grup l’apreciació de les seves necessitats i nega també l'existència de cap poder o habilitació dels grups per disposar discrecionalment dels fons assignats.

És cert que en el cas que analitza la sentència es tractava d’un supòsit en què la legislació autonòmica vinculava de manera expressa la dotació a les despeses de funcionament dels grups i que, en canvi, la legislació bàsica no es pronuncia a aquest respecte, però també és cert que, encara sense determinació específica autonòmica, no podem dubtar que es tracta d’una dotació finalista que, tal com ens recorden els tribunals, està necessàriament vinculada, d’acord amb l’exposició de motius de la Llei 11/1999, al funcionament dels grups.

Per tant, no pot ser destinada la dotació a fins que no siguin locals i relacionats amb el funcionament del grup.

Per aquesta vinculació de les despeses al funcionament del grup en l’àmbit de l’ens local, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc va entendre l’any 2003 que el pagament d’una fiança de presó preventiva per fets previs a l’obtenció de la condició d’electe, en concepte de pagament anticipat de les dotacions del grup, constituïa un frau de llei l’únic objecte del qual era neutralitzar els requisits exigits per la jurisprudència perquè un ens local pugui considerar les despeses derivades d’un procés penal d'un dels seus membres com indemnitzables a títol de fets ocasionats en l’exercici del càrrec.

 • Respecte de la manca de personalitat del grup i la seva responsabilitat comptable, entén que com que els grups locals no tenen personalitat jurídica pròpia, en els integrants dels grups en cada legislatura recau la condició de perceptors de la dotació econòmica, per la qual cosa, a l'efecte de responsabilitat comptable, els membres del grup han de ser declarats responsables comptables solidaris, quan aquesta dotació no sigui destinada a la fi a què estava vinculada, doncs com assenyala el Tribunal respecte dels grups:

"[…] No puede desconocerse que a pesar de no poseer personalidad jurídica, sí les son reconocidas determinadas obligaciones en materia contable y económica por su entronque institucional con la estructura de los partidos políticos. En ese plano, su actividad puede suponer la percepción de recursos procedentes de la financiación pública y, en contrapartida, el sometimiento al control económico-financiero del Tribunal de Cuentas, en el marco de las normas sobre financiación de grupos políticos, cuyo exponente es, fundamentalmente, la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, modificada por la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo […]."

Per aquest motiu el Tribunal de Comptes entén que la manca de justificació suficient de les subvencions rebudes constitueix un supòsit de menyscapte de fons públics, que genera l'obligació de reintegrament, sense que per això sigui exigible la concurrència d’intencionalitat –dol, negligència greu o mala fe- ni determina, tampoc, l’absència d’ànim de lucre, en entendre que amb la simple culpa o negligència és suficient, entesa aquesta, segons l’article 1104 del CC, com l'omissió de la diligència que exigeixi la naturalesa de l'obligació, interpretant que d’acord amb la jurisprudència la negligència greu resulta predicable dels que ometen les cauteles exigibles a una persona normalment prudent i incorren en un descuit inexcusable.

Tots aquests raonaments ens porten a considerar que els reglaments orgànics haurien de regular aquesta qüestió i que, almenys al final de cada mandat, seria aconsellable que els grups retessin comptes al ple, a l'efecte de control, i que els fons excedents de la dotació al final d’aquest mandat revertissin a l’Administració.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.6 Règim jurídic específic dels membres electes no adscrits

Un cop analitzat el ventall de drets que entenem que són reconeguts per l'ordenament jurídic a favor dels grups locals, amb independència dels que es reconeixen a favor dels membres electes considerats individualment, la primera qüestió que se'ns planteja ara és l'abast que hem de donar a la legislació catalana quan reconeix als membres no adscrits, per haver abandonat el seu grup originari, tots els drets individuals inherents a l'Estatut dels membres de les corporacions locals, en particular pel que es refereix als de caràcter material i econòmic.

En aquest sentit en el seu moment em vaig decantar per entendre que els dubtes més importants es podien plantejar en relació amb la pertinença a la junta de portaveus, ja que respecte dels drets restants, atesa la literalitat del precepte, considerava que cap dret havia de restar limitat, en la mesura que la llei els reconeix expressament el dret a mitjans materials, el dret de participació en les activitats locals també queda cobert quan estableix que en gaudeixen de manera anàloga a la resta de membres de la corporació, i el dret a la percepció d’una certa dotació econòmica, entenia que anava inclòs en l'article quan els garanteix els drets individuals de caràcter econòmic.

