Saltar al contingut principal

Organització i funcionament dels ens locals

Nombre de lectures: 0

← Unitat 5 | Tornar a l' inici →

6. L'estatut jurídic dels ens locals

6.1 Introducció

Sota la denominació d'estatut dels membres de les corporacions locals, el capítol V del títol V de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -LRBRL-, des de la primera redacció ha regulat el conjunt de drets, prerrogatives, deures i responsabilitats que els càrrecs electes locals tenen a partir del moment en què, amb l'efectiva presa de possessió i tal com posa de manifest l'article 73.1 d'aquesta mateixa llei, adquireixen plenament aquesta condició.

Aquesta tasca va ser assumida inicialment pels articles 73-78 de la LRBRL, ja que els dos únics preceptes del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril -TRRL-, que regulen aquesta qüestió, mai no han tingut caràcter bàsic. Concretament ens estem referint als articles 72 i 73, que es limiten a regular el deure dels electes d'assistir a les sessions i de posar en coneixement del president o la presidenta de la corporació les causes que ho impedeixin i les seves absències del terme municipal superiors a vuit dies, així com els límits de les sancions que el president o la presidenta els pot imposar.

Aquestes primeres determinacions van ser desenvolupades inicialment pel títol I, articles 6-34, del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre -ROF-, tot i que, com veurem en el seu moment, no sempre amb el mateix rang de regulació bàsica que la LRBRL, a causa de la clara concurrència de competències dels diferents nivells d'administració per participar en la regulació d'aquesta matèria.

Efectivament, com resulta notori, el marc legal encarregat de la regulació del conjunt de drets i obligacions que conformen l'estatut jurídic de l'electe no s'esgota actualment amb la regulació de la legislació bàsica estatal, l'única missió de la qual és regular el mínim i comú denominador normatiu dirigit a assegurar, de manera unitària i en condicions d'igualtat, els interessos generals, sinó que a aquesta tasca contribueix, dins el marc d'aquesta legislació bàsica, tant la legislació dictada per les comunitats autònomes que hagin assumit estatutàriament competències en matèria de règim local, com els reglaments orgànics locals que eventualment puguin ser aprovats per les entitats locals en ús de la seva potestat d'autoorganització, com de manera expressa i indubtable va reconèixer la jurisprudència del Tribunal Suprem en el seu moment.

Tot i que la redacció original de l'article 20 de la LRBRL establia, respecte dels municipis, que excepte l'alcalde o l'alcaldessa, els tinents d'alcalde, el ple i la llavors anomenada comissió de govern, la resta d'òrgans complementaris dels anteriors, els establien i els regulaven els municipis en els seus reglaments orgànics, sense cap altre límit que el respecte a l'organització determinada per la citada llei bàsica, amb un abast tan ambiciós que en l'article 5 es disposava un sistema de prelació de fonts que, en aquesta matèria, donava un gran protagonisme al reglament orgànic propi de cada entitat, la veritat és que, amb posterioritat, com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de desembre, es va desvirtuar aquesta primera concepció, en declarar inconstitucional tant l'article 5 de la LRBRL, per superflu, en contenir un ordre de prelació de fonts que segons el parer del Tribunal només seria vàlid quan coincidís amb el que disposa per al bloc de la constitucionalitat, com l'últim incís de l'article 20.1.c, perquè entenia que amb aquest precepte es buidava de contingut la competència normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local.

En conseqüència, concorren en aquesta funció reguladora de l'estatut jurídic de l'electe local les competències legislatives de l'Estat i de les comunitats autònomes, amb les competències reglamentàries de les entitats locals derivades de les seves potestats reglamentària i d'autoorganització que, a través dels reglaments orgànics, poden coadjuvar a determinar l'abast dels drets, deures i obligacions que configuren aquest estatut jurídic.


↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.2.1 L'estatut dels electes locals en la legislació bàsica estatal

Com ja hem dit, la tasca de definir els aspectes bàsics que han de configurar l'estatut dels electes locals va ser assumida inicialment pels articles 73-78 de la LRBRL, als quals es van sumar, posteriorment, com a conseqüència de les reformes successives, els articles 75 bis i 75 ter d'aquest mateix text legal, ja que la mínima regulació continguda en els articles 72 i 73 del TRRL no té caràcter bàsic, i les determinacions en el ROF respecte d'aquesta qüestió només el tenen quan siguin una mera reproducció de normes legals.

Per això, el legislador estatal va efectuar la delimitació d'aquest estatut reconeixent, en primer lloc, un elenc de drets propis dels electes locals que, en molts casos, configuren legalment el ius in oficium inherent al dret fonamental de participació política establerts en l'article 23 de la CE, va delimitar, paral·lelament, una sèrie d'obligacions derivades de la condició d'electe i va regular, a més, una sèrie de drets de doble faç, que constitueixen alhora autèntiques obligacions, com passa amb l'assistència a les sessions.

Des de llavors el legislador bàsic s'ha preocupat poc per desenvolupar i actualitzar el conjunt de drets i deures que integren l'estatut jurídic dels electes locals establert inicialment, en particular pel que fa a un dels més transcendental per a l'efectiu ius in oficium, com és el dret d'accés a la informació establert en l'article 77 de la LRBRL, respecte del qual, durant els més de 30 anys de vigència d'aquesta llei, tan sols s'ha produït una modificació puntual per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que va introduir el termini màxim de resolució de les peticions d'accés i el sentit del silenci derivat de la inactivitat de l'Administració en la seva resolució.

Per contra, l'interès del legislador bàsic estatal s'ha centrat durant tots aquests anys, fonamentalment, en els articles 73 i 75 de la LRBRL, per tractar els aspectes següents:

 • En el primer cas, mitjançant la modificació introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, per regular els grups polítics municipals, la seva dotació econòmica i la comptabilitat que sobre aquesta s'havia de portar i, també, mitjançant la modificació introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que va introduir la figura del regidor no adscrit, però amb una regulació tan parca i insuficient del seu règim jurídic que ha generat que aquest règim sigui delimitat finalment per via judicial.
 • En el segon cas, és a dir, pel que fa a l'article 75 de la LRBRL, per modificar el règim de dedicació dels membres electes locals, els seus drets econòmics i les obligacions de transparència inherents a aquesta condició, mitjançant un total de sis modificacions legislatives efectuades a través de les lleis 9/1991, de 22 de març, 11/1999, de 21 d'abril, 14/2000, de 29 de desembre, 1/2003, de 10 de març, 8/2007, de 28 de maig, i 27/2013, de 27 de desembre.


↑ Tornar a 6.2 El marc legal configurador de l’estatut dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.2.2 L'estatut dels electes locals en la legislació autonòmica

La segona font legal configuradora de l'estatut jurídic dels electes locals és la legislació autonòmica, que, dins el marc de la legislació bàsica, pot desenvolupar el seu propi model, encara que amb uns certs límits, ja que, com va deixar clar la jurisprudència constitucional i a vegades ens han recordat els tribunals ordinaris, la regulació autonòmica no pot consistir en una regulació tan extensa i detallada que deixi buides de contingut les potestats normativa i d'autoorganització local, que habiliten els ens locals per contribuir a la determinació final de l'estatut jurídic dels electes locals, a través dels seus reglaments orgànics. En el cas de la legislació autonòmica catalana, aquesta màxima ha estat absolutament respectada en el TRLMC, ja que després de reconèixer en els articles 8.1.a i 49 una àmplia potestat d'autoorganització local, opta en els articles 162-169, dins del capítol dedicat a l'estatut dels membres de les corporacions locals, per limitar-se a efectuar una remissió directa a la legislació bàsica de règim local i altra legislació específica aplicable pel que fa a la situació i als drets dels funcionaris que passin a tenir la condició d’electes, al règim i als límits de les seves retribucions i al règim de responsabilitat civil i penal dels actes i de les omissions comeses en l’exercici del càrrec, i remet a la legislació electoral respecte de la determinació del nombre de membres d’ajuntaments i diputacions, el procediment per elegir-los, la durada del seu mandat i els supòsits d’inelegibilitat i incompatibilitat.

No obstant aquesta important remissió legislativa, el TRLMC no va renunciar en el seu moment a introduir algunes especialitats en regular en els articles 163 i següents determinats aspectes de l'estatut dels electes locals relacionats amb les retribucions i indemnitzacions, les incompatibilitats, l’assistència a les sessions, el règim sancionador, el registre d’interessos i el dret d’informació dels electes que, en conservar la mateixa redacció des de la promulgació, han estat afectades per les modificacions successives operades per la legislació bàsica estatal que anteriorment hem comentat, de manera que l’autèntica especialitat del TRLMC respecte de la legislació bàsica estatal la constitueix, actualment, com veurem més endavant, la regulació del dret a la informació dels electes.


↑ Tornar a 6.2 El marc legal configurador de l’estatut dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

La tercera i última font legal configuradora de l'estatut jurídic dels electes locals, dins del marc de la legislació bàsica i del model definit per la legislació autonòmica, està constituïda per les normes orgàniques locals, que són el fruit de la potestat d'autoorganització dels ens locals, el màxim exponent de la qual és el reglament orgànic, que és l'acte i l'instrument normatiu en el qual s'emmarca l'exercici d'aquesta potestat en l'àmbit local, com a norma de caràcter reglamentari que, com ha assenyalat el Tribunal Suprem, constitueix un acte administratiu complex i, per tant, impugnable.

Aquesta idoneïtat del ROM per instrumentar la potestat d'autoorganizació dels ens locals provoca que el Tribunal Suprem hagi vedat tota possibilitat que la regulació dels aspectes propis d'aquest reglament es dugui a terme a través d'actes singulars del ple, excepte en els supòsits clarament permesos o concretats per la mateixa llei.

Uns dels aspectes propis que pot regular aquest reglament, com ja hem comentat en analitzar la potestat d’autoorganització en la unitat 3, és, precisament, l'estatut jurídic dels electes, ja que de manera específica així ho ha reconegut la jurisprudència del Tribunal Suprem. Encara que la determinació pel ROM del conjunt de drets i deures que integren aquest estatut hagi de respectar les determinacions contingudes a aquest respecte en la legislació bàsica i en la legislació autonòmica, això solament vol dir que aquest reglament no pot limitar el conjunt de drets determinat per aquesta legislació, però sí ampliar-los en molts casos, sempre que aquesta ampliació o millora sigui compatible amb els postulats de la CE i la legislació bàsica i autonòmica.

Però l'exercici d'aquestes competències reguladores de l'estatut jurídic de l'electe per part dels ens locals no només s'ha de fer respectant les determinacions generals que contenen la legislació bàsica i la legislació autonòmica, sinó vetllant, també, per un escrupolós respecte del ius in officium o dret de participació política dels membres de la corporació consagrat per l'article 23 de la CE, ja que, tot i que, com ha assenyalat el Tribunal Constitucional, aquest és un dret de configuració legal i, per tant, correspon a la llei ordinària ordenar els drets i les facultats que corresponguin en cada moment als diferents càrrecs i funcions públiques, la veritat és que la seva violació no té els mateixos efectes.

Efectivament, com es posa de manifest en la jurisprudència dictada pel Tribunal Constitucional respecte dels membres electes no adscrits, no tota violació dels drets inherents a la condició d'electe suposa una vulneració constitucional que sigui susceptible de ser defensada mitjançant la sol·licitud d'empara constitucional o mitjançant els procediments especials de protecció dels drets fonamentals, pel fet de considerar-los inserits en el dret fonamental de l’article 23 de la CE, sinó que per això és requisit indispensable que la restricció il·legítima afecti drets i facultats que pertanyin al nucli essencial de la funció representativa de l'electe que, com ja hem vist en analitzar el règim jurídic dels electes no adscrits, es correspon amb les funcions de les quals no poden ser privats pel fet de ser l'expressió del caràcter representatiu de la institució: el dret de participar en l'activitat de control del govern local, el de participar en les deliberacions del ple de la corporació, el de votar els assumptes sotmesos a la consideració d'aquest òrgan i el d'obtenir la informació necessària per poder exercir els drets anteriors.

Per tant, respecte de les restants violacions de drets i facultats que no afectin aquest nucli essencial, no ens trobarem davant d'una vulneració d'un dret constitucional susceptible d'empara i dels procediments especials de protecció dels drets fonamentals, sinó, únicament, davant una simple vulneració legal susceptible de la protecció jurisdiccional ordinària.

Del que s'ha exposat es desprèn que els reglaments orgànics han de tenir una especial cura de no limitar els drets inherents a la condició d'electes que el ius in officium de l'article 23 de la CE els garanteix, encara que sí que poden ampliar-los, sempre que aquesta ampliació o millora sigui compatible amb els postulats de la CE i la legislació bàsica i autonòmica que, respecte dels drets de l'electe, actuen en molts casos a manera de regulació de mínims susceptible de ser ampliada o millorada en seu local mitjançant els reglaments orgànics, encara que només quan l'ordenament jurídic no ho impedeixi, ja que hi ha aspectes que no sempre són susceptibles de millora i generen la impossibilitat que, per la via de la regulació local, s'incrementin els drets que configuren el seu estatus jurídic en supòsits concrets, com succeeix amb la impossibilitat de reconèixer més drets als electes que tinguin la consideració de no adscrits o, també, amb la impossibilitat d'habilitar-los, quan no encapçalin les seves llistes, per ser candidats a l'elecció d'alcalde o alcaldessa.

En conseqüència, com a part de l'ordenament jurídic, el ROM es perfila com un instrument regulador idoni en aquest camp per emprendre una triple funció, dins el marc de la legislació bàsica i autonòmica:

a. Per definir un model propi d'estatut jurídic de l'electe de cada entitat local fet a la mida de la seva realitat que, quan sigui possible, incrementi, desenvolupi i adeqüi els drets reconeguts com a mínims per la legislació bàsica i autonòmica als electes locals. Aquest increment es pot produir clarament en relació amb el dret a la informació i a la forma i procediment per fer-lo efectiu; amb el dret a mitjans materials o a la utilització de locals municipals; amb el dret a participar en els mitjans de comunicació local; amb la forma d'ordenar els debats en el ple, etc.

b. Per desplaçar, amb la seva pròpia regulació, l'aplicabilitat directa de les disposicions del ROF que no siguin mera reproducció de la llei, i relegar les seves determinacions a una simple regulació supletòria.

c. Per abordar, si així es considera convenient, la important missió de determinar el codi de conducta propi de cada entitat local, al qual es puguin adherir els electes locals.


↑ Tornar a 6.2 El marc legal configurador de l’estatut dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.3 Els drets dels electes locals. Drets de doble faç i altra tipologia de drets: drets de caràcter honorífic, econòmic, sociolaboral i polític. Especial referència al dret d’accés a la informació

De l’anàlisi conjunta de la legislació estatal i autonòmica a la qual ens hem referit més amunt, es deriva que, actualment, l’estatut bàsic dels electes locals està configurat per una sèrie de drets, obligacions i responsabilitats, alguns dels quals poden ser considerats de doble faç, perquè constitueixen alhora un dret i un deure.

6.3.1 Drets de doble faç

Començant per aquests últims, tant la LRBRL com l’article 165 del TRLMC configuren un deure que té un doble vessant, ja que alhora també constitueix un autèntic dret, consistent en l'obligació dels membres electes d'assistir a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part.

Una prova del caràcter obligatori d'aquesta assistència és la possibilitat establerta per l'article 78.4 de la LRBRL que els membres de les corporacions locals siguin sancionats pel seu president o presidenta amb multa, quan no assisteixin sense prou justificació a les sessions del ple o de les comissions de què formin part, en els termes que determini la legislació de les CA o, si no n'hi ha, la de l'Estat, motiu pel qual l'article 73 del TRRL, que regula en l'àmbit estatal aquesta qüestió, no té segons la seva disposició final setena caràcter bàsic, atesa la remissió que respecte d'aquest aspecte efectua la LRBRL a la legislació autonòmica.