Però el cert és que no va ser aquesta la interpretació que es va materialitzar en la pràctica majoritàriament, almenys pel que fa a la seva participació en les comissions informatives i a la dotació econòmica dels grups, en el primer cas, per una aplicació literal de la LRBRL, quan reconeix als grups i no als membres electes individualment considerats el dret a participar en aquestes comissions, i en el segon, perquè és cert que també es podria entendre que els drets econòmics als quals es refereix el legislador són els que es reconeixen als membres de la corporació a títol individual, és a dir, els derivats de l'assistència a les sessions i, si s'escau, a les retribucions i indemnitzacions, tot i que aquesta interpretació va en contra, en la meva opinió, de l’esperit de la norma jurídica que va introduir aquestes determinacions, ja que la Llei 3/2002, de 22 de març, va deixar constància expressa en la seva exposició de motius del següent:

"[…] Tot això s'ha d'entendre sens perjudici que els regidors o regidores no adscrits tenen dret als mitjans econòmics necessaris per facilitar el compliment de les funcions inherents al càrrec […]."

L’únic problema que em plantejava llavors amb aquest posicionament era com s’havia de determinar en aquests casos la dotació econòmica, doncs si bé quant al tram variable derivat del nombre d’electes entenia que no havia d'haver cap dubte sobre la seva viabilitat, en canvi em qüestionava si tenien dret al component fix per grup d'aquesta dotació.

Però, com ja he avançat, la realitat va ser una altra, ja que es va generalitzar a la pràctica la solució d’impedir als membres electes trànsfugues tant el dret de formar part de les comissions informatives, com el dret de percebre cap element de la dotació econòmica atribuïda als grups, que va donar lloc a molta jurisprudència, la qual, després de desestimar dues qüestions d’inconstitucionalitat que es van plantejar pel fet de considerar que l'article 73.3 de la LRBRL era incompatible amb l’article 23.2 de la CE, va partir d’una triple consideració:

a. El dret de participació política reconegut per l’article 23.2 de la CE és un dret de configuració legal, del qual es deriva que perquè se'n produeixi una vulneració cal que es produeixi una restricció il·legítima dels drets i de les facultats que la llei que els estableix els hagi reconegut, però no de qualsevol, sinó únicament i exclusivament dels drets i de les facultats que pertanyin al nucli de la seva funció representativa. En la resta de casos no ens trobarem amb una vulneració d’un dret constitucional susceptible d'empara i dels procediments especials de protecció dels drets fonamentals, sinó, en tot cas, davant d’una vulneració legal ordinària.

b. Que el nucli essencial de la funció representativa es correspon amb les funcions que sols poden exercir els titulars del càrrec públic pel fet de ser l’expressió del caràcter representatiu de la institució i de què no poden ser privats, fins i tot en el cas que els titulars del càrrec públic hagin optat per abandonar el grup polític de procedència. S'entén que s’han de considerar inclosos, en tot cas, dins d’aquest nucli essencial el dret de participar en l’activitat de control del govern local, el de participar en les deliberacions del ple de la corporació, el de votar en els assumptes sotmesos a la consideració d’aquest òrgan i el d’obtenir la informació necessària per poder exercir els drets anteriors.

c. Que la prohibició legal imposada als electes no adscrits d’incorporar-se a cap altre grup polític o de constituir un nou grup no afecta el nucli de la seva funció representativa, en considerar que cap de les funcions que l’integren es veu necessàriament compromesa per la impossibilitat d’incorporar-se al grup mixt o d’integrar-se en un altre grup polític, de què es deriva, necessàriament, que la pèrdua dels drets que conformen l’estatut dels grups polítics –no el dels electes considerats individualment que conformen l’estatut del membre electe- tampoc no pot resultar lesiva del dret de participació política establert per l’article 23.2 de la CE.

En concret, aquesta jurisprudència constitucional afirma de manera expressa que la pèrdua dels beneficis econòmics i de la infraestructura associada al grup, així com la possibilitat de tenir portaveu i, en conseqüència, de formar part de la junta de portaveus, no es pot considerar lesiva del dret de participació política que consagra l’article 23 de la CE.

Fins i tot, en una altra una sentència el Tribunal Constitucional arriba a afirmar que, en no formar part, tampoc, del nucli bàsic del mandat representatiu, la determinació que conté el tercer paràgraf de l’article 73.3 de la LRBRL, que prohibeix que els electes no adscrits tinguin drets polítics i econòmics superiors als que tenen en el grup al qual pertanyien i que, en el cas d’actes es materialitzava en la impossibilitat que un regidor que havia abandonat el seu grup fos després nomenat primer tinent d’alcalde, membre de la junta de govern, representant en un consorci i dipositari d'una delegació de funcions de l’alcalde o l'alcaldessa en diverses àrees del govern municipal, percebi per això retribucions més elevades que abans, tampoc no vulnerava l’article 23 de la CE.

El Tribunal entén que aquests drets no estan inclosos dins del nucli bàsic del mandat representatiu, en constituir un aspecte de l'organització i l'estructura consistorial dins de les potestats, no il·limitades, de l’alcalde o l'alcaldessa, i dependre, en conseqüència, de la voluntat d’un tercer, que en exercir-les ha de respectar les determinacions legals i, més en concret, el paràgraf tercer de l’article 73.3 de la LRBRL, la legalitat del qual és declarada pel Tribunal Constitucional en aquesta sentència.

A partir d’aquesta jurisprudència i de les determinacions legals de què disposem, podem concloure dient quin seria l’abast, ara per ara, dels drets dels membres electes no adscrits respecte dels aspectes següents:

 • Especialitats derivades de les mesures contra el transfuguisme en la presentació de mocions de censura

En relació amb aquesta qüestió, com ja hem comentat en la unitat 2, l’article 197.1.a de la LOREG, en els paràgrafs segon i tercer, va establir dues regles sobre el còmput de la majoria absoluta exigida per admetre a tràmit la moció de censura plantejada contra l’alcalde o l'alcaldessa pels supòsits en què els proponents de la moció formessin o haguessin format part del grup polític municipal al qual pertanyi l’alcalde o l'alcaldessa que es pretén censurar o haguessin deixat de pertànyer, per qualsevol causa, al grup polític al qual es van adscriure a l'inici del seu mandat, que pretenia contrarestar els efectes derivats del transfuguisme i que, com comentem en la unitat 2, van restar afectats per la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 151/2017, de 21 de desembre, que va declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat del paràgraf tercer de l’article 197.1.a de la LOREG, els efectes de la qual es faran notar a partir de la propera renovació de les entitats locals, ja que fins llavors el Tribunal Constitucional dona l'oportunitat al legislador de modificar la norma i ajustar-la a la interpretació constitucional.

 • Impossibilitat de tenir portaveu, ni de formar part, en conseqüència, de la junta de portaveus.
 • Impossibilitat de presentar candidat en els processos d’elecció d’alcalde o d'alcaldessa o president o presidenta que es plantegin durant el mandat.
 • Pèrdua de la infraestructura associada als grups –mitjans materials i personals i espais establerts a Catalunya per l’article 170.1 del TRLMC- llevat, és clar, dels que l’ens local reconegui als membres electes a títol individual.
 • Dret de participació en les comissions informatives

Respecte d’aquest dret, la jurisprudència va començar de manera vacil·lant, però, finalment, ha optat per considerar que encara que les comissions informatives són òrgans sense atribucions resolutòries, la missió de les quals no és adoptar acords sinó preparar el treball del ple, la transcendència en la decisió final de la fase d’estudi i d'elaboració de les propostes és tan important que, quant a divisions internes del ple, han de reproduir tal com sigui possible l’estructura política d’aquest, a fi d’evitar que s’elimini tota participació dels electes de la minoria en un estadi important del procés de decisió, ja que el contrari suposaria furtar-los la possibilitat de participar amb plena eficàcia en l'estudi final de la decisió, i privar-los, així, del temps necessari per estudiar en detall els assumptes i/o la documentació.

Sobre la base d'aquestes consideracions, ha entès que el dret a participar amb veu i vot en les comissions informatives forma part del nucli inherent a la funció representativa dels membres de les corporacions, considerats individualment, consagrat per l’article 23.2 de la CE, sens perjudici que en la composició i les regles de vot d’aquest tipus de comissions s’hagi de garantir la proporcionalitat amb la representació que tinguin els diferents grups i els membres no adscrits.