En aquesta qüestió, mentre que la legislació de l'Estat i, per remissió, algunes legislacions autonòmiques com la de Canàries, estableixen multes pecuniàries d'acord amb els límits que per a la imposició de les multes d'aquesta naturalesa estableix l'article 59 de la LRBRL, en funció de la població de l'ens local, en canvi, tant la legislació catalana com l'aragonesa estableixen multes consistents en la pèrdua del dret a percebre les assignacions econòmiques disposades en concepte d'assistència a aquestes sessions, la qual cosa ens porta a observar que, a partir de la reforma introduïda en l'article 75 de la LRBRL per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, aquesta mesura sancionadora no tindria efectivitat pràctica en aquestes CA respecte dels electes que, per exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, percebin retribucions fixes i periòdiques, ja que aquests càrrecs no tenen dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a la sessió, llevat que s'interpreti que en aquests supòsits la sanció ha de consistir en la pèrdua d'una part de les seves retribucions igual a l'import de les assistències establertes per als altres regidors per l'assistència efectiva a la sessió.

Però la redacció actual de l'article 75 de la LRBRL provoca un segon efecte, ja que en no meritar-se aquestes assistències si no s'assisteix efectivament a la sessió corresponent, aquesta mesura perd tot caràcter sancionador respecte dels electes que no es trobin en règim de dedicació exclusiva o parcial, ja que en cas d'inassistència a la sessió simplement no es genera el dret ni, en conseqüència, es merita l'assistència, sense que això tingui naturalesa de sanció.


↑ Tornar a 6.3 Els drets dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.3.2 Els drets

Des del vessant dels drets, a més d’aquest dret de doble faç, la legislació bàsica estatal regula diversos tipus de drets, que es poden classificar de la manera següent:

6.3.2.1 Drets de caràcter honorífic

Dins d'aquest tipus de drets, els membres electes gaudeixen dels honors, les prerrogatives i les distincions establerts per les lleis i, entre aquests, el dret a un tractament protocol·lari específic. Per això el tractament d'Excel·lència que l'article 19 del TRRL atorga als alcaldes de Madrid i Barcelona, d'Il·lustríssima que tenen els alcaldes de les altres capitals de província, i de Senyoria que tenen la resta, sens perjudici, com no podia ser d'una altra manera, dels tractaments reconeguts amb anterioritat per disposició legal que responguin a tradicions reconegudes o dels tractaments que els reconeguin les lleis de les CA.

Aquest és el cas de Catalunya, que en l’article 169 del TRLMC estableix un règim específic, en estendre el tractament d'Il·lustríssima a tots els alcaldes, excloent-ne els de Madrid i Barcelona, amb independència que siguin capitals de província o no, i als presidents de les restants entitats locals, com ara diputacions o consells comarcals.

Però, a diferència de l'àmbit estatal, en què els honors i les prerrogatives propis del càrrec de diputats i senadors es tenen des que assoleixen la condició d'electes, els inherents a la condició de membre de les entitats locals únicament s'adquireixen amb la presa de possessió del càrrec, i els electes locals no tenen actualment, a diferència dels anteriors, cap fur especial, ja que de conformitat amb l'article 78.1 de la LRBRL les seves responsabilitats els han de ser exigides davant els tribunals de justícia competents i pel procediment ordinari aplicable.

6.3.2.2 Drets de caràcter econòmic

Els drets de caràcter econòmic dels membres electes locals estan regulats actualment pels articles 75, 75 bis i 75 ter de la LRBRL que, per la seva importància i transcendència, tanta literatura han generat, en implicar per primera vegada en el nostre sistema un reconeixement legal al caràcter retribuït d'aquests càrrecs.

No obstant això, ateses les importants modificacions legislatives que en el seu règim jurídic s'han produït durant els més de 30 anys de vigència d'aquesta llei, analitzarem aquests drets des d'un punt de vista retrospectiu, partint de les determinacions originals de la LRBRL i analitzant-ne l'evolució posterior amb les reformes successives, que han fet que el que disposa l’article 166 del TRLMC hagi restat automàticament modificat, d’acord amb el que disposa la disposició addicional primera, com a conseqüència d’aquestes reformes successives.

a. Determinacions originals de l'article 75 de la LRBRL

Per efectuar aquesta anàlisi retrospectiva de l'evolució legislativa que s'ha anat produint en relació amb el règim de dedicació dels membres electes locals, els seus drets econòmics i les obligacions de transparència inherents a aquesta condició establertes en la legislació bàsica estatal, cal partir de la configuració inicial l'any 1985, que es va caracteritzar per les següents notes fonamentals:

 • Dedicació, retribució i incompatibilitats

Encara que la LRBRL va ser la primera norma que va introduir en el nostre dret local la possibilitat del caràcter retribuït dels càrrecs electes locals i de la seva alta i cotització a la Seguretat Social, i les respectives entitats locals n'havien d'assumir el pagament, tot i això dins d'uns teòrics límits legals que fins ara mai no s'havien establert, la veritat és que ho va fer vinculant aquesta possibilitat a l'establiment pel ple d'un règim de dedicació exclusiva de l'electe que comportava, al seu torn, un règim d'incompatibilitats específic, en determinar que la percepció de tals retribucions era incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen.

Però la veritat és que, més que un règim de dedicació exclusiva, el que en aquell moment va establir el legislador, tal com expressament va acabar determinant l'article 13.3 del ROF, va ser un règim de dedicació preferent al càrrec, doncs era sens perjudici d'altres ocupacions o activitats marginals que no causessin detriment de la seva dedicació pública, fins al punt que només en el cas que aquestes ocupacions marginals fossin remunerades, els exigia una declaració formal de compatibilitat per part del ple, amb què s'introduïa un concepte jurídic indeterminat de difícil interpretació.

Respecte d'aquesta qüestió, el Tribunal Suprem va entendre que si bé la LRBRL va donar llibertat a les entitats locals per fixar les remuneracions dels seus càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva i, també, per fixar el que llavors s'anomenava indemnitzacions, en canvi, aquesta habilitació legal no emparava una total discrecionalitat, sinó que entenia que aquestes retribucions i indemnitzacions no s'havien d'establir en consideració a la representativitat política de l'electe, sinó en consideració a la legal, és a dir, en funció de la feina que cada membre electe realitzés en pro de la corporació.

 • Abast del concepte indemnització

La redacció original de la LRBRL va establir, a més, una configuració totalment diferent del concepte indemnització de la que és vigent, derivada, sens dubte, de la manca de cobertura legal en aquell moment de la possibilitat d'establir retribucions per la dedicació parcial dels electes a l'exercici del càrrec.

Efectivament, tal com va interpretar posteriorment el Tribunal Suprem, el concepte indemnització a què es referia la redacció original de l'article 75 de la LRBRL, no s'esgotava amb les indemnitzacions per despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec a què al·ludia l'article 13 del ROF, no només pel fet que una norma amb jerarquia inferior com era aquest reglament no en pot alterar o restringir el contingut, sinó, principalment, perquè com assenyalava de manera literal el Tribunal en una de les seves sentències:

"[…] Mentre la llei, en l'article 75, parla amb generalitat i sense cap limitació d'indemnització, el ROF es refereix a indemnització per despeses, i és sabut que la indemnització pot estar destinada, tant en el seu significat gramatical, usual o jurídic a rescabalar un dany o perjudici, aquest dany o perjudici tant pot venir per una despesa realitzada, com per un guany deixat d'obtenir a conseqüència del treball o dedicació que impedeixi l'obtenció d'un altre ingrés durant el temps que tal treball o dedicació al càrrec sigui exigit, com, en fi, per la pèrdua o dedicació d'un temps a una activitat quan es podia haver dedicat a una altra activitat particular. De què fàcilment es pot inferir que la indemnització per despesa realitzada a què es refereix l'article 13 del Reial decret 2568/1986, no esgota ni de bon tros el concepte genèric i sense cap concreció d'indemnització a què es refereix la Llei 7/85 […]."
 • Primers deures de transparència

Finalment, amb l'establiment del deure dels electes de presentar declaracions dels seus béns i activitats privades abans de la presa de possessió i durant el seu mandat, en aquest últim cas, quan es produïssin variacions, i amb la determinació que aquestes declaracions fossin inscrites en un registre especial a constituir per cada entitat local, el legislador estatal va introduir en la primera redacció de l'article 75 de la LRBRL les primeres obligacions de transparència inherents a la condició d'electe, que posteriorment es van a anar perfilant i complementant en modificacions posteriors, fins a arribar al règim actual derivat de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

b. Modificacions introduïdes posteriorment

Aquestes determinacions inicials de l'article 75 de la LRBRL van anar evolucionant, posteriorment, fins a configurar el sistema actual, mitjançant l'aprovació de sis modificacions legislatives, a través de les quals es van incorporar les determinacions següents:

 • Modificació introduïda per la Llei 9/1991, de 22 de març, per la qual es modifiquen determinats articles de la Llei 25/1983, de 26 de desembre, d'incompatibilitats d'alts càrrecs, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de la Llei de contractes de l'Estat i de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors.

Mitjançant aquesta primera modificació legislativa es perfecciona i es completa el règim jurídic de les declaracions de béns i d'activitats que segons la versió original de la LRBRL havien de formular els electes, amb tres tipus de determinacions: la primera, consistent a concretar que aquestes declaracions s'havien de formular en els models que a aquest efecte aprovi l'entitat local mitjançant l'oportú acord plenari; la segona, que es limita a precisar que aquestes declaracions, a més d'haver-se de formular amb caràcter previ a la presa de possessió i quan es produeixin variacions durant el període de mandat, també s'havien de formular amb motiu del cessament en el càrrec, i l'última, que, de manera molt més precisa que en la redacció original, va determinar que són dos els tipus de registres a crear, un per cada tipus de declaració, amb la particularitat que únicament el d'activitats tindria caràcter públic.

 • Modificació introduïda per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la LRBRL, i altres mesures per al desenvolupament del govern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i en matèria d'aigües.

Com a conseqüència d'aquesta llei es va introduir per primera vegada al nostre dret la possibilitat que els electes percebessin retribucions fixes en la seva quantia i periòdiques en la seva meritació i fossin donats d'alta en la Seguretat Social quan exercissin els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, encara que d'una manera bastant imprecisa i problemàtica, ja que no només no determinava quin tipus de funcions, activitats o circumstàncies podien generar el reconeixement a favor dels electes d'un règim de dedicació parcial, sinó que, a més, establia per a aquest règim de dedicació un règim d'incompatibilitats idèntic a l'establert per a la situació de dedicació exclusiva, que era excessivament radical i generava tractaments diferents respecte de supòsits essencialment iguals.

Efectivament, en declarar les retribucions corresponents a aquest règim de dedicació incompatibles amb qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, permetia dues situacions diferents, ja que mentre que els electes que exercien un treball autònom o dependent del sector privat podien simultaniejar aquesta activitat professional amb la dedicació parcial al càrrec públic, en canvi, els electes que exercien una segona activitat en el sector públic no la podien simultaniejar amb la seva condició d'electe en règim de dedicació parcial amb percepció de retribucions.

 • Modificació introduïda per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social

Amb aquesta tercera modificació legal es fan importants reformes que podem resumir de la manera següent:

 • Establiment d'un règim d'incompatibilitat radical en les situacions de dedicació exclusiva

Amb aquesta reforma acaba la situació legislativa anterior, que més que una autèntica dedicació exclusiva el que realment establia era una dedicació preferent, ja que tot i que les retribucions derivades d'aquest règim de dedicació eren incompatibles amb qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i ens, organismes o empreses que en depenen, en canvi, admetia la possibilitat d'exercir el que el ROF denominava activitats marginals.

Efectivament, amb la nova redacció de l'article 75 de la LRBRL derivada de l'entrada en vigor d'aquesta llei, es declara expressament incompatible la percepció de les retribucions derivades del règim de dedicació exclusiva, no només amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que en depenen, sinó també amb el desenvolupament d'altres activitats, respecte de les quals la LRBRL va remetre a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i va identificar, d'aquesta manera, el règim legal d'incompatibilitats retributives dels regidors amb el del personal al servei de l'Administració, i va excloure, en conseqüència, tota possibilitat de fer qualsevol altra activitat, pública o privada, retribuïda, amb excepció de les activitats excloses amb caràcter general de l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que són les enumerades en l'article 19.

En conseqüència, els càrrecs electes exercits en règim de dedicació exclusiva restaven, a comptar d'aquesta reforma, en la mateixa situació que el personal al servei de l'Administració en règim de dedicació exclusiva, que, com conseqüència del que establia l'article 5.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, comportava que les seves retribucions fossin compatibles amb la percepció de les dietes, indemnitzacions o assistències que els puguin correspondre per la segona activitat.

Aquesta situació és típica dels membres electes en règim de dedicació exclusiva que simultaniegen aquesta condició amb la de membre de corporacions locals de caràcter supramunicipal -diputacions, comarques, entitats metropolitanes, etc.-, en les quals si bé no poden percebre retribucions per exercir el seu càrrec, sí que poden percebre, per exemple, assistències per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part en l'entitat supramunicipal.

 • Eliminació de la situació d'incompatibilitat en el règim de dedicació parcial i desenvolupament dels seus requisits

També es va aprofitar aquesta reforma, respecte dels supòsits de dedicació parcial, per solucionar la problemàtica derivada del règim establert per aquest article en la redacció immediatament anterior, en resoldre tant el problema que com ja hem vist plantejava el seu règim d'incompatibilitat, com el derivat de la manca de concreció de les funcions, activitats o responsabilitats que podien donar lloc al reconeixement d'un règim d'aquesta naturalesa.

Efectivament, pel que fa a la primera qüestió, aquesta tercera reforma legal va establir que els membres de les entitats locals que tinguessin la condició de personal al servei de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, només podrien percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves funcions fora de la jornada en els respectius centres de treball, en els termes establerts per l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que declara excepcionalment compatible la funció pública amb l'exercici dels càrrecs electius dels membres de les corporacions locals, excepte quan aquests es desenvolupin amb caràcter retribuït i en règim de dedicació exclusiva.

Respecte de la segona qüestió, el legislador va introduir les primeres determinacions sobre les funcions, condicions i responsabilitats que podrien donar lloc al reconeixement del règim de dedicació parcial, que es mantenen idèntiques actualment, en determinar que aquesta dedicació parcial podia derivar de la realització de funcions de presidència o vicepresidència, de tenir delegacions o de desenvolupar les responsabilitats que així ho requereixin. Per a això va utilitzar una fórmula parcialment oberta, que deixa un cert marge de discrecionalitat en la determinació de responsabilitats a la mateixa entitat local, que en l'acord plenari pel qual s'estableixin els diferents règims de dedicació ha de motivar les diferents responsabilitats que el fonamenten i establir la dedicació mínima necessària, a partir, normalment, de la prèvia determinació per la presidència dels membres electes que, per delegació seva, hagin d'assumir determinats càrrecs o responsabilitats.

 • Regulació del concepte d'assistències

Per als membres de les corporacions locals que no tinguessin dedicació exclusiva ni parcial, la nova redacció d'aquest precepte derivada de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, va arbitrar la possibilitat que percebessin assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formessin part, en la quantia que fixés el ple de la corporació.

Aquestes assistències, en conseqüència, no tenien la condició de retribució ni generaven l'obligació de l'entitat local de donar d'alta i cotitzar a la Seguretat Social els electes que les percebien, i requerien perquè fossin viables un pressupost fàctic previ, que és l'assistència efectiva de l'electe a la sessió corresponent.