Precisament per això, en un conjunt de sentències dictades pel Tribunal Constitucional l’any 2011, quasi totes en relació amb l’Ajuntament madrileny de Majadahonda, que havia reconegut als regidors no adscrits el dret de participar amb veu però sense vot en les comissions informatives, el Tribunal, a més de considerar que amb aquesta mesura es vulnerava el seu dret de participació política, va assenyalar que, bé mitjançant les normes que regulen l'organització i el funcionament de la corporació, bé mitjançant l'acord pel qual es materialitzin el que estableix l’article 73.3 de la LRBRL, s’han d’adoptar en seu local les disposicions organitzatives adients, a fi de garantir que el dret dels electes a participar en les deliberacions i a votar en les comissions informatives no alteri l’exigència de proporcionalitat. Perquè, com ja havia dit el Tribunal uns anys abans, del reconeixement d’aquest dret dels electes no adscrits no es deriva que:

"[…] tinguin dret que el seu vot computi en els mateixos termes que el dels membres de la Comissió Informativa adscrits al grup. Si fos així, tenint en compte que la Comissió Informativa és una divisió interna del Ple de la corporació, els seus membres no adscrits gaudirien en el seu si d’una posició de sobrerepresentació."

Encara que pel Tribunal Constitucional no és a ell, sinó al legislador competent -en el cas que analitza, al Parlament madrileny-, a qui, dins de la llibertat de configuració de la qual gaudeix, correspon instrumentar la designació dels electes per formar part de les comissions informatives, de manera que es preservi el principi de proporcionalitat en la composició i el funcionament d’aquestes comissions, i s'hi garanteixi el dret de participació dels electes no adscrits, però evitant, a la vegada, que es produeixi un eventual resultat no desitjat de sobrerepresentació.

Aquestes mesures poden consistir en la utilització del vot ponderat en les comissions informatives, amb un únic representant de cada grup i dels electes no adscrits, però, almenys en opinió d’algun jutjat, mai en el reconeixement del dret a participar sols en algunes comissions informatives.

 • Impossibilitat de percebre la dotació econòmica establerta pels grups, ni respecte del component fix, ni del variable, perquè es tracta de prestacions que es destinen amb caràcter fix als grups municipals, que, per tant, no poden ser percebudes pels electes no adscrits, perquè no pertanyen a cap grup i sols poden percebre emoluments personals per les funcions que desenvolupin en la corporació quan així estigui reconegut.
 • Dret a formular precs i preguntes en igualtat de condicions que la resta de membres de la corporació.
 • Possibilitat de plantejar mocions al ple

Respecte d’aquesta qüestió, si bé el nostre ordenament jurídic, com en el cas de la designació de representants en les comissions informatives, reconeix aquest dret als grups municipals, sense fer cap menció als electes i deriva a la regulació del reglament orgànic la forma en què tant els drets econòmics com els polítics dels membres no adscrits han de ser exercits, el cert és que, a manca de pronunciament exprés directe del Tribunal Constitucional, els tribunals ordinaris s’estan decantant per una prevalença del dret de participació política en sentit ampli i, a vegades, han reconegut el dret a presentar mocions al ple també als membres electes no adscrits, fet que resulta lògic si tenim en compte els factors següents:

 • Que les mocions s’integren en la part de control de les sessions ordinàries del ple i han estat considerades pels tribunals com un mitjà de control.
 • Que segons la jurisprudència constitucional la participació en l’activitat de control del govern local forma part del nucli essencial del dret de participació política que és indisponible pel legislador ordinari.
 • Impossibilitat expressament establerta pel legislador que els seus drets econòmics i polítics siguin superiors als que els haguessin correspost de romandre en el grup de procedència

Amb la introducció d’aquest concepte jurídic indeterminat que, com ja he avançat, ha estat declarat constitucional expressament, consistent en un sostre màxim però no mínim, s’introdueix una altra problemàtica quant a la interpretació, que fa que tot i la doctrina dels tribunals que acabem d’analitzar no puguem encara considerar tancada la discussió sobre l’abast indiscutible dels drets dels membres electes no adscrits, ja que, com veurem seguidament, encara no n’hi ha una doctrina uniforme i tancada, ni sobre el concepte de transfuguisme, ni sobre la interpretació que haguem de donar a aquesta difusa prohibició legal.

Efectivament, el problema no se circumscriu ja a la determinació de l’elenc de drets que compondrien l’estatut jurídic dels membres electes no adscrits, sinó a moltes de les actuacions d’aquests tipus de membres durant la resta del seu mandat.

Respecte d’aquesta qüestió, la sentència del Tribunal Constitucional que estem comentant aborda el cas de un ajuntament que, després de prosperar una moció de censura i de produir-se un canvi d’alcalde, havia reconegut a un regidor no adscrit que havia votat a favor d’aquesta la seva nova condició de tinent d’alcalde, membre de la Junta de Govern, dipositari de competències de l’alcaldia en diverses àrees d’actuació municipal i un règim de retribucions específic superior al que tenia reconegut anteriorment, i arriba a la conclusió que cap d’aquests drets forma part del nucli bàsic del dret de participació política, el que fa que la seva limitació no pugui comportar mai una vulneració de l’article 23 de la CE, encara que fa aquestes declaracions sens perjudici de les conseqüències que produeixi l'aplicació concreta de l’article 73.3 de la LRBRL als supòsits plantejats per l’Ajuntament afectat, en considerar que no era matèria del procediment constitucional, que tenia per únic objecte resoldre la qüestió d’inconstitucionalitat que li havia estat plantejada considerada abstractament.

No obstant aquesta abstracció, de la solució final del cas pels tribunals ordinaris es dedueix, a contrario sensu, que la posició del Tribunal és conforme amb la interpretació que als membres no adscrits no se’ls poden reconèixer més drets polítics i econòmics –delegacions de competències, designació per formar part d’òrgans locals i reconeixement de més dedicació i retribució– que els que tenien reconeguts abans d’abandonar el seu grup.

En aquest sentit, mereix una menció especial una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana el 8 de febrer de 2013, en la qual, acudint a un concepte ampli de transfuguisme polític, s’afirma el següent:

"[…] la alteración del resultado electoral se produce no solo cuando un representante político abandona la formación por la que fue elegido, apoyando con sus votos los planteamientos políticos de otra formación distinta, sino igualmente cuando, manteniendo su pertenencia en el grupo político de pertenencia, se quiebra la disciplina del partido, poniendo sus votos a disposición de un adversario político para, a través del mecanismo de la moción de censura, desposeer de su cargo de Alcalde a quien lo ostentaba como miembro de su grupo político, que obviamente tenia la voluntad de mantenerlo; y acto seguido atribuirse unos derechos políticos que no se poseían con anterioridad a la moción y las correlativas ventajas económicas vinculadas a los Nuevos cargos y funciones, obtenidos por mor de la nueva mayoría resultante."

Per, a continuació, revocant una sentència dictada en primera instància, anul·lar sengles acords plenaris adoptats amb posterioritat a un canvi d’alcalde esdevingut com a conseqüència de l’aprovació d’una moció de censura, pels quals es reconeixen determinats drets polítics i econòmics –designació d’alcalde i tinent d’alcalde i la percepció de retribucions- a dos regidors del grup de l’alcalde censurat que havien signat i votat de manera determinant, juntament amb regidors d’un altre grup, aquella moció de censura.

En el mateix sentit s’han pronunciat posteriorment altres jutjats i tribunals en supòsits en els quals s’admet a tràmit i votació per la mesa d’edat una moció de censura signada de forma determinant per obtenir la majoria exigida per la llei, per membres del grup polític al qual en el seu dia va pertànyer l’alcalde censurat.

Però restava encara el dubte de quan determinats drets polítics i econòmics recauen en membres de la corporació a causa de la seva capacitat personal i condició de membre electe, i quan, a causa dels efectes de la seva actuació com a trànsfuga, ja que, respecte d'unes decisions municipals atribuint determinats càrrecs i funcions a regidors no adscrits i reconeixent-los el dret a desenvolupar-los en règim de dedicació exclusiva, el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries, l'any 2013 va entendre que:

[…] En efecto, no se trata de atribuir al concejal no adscrito mayores funciones representativas que las que ostentaba antes de tener tal condición, sino de ser nombrados para cargos que son ajenos a la pertenencia o no al grupo político, pues como refiere gráficamente la sentencia apelada, nadie cuestiona que el no adscrito pueda ser nombrado Alcalde pero se pretende que no pueda ser Teniente de Alcalde, sin que la finalidad que la apelante señala de la norma impida la interpretación que sostiene, ni se vacíe de contenido, por lo que no se comparten las apreciaciones que de otras sentencias de los Juzgados y de este Tribunal se citan como apoyo al recurso, como por otra parte se razona en la sentencia apelada, y de las que se aparta razonablemente, y con ello, las funciones del Teniente de Alcalde y Concejales Delegados pueden ser desempeñados por cualquier concejal, cuyos derechos económicos y políticos derivan no de la condición de no adscritos, sino de su calidad de concejal, pues en definitiva la norma debe ser interpretada, atendiendo a todos los criterios del art. 3.1 del CC como se recoge por las partes apeladas y se da aquí por reproducido, en el sentido de limitar derechos individuales, pues no es ese el contexto en que se integra este precepto."