No obstant això, quan les assistències es meritaven com a conseqüència de l'assistència a consells d'administració o òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades a les quals s'assistia en representació del sector públic o d'òrgans de selecció de personal, per aplicació del que disposa l’article 5 in fine de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, per expressa remissió de l'article 75.2, últim paràgraf, de la LRBRL, la percepció resultava compatible amb la percepció de retribucions per part dels membres electes que desenvolupessin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, sempre que s'ajustessin en la quantia al règim general establert per a les administracions públiques –Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del servei-, de manera que les quantitats meritades per qualsevol altre concepte havien de ser ingressades directament per l'entitat o l'empresa a la tresoreria de l'entitat local corresponent.

A aquests efectes, l'article 8 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, establia que, llevat que així ho autoritzés el ple expressament i excepcionalment per a casos concrets i, per tant, de forma motivada, no es podia pertànyer a més de dos consells d'administració o òrgans de govern d'aquestes entitats o empreses.

 • Modificació del règim jurídic de les indemnitzacions

Paral·lelament, i pel que fa a les indemnitzacions, aquesta reforma també va arbitrar la possibilitat que tots els electes, segons les normes d'aplicació general en les administracions públiques i les que en desenvolupament d’aquestes aprovés el ple corporatiu, fossin indemnitzats per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, sempre que aquestes fossin efectives, es justifiquessin documentalment i guardessin la deguda relació causa-efecte.

 • Imposició de noves obligacions de transparència

L'última aportació d'aquesta reforma de l'article 75 de la LRBRL va ser la imposició a les entitats locals, en l'apartat 5, de l'obligació de publicar en el BOP i en el tauler d'anuncis de l'entitat el text íntegre dels acords plenaris pels quals s'establissin les retribucions dels càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial i el seu règim de dedicació, les indemnitzacions i les assistències, així com les resolucions de la presidència que determinaven els membres de la corporació que realitzarien les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Evidentment, es tractava d'una publicació informativa, no d'una publicació amb efectes constitutius del dret, ja que la finalitat no era tant diferir-ne la vigència a la seva publicitat, com que la ciutadania s'assabentés d'aquests actes i acords, per la seva transcendència.

Fora d'aquestes aportacions, la reforma introduïda en l'article 75 de la LRBRL per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, va seguir establint la referència que les entitats locals havien de determinar les seves retribucions, assistències i indemnitzacions dins els límits que amb caràcter general s'establissin, però aquesta referència seguia sent merament retòrica, ja que en aquell moment encara no hi havia cap determinació legislativa a aquest respecte.

 • Modificació introduïda per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els ajuntaments i la seguretat dels regidors

Aquesta modificació tenia per única finalitat introduir la possibilitat que quan els membres de les entitats locals consideressin amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus familiars, socis, empleats o personal amb qui tinguessin relació econòmica o professional, poguessin presentar les seves declaracions d'interessos davant el secretari o la secretària de la diputació, a l'efecte d'inscriure-les en els registres especials d'interessos, i substituir l'obligació de presentar-les davant la seva entitat local per la presentació d'una certificació simple expedida per la diputació, acreditativa d'haver complert aquest deure i d'estar inscrites les seves declaracions en els registres especials.

 • Modificacions introduïdes per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i pel Reial decret llei 2/2008, de 20 de juny, que n'aprova el text refós

En aquesta darrera reforma, que en matèria de transparència té un gran calat, el legislador efectua les modificacions següents en l'article 75 de la LRBRL:

 • Desenvolupament de les normes relatives a la formulació de declaracions

En primer lloc, desenvolupa les normes relatives a la formulació de les declaracions, tant la de béns patrimonials com la de causes de possible incompatibilitat i activitats susceptibles de proporcionar ingressos econòmics, a fi, entre altres aspectes, d'adaptar el règim jurídic de presentació de declaracions al nou marc legal derivat del règim especial de ciutats de gran població introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de modernització del govern local, mitjançant la incorporació de les determinacions següents:

 • Extensió de l'obligació de formular aquestes declaracions als membres no electes de la junta de govern local, referint-se als funcionaris de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional que ocupin llocs que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions per l'especial responsabilitat que assumeixin, i al terç de membres de la junta de govern que, segons l'article 126.2 de la LRBRL, l'alcalde o l'alcaldessa podia designar entre persones no electes als municipis de gran població, fins que la Sentència 103/2013, de 25 d’abril, del Tribunal Constitucional ho va declarar inconstitucional.
 • Que la declaració de béns patrimonials havia d'incorporar la informació següent:
 • La declaració de la participació del declarant en societats de tot tipus, amb informació de les societats en les quals, al seu torn, participin aquestes societats.
 • Si s'escau, liquidacions dels impostos sobre la renda de les persones físiques, sobre el patrimoni i sobre societats.
 • Establiment de l'obligació de formular aquestes declaracions, també, al final del mandat, utilitzant un terme més ampli que el de cessament.
 • Publicació anual de les declaracions de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i activitats susceptibles de proporcionar ingressos econòmics, en els termes que estableixi en cada cas l'estatut municipal, referint-se al reglament orgànic.

Actualment la legislació sobre transparència exigeix la publicació d'aquestes declaracions a la seu electrònica municipal, en formats adequats que en facilitin l'accessibilitat i la comprensió, la identificació i la localització.

 • Extensió del caràcter públic al Registre de declaracions de béns patrimonials, que anteriorment no tenia aquesta condició.
 • Aplicació de les limitacions a l'exercici d'activitats privades establertes per la Llei 5/2006, de 10 d'abril, actualment incloses en l'article 15.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març

En segon lloc, la reforma també va establir l'aplicació als membres electes de les entitats locals que haguessin tingut responsabilitats executives en les diferents àrees en què s'organitzi el govern local, de les limitacions a l'exercici d'activitats privades establertes en l'article 8 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració general de l'Estat, que actualment estan incloses en l'article 15.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març.

Es tracta d'unes limitacions referides a l'exercici de determinades activitats professionals circumscrites a l'àmbit territorial de competència local corresponent, durant un període màxim de dos anys des de la finalització del mandat, que s'analitzen al final d’aquesta unitat, dins del capítol d’incompatibilitats dels electes.

 • Modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de setembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL)

Aquest era el marc legal bàsic vigent fins a la promulgació de la LRSAL, que va determinar el marc legal vigent, en establir tres tipus de noves mesures:

 • Modificacions relatives a l'establiment de límits en relació amb els drets econòmics dels electes, establertes en l'article 75 bis

Per primera vegada s'estableix que és la Llei de pressupostos generals de l'Estat la norma que, amb caràcter anual, ha de determinar els límits màxims a percebre per tots els conceptes retributius i assistències, segons una escala de població i amb referència a les retribucions d'un secretari d'Estat, excloent-ne els triennis consolidats per als càrrecs electes que tinguin la condició de funcionaris.

Però la veritat és que la primera llei de pressupostos de l’Estat que es va publicar després de la reforma, que va ser la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014, no contenia aquests límits, fet que va generar la necessitat de modificar-la un mes després per, mitjançant l'article 11 del Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport i altres mesures econòmiques, incorporar a la Llei de pressupostos generals de l'Estat la disposició addicional 90, per establir els límits màxims totals que poden percebre els membres de les entitats locals per tots els conceptes retributius i assistències, excloent-ne els triennis als quals, si s'escau, tinguin dret els funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, que actualment l'article 18 del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, fixa en els termes següents:

Habitants Límit màxim
Més de 500.000
300.000 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000
108.517,91 €
97.666,14 €
86.814,31 €
81.388,95 €
70.537,19 €
59.685,39 €
54.258,97 €
48.833,61 €
43.407,17 €

Amb les següents determinacions paral·leles:

 • Els presidents de les diputacions tenen com a límit la retribució de l'alcalde o l'alcaldessa del municipi més poblat de la província, que d'inici planteja el problema de quins han de ser els límits de les retribucions dels vicepresidents i restants membres electes de les diputacions i, també, pel que fa als límits aplicables a les entitats equivalents en les comunitats autònomes que tenen una organització local pròpia.

Respecte de la primera qüestió es podrien distingir dos supòsits, ja que mentre que en el cas dels vicepresidents, en tant que càrrecs l'única funció dels quals és actuar com a substituts legals del president o la presidenta en els casos de vacant, absència o qualsevol altra impossibilitat, entenc que s'han d'aplicar els límits establerts per a la presidència, amb les regles de proporcionalitat que resultin de necessària aplicació com a conseqüència de les diferències derivades de la naturalesa d'una i altra funció; en el segon cas, el de la resta de membres electes de les diputacions, entenc que hi ha dues interpretacions possibles: bé que també els resulten aplicables els límits màxims establerts per a la presidència, amb les regles de proporcionalitat que siguin aplicables necessàriament per les diferències de responsabilitat, bé que els resultarien aplicables els límits màxims establerts amb caràcter general pel seu ajuntament, en funció del tram de població.

No obstant això, jo particularment em decanto per la primera interpretació, i no només pel fet de considerar que les normes que limiten drets s'han d'interpretar amb caràcter restrictiu, sinó per entendre que la segona interpretació generaria solucions que donarien lloc a autèntics tractes discriminatoris, ja que el règim de dedicació i responsabilitat en una diputació d'un regidor d'un ajuntament de 1.000 habitants pot ser igual que el d'un altre d'un ajuntament que tingui més de 75.000 habitants i, si s'apliqués l'escala poblacional corresponent als ajuntaments respectius, donaria lloc a retribucions econòmicament molt distants i, en conseqüència, clarament discriminatòries.

Respecte del règim aplicable a les entitats equivalents a les diputacions provincials, veurem més endavant que aquest tema ha estat solucionat per l'Administració de l'Estat, que va interpretar que els són aplicables les mateixes regles que a les diputacions.

 • En el cas dels cabildos i consells insulars, en canvi, els seus presidents i, al meu entendre, també els seus vicepresidents i restants membres electes, tenen un límit màxim per tots els conceptes retributius i assistències referenciat a la retribució del tram corresponent a l'alcalde o l'alcaldessa o president o presidenta de la corporació municipal més poblada de la seva província, segons la taula següent:
Habitants Referència
Més de 150.000 Alcalde o alcaldessa, o president o presidenta de la corporació municipal més poblada de la seva província
De 25.000 a 150.000 70% de l'alcalde o l'alcaldessa, o del president o la presidenta de la corporació municipal més poblada de la seva província
De 0 a 25.000 50% de l'alcalde o l'alcaldessa, o del president o la presidenta de la corporació municipal més poblada de la seva província
 • També estableix la LRSAL la incompatibilitat del règim de dedicació exclusiva com a diputat o diputada provincial o membre d'una entitat equivalent, i com a regidor o regidora, en obligar-los a optar per mantenir el règim de dedicació exclusiva en una o altra entitat local, sense que en cap cas puguin acumular els dos règims de dedicació.
 • La LRSAL també va determinar que els càrrecs electes dels municipis de menys de 1.000 habitants no tenen en cap cas dret a desenvolupar el càrrec en règim de dedicació exclusiva, tot i que, amb caràcter excepcional, poden desenvolupar-lo en règim de dedicació parcial, i perceben per això les retribucions establertes pel ple corporatiu dins d'uns límits que actualment són els següents:
Dedicació Referència
Dedicació parcial al 75% 32.555,41 €
Dedicació parcial al 50% 23.873,78 €
Dedicació parcial al 25 % 16.278,75 €

En conseqüència, res no obsta perquè en aquest tipus d'ajuntaments hagi més d'un electe en règim de dedicació parcial al 75%, fet que posa en dubte el caràcter racionalitzador de les mesures adoptades pel legislador, des del moment que en aquests ajuntaments no pot haver-hi cap membre en règim de dedicació exclusiva que percebi una retribució que com a màxim podria arribar als 40.000 €, però sí que pot haver tres o més membres en règim de dedicació parcial al 75%, que suposa un cost retributiu superior als 90.000 €.

Aquestes determinacions posteriorment van ser objecte d'interpretació per part del MHAP, que amb caràcter informatiu va publicar una nota explicativa en què, respecte del tema que estem tractant, va concloure el següent:

 • Quant a la data i la font a tenir en compte per determinar el límit poblacional, va entendre que calia atenir-se a les xifres de població aprovades amb caràcter anual.
 • Respecte dels límits a les retribucions en el règim de dedicació parcial, va considerar que són límits a tenir en compte els següents:
 • S'han de tenir funcions de presidència o vicepresidència d'òrgans col·legiats municipals, siguin o no de caràcter decisori, s'ha de ser dipositari de delegacions de l'alcalde o l'alcaldessa o s'han de desenvolupar les responsabilitats que així ho requereixin perquè pugui ser reconegut aquest règim de dedicació, mantenint amb aquest últim incís un concepte jurídic indeterminat, el de responsabilitats susceptibles de retribució, que amplia les possibilitats de reconeixement del règim de dedicació parcial, però que requereix una motivació especial sobre la concurrència en cada cas dels requisits exigits.
 • En els municipis amb població inferior a 1.000 habitants, els límits retributius estan constituïts pel 75%, el 50% o el 25% de dedicació amb relació a la jornada laboral, i s'apliquen les retribucions sobre la base del principi de proporcionalitat.
 • En els municipis amb població superior a 1.000 habitants, el 75%, el 50% o el 25% de la quantia que correspongui al seu tram de població, també amb aplicació del principi de proporcionalitat per establir les retribucions.

En aquests dos últims supòsits, l'Estat interpreta que no hi ha cap possibilitat d'establir altres percentatges de dedicació, però la veritat és que de la literalitat de la norma només es deriva aquesta limitació per als municipis de població inferior a 1.000 habitants, però no per als restants, sempre que no es produeixi un abús que generi un frau de llei, com passaria, per exemple, en el cas d'un ajuntament que trobant-se en el límit màxim d'electes en règim de dedicació exclusiva, establís per a altres electes un règim de dedicació parcial al 98%.

 • Respecte del concepte d'assistències, l'Administració de l'Estat va entendre que els límits són els mateixos, amb els criteris següents:
 • Només es poden percebre assistències quan no es desenvolupi el càrrec retribuït en règim de dedicació exclusiva ni parcial.
 • S'ha d'aplicar un criteri de proporcionalitat, dins el marc de retribucions màximes, en funció del tram de població, de què es deriva que l'establiment pel ple s'ha de fer de manera motivada i justificada i sense superar, al meu entendre, la quantia de les retribucions dels electes en el règim de dedicació parcial més reduït.
 • Respecte dels ens locals als quals són aplicables les limitacions, el MHAP entén que resulten aplicables a totes les entitats locals que disposa l'article 3 de la LRBRL, en tractar-se de determinacions incloses dins el capítol dedicat a l'estatut dels membres de les entitats locals. En el cas de les comarques catalanes, en tant que entitats equivalents a les diputacions, a l'efecte de la disposició addicional tercera de la LRSAL, els resulten aplicables els límits establerts per a les entitats provincials, interpretats en els termes assenyalats més amunt.
 • Respecte del dret dels membres electes en règim de dedicació exclusiva a percebre indemnitzacions per les despeses efectives derivades de l'exercici del càrrec, l'Estat es pronuncia en sentit positiu, respecte de despeses que, com els de trasllat per viatges, dietes per allotjament, manutenció, etc., se'ls generin efectivament en l'exercici del càrrec.

No es pronuncia, en canvi, sobre la compatibilitat del règim de dedicació exclusiva amb la percepció d'assistències d'altres administracions o ens públics, possibilitat que considero vigent en els termes assenyalats en analitzar la reforma de la LRBRL introduïda per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, sempre que amb això no se superin els límits totals.

Tampoc no es pronuncia sobre la possibilitat de simultaniejar la condició de regidor o regidora en règim de dedicació parcial retribuïda en un ajuntament, amb la condició de membre d'una entitat local supramunicipal en la qual s'exerceixi el càrrec també en règim de dedicació parcial retribuïda, possibilitat que resulta també viable, al meu entendre, davant la falta de prohibició expressa.