Però el Tribunal Suprem ha posat fi a la discussió amb la sentència 3320/2020, de 26 d'octubre, en la que fixa com a doctrina que passar a la condició de regidor/a no adscrit, com a conseqüència o per raó d'un supòsit de transfuguisme, impedeix que s'assumeixin càrrecs o que es percebin retribucions que abans no exercia o percebia l'afectat i impliquin millores personals, polítiques o econòmiques. Únicament resta exclosa d'aquesta limitació la incorporació a les comissions informatives.

La Sala interpreta el límit previst a l'article 73.3.3º de la LRBRL, com una intenció del legislador dissuasòria del transfuguisme, com a conseqüència de l'Acord de 7 de juliol de 1998, signat per varis partits polítis i renovat el 2006, en considerar que el transfuguisme implica una alteració o falsejament de la representació política, en quant suposa una actuació deslleial cap a la voluntat que els ciutadans van manifestar amb els seus vots.

Per això, tal com posa de manifest el comentari de la sentencia efectual pel Consell General del Poder Judicial:

[…] Señala que hay derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores. Este abanico de derechos, según la sentencia, constituyen el núcleo de la función representativa y, a los efectos del artículo 73.3.3º de la LRBRL, “son indisponibles conforme al contenido esencial del artículo 23.2 de la Constitución, luego no pueden ser negados ni limitados al concejal no adscrito”.

Agrega que ese núcleo indisponible se concreta en la participación en Plenos con voz y voto, ejercer funciones de control político, presentar preguntas, mociones, enmiendas y votos particulares, efectuar ruegos, preguntas; ejercer el derecho de información más ostentar los honores y tratamientos propios de todo concejal, como se desprende de la LRBRL y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Por el contrario, según la sentencia, el artículo disuade de que el pase a la condición de concejal no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga un incremento o mejora del estatus, y se toma como referencia aquellos beneficios políticos o económicos distintos de los indisponibles por ser consustanciales a la condición de concejal.

Así, la prohibición deducible del citado artículo afectaba a los cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde como ser designado teniente alcalde e integrarse en la Junta de Gobierno, también los cargos por delegación del alcalde, así como la asunción de cualquier otro cargo político de carácter discrecional, lo que es corroborado por las sentencias del Tribunal Constitucional.

Para la Sala, sin embargo, las comisiones informativas son un caso aparte ya que considera que, como se deduce de la LRBRL, no son órganos decisorios y se integran exclusivamente por miembros de la Corporación; pueden ser permanentes o puntuales y su actuación es previa o preparatoria de los Plenos: desde ellas los concejales ejercen su función de estudio, informe o consulta sobre asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno y a la Junta de Gobierno si actúa con competencias delegadas por el Pleno; también informan los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno y del alcalde y que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de los concejales.

Estas comisiones están integradas siempre por el alcalde –que puede delegar la presidencia en cualquier concejal- y el resto de miembros son concejales cuyo número y reparto será proporcional a la representatividad de los distintos grupos políticos. Por ello, “al margen de que su regulación pivote sobre la figura del grupo político, la voluntad de las normas es que estén presentes todos los grupos, luego también el concejal no adscrito al ejercerse en tales órganos funciones ligadas al mandato representativo que ostenta como concejal, luego funciones propias del contenido indisponible al que se ha hecho referencia”, subraya la Sala.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

4.7 Resum de la unitat 4

4.7.1 Orígens legislatius i evolució posterior

 • Orígens: producte de la influència del funcionament parlamentari es va introduir aquesta nova figura, mancada, inicialment, de regulació i definició concretes, que va generar qüestions sobre si la seva existència era o no obligatòria -actualment d'aspecte indubtable-, i sobre la seva entitat independent dels partits polítics, amb els quals, segons reiterada jurisprudència, no es pot confondre.
 • Marc legal actual:
 • Municipis de règim comú: art. 20.1.c, 46.2.e i 73.3 de la LRBRL, i 50 i 51 del TRLMC. Supletòriament, art. 122.3 i 132.2 del ROF.
 • Barcelona: art. 11.2 i 17-19 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, pel qual es va aprovar la Carta Municipal de Barcelona, en la nova redacció donada per la Llei 18/2014, de 23 de desembre, i art. 47.4 de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial de Barcelona.
 • Vegueries: art. 12.d, 19.2, 20.1, 25.1.b i 27 de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries.
 • Comarques: art. 12.4, 15 i 18.3 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.
 • AMB: art. 8.1.c, 9.3 i 10 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