 • Modificacions relatives a l'establiment de limitacions al nombre de càrrecs públics electes en règim de dedicació exclusiva en l'article 75 ter

La reforma introduïda per la LRSAL també inclou determinats límits respecte del nombre de càrrecs públics electes que poden estar en règim de dedicació exclusiva, i estableix un màxim segons una escala de població que va d'un membre, en les entitats locals de 1.001 a 2.000 habitants, a 25 en les entitats locals de 700.001-1.000.000 habitants, amb la determinació que en els de menys de 1.000 no hi ha cap membre en aquest règim.

Habitants Nombre màxim de membres
1.001 a 2.000
2.001 a 3.000
3.001 a 10.000
10.001 a 15.000
15.001 a 20.000
20.001 a 35.000
35.001 a 50.000
50.001 a 100.000
100.001 a 300.000
300.001 a 500.000
500.001 a 700.000
700.001 a 1.000.000
1
2
3
5
7
10
11
15
18
20
22
25

Aquesta regla general va acompanyada de dos criteris especials, d'una banda, la determinació que a les diputacions el nombre màxim de membres en règim de dedicació exclusiva és el que resulti aplicable al municipi més poblat i, de l'altra, la concreció del nombre específic de membres en règim de dedicació exclusiva dels ajuntaments de Madrid i Barcelona, que no pot ser superior, respectivament, a 45 membres en règim de dedicació exclusiva en el primer cas, i a 32, en el segon.

 • La determinació d'una moratòria fins al 30 de juny de 2015, per la disposició transitòria desena

A la vegada, la LRSAL va establir en la disposició transitòria desena un règim transitori, en incloure una moratòria que en va posposar l'aplicació fins al dia 30 de juny de 2015, quan es tractés d’entitats locals que complissin els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i en les quals el termini de pagament a proveïdors no superés en més de 30 dies el termini legalment establert.   Aquesta regla de transitorietat va possibilitar que les entitats locals els règims de dedicació i retributiu de les quals es trobaven llavors per sobre dels límits legalment establerts, poguessin mantenir l'statu quo vigent en el moment d'entrada en vigor de la LRSAL fins al dia 30 de juny de 2015, incloent-hi els ajuntaments de menys de 1.000 habitants, sempre que els uns i els altres mantinguessin el compliment dels requisits economicofinancers requerits fins a aquesta data.


↑ Tornar a 6.3 Els drets dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.3.3 Drets de caràcter sociolaboral

El segon bloc de drets regulat per la legislació bàsica és constituït pels de caràcter sociolaboral, en reconèixer el nostre ordenament jurídic diferents drets als membres electes dels ens locals respecte de la seva condició particular de treballadors.

Aquests drets sociolaborals consisteixen en un conjunt de mesures legals tendents, d'una banda, a garantir que l'estabilitat laboral dels membres de les entitats locals no es vegi en perill com a conseqüència de l'exercici del càrrec públic i, d'altra, a facilitar-ne l'exercici.

Amb aquest doble objectiu, l'article 74 de la LRBRL regula unes situacions laborals especials per garantir el manteniment del lloc de treball dels electes, distingint en funció de la naturalesa jurídica de la seva relació d’ocupació, de manera que quan aquesta sigui de caràcter funcionarial i es tracti de funcionaris de la mateixa corporació per a la qual han resultat escollits, o quan, tot i ser funcionaris d'altres administracions públiques, exerceixin el seu càrrec electe de manera retribuïda i en règim de dedicació exclusiva, tenen dret a quedar en situació de serveis especials, amb dret a reserva de plaça i destinació, així com al còmput del temps que romanguin en aquesta situació a l'efecte d'antiguitat i els restants drets que per a aquesta situació regula l'article 87.2 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic -TREBEP-, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. En aquests supòsits, les corporacions d'origen ha de pagar les cotitzacions corresponents, incloent-hi les quotes de classes passives de les mutualitats obligatòries.

En canvi, quan la relació d’ocupació sigui de caràcter laboral, l'article 46 del Text refós de l'Estatut dels treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (TRET), reconeix als membres electes el dret a quedar en situació d'excedència forçosa, amb dret a conservar el lloc de treball, sempre que sol·liciti el seu reingrés dins del mes següent al seu cessament en el càrrec, com també al còmput de l'antiguitat, quan l’exercici, pel seu règim de dedicació exclusiva, impossibiliti l'assistència al lloc de treball.

En els supòsits restants la llei garanteix als electes, durant el seu mandat, la permanència en el lloc de treball que desenvolupin en el moment de la seva elecció, sigui públic o privat, i prohibeix, en conseqüència, que siguin traslladats o obligats a concursar.

Les determinacions anteriors respecte dels electes que tenien la condició de funcionaris de la mateixa entitat local, van portar alguns membres electes en el seu moment a elevar la qüestió als tribunals, en considerar que l'aplicació d’aquest bloc normatiu vulnerava els seus drets constitucionals, concretament, el principi d'igualtat davant la llei que consagra l'article 14 de la CE, respecte dels restants funcionaris públics, i el dret de romandre en condicions d'igualtat en els càrrecs públics consagrat per l'article 23.2, en la mesura que l'article 5 de la Llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques permet als funcionaris compatibilitzar les seves activitats amb la condició de membre electe d’entitats locals, mentre que la LOREG prohibeix aquesta compatibilitat a una part d'aquest personal quan tinguin la condició de membre de la mateixa corporació.

Va donar lloc a un pronunciament del Tribunal Suprem en què, respecte de la primera qüestió plantejada, va declarar que no es vulnerava el principi d'igualtat perquè no es donava una situació de discriminació respecte d'altres persones que es trobessin en la mateixa situació, especialment quan aquestes ja sabien que, si eren escollides, no podrien fer compatible la doble condició d'empleat local i membre de la mateixa corporació.

És així perquè, si bé l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, permet als funcionaris compatibilitzar les seves activitats amb la condició de membres de les entitats locals, llevat que desenvolupin aquestes càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva, en canvi, l'article 178 de la LOREG especifica que és així quan no es tracti de funcionaris de la mateixa corporació, ja que en aquest cas hi ha una incompatibilitat absoluta.

Per al Tribunal Suprem no hi ha cap dubte sobre la prevalença d'aquesta última norma de caràcter orgànic, que se substancia en la noció democràtica de l'Estat, respecte de la Llei d'incompatibilitats que, a més de ser anterior i no tenir la categoria de llei orgànica, tampoc no té la condició de norma especial de què gaudeix la LOREG, i en entendre que pugnaria amb la més elemental lògica que els que tenen al seu càrrec les decisions polítiques locals mantinguin durant l'exercici d'aquest càrrec la seva presència física en un lloc de treball al servei de la mateixa corporació, exposats a l'eventualitat que en qualsevol moment pugui sorgir una col·lisió entre els seus interessos com a representants de la comunitat lliurement escollits, i els seus interessos com a empleats locals.

De la mateixa manera, el Tribunal va desmuntar la pretensió dels recurrents pel que fa a la presumpta vulneració del dret a romandre en condicions d'igualtat en els càrrecs públics, i a la voluntarietat de l'accés i la permanència en aquestes funcions i càrrecs polítics, perquè, com la mateixa CE afirma, aquests s'han d'exercir amb els requisits establerts per les lleis, en aquest cas, per la LOREG.

En relació amb aquesta qüestió també es van plantejar altres problemàtiques, com les pretensions de determinats regidors que els seus ajuntaments quantifiquessin i abonessin al seu favor retribucions de venciment periòdic, i establissin al seu favor el règim de dedicació exclusiva pel sol fet que, sent funcionari de la corporació, en virtut de la incompatibilitat abans esmentada, restessin en situació de serveis especials, en considerar que aquesta situació comportava l'obligació de desenvolupar el càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Però en la Sentència de 5 d'octubre de 1992, el Tribunal Suprem va considerar que de cap manera es podia deduir la conclusió que el funcionari o la funcionària d'una entitat local que n'és escollit regidor o regidora, en passar a la situació de serveis especials tingui el dret de gaudir per aquest sol fet del règim de dedicació exclusiva com a regidor o regidora i de percebre retribucions periòdiques, ja que no només el nostre ordenament jurídic no reconeix aquest dret subjectiu, sinó també perquè això comportaria una vulneració de l'autonomia municipal garantida constitucionalment i, en conseqüència, de la facultat d'autoorganització de l'entitat afectada, a la qual correspon determinar lliurement quins dels seus càrrecs es poden desenvolupar en règim de dedicació exclusiva amb dret a retribucions, ja que, com assenyala el Tribunal, és més lògic pensar que el funcionari o la funcionària que resulti escollit regidor o regidora només opta per desenvolupar aquest càrrec, i passa a la situació de serveis especials respecte de la seva condició com a empleat públic, si coneix, a priori, que exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva.

En el mateix sentit es va manifestar el Tribunal Suprem uns anys més tard, quan va declarar que encara que la situació resultant pugui no ser avantatjosa per al regidor o la regidora, es fonamenta en l'acceptació voluntària d'un càrrec que és clarament incompatible.

En aquesta sentència els recurrents també plantejaven que aquest règim vulnerava l'article 7.2 de la Carta Europea d'Autonomia Local de 15 d'octubre de 1985, que disposa que l'estatut dels representants locals de cada Estat membre ha de permetre la compensació financera adequada a les despeses causades amb motiu de l'exercici del càrrec, així com, si arriba el cas, la compensació financera dels beneficis perduts o una remuneració del treball desenvolupat, qüestió que resol la Sala assenyalant que no només la legislació local compleix aquesta determinació quan l'article 75.2 de la LRBRL estableix el dret dels membres de les entitats locals a percebre indemnitzacions per l'exercici de les seves funcions, sinó que, a més, l'article 7.3 de la mateixa Carta autoritza els legisladors interns a establir funcions i activitats incompatibles amb el mandat dels representants locals, bé per llei, bé en virtut de principis jurídics fonamentals.

A més d'aquestes garanties laborals, l'article 37.3.d del Text refós de l'Estatut dels treballadors i l'article 48.1.j del TREBEP, reconeixen als membres electes de les entitats locals un dret específic a un permís retribuït pel temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal, com succeeix amb l'exercici del càrrec, i s'entén a aquest efecte per temps indispensable, segons l'article 75.6 de la LRBRL, el necessari per assistir a les sessions del ple o de les comissions de les quals formin part i per atendre les delegacions que desenvolupin.

Evidentment, aquest deure inexcusable en relació amb les seves funcions electives es refereix a l'assistència obligada a les sessions dels òrgans dels quals formin part els electes quan tinguin lloc dins la seva jornada laboral a l'Administració en la qual presten serveis en qualitat d'empleats públics, ja que estendre’l a l'exercici, en general, de les seves delegacions hagués suposat un clar frau de llei.

Això sens perjudici de la possibilitat que té l'empresari privat de fer passar el treballador a la situació d'excedència forçosa quan aquests permisos impliquin la impossibilitat de la prestació del treball en més del 20% de les hores laborals en un període de tres mesos, o descomptant del salari l'import que el treballador percebi en concepte d'indemnització per l'exercici del càrrec, entenent a aquests efectes el terme indemnització en sentit ampli, és a dir, referit tant a les assistències pròpiament dites que es meritin per assistir a sessions d'òrgans col·legiats, com a les retribucions per dedicació parcial, encara que en aquest cas entenem que l'empresari no pot descomptar l'import íntegre de la seva retribució pública, sinó únicament la part referida a la dedicació al càrrec dins de la jornada laboral de l'activitat privada.

Finalment, des del punt de vista sociolaboral, únicament cal recordar el dret dels membres electes de les entitats locals que desenvolupin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial de ser donats d'alta a la Seguretat Social, i queden protegits davant la contingència de desocupació, des de l'entrada en vigor de la Llei 37/2006, de 7 de desembre, d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social, i extensió de la protecció per desocupació a determinats càrrecs públics i sindicals. Se supera aquesta manera l'insuficient règim jurídic establert anteriorment per la circular de l'Institut Nacional d'Ocupació de 16 de març de 1993, que regulava amb caràcter molt restringit els supòsits en què aquesta protecció era possible respecte dels electes.


↑ Tornar a 6.3 Els drets dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.3.4 Drets de caràcter polític

A més dels drets anteriors, els membres electes de les entitats locals gaudeixen d'un quart tipus de drets de caràcter polític, que es poden considerar els més genuïns de tal condició, en la mesura que constitueixen el nucli essencial en el qual es resumeixen les garanties que la llei atorga a aquests càrrecs per possibilitar l'execució del mandat polític que els ciutadans els han encomanat, i que configuren una gran part del ius in oficium, com a part integrant del seu dret de participació política.

Dins d'aquest grup de drets podem destacar els següents:

a. El dret a la permanència en el càrrec

Aquest dret es manifesta, d'una banda, en la prohibició legal de tota suspensió de drets dels electes locals que no derivi d'una resolució judicial ferma condemnatòria, amb els efectes i l'abast que a continuació analitzarem i, de l'altra, en la impossibilitat de perdre el càrrec més que per les causes taxades en les lleis, entre les quals no hi ha la sortida del partit polític a les llistes del qual es va presentar, ja que, tal com ha precisat la jurisprudència constitucional, la seva legitimació deriva del poble i només aquest, a través dels mecanismes legals, pot fer-li perdre tal condició.

En conseqüència, d'acord amb el que estableixen l'article 182.1 de la LOREG i l'article 9 del ROF, les causes legals de pèrdua de la condició d'electe són, únicament, les següents:

 • Decisió judicial ferma que anul·li l'elecció o la proclamació, que requereix la impugnació prèvia, i que la decisió judicial corresponent no sigui susceptible d'un recurs ulterior en cap via.
 • Defunció o incapacitació declarada per decisió judicial ferma. En el primer cas, per desaparició de la persona, qüestió que no planteja cap problema interpretatiu, en tenir aquests càrrecs naturalesa personalíssima. En el segon cas, com a conseqüència de la pèrdua de les condicions de capacitat que li van ser requerides en el moment de la presentació de la candidatura, a causa d'una declaració judicial en aquest sentit que no sigui tampoc susceptible de recurs ulterior.

Aquesta pèrdua de capacitat no s'ha de confondre amb l'existència de causes d'incompatibilitat sobrevinguda, ja que aquestes últimes el que generen és un dret d'opció per part de l'electe entre la situació incompatible o el seu càrrec, que en pot generar o no la renúncia.

 • Per extinció del mandat que li va ser conferit en virtut de l'elecció.
 • Per renúncia, que s'ha de fer efectiva per escrit davant el ple de l'entitat, que és l'òrgan al qual correspon prendre nota d’aquesta circumstància.

En relació amb aquesta causa de pèrdua de la condició d'electe s'ha produït també una nodrida doctrina dels tribunals, que han considerat que la intervenció del ple és necessària però, únicament, com un acte de constatació de tal renúncia, sense qüestionar el caràcter unilateral, ja que tot i que el Tribunal Suprem va entendre inicialment que aquesta renúncia era automàtica i que, en conseqüència, tenia efectes des del moment en què es presentava o des de la data que s’hi indiqués i no des que el ple en prengués nota, posteriorment el mateix Tribunal Suprem, fent-se ressò de la STC 214/1998, d'11 de novembre, en la qual es tractava el cas d'un regidor que havia presentat la renúncia i més tard s'havia retractat, interpreta que per aplicació del que disposa l'article 9.4 del ROF la renúncia no té efectes automàtics a partir del moment en què es presenta en el registre general de l'ajuntament, sinó a partir del moment en què el ple en pren nota.

Aquest és el motiu pel qual aquesta doctrina també ha entès que l'electe pot retirar la seva renúncia en qualsevol moment, mentre el ple no n'hagi pres nota.

En canvi, si aquesta renúncia es produeix amb anterioritat a la presa de possessió del càrrec, no és el ple de la corporació l'òrgan davant el qual s'hagi de formalitzar, sinó la junta electoral de zona, com a conseqüència del fet que, en aquest cas, la persona afectada únicament té la condició d'electe, però no ha adquirit encara la condició de membre de la corporació.

 • Per quedar incurs l’electe i mantenir-se en una de les causes d'incompatibilitat establertes per l'article 178 de la LOREG, per remissió expressa a aquesta llei efectuada per l'article 73.1 de la LRBRL.
 • Per pèrdua de la nacionalitat o les nacionalitats exigides per l'article 177 de la LOREG per ser titular del dret de sufragi passiu.

No regula el ROF, en canvi, com a causa de pèrdua de la condició de regidor o regidora, restar afectat per una condemna d'inhabilitació en virtut de resolució judicial ferma, i es perfila en l'article 8, únicament, com una causa de suspensió dels seus drets, prerrogatives i deures, a causa, sens dubte, de la doctrina jurisprudencial dictada a aquest efecte pels tribunals i recollida en nombroses sentències del Tribunal Constitucional. El contrari significaria imposar a la persona condemnada una pena superior a la derivada de la sentència, però el cert és que, actualment, amb la redacció actual del Codi penal, aquesta interpretació s'ha de matisar segons el que disposen els articles 41 i següents:

"Article 41. La pena d'inhabilitació absoluta produeix la privació definitiva de tots els honors, ocupacions i càrrecs públics que tingui el penat, encara que siguin electius. Produeix, a més, la incapacitat per obtenir els mateixos o qualssevol altres honors, càrrecs o ocupacions pública, i la de ser elegit per a càrrec públic, durant el temps de la condemna.

Article 42. La pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic produeix la privació definitiva de la feina o càrrec sobre el qual recaigui, encara que sigui electiu, i dels honors que li siguin annexos. Produeix, a més, la incapacitat per obtenir-los o altres d'anàlegs durant el temps de la condemna. En la sentència s'han d’especificar les ocupacions, els càrrecs i els honors sobre els quals recau la inhabilitació.

Article 43. La suspensió d'ocupació o càrrec públic priva el penat del seu exercici durant el temps de la condemna.

Article 44. La inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu priva el penat, durant el temps de la condemna, del dret a ser elegit per a càrrecs públics."

De manera que només resultaria aplicable en el supòsit de suspensió que estableix l'article 43 d'aquest Codi.

En tots aquests supòsits en els quals es produeix la pèrdua de la condició de membre electe de l'entitat local, es produeix, paral·lelament, una vacant de l'escó corresponent que ha de ser objecte de cobertura en virtut del que disposa l'article 182 de la LOREG, mitjançant la proclamació d'un nou candidat per la junta electoral de zona, quan aquesta tingui el mandat vigent, entre els següents membres de la llista corresponent o, si no n'hi ha, entre els suplents, d'acord, en tot cas, amb l'ordre establert en aquesta.

Quan com a conseqüència de renúncies successives de diferents membres electes d'una mateixa llista no quedin més possibles candidats o membres suplents a nomenar, l'article 182 de la LOREG estableix que els suplents han de ser designats pel partit, coalició, federació o agrupació d'electors afectat, que ha de comunicar la seva decisió a la junta electoral corresponent, a l'efecte de l'expedició de la credencial corresponent, i aquesta decisió no té més límits que la impossibilitat de nomenar persones integrades com a candidates o suplents a la llista que hagin renunciat al càrrec anteriorment.

No obstant això, quan el nombre de fet de membres elegits de l'entitat local en la corresponent convocatòria electoral arribi a ser inferior a la meitat del nombre legal de membres de la corporació, s’ha de constituir una comissió gestora en els termes que disposa l'article 182.3 de la LOREG.

b. Drets relatius a la participació activa

En aquest tipus de drets s'integren una sèrie d'importants drets individuals dels càrrecs electes, que es troben directament relacionats amb el ius in oficium o dret de participació política consagrat constitucionalment, entre els quals podem destacar els següents:

 • El dret a formar part d'un grup, amb les excepcions derivades de la condició d'electe no adscrit.
 • El dret d'assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formi part, prenent-hi part activa mitjançant l'exercici del dret de vot, la participació en les deliberacions i el dret a intervenir per explicar el sentit del seu vot. Aquest dret pressuposa, al seu torn, el previ dret a ser convocat en temps i forma oportuns i a accedir directament a la documentació dels assumptes que integren l'ordre del dia des del moment de la convocatòria.
 • El dret a participar en els òrgans complementaris de la corporació a què fa referència l'article 20 de la LRBRL, és a dir, de les comissions informatives.
 • El dret a controlar i fiscalitzar, a través del ple, l'actuació dels òrgans de govern mitjançant la formulació de precs i preguntes i la presentació de mocions o la subscripció de mocions de censura i, també, el d'instar, de manera associada amb altres membres electes, la celebració de sessions plenàries extraordinàries.
 • El dret a participar en els òrgans d’informació i difusió municipals, com ara emissores municipals, televisions locals, butlletins d’informació editats per l’entitat, etc., en els termes que s’estableixin en el reglament d’accés i ús que, en compliment del que disposa l’article 170.2 del TRLMC, aprovi el ple.
 • Legitimació activa per impugnar, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, els acords que hagin votat en contra, que els reconeix l'article 63.1.b de la LRBRL en concordança amb l'article 209.2 del ROF.
 • El dret a la informació, que desenvoluparem tot seguit.


↑ Tornar a 6.3 Els drets dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.3.5 Especial referència al dret a la informació

El dret legal a la informació deriva de l'article 105 de la CE, dins del marc de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que regula aquesta qüestió en els articles 12-24 i, a Catalunya, deriva dels articles 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Totes aquestes normes regulen el dret d’accés a la informació pública referit a tota la ciutadania i a tota la informació pública, arxius i registres, i obliguen les administracions públiques afectades a establir sistemes per integrar la gestió de les corresponents sol·licituds en el funcionament de la seva organització interna i a identificar de manera clara l’òrgan competent per resoldre-les.

Però el dret general d'accés a la informació aplicable a la ciutadania en general és sens perjudici tant del dret d’accés de les persones que tinguin la condició d’interessades en els procediments, que tal com assenyala la disposició addicional primera de les lleis estatal i autonòmica, 19/2013, de 9 de desembre, i 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, regula la LPAC, com del dret d’accés sobre matèries que tinguin establert un règim jurídic específic, com succeeix amb el dret a la informació dels membres electes de les entitats locals, que regula la legislació de règim local. Respecte d'aquesta, la legislació de transparència constitueix, únicament, dret supletori, perquè el dret reconegut als electes per la legislació de règim local abasta un dret més extens que el dret que a qualsevol ciutadà reconeixen aquestes normes, i l'article 69.1 de la LRBRL, doncs, en terminologia de l’article 77 d’aquesta mateixa llei, suposa un dret a obtenir de l’alcalde o l'alcaldessa i/o la junta de govern, tots els antecedents, les dades o les informacions que es necessitin per al desenvolupament de la seva funció i obrin en poder dels serveis de l’entitat local.

En conseqüència, els membres electes de les entitats locals tenen un doble dret d’accés a la informació, d'una banda, el dret especial d’accés que al seu favor reconeix la legislació de règim local com a part del seu dret de participació política i, en conseqüència, amb naturalesa de dret fonamental establert per l’article 23 de la CE i, de l’altra, el dret d’accés a la informació, arxius i registres que a tota la ciutadania reconeix la legislació de transparència esmentada.

De tots els drets de caràcter polític que el nostre ordenament jurídic reconeix als membres electes, potser el d'accés a la informació sigui el més important des del punt de vista del ius in oficium, ja que el coneixement de la informació es converteix en un pressupost previ i necessari per a l'exercici efectiu dels drets de caràcter polític restants, tots derivats del dret de participació política reconegut per l'article 23 de la CE.

Aquest dret fonamental de l'article 23.2 de la CE, per tant, el desenvolupa en un dels seus aspectes l'article 77 de la LRBRL; a Catalunya, l’article 164 del TRLMC; reglamentàriament, els corresponents reglaments orgànics i, amb caràcter supletori, tant les lleis de transparència esmentades com els articles 14-16 del ROF, en cas de llacunes o silenci d’aquestes normes o dels reglaments orgànics.

El conjunt d’aquests preceptes reconeix a tots els membres de les corporacions locals el dret a obtenir de l'alcaldia o la presidència, o de la junta de govern, tots els antecedents, les dades i les informacions de què disposin els serveis de la corporació i els necessitin per al desenvolupament de la seva funció, com element necessari del ius in officium que el dret de sufragi passiu garanteix, com a element necessari perquè el dret a participar en els assumptes municipals pugui ser real i efectiu.

Per tant, la vulneració d'aquest dret dels electes a la informació comporta necessàriament la vulneració d'un dret fonamental i, en conseqüència, gaudeix d'una especial protecció processal i pot ser al·legat en via de recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, però també en l'ordre contenciós administratiu, per mitjà del procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que regulen els articles 114 i següents de la LJCA, que té caràcter preferent i sumari.

Però la redacció original de l'article 77 de la legislació bàsica es va limitar a efectuar una declaració general del dret a la informació dels membres electes locals que d'alguna manera era incerta respecte del que s'havia d'entendre per “informació necessària per a l'exercici de la seva funció”, per la qual cosa aquest extrem va ser matisat posteriorment per la jurisprudència, que va entendre que el dret fonamental a la participació efectiva en l'actuació pública es manifesta en una àmplia gamma d'assumptes concrets, entre els quals cal destacar el dret a la fiscalització de les actuacions municipals i al control, l'anàlisi, l'estudi i la informació dels antecedents necessaris de què disposen els serveis municipals, tant per a aquesta tasca de control, com per documentar-se amb vista a decisions a adoptar en el futur. També va considerar que els peticionaris d’informació no han de justificar necessàriament, en funció d'un motiu específic, que l'accés sol·licitat és necessari per al desenvolupament de la seva funció, ni que aquesta manca d'especificació pot servir de base per denegar-la, sinó que, al contrari, va entendre que és càrrega de l'entitat local provar que la finalitat perseguida pels peticionaris de la informació sigui diferent de l'exigida legalment.

El dret d’accés a la informació es refereix a aquesta tal com està configurada en la documentació administrativa, de manera que quan el que se sol·liciti no sigui concretament la informació en si, sinó una informació específica que requereixi un cert tractament intel·lectual, no ens trobarem tant davant d’una sol·licitud d’accés a la informació, com davant la sol·licitud d’un informe o la petició de l'elaboració de documents nous, i això, segons la jurisprudència, sí que pot ser objecte d’autorització discrecional per part de la presidència de l’entitat local.

De la literalitat del precepte, tampoc no en podem extraure la conclusió errònia que l’accés a la informació únicament va referit a la que es trobi en poder dels serveis centralitzats de l’entitat local, sinó que també inclou la relativa als serveis desconcentrats i descentralitzats mitjançant l’existència d’ens instrumentals, fins i tot la relativa a serveis externalitzats mitjançant la corresponent relació de col·laboració o cooperació o de caràcter contractual, supòsits en els quals el procediment d’accés pot ser determinat pel reglament orgànic.

Aquestes mínimes determinacions inicials de l’article 77 de la LRBRL van constituir la regulació bàsica d'aquest dret fins que, en virtut de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, producte del denominat "Pacte local", es va complementar aquest precepte de la LRBRL amb un segon paràgraf, segons el qual:

"La sol·licitud d'exercici del dret recollit en el paràgraf anterior ha de ser resolta motivadament en els cinc dies naturals següents al dia que s'hagi presentat."

D'aquesta manera es va emplenar una llacuna de la legislació anterior, que en l'àmbit estatal s’havia resolt per via reglamentària a través de l'article 14.2 del ROF que, a més d'establir el silenci positiu per al cas que els òrgans competents no dictessin resolució o acord denegatori exprés, ja havia establert aquest termini de cinc dies per a la resolució expressa, encara que amb una diferència, ja que, en no especificar si els dies eren hàbils o naturals, per aplicació de l'article 48 de la llavors vigent LRJPAC –substituït actualment per l’article 31 de la LRJSP-, s'havien de considerar hàbils.

Aquesta determinació del ROF, no obstant això, no resultava aplicable en les CA que disposaven de les pròpies determinacions legislatives a aquest respecte, com succeïa a Catalunya, que inicialment en l'article 149 de la Llei municipal 8/1987, de 15 d’abril, i actualment en l’article 164 del TRLMC, en el qual es va refondre la llei anterior, va optar per un termini de dies hàbils diferent del que el ROF va establir un any abans.

Aquest precepte, que en l'apartat 1 inclou una declaració d’aquest dret similar a la de l'article 77.1 de la LRBRL i l'article 14.1 del ROF, estableix el següent:

"La sol·licitud d'informació s'entén com a acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud."

En el marc d’aquestes determinacions de la legislació bàsica, el TRLMC regula el règim jurídic d’aquest dret a Catalunya en l'article 164, que inclou dues maneres d'accés a la informació, com veurem seguidament.

A. Informació d'accés lliure i directe

En els casos d'accés lliure, s’estableix l'obligació per als serveis administratius locals i, per tant, per al personal que en cada cas custodiï la informació, de facilitar-la directament als seus membres electes, sense necessitat de petició escrita ni d'autorització expressa o tàcita de cap òrgan, en els supòsits següents:

 • Quan els electes exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de la seva responsabilitat.

Aquest primer supòsit habilita els electes a poder accedir directament, sense cap autorització prèvia ni específica, a tota la documentació relativa als expedients i als arxius relacionats amb els assumptes sobre els quals tenen responsabilitats de gestió i/o decisió.

 • Quan es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals els electes siguin membres.

Aquest segon supòsit, que opera de manera automàtica des del moment de la convocatòria i que es manté fins que se celebri la sessió, habilita tots els electes a accedir directament, sense cap autorització prèvia i específica, a la documentació dels expedients relatius als assumptes que integrin l’ordre del dia dels òrgans col·legiats locals dels quals formin part, amb independència que es tracti d’òrgans decisoris com el ple i la junta de govern, o altres òrgans de govern descentralitzats o deliberants, com les comissions informatives i altres òrgans col·legiats similars.

Pel que fa a aquest segon supòsit, la regulació catalana difereix del que determina l'article 15.b del ROF, en el fet que aquest últim precepte també estableix, com a informació d'accés lliure, les resolucions o els acords adoptats per qualsevol altre òrgan municipal, encara que els electes no en formin part, però el cert és que el Tribunal Suprem ha interpretat aquest supòsit en sentit ampli, atès que ha considerat que no formar part de la junta de govern no restringeix el dret a la informació dels electes, ja que, conformement a l'article 22.1.a de la LRBRL, els correspon el control i la fiscalització dels òrgans de govern de la corporació.

Segurament per això el TRLMC reconeix a tots els membres de la corporació el dret que els facilitin la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats des del mateix moment de la convocatòria i, respecte dels que s’incloguin mitjançant una declaració d’urgència, la documentació indispensable per poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat.

Es tracta, per tant, d’una determinació que es refereix a tots els membres electes, tant si són membres de l’òrgan com si no ho són, i que va més enllà de l’accés directe a aquesta informació, ja que porta implícit, no sols el dret d’accedir als documents, sinó també el de disposar dels documents. Però com que no es configura formalment com a informació d’accés directe, la responsabilitat que es compleixin no és directament del personal al servei de l'entitat local, sinó directament de l'àmbit polític.

 • Quan es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local que sigui d'accés lliure als ciutadans.

Aquest tercer supòsit va ser introduït pel TRLMC, ja que inicialment la LMC no ho determinava i, en aquest sentit, diferia del ROF, que en l'article 15.c sempre ha establert un tercer supòsit d'accés directe a la informació, relatiu a la documentació de l'entitat local que sigui d'accés lliure per als ciutadans, en els termes establerts per l'article 70.3 de la LRBRL.