4.7.2 Concepte i naturalesa jurídica dels grups polítics locals

 • Concepte de grup polític

Òrgans col·legiats de base associativa i de caràcter polític i necessari en l'organització municipal i, per tant, a efectes organitzatius interns, independents dels partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions amb què els seus membres van acudir al procés electoral, la funció dels quals és canalitzar l'actuació dels membres de la corporació que, a l'efecte de la seva actuació corporativa, han d'actuar a través d'aquests, per a un millor funcionament dels òrgans de govern.

 • Naturalesa jurídica

Òrgans polítics que tot i no tenir personalitat jurídica pròpia sí que constitueixen, en canvi, centre d’imputacions econòmiques i patrimonials.

 • Obligatoris en tots els municipis

4.7.3 Configuració inicial dels grups polítics locals, del grup mixt i dels membres electes no adscrits

 • Configuració inicial dels grups polítics

Regles de l’article 50 del TRLMC:

 • Dret de cada llista electoral amb representació a l'ens local de constituir grup propi.
 • Un sol grup per llista, llevat d'acord local en contrari.
 • Grups formats per electes d’una mateixa llista electoral.
 • Existència a Catalunya de grups d’un sol membre i impossibilitat que els reglaments orgànics puguin establir un nombre mínim de membres o una representació concreta per constituir-lo.
 • El grup mixt

És un grup format per electes de diversa procedència que no poden formar grup propi, i que té els mateixos drets que la resta de grups.

 • El grup mixt als ens locals de Catalunya

Segons el TRLMC, és el format automàticament pels regidors que no restin integrats en un grup, excloent-ne els que abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals, que resten com a regidors no adscrits, però el cert és que a la pràctica no existeix, ja que es poden constituir grups d’un sol membre i estan prohibits els grups integrats per electes de llistes electorals diferents.

 • Membres electes no adscrits

Són els electes que no s’incorporen a un grup o que abandonen el seu grup d’origen posteriorment.

4.7.4 Procediment de constitució i modificacions durant el mandat

 • Procediment de constitució

El ple té la competència per crear els grups polítics mitjançant un acord en el qual s’ha d'establir un termini concret perquè, abans del primer ple ordinari posterior a la constitució de l’ajuntament, cada electe presenti a l’alcaldia una declaració signada on ha d’expressar el grup municipal al qual desitja estar adscrit, que no pot ser un altre que el de la llista electoral a la qual pertanyen, ja que només els regidors d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

 • Variacions dels grups durant el mandat

Causes:

 • Manca d’incorporació inicial o baixa voluntària del grup.
 • Cessament voluntari en la condició d’electe.
 • Pèrdua del nombre mínim de membres exigit per la llei o pel reglament orgànic (en altres CA).
 • Dissolució judicial o extrajudicial del partit o de la coalició.
 • Deixar de pertànyer al partit, la llista, la coalició, l'agrupació o la federació amb la qual va concórrer a les eleccions.
 • Expulsió del grup per la resta de membres.

4.7.5 Funcions i atribucions dels grups polítics municipals

Funcions:

 • Funció de mediador, tant en relació amb l'electorat com respecte dels òrgans de govern de la corporació.
 • Servir d’instrument de suport per desenvolupar els drets i les obligacions que els electes tenen a títol individual per raó del seu càrrec.
 • Actuar com a canal per formar i expressar l'opinió dels seus membres.

Atribucions o drets

 • Dret a designar representants del grup en alguns òrgans col·legiats.
 • Dret a formular precs i preguntes i a presentar mocions.
 • Dret a presentar al ple propostes de resolució per debatre-les i votar-les.
 • Dret a explicar el sentit del seu vot.
 • Dret a disposar de mitjans materials i personals.
 • Dret a participar en els mitjans de comunicació de l'ens local.
 • Dret d’accés a la informació.
 • Dret a proposar un candidat a alcalde o alcaldessa o president o presidenta en els procediments per a la seva elecció.
 • Dret a proposar al ple el nomenament d’un síndic o síndica municipal de greuges.
 • Legitimació per impugnar els acords municipals.
 • Dret a formar part de la junta de portaveus.
 • Dret a percebre una dotació econòmica.