Així succeeix, per exemple, quan es tracta de l’accés a la informació dels registres de declaracions de causes de possible incompatibilitat i activitats susceptibles de produir ingressos econòmics i sobre béns i drets patrimonials dels membres electes, que tenen caràcter públic, o de l’accés al registre general d’entrada i sortida de documents, que és d'accés lliure per als ciutadans i, actualment també de tota la informació sotmesa a allò que la legislació de transparència anomena “publicitat activa”, és a dir, tota la informació que necessàriament s’ha de publicar al Portal de la Transparència.

És obvi que en tots aquests casos d’accés directe l'autèntica responsabilitat de la decisió recau en el personal al servei de l'entitat local que té al seu càrrec la documentació objecte de consulta, i totes les mediatitzacions polítiques d’aquesta obligació directa del personal local han estat contrarestades pel Tribunal Suprem, que va anul·lar una instrucció dictada per un alcalde, en la qual s’establia la necessitat d'una autorització prèvia de l'alcaldia en tots els supòsits perquè el personal municipal permetés als electes l'accés a la informació directa.

B. Informació sotmesa a petició i autorització

Llevat d'aquests supòsits, tal com s'estableix expressament en sentit contrari en els articles 14 i 15 del ROF, respecte de la legislació estatal, i per l'incís primer de l'apartat 3 de l’article 164 del TRLMC, en la resta de casos la sol·licitud d'informació està sotmesa a autorització. S'entén que l'autorització és acceptada per silenci administratiu si no es dicta cap resolució denegatòria expressa dins del termini establert legalment per resoldre, que, com ja hem comentat, en la legislació catalana és de 4 dies hàbils.

En aquest cas el procediment per autoritzar l’accés a la informació està regulat, en l'àmbit estatal, tant per l'article 77 de la LRBRL com per l'article 14 del ROF. Es limiten a establir que la resolució denegatòria d'aquest dret ha de ser motivada, a diferència del que fa la nostra legislació autonòmica, ja que en l'article 164 del TRLMC es desenvolupen i es detallen els requisits legals que s’han de complir perquè es denegui el dret d’accés a la informació, en exigir la concurrència dels requisits següents:

a. Motivació

Que, tal com estableix la legislació bàsica, la resolució denegatòria del dret ha de ser motivada, la qual cosa no és més que una conseqüència del que estableix l’article 35 de la PAC. En haver de ser motivada, s'ha de fer normalment per escrit, tot i que també és acceptable la decisió verbal manifestada davant el secretari o secretària, que a aquests efectes ha d'estendre una diligència d'aquesta circumstància perquè hi consti. Aquesta situació es donaria, per exemple, respecte de la resolució de peticions verbals d’accés a la informació materialitzades durant el decurs d’una sessió d’una comissió informativa, del ple o d’algun altre òrgan col·legiat. En aquest cas, l’acta és el document d’acreditació.

b. Motius taxats

Que aquesta denegació únicament es pot fundar en els motius següents:

 • Que el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.

Respecte d’aquest supòsit, tot i que resulta bastant problemàtic delimitar l'àmbit de protecció de la intimitat, de l'honor i de la pròpia imatge, hi ha supòsits evidents en la vida local, com succeeix, per exemple, amb molta informació municipal en matèria de sanitat i serveis socials, des del moment que per imperatiu del que disposen els articles 3.j i 61 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, l’autoritat sanitària té l’obligació de preservar la confidencialitat de les dades personals, i els registres sanitaris s’han de sotmetre a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal.

 • Que es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials –secret estadístic, secret informàtic, etc.- o per secret sumarial.

La nostra legislació no ens aporta cap detall més. Per tant, hem de recórrer al que disposi la legislació especial i/o sectorial, que, com la de protecció de dades personals, la de secret estadístic, la de sanitat i la d'altres de similars, pugui resultar aplicable per delimitar en cada cas, mitjançant una anàlisi casuística, l'abast d'aquest dret, que, encara que no pot vulnerar el dret constitucional a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de cap ciutadà, sí que pot afectar documents que continguin dades personals.

Efectivament, encara que resulta difícil extreure un criteri generalitzable a priori, sí que podem partir d'aquesta premissa, ja que el Tribunal Suprem ha reconegut un ampli dret dels electes locals a accedir a informació que, com el padró municipal d'habitants, conté dades personals, ja que considera que una interpretació formalista dels límits constitucionals al dret a la informació, derivada d'una visió expansiva del dret a la intimitat, podria impedir, en general, consultar un acord o una resolució que contingui dades nominatives.

Per tant, en podem deduir que, en cas de dubte, no només s'ha de fer una interpretació favorable al dret d'accés, sinó que, a més, a primera vista, el fet que la informació contingui dades personals no constitueix cap impediment per a l'accés.

A més, tenint en compte la doble legitimació que presenten els càrrecs electes per accedir a la informació pública i el caràcter supletori de la legislació de transparència, les limitacions d’accés derivades de la protecció necessària de dades regulades per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, han de partir de les determinacions generals contingudes en l'article 7. Segons aquesta legislació, en els supòsits en què la informació contingui dades personals, atès que concerneix persones físiques identificades o identificables, poden prevaler altres drets per sobre del d’accés a la informació que en justifiquin el condicionament, llevat que prèviament es dissociïn les dades personals, de manera que s’impedeixi la identificació de les persones afectades.

Partint d’aquesta idea central i de la interpretació conjunta de les dues legislacions, s’estableixen, a més d’aquest principi general, dues excepcions, de manera que quan es tracti d’informació que contingui dades personals l’òrgan competent per autoritzar-hi l’accés ha de distingir dos supòsits:

 • Que es tracti de les següents dades personals especialment protegides (art. 7 de la LOPD):
 • Dades que revelin la ideologia, l'afiliació sindical, la religió i les creences, llevat que el titular les hagi fet públiques prèviament.
 • Dades que facin referència a l’origen racial, a la salut i a la vida sexual.
 • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin una amonestació pública de l’infractor.

En aquests supòsits, si prèviament no es dissocien les dades personals, sols es pot autoritzar l’accés amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada, o quan aquest accés de tercers estigui emparat per una llei.

La legislació de transparència catalana amplia o matisa aquests supòsits quan incorpora com a noves causes de denegació de l’accés la defensa dels drets dels menors d’edat, quan el coneixement o la divulgació de les dades pugui condicionar el lliure desenvolupament de la seva personalitat en el futur, o quan es vulneren la intimitat o els altres drets privats legítims.

 • Que no es tracti de dades personals especialment protegides.

Quan no es tracti de dades personals especialment protegides i sempre que no hagi de prevaler la protecció de dades personals o altres drets protegits constitucionalment, la legislació de transparència estableix una regla general doble:

- La regla general de concessió de l’accés a la informació que contingui dades merament identificatives i relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l’òrgan de què es tracti, com ara la informació relativa a les persones que integren la junta de govern, o els regidors o regidores que disposin de delegacions generals de l’alcaldia.

- La regla general de la ponderació prèvia i raonada necessària entre l’interès públic a divulgar la informació i els drets dels afectats titulars de les dades. En aquesta ponderació s'apliquen els criteris següents:

* El mínim perjudici a les persones afectades a partir dels terminis establerts en l’article 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, que es refereix a terminis específics en relació amb la consulta de documents constitutius del patrimoni documental espanyol.

 • La justificació dels sol·licitants de la seva petició en l’exercici d’un dret o en el fet que tinguin la condició d’investigadors i motivin l’accés amb fins científics, històrics o estadístics.
 • El mínim perjudici dels drets de les persones afectades quan els documents únicament continguin dades merament identificatives d’elles
 • La màxima garantia dels drets e les persones afectades en cas que les dades en puguin afectar la intimitat o la seguretat, o que es refereixin a menors d’edat.

A aquests criteris que cal tenir en compte per resoldre les peticions d’accés que continguin dades personals que no estiguin especialment protegides, la legislació de transparència catalana, entenc que com a complement dels que regula la legislació estatal, hi afegeix el temps transcorregut.

El que no és admissible, en cap cas, com s’ha intentat a vegades, és remetre els electes als períodes legals concernents als tràmits d’informació pública, ja que, com han declarat els tribunals, això comporta confondre un tràmit adreçat als ciutadans interessats en un procediment amb el dret d’informació que tenen els electes en la seva condició de legítims representants dels ciutadans.

En la meva opinió, tots els membres electes de les entitats locals haurien de tenir accés directe a tota la informació de l'entitat, ja que si la informació es troba en algun dels supòsits que poden justificar la denegació de l'accés, pel fet d'afectar el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge, això també afectaria el president o presidenta i la resta d’electes locals que exerceixin competències delegades, especialment tenint en compte que els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del càrrec.

En aquest sentit l’article 16.3 del ROF regula un deure de confidencialitat específic quan estableix que: "Els membres de les corporacions locals tenen el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que els facilitin per fer possible el desenvolupament de la seva funció, singularment de les que han de servir d'antecedent per a decisions que encara es trobin pendents d'adoptar, així com per evitar la reproducció de la documentació que els puguin facilitar, en original o còpia, per al seu estudi."
I l’article 164.6 del TRLMC disposa que "Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers."

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser susceptible de sanció per al president o presidenta de la corporació, mitjançant la imposició de les multes a les quals es refereix l’article 78.4 de la LRBRL, ja que comporta un incompliment de les seves obligacions o, fins i tot, és constitutiu del delicte de revelació de secrets tipificat pels articles 197 i següents del Codi penal.

La legislació bàsica estatal i el TRLMC no contenen cap determinació més, de manera que la regulació detalla la manera d'exercir el dret a la potestat normativa municipal, que es pot exercir i s'ha d'exercir a través del Reglament orgànic, almenys si es vol prescindir de la regulació restrictiva i detallada continguda en els articles 16.1 i 2 del ROF, que respecte de la manera concreta d'efectuar la consulta o l'examen de la informació, estableix el següent:

 • La consulta general de qualsevol expedient o antecedent documental es pot dur a terme, o bé a l'arxiu general o a la dependència on es trobi, o bé mitjançant el lliurament dels documents o d'una còpia al membre de la corporació interessat, perquè els pugui examinar al despatx o a les sales reservades als membres de la corporació.
 • En aquest cas, i a l'efecte del control administratiu oportú, la persona interessada ha de signar un avís de rebuda i té l'obligació de tornar-lo en un termini màxim de 48 hores, o abans, segons les necessitats del tràmit de l’expedient en qüestió.
 • Els expedients, els llibres o la documentació no poden sortir en cap cas de la casa consistorial o de les dependències i les oficines locals corresponents.
 • La consulta dels llibres d'actes i dels llibres de resolucions del president o presidenta s'han d'efectuar a l'arxiu o a la secretaria general.
 • L'examen d'expedients sotmesos a sessió es pot fer únicament al lloc on es trobin a partir de la convocatòria.

Però sigui quin sigui el procediment que es determini en el Reglament orgànic, no ha de tenir mai per objecte dificultar aquest dret, sinó facilitar-lo. En aquest sentit, davant el silenci de la legislació catalana, la regulació d’aquest aspecte en el Reglament orgànic es podria inspirar en la legislació de transparència respecte del dret d’accés dels ciutadans, que, d'altra banda, és d’aplicació supletòria. S’hi estableixen els mecanismes següents en funció del sentit de la resolució:

Resolucions estimatòries. En aquest cas s'ha de formalitzar l’accés, total o parcial, a la informació de manera gratuïta i immediata, en els termes següents:

 • Si la informació ha estat publicada, la resolució s'ha de limitar a indicar al sol·licitant com hi pot accedir.
 • Si la informació no ha estat publicada, s'ha de fer preferentment per via electrònica, llevat que no sigui possible o el sol·licitant hagi optat per un altre mitjà i de manera simultània a la notificació de la resolució estimatòria o, si no és possible, en un termini no superior a 10 dies a comptar de la notificació.

No obstant això, quan hi hagi hagut oposició de tercers, aquest accés no s'ha de fer efectiu fins que la resolució que ho autoritzi sigui ferma, pel fet d'haver transcorregut el termini per interposar el recurs contenciós administratiu sense que aquest s’hagi formalitzat, o fins que s’hagi dictat sentència, entenc que en primera instància, que resolgui el recurs contenciós administratiu interposat en el sentit de confirmar el dret d’accés.

Un cop obtingut l’accés a la informació, el tractament que se li doni restarà subjecte a la normativa de protecció de dades personals, és a dir, a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.

Resolucions desestimatòries. En aquest cas, a més d’indicar-ne els motius i, si s’escau, que la mera indicació de l’existència de la informació o no podria comportar una vulneració d’algun dels límits a l’accés, pot ser impugnat.

Els actes que resolguin les peticions d’accés són susceptibles dels recursos administratius establerts per la LPAC en els mateixos supòsits i condicions que la resta d’actes administratius locals que posen fi als procediments administratius.

Respecte d’aquesta qüestió, a Catalunya s’ha plantejat la viabilitat legal que, per aplicació supletòria de la legislació catalana de transparència, les resolucions de sol·licituds dels electes d’accés a la informació siguin susceptibles del règim d’impugnació especial establert en aquesta legislació, que permet interposar, potestativament, una reclamació administrativa davant d’un òrgan extern a l’Administració autora de l’acte que és nomenat per la Generalitat. De fet, aquest òrgan extern ha admès a tràmit aquestes reclamacions, encara que en aquests moments aquesta qüestió es troba pendent de resolució judicial, en haver estat impugnada per un ajuntament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Per tant, en el futur haurem de recórrer al que resolgui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tot i que, en la meva opinió, l’aplicació supletòria de la legislació de transparència catalana no s'hauria d’estendre a aquesta qüestió, ja que en aquest aspecte concret no crec que puguem mantenir que hi hagi cap llacuna legal.

C. Dret d'obtenció de còpies

Una de les manifestacions del dret dels membres electes locals a la informació, la constitueix el dret a obtenir còpies de determinats documents. De fet, l'article 16.1.a del ROF reconeix el dret a obtenir còpies en els casos d'accés lliure dels electes a la informació i en els supòsits en els quals sigui expressament autoritzat per la presidència de la junta de govern. D'això sembla que es desprèn que, llevat dels supòsits d'informació d'accés lliure, en la resta de casos el president o presidenta de l’entitat pot, discrecionalment, autoritzar o denegar l'expedició de còpies o fotocòpies, la qual cosa em sembla excessiu, sense cap mena de dubtes.

Així ho va entendre el Tribunal Suprem en assenyalar que:

"La referència genèrica a facilitar informació, pot i ha de comprendre l'expedició de còpies o fotocòpies, ja que si informar, d'acord amb el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua, és 'assabentar, donar notícia d'una cosa', és clar que la millor forma, o una de les maneres d'informar, és donar còpia de l'escrit sobre el qual s'ha d'informar, com aquesta Sala ha declarat en la seva Sentència de 22 de novembre de 1989, en precisar que el lliurament de còpies és tan sols un dels mitjans a través dels quals els regidors poden obtenir informació."

Encara que aquest Tribunal va variar posteriorment la postura inicial, atès que en sentències posteriors s'entén que el dret d'informació contingut en l'article 23.2 de la CE no inclou com a contingut propi del dret fonamental el dret a obtenir còpies o fotocòpies, que tan sols es poden obtenir en els casos autoritzats legalment d'accés lliure dels regidors i regidores a la informació, o quan sigui autoritzat per la presidència de la junta de govern, d’aquestes sentències l’únic que es desprèn és que el dret de còpia no formaria part del nucli essencial del dret fonamental de participació política ni seria susceptible d’empara constitucional, però sí que constitueix un dret ordinari de l’electe o electa, que el pot defensar davant dels tribunals ordinaris.

No obstant això, a Catalunya no es planteja aquest problema, perquè l’article 164.5 del TRLMC reconeix explícitament als membres de la corporació el dret a obtenir una còpia de la documentació a la qual tenen accés, o bé en format paper o bé en el suport tècnic que permeti accedir a la informació requerida.

És una qüestió diferent la necessitat de limitar els abusos que es poden produir en l'exercici d'aquest dret, que ha donat lloc a molta jurisprudència, de la qual es poden extreure les conclusions següents:

 • Concreció de la documentació

Excepte supòsits degudament justificats, les peticions de còpies o fotocòpies s'han de referir a documents concrets, a fi d’evitar situacions abusives susceptibles de paralitzar l'activitat municipal, i han de ser suficientment clares.

En canvi, aquest detall no és exigible quan es demana accedir a la informació en general, ja que, com va assenyalar el Tribunal Suprem en una sentència de l'any 1997 respecte d'una sol·licitud d'accés i examen de factures i manaments de pagament durant una legislatura, exigir més concreció en la petició dels documents que s'han d'examinar comportava condicionar l'exercici del dret constitucional de l'article 23.2 al criteri de l'alcaldia, atès que és indubtable que, per poder desenvolupar la seva funció de fiscalització i de control, era necessari tenir totes les dades, per després seleccionar-ne les que puguin ser útils per acomplir la funció encomanada als electes; sense que el fet que el nombre de documents que s'han d'examinar sigui voluminós no és obstacle per a això, ja que no impedeix la tasca de reconeixement i determinació de la citada documentació; de què es dedueix que aquesta concreció de la documentació s'ha d'interpretar en sentit ampli.

 • Efectes paralitzadors dels serveis

La presumpta paralització dels serveis no és causa ni fonament suficient per a una resolució denegatòria del lliurament de còpies, ja que es pot efectuar de manera diferida en el temps, sense que, necessàriament, hagi de ser facilitada la documentació en bloc.

Aquesta circumstància s'ha de modular segons les característiques de l’Administració i dels mitjans materials i personals de què disposi i, a més de declarar-se en la resolució denegatòria, també s'ha de motivar, de manera que demostri la impossibilitat de facilitar la documentació d’una altra manera.

 • El dret de còpia com a dret ordinari

Tot i que el dret de còpia no constitueix un dret fonamental, sinó ordinari, es considera vulnerat el dret fonamental de participació política quan de la situació es desprèn una clara voluntat d'impedir l'accés a la informació. En canvi, no es considera vulnerat quan es facilita de manera defectuosa o incompleta.

 • Il·licitud penal de determinades conductes

Impedir o dificultar l’exercici d’aquest dret amb consciència de la il·licitud d’aquesta conducta pot donar lloc a cometre un delicte tipificat en l’article 542 del Codi penal, en impedir a les persones d'exercir els seus drets cívics reconeguts en la CE.

 • Accés a expedients de selecció de personal

No es pot denegar l’accés d’un electe o electa a un expedient de selecció de personal basant-se en el fet que l’actuació de l’òrgan de selecció gaudeix de discrecionalitat tècnica per avaluar i en el fet que, per tant, no és susceptible de fiscalització, ja que aquest accés no representa una revisió de l’activitat de l’òrgan de selecció, sinó únicament conèixer com s’ha portat a efecte aquella qualificació, per si de cas hi ha hagut una infracció de les bases, la qual cosa sí que és susceptible d'una revisió, tot això en exercici de les funcions de fiscalització i control de l’acció de govern que tenen encomanades els membres de la corporació.


↑ Tornar a 6.3 Els drets dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.4 Els deures dels electes locals: previs a la presa de possessió i derivats de l’exercici efectiu del càrrec. El codi de conducta

A més dels drets, l’estatut dels electes locals està conformat per autèntics deures, dins dels quals podem distingir entre els que són previs a la presa de possessió i tenen caràcter de requisit indispensable per adquirir la plena condició de membre corporatiu, i els altres posteriors, que es derivin de l'exercici del càrrec.

6.4.1 Deures previs a la presa de possessió del càrrec

Entre els primers hi ha el deure de prestar jurament o promesa del càrrec en els termes que disposa l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, i el de formular, amb caràcter previ a la presa de possessió, les declaracions a què fa referència l'article 75 de la RBRL sobre els béns patrimonials i sobre activitats i causes de possible incompatibilitat, que ja hem analitzat més amunt.


↑ Tornar a 6.4 Els deures dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.4.2 Deures derivats de l'exercici efectiu del càrrec

Pel que fa als deures derivats de l'exercici efectiu del càrrec, el nostre ordenament jurídic actual en delimita els següents:

 • El deure de guardar reserva de la informació a la qual tinguin accés per raó del càrrec i el de guardar secret de tots els debats produïts en el si d'òrgans col·legiats municipals que, com una part de la junta de govern, no tinguin caràcter públic.

A aquests efectes, els articles 417, 442 i 428 del CP tipifiquen com a delicte la revelació de secrets per part d’autoritats i funcionaris i l'ús de secrets o informació privilegiada en benefici propi o de tercers, així com el tràfic d'influències.

 • El deure que l'article 12.2 del ROF imposa als membres de les entitats locals de posar en coneixement del president o la presidenta de la corporació les seves absències del terme municipal, quan excedeixin de vuit dies, que de cap manera vol dir que estiguin sotmeses a cap autorització (art. 12.2 del ROF).
 • El deure d'observar la deguda cortesia i de respectar les normes de funcionament dels diferents òrgans locals establerts en el reglament orgànic i en altres normes aplicables.
 • El deure d'exclusivitat, que porta inherent l'obligació de no realitzar cap altra activitat retribuïda, quan es desenvolupi el càrrec en règim de dedicació exclusiva i subjecte a retribució.
 • El deure de respectar en l'exercici del càrrec el règim d'incompatibilitats establert per la legislació vigent, en particular per la LOREG i, si escau, per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • El deure d'exercir el càrrec sense utilitzar en benefici propi les influències derivades d’aquest, que es plasma en el principi general que inclou l'article 20 del ROF, segons el qual els membres de les entitats locals no poden invocar la seva condició ni fer-ne ús en l'exercici d'activitats mercantils, industrials o professionals.
 • El deure d'abstenir-se de participar en la deliberació, votació, decisió i execució dels assumptes que els afectin, perquè es dona alguna de les causes establertes per l'article 23.2 de la LRJSP o per la legislació de contractes del sector públic, inclòs en l'article 76 de la LRBRL, amb la determinació, però, que l'actuació dels membres en què concorrin aquests motius únicament implica la invalidesa dels actes en què hagin intervingut quan aquesta intervenció hagi estat determinant.


↑ Tornar a 6.4 Els deures dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.4.3 El codi de conducta

Tots aquests últims deures constitueixen, al seu torn, manifestacions d'un deure constitucional molt més ampli, com és el deure d'imparcialitat i objectivitat en la presa de decisions públiques que, per la seva importància, té un tractament específic en la legislació de transparència. Sota la denominació de codi de conducta dels alts càrrecs, s'estableix una sèrie d'obligacions de bon govern que han de complir tots els responsables públics, i regula les conseqüències jurídiques que s'han de derivar del seu incompliment, mitjançant l'establiment d'un règim de responsabilitats concret i específic.

Es tracta d'uns principis que són aplicables a les persones que, d'acord amb la normativa local aplicable, tinguin la consideració d'alts càrrecs o assimilats, amb la determinació expressa, respecte dels representants locals, que la seva aplicació no ha d'afectar mai la condició de càrrec electe.

En virtut d'aquests principis, des de l'entrada en vigor de la legislació de transparència, els electes locals, en l'exercici de les seves funcions, han d'observar el que disposa la CE i la resta de l'ordenament jurídic, han de promoure el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques i han d'adequar la seva activitat als principis generals i d'actuació establerts per l'article 26 de la Llei de transparència estatal, que es concreten de la manera següent:

 • Principis generals:
 • Han d'actuar amb transparència en la gestió dels assumptes públics, d'acord amb els principis d'eficàcia, economia i eficiència i amb l'objectiu de satisfer l'interès general.
 • Han d'exercir les seves funcions amb dedicació al servei públic, i abstenir-se de qualsevol conducta que sigui contrària a aquests principis.
 • Han de respectar el principi d'imparcialitat, de manera que mantinguin un criteri independent i aliè a tot interès particular.
 • Han d'assegurar un tracte igual i sense discriminacions de cap tipus en l'exercici de les seves funcions.
 • Han d'actuar amb la diligència deguda en el compliment de les seves obligacions i han de fomentar la qualitat en la prestació de serveis públics.
 • Han de mantenir una conducta digna i han de tractar els ciutadans amb una acurada correcció.
 • Han d'assumir la responsabilitat de les decisions i les actuacions pròpies i dels organismes que dirigeixen, sens perjudici d'altres que els siguin exigibles legalment.
 • Principis d'actuació:
 • Han d'exercir la seva activitat amb plena dedicació i amb ple respecte a la normativa reguladora de les incompatibilitats i els conflictes d'interessos.
 • Han de guardar la deguda reserva respecte als fets o informacions coneguts amb motiu o ocasió de l'exercici de les seves competències.
 • Han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol actuació irregular de la qual tinguin coneixement.
 • Han d'exercir els poders que els atribueix la normativa vigent amb la finalitat exclusiva per a la qual van ser atorgats i han d'evitar tota acció que pugui posar en risc l'interès públic o el patrimoni de les administracions.
 • No s'han d'implicar en situacions, activitats o interessos incompatibles amb les seves funcions i s'han d'abstenir d'intervenir en els assumptes en què concorri alguna causa que pugui afectar la seva objectivitat.
 • No han d'acceptar per a si mateixos regals que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni favors o serveis en condicions avantatjoses que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. En el cas d'obsequis de més rellevància institucional, cal incorporar-ho al patrimoni de l'Administració pública corresponent.
 • Han d'exercir les seves funcions amb transparència.
 • Han de gestionar, protegir i conservar adequadament els recursos públics, que no poden ser utilitzats per a activitats que no siguin les permeses per la normativa que sigui aplicable.
 • No s'han de valer de la seva posició en l'Administració per obtenir avantatges personals o materials.</sagnat>

A tal fi, subjecta els alts càrrecs a un règim específic de declaració del seu patrimoni i dels seus interessos, que respecte dels regidors ja hem analitzat, i a un règim d’incompatibilitats que analitzem a continuació.


↑ Tornar a 6.4 Els deures dels electes locals | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.5 Règim d’incompatibilitats

6.5.1 Principi d’objectivitat

Des de fa temps preocupa en el nostre dret l'objectivitat de l'Administració en l'exercici de les competències que la llei li atribueix per satisfer els interessos generals, objectivitat que, en la mesura que no deixa de ser una entelèquia, s'ha de donar en les autoritats i els funcionaris que l'administrin, responent al vell principi del dret romà "ne quis in sua causa, judicat vel ius sibi dicat", o, el que és el mateix, que ningú jutgi en causa pròpia o declari dret per a un mateix.

Actualment aquest principi d'objectivitat està consagrat per l'article 103.1 de la Constitució, que estableix que l'Administració ha de servir amb objectivitat els interessos generals, com a manifestació concreta del principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics garantit per l'article 9.3 del mateix text legal, i també l'estableix, en la legislació autonòmica, l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, que estableix l’obligació de servir amb objectivitat els interessos generals, sota el principi d’imparcialitat, entre d’altres que han d’orientar i inspirar l’actuació pública.

Aquesta obligació d’imparcialitat s'ha incorporat posteriorment dins dels principis de bon govern que han de presidir l’actuació de l’Administració, regulats en la legislació bàsica per l'article 26 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, en legislació autonòmica, per l'article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Ara bé, aquesta objectivitat, l’hem d'interpretar com a sinònim d'imparcialitat o neutralitat o, com assenyala Luciano Parejo, "como lo contrario a la parcialidad y especialmente la parcialidad propia del partidismo político y de intereses económicos y, en general, sociales concretos diferentes de los definidos como generales", perquè es tracta d'una objectivitat que, com ha assenyalat una gran part de la doctrina, en particular Fernándes Rodríguez, "es limitada, en la medida en que ésta queda en buena medida instrumentalizada por quien la dirige, en tanto en cuanto sus impulsos le vienen dados por el Gobierno, al ser la Administración una organización instrumental al servicio y subordinada al poder político, que puede hacer sentir su influencia, no solamente en la fase de decisión, sino también dentro del propio proceso de preparación de ésta, sin que podamos caer en una visión tópica de una Administración absolutamente neutral como mero aparato ejecutor de las decisiones que le llegan de fuera, ya que todo proceso administrativo está inevitablemente impregnado de substancia política".

Si l'Administració no és neutral en termes purament sociològics, a vista del que hem exposat, també és relativa l'objectivitat d'aquesta des del punt de vista del procediment, si es té en compte que l'Administració en el procediment no és un àrbitre o jutge imparcial i independent com succeeix amb els tribunals en els processos judicials, sinó que adopta la doble condició de jutge i part, com ens recorda Díez Sánchez en analitzar la doctrina constitucional sobre el procediment administratiu.

El que acabem d’exposar no ens pot portar ni a mantenir postulats maniqueus sobre la bondat o la maldat intrínseca de la influència política en l'actuació administrativa, ni a la posició contrària, sinó que hem d'entendre aquesta objectivitat en el procediment i en l'actuació de la vida pública, com la prevalença dels interessos generals per sobre dels interessos particulars.

Aquesta preocupació per l'objectivitat ha portat els legisladors, no només a establir una sèrie de garanties en l'ordenament jurídic, sinó també a criminalitzar la realització de determinades activitats objectivament lícites, quan eren efectuades en l'exercici de funcions públiques, tant en el Codi penal anterior, com en l'actual. El primer, quan sancionava penalment com a autors d'un delicte de risc les autoritats o els funcionaris que, fent prevaler el seu càrrec, exercien alguna professió directament relacionada amb l'esfera de les seves atribucions, realitzaven negociacions prohibides o s'interessaven en qualsevol classe de contracte o operació en què haguessin d'intervenir per raó del càrrec, i el segon quan tipifica com a activitats delictives el que s'ha denominat tràfic d'influències, els fraus i l'exercici de negociacions i d'activitats prohibides a aquest tipus de persones, incloent-hi els abusos en l'exercici de les seves funcions.

Evidentment, per a aquesta imputació delictiva es requereix la concurrència de dol, concepte jurídic que el Tribunal Suprem va definir com la volguda i buscada prevalença del càrrec públic, amb la finalitat d'obtenir un lucre o un avantatge econòmic.

De la mateixa manera, pel que fa als empleats públics, l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, estableix de manera indirecta l'obligació de les persones que accedeixin per qualsevol títol a un nou lloc en el sector públic de declarar les possibles circumstàncies d'incompatibilitat que es puguin produir, en la mesura que aquesta norma imposa l'obligació d'aquestes persones d'optar per un dels llocs incompatibles abans de la presa de possessió. S'entén que el seu silenci sobre aquesta qüestió implica l'opció pel nou lloc, i passa a la situació d'excedència voluntària en la resta de llocs que estigui desenvolupant, tret que es tracti de llocs susceptibles de compatibilitat. En aquest cas es veuen obligats a sol·licitar, dins dels 10 primers dies del termini de presa de possessió, l'autorització oportuna, i resta prorrogat en aquest cas el termini d'opció fins que recaigui la resolució corresponent.

Per assegurar aquest principi constitucional d'objectivitat, l'ordenament jurídic arbitra algunes garanties. D'una banda, la subjecció generalitzada i absoluta de l'activitat administrativa a la llei i al dret, com a manifestació del principi d'igualtat i no discriminació dels ciutadans; de l'altra, mitjançant l'establiment d'una sèrie de circumstàncies incompatibles amb la condició de regidor o regidora i, finalment, mitjançant el que estableix l'article 103.3 de la Constitució, que, mitjançant llei, s'estableixin les garanties que assegurin la imparcialitat dels funcionaris públics en l'exercici de les seves funcions, així com el seu sistema d'incompatibilitats.