La dotació econòmica

 • Conformació: element fix, idèntic per a tots els grups, i element variable en funció del nombre de membres.
 • Determinació: acord del ple.
 • Naturalesa jurídica de la dotació i destinatari: naturalesa de subvenció. Problemàtica de la manca de personalitat del grup: NIF i responsabilitat solidària.
 • Obligacions comptables: portar una comptabilitat específica i posar-la a disposició del ple si aquest ho demana.
 • Limitacions: no es pot destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
 • Despeses admissibles i responsabilitats:

a. En ser una dotació finalista, sols es poden considerar despeses admissibles les directament vinculades al funcionament del grup.

b. No pot ser destinada a fins que no siguin locals.

c. La manca de personalitat del grup genera una responsabilitat comptable solidària de tots els seus membres.

 • Importància que el ROM reguli aquesta dotació.

4.7.6 Règim jurídic específic dels membres electes no adscrits

 • Abast de la determinació de la legislació catalana quan reconeix als membres electes no adscrits, per haver abandonat el grup originari, tots els drets individuals inherents a l'estatut dels membres de les corporacions locals, en particular els de caràcter material i econòmic.
 • Paràmetres interpretatius de la jurisprudència constitucional:
 • El dret de participació política reconegut per l’article 23.2 de la CE és un dret de configuració legal, del qual es deriva que perquè se'n produeixi una vulneració cal que hi hagi una restricció il·legítima dels drets i de les facultats que la llei que els estableix els hagi reconegut, però no de qualsevol, sinó únicament i exclusivament dels drets i facultats que pertanyin al nucli de la seva funció representativa. En la resta de casos no ens trobarem amb una vulneració d’un dret constitucional susceptible d'empara i dels procediments especials de protecció dels drets fonamentals, sinó, en tot cas, davant d’una vulneració legal ordinària.
 • El nucli essencial de la funció representativa es correspon amb les funcions que sols poden exercir els titulars del càrrec públic perquè són l'expressió del caràcter representatiu de la institució i de les quals no poden ser privats, fins i tot en el cas que els titulars del càrrec públic hagin optat per abandonar el grup polític de procedència, entenen que s’han de considerar, en tot cas, inclosos dins d’aquest nucli essencial el dret de participar en l’activitat de control del govern local, el de participar en les deliberacions del ple de la corporació, el de votar en els assumptes sotmesos a la consideració d’aquest òrgan i el d’obtenir la informació necessària per poder exercir els drets anteriors.
 • La prohibició legal imposada als membres electes no adscrits d’incorporar-se a cap altre grup polític o de constituir un nou grup no afecta el nucli de la seva funció representativa, en considerar que cap de les funcions que l’integren es veu necessàriament compromesa per la impossibilitat d’incorporar-se al grup mixt o d’integrar-se en un altre grup polític, de què es deriva, necessàriament, que la pèrdua dels drets que conformen l’estatut dels grups polítics –no el dels membres electes considerats individualment, que conformen l’estatut del membre electe-, tampoc no pot resultar lesiva del dret de participació política establert per l’article 23.2 de la CE.
 • Limitacions i drets:
 • Especialitats derivades de les mesures contra el transfuguisme en la presentació de mocions de censura.
 • Impossibilitat de tenir portaveu, ni de formar part, en conseqüència, de la junta de portaveus.
 • Impossibilitat de presentar candidat en els processos d’elecció d’alcalde o d'alcaldessa que es plantegin durant el mandat.
 • Pèrdua de la infraestructura associada als grups municipals –mitjans materials i personals i espais establerts a Catalunya per l’article 170.1 del TRLMC-, llevat dels que l’entitat local reconegui als membres electes considerats individualment.
 • Dret de participació en les comissions informatives.
 • Impossibilitat de percebre la dotació econòmica establerta per als grups, ni respecte del component fix, ni del variable.
 • Dret a formular precs i preguntes en igualtat de condicions que la resta de membres de la corporació.
 • Possibilitat de plantejar mocions al ple.
 • Impossibilitat expressament establerta pel legislador que els seus drets econòmics i polítics siguin superiors als que els haguessin correspost si haguessin romàs en el grup de procedència.


↑ Tornar a l'índex de la unitat


<< Unitat 3 | Unitat 5 >>

Torna a munt