Respecte de la primera qüestió, l'establiment del principi de legalitat comporta una garantia d'objectivitat formal de l'Administració, que l'obliga a no beneficiar il·legítimament a ningú, ni a perjudicar-lo, sinó a prendre una decisió conforme a l'ordenament jurídic i amb la finalitat de l’interès general que la motiva.

Respecte de les restants, s'han desenvolupat per una triple via.

D'una banda, mitjançant l'establiment d'unes causes d'inelegibilitat per al càrrec de regidor o regidora establertes en els articles 6 i 177 de la Llei orgànica del règim electoral general; de l’altra, mitjançant l'establiment d'unes causes d'incompatibilitat, en regular una sèrie d'activitats que es consideren incompatibles amb la condició de regidor o regidora i, finalment, mitjançant l'establiment d'un principi general en la LRBRL i en el Text refós de la Llei municipal de Catalunya, que obliga els regidors a abstenir-se d'intervenir en la presa de decisions relacionades amb assumptes que afectin el cercle dels seus interessos.

De tot això es desprèn que, en garantia de l'objectivitat dels servidors públics, s'estableixen tres nivells de protecció. D'una banda, impedint, a priori, l'accés a un càrrec públic a les persones en les quals es donin determinades circumstàncies, que queden excloses d'aquesta manera del dret de sufragi passiu; de l'altra, impedint, a posteriori, l'exercici d'un càrrec o funció pública a persones que ja el tenen, en entendre l'ordenament jurídic que determinades circumstàncies sobrevingudes de caràcter personal o professional de la persona afectada són incompatibles amb l'exercici d'un càrrec o funció pública local, i, en tercer lloc, establint uns supòsits d'incompatibilitat relativa respecte d'activitats que, sent inicialment compatibles amb la condició de regidor o regidora, poden estar circumstancialment relacionades amb la seva corporació, i solament els obliguen a abstenir-se d'intervenir en tot el procediment de presa de decisió.

A aquestes mesures en garantia de l’objectivitat, s'hi afegeixen les derivades del règim especial d'incompatibilitats que es deriva del fet de desenvolupar el càrrec públic de manera retribuïda i amb un règim de dedicació específic i, també, el règim especial d’incompatibilitats que es deriva del fet d’haver exercit el càrrec en determinades circumstàncies, quan se cessa en aquest.

↑ Tornar a 6.5 Règim d’incompatibilitats| ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.5.2 Marc normatiu actual de les garanties del principi d’objectivitat

El marc normatiu actual que tracta sobre aquesta problemàtica es configura, per tant, a través de l'esquema següent:

6.5.2.1 Causes d'inelegibilitat establertes per la Llei orgànica del règim electoral general

Des d'aquest punt de vista, el nostre dret arbitra una sèrie de circumstàncies que, amb caràcter inicial, impedeixen a les persones afectades accedir al càrrec de regidor o regidora. Les unes, derivades del fet de posseir un determinat estatus o uns determinats càrrecs públics, com la família reial, la pertinença a les institucions bàsiques de l'Estat o la seva integració en els alts càrrecs de l'Administració i, les altres, derivades de determinades circumstàncies personals dels afectats, com ara haver estat condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat durant el període que duri la pena o, encara que no sigui ferma, quan hagin estat condemnats per un delicte de rebel·lió, de terrorisme, contra l’Administració pública o contra les institucions de l’Estat, quan la sentència hagi establert la pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial, o de suspensió per ocupació o càrrec públic en els termes establerts en la legislació penal, o quan siguin deutors directes o subsidiaris de la corresponent corporació local, contra els quals s'hagi expedit manament de constrenyiment per resolució judicial.

S'ha de fer notar que aquest últim aspecte, a la pràctica, queda sense operativitat, tal com ha assenyalat la Junta Electoral Central i la jurisprudència, en la mesura que els procediments per al cobrament de tributs i crèdits de les entitats locals tenen sempre caràcter administratiu i, sobre la base de la potestat d'execució forçosa que l'article 4 de la LRBRL atorga als ens locals, sempre són executats per l'Administració, i no dona mai lloc a cap resolució judicial.

6.5.2.2 Causes d'incompatibilitat establertes per la legislació vigent

Juntament amb les causes d'inelegibilitat establertes per la LOREG, que impedeixen l'accés a l'exercici d'aquest tipus de càrrecs públics, la nostra legislació inclou una sèrie de causes d'incompatibilitat amb la condició de regidor o regidora disseminades en diferents cossos legals, que són aplicables als electes locals un cop prenen possessió dels seus càrrecs: d'una banda, en els articles 6 i 178 de la LOREG i, de l'altra, en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública; també en l'article 71.1.f de la LCSP i, finalment, en la LRBRL, que regulen uns supòsits d'incompatibilitat sobrevinguda que, si s'esdevenen, obliga els afectats a optar entre la renúncia a la condició de regidor o regidora o a l'abandó de la situació que doni origen a la incompatibilitat.

En concret, es consideren incompatibles amb la condició de regidor o regidora, les circumstàncies següents:

a. Incompatibilitats establertes per la LOREG

Segons els articles 6 i 178 de la LOREG, un cop prenen possessió efectiva del seu càrrec electe, són incompatibles amb la condició de regidor o regidora:

 • Les persones en les quals concorri de manera sobrevinguda alguna de les circumstàncies d'inelegibilitat establertes per la LOREG que més amunt hem esmentat.
 • Les persones electes en candidatures presentades per partits o per federacions o coalicions de partits declarats il·legals amb posterioritat per sentència judicial ferma, i els electes en candidatures presentades per agrupacions d'electors declarades vinculades a un partit il·legalitzat per resolució judicial ferma, així com els integrants d’aquestes candidatures declarades il·legals que siguin cridats a cobrir l'escó vacant, incloent-hi els suplents.

Els efectes d'aquesta incompatibilitat es generen als 15 dies naturals següents a partir que l'Administració electoral permanent, és a dir, la Junta Electoral Central, comuniqui a la persona interessada la causa d'incompatibilitat, llevat que els afectats formulin, voluntàriament, davant d'aquesta Administració electoral, una declaració expressa i indubtable de separació i rebuig respecte de les causes determinants de la declaració d'il·legalitat del partit polític o del partit integrat en la federació o coalició en la qual hagi resultat elegit o, si escau, del partit al qual s’hagi declarat vinculada l'agrupació d'electors de la candidatura en què hagi resultat elegit.

Aquesta declaració expressa neutralitza la incompatibilitat mentre l'electe no es retracti per qualsevol mitjà de la declaració o mostri contradicció mitjançant fets, omissions o manifestacions amb el seu contingut, ja que, quan es doni alguna d'aquestes circumstàncies, es genera novament la incompatibilitat, que té efectes a partir de la notificació que en aquest sentit li faci l'Administració electoral, per si mateixa o a instància del Govern central mitjançant l'Advocacia de l'Estat o del Ministeri fiscal.

Tot això sens perjudici de la possibilitat, tant dels afectats com de l'Administració central, d'impugnar aquestes decisions de l'Administració electoral davant la Sala Especial del Tribunal Suprem.

 • Els advocats i els procuradors que dirigeixin o representin parts en procediments judicials o administratius contra l'entitat local, amb excepció de les accions a què es refereix l'article 63.1.b de la LRBRL, és a dir, dels recursos interposats pels membres de la corporació respecte d'actes i acords que hagin votat en contra.
 • Els directors de serveis, funcionaris o la resta de personal en actiu de l'ajuntament i les seves entitats i establiments dependents. En aquest supòsit, si s'opta pel càrrec de regidor, ja hem vist com l'article 74.1.a de la LRBRL reconeix als regidors que siguin funcionaris el dret a quedar en situació de serveis especials, de la mateixa manera que als funcionaris de carrera d'altres administracions públiques que exerceixin el càrrec en una entitat local diferent en règim retribuït i amb dedicació exclusiva, i al personal laboral el dret a quedar en situació d'excedència forçosa.

En relació amb aquest supòsit, únicament cal assenyalar que la Junta Electoral Central manté reiteradament que en matèria d'inelegibilitat i d'incompatibilitat no són possibles interpretacions extensives, motiu pel qual aquest òrgan de l'Administració electoral s'ha pronunciat en contra de l'existència d'incompatibilitat dels empleats d'empreses privades que, en concert amb l'ajuntament, gestionen la recaptació de tributs municipals; en conseqüència, hem d'entendre que també altres serveis municipals, així com la del personal al servei de mancomunitats i consorcis dels quals formi part la corporació, la dels secretaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, entre d'altres, llevat que siguin nomenats regidors de la corporació en la qual prestin servei i la del personal jubilat de l'ajuntament.

 • Els directors generals o assimilats de les caixes d'estalvis provincials i locals que actuïn al terme municipal. Aquesta causa d'incompatibilitat només afecta els directors generals, però no els directors de sucursals que actuïn en el terme municipal, i en queda justificada la inclusió, potser, pel vincle històric entre aquestes entitats de crèdit i el municipi, derivat de l'origen municipal de les caixes d'estalvi.
 • Els contractistes o els subcontractistes de contractes el finançament total o parcial dels quals vagi a càrrec de la corporació municipal o dels seus establiments dependents, determinació que ha plantejat importants problemes en els municipis petits, en els quals, a l'hora de contractar determinats serveis, en nombroses ocasions l'únic professional del terme municipal forma part de la corporació.

Respecte d'aquesta causa d'incompatibilitat, la Junta Electoral Central ha entès, en canvi, que no està afectat per aquesta causa d'incompatibilitat el personal que presta serveis en una entitat o associació subvencionada per l'ajuntament, ni tampoc el personal al servei d'empreses contractistes municipals, ni tampoc el que participa de manera minoritària, en règim de guanys i s, en empreses subministradores de l'ajuntament.

b. Incompatibilitats derivades de la LRBRL en relació amb la Llei d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública

Amb la redacció actual de l'article 75 de la LRBRL, derivada de la LRSAL, com ja hem vist, es declara expressament incompatible la percepció de les retribucions derivades del règim de dedicació exclusiva, no sols amb altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que en depenen, sinó també amb el desenvolupament d'altres activitats, respecte de les quals la LRBRL remet a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i identifica, d'aquesta manera, el règim legal d'incompatibilitats retributives dels regidors amb el del personal al servei de l'Administració, i exclou, en conseqüència, tota possibilitat que els regidors que siguin retribuïts en règim de dedicació exclusiva puguin fer qualsevol altra activitat, pública o privada retribuïda, en particular, les establertes en l'article 12 d'aquesta llei, segons el qual són totalment incompatibles les activitats privades següents:

 • El desenvolupament d'activitats privades, incloent-hi les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes en què s'estigui intervenint, s'hagi intervingut en els dos darrers anys o s'hagi d'intervenir per raó del lloc públic, incloent-hi especialment les activitats professionals prestades a persones a qui s'estigui obligat a atendre en l'exercici del lloc públic.
 • La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades, sempre que l'activitat estigui directament relacionada amb les que gestioni el departament, l'organisme o l'entitat en què presta serveis el personal afectat.
 • El desenvolupament, per si mateix o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que en sigui la configuració jurídica.
 • La participació superior al 10% en el capital de les empreses o les societats a les quals es refereix el paràgraf anterior.

Veiem com aquestes determinacions complementen el règim d'incompatibilitats en matèria de contractació de la LOREG que ja hem comentat, però fent-ho extensible, en els termes exposats, a la contractació amb el sector públic en general, més enllà, en conseqüència, que es tracti de contractes finançats per l'entitat en la qual té la condició d'electe o els seus ens dependents.

S'exceptuen, en canvi, del règim general d'incompatibilitats les activitats excloses amb caràcter general de l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, que són les enumerades en l'article 19, que ha estat desenvolupat posteriorment per l’article 17 del Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. En conseqüència, no queden subjectes a incompatibilitat les activitats següents:

 • Les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, quan no es trobin en cap de les circumstàncies anteriors d’incompatibilitat absoluta, sens perjudici, en tot cas, de l'estricte compliment de les obligacions del lloc de treball en el sector públic.

En relació amb aquest supòsit, la Inspecció General de Serveis de l'Administració Pública va interpretar el 1987 aquesta determinació, i va establir una sèrie de criteris d'aplicació, en assenyalar que l'administració del patrimoni familiar o personal és compatible amb l'exercici de la funció pública quan es desenvolupi d'alguna de les maneres següents:

 • Mitjançant la participació com a conseller en consells d'administració o òrgans rectors de societats anònimes o de responsabilitat limitada, en la mesura que aquest nomenament sigui conseqüència de la titularitat d'accions o participacions en proporció suficient per a això, com a únic titular, d'acord amb el que disposen les normes mercantils per a l'accés als òrgans de govern d'aquestes societats. No queda exceptuat del règim d'incompatibilitats, per tant, l'exercici dels càrrecs de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta, conseller o consellera delegat, o secretari o secretària d'aquests òrgans rectors.
 • Mitjançant la participació com a soci col·lectiu no gestor o comanditari en les societats que tinguin aquesta forma mercantil.
 • Mitjançant l'exercici a títol individual de l'activitat industrial o comercial.
 • Mitjançant qualsevol altra fórmula d'administració que no tingui forma mercantil.
 • La direcció de seminaris o el dictat de conferències o cursos en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de 75 hores a l'any, així com la preparació per a l'accés a la funció pública en els casos i la forma que es determini.
 • La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l'ingrés en les administracions públiques, actualment denominats òrgans de selecció.
 • La participació del personal docent en proves, exàmens o avaluacions diferents de les que habitualment li correspongui, en la forma establerta reglamentàriament.
 • L'exercici del càrrec de president o presidenta, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
 • La producció i la creació literària, artística, científica o tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis.
 • La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social.
 • La col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

En conseqüència, els càrrecs electius retribuïts i desenvolupats en règim de dedicació exclusiva es troben en la mateixa situació, pel que fa al règim d'incompatibilitats, que el personal al servei de l'Administració en règim de dedicació exclusiva, ja que els és aplicable la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública per expressa remissió efectuada pel segon apartat de l'article 75.1 de la LRBRL.

També disposa actualment la LRBRL la incompatibilitat del règim de dedicació exclusiva com a diputat o diputada provincial o membre d'una entitat equivalent i com a regidor o regidora, en obligar-los a optar per mantenir el règim de dedicació exclusiva en una entitat local o altra, sense que en cap cas es puguin acumular els dos règims de dedicació.

No es pronuncia la LRBRL, en canvi, sobre la compatibilitat del règim de dedicació exclusiva en una entitat local amb la percepció d'assistències en altres administracions o ens públics no dependents d’aquesta. Per tant, els membres electes en règim de dedicació exclusiva que simultaniegen aquesta condició amb la de membre d'entitats locals de caràcter supramunicipal -diputacions, comarques, entitats metropolitanes, etc.- en principi i mentre no s'indiqui el contrari, podrien percebre assistències per la presència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part en aquestes últimes entitats, sempre que el total de les percepcions per tots els conceptes no excedeixin els límits establerts en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

De fet, així es dedueix del que estableix l'article 5.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques que, com ja hem dit, és aplicable als electes que desenvolupin els seus càrrecs de manera retribuïda i en règim de dedicació exclusiva, mentre que, respecte del personal al servei de les administracions públiques, estableix la compatibilitat, encara que amb certes limitacions, entre la percepció de les retribucions del lloc de treball principal amb la percepció de les dietes, indemnitzacions o assistències que els puguin correspondre per la segona activitat.

Si aquest règim d’incompatibilitats afecta clarament els electes en règim de dedicació exclusiva, en canvi, d'acord amb el que disposa l'article 75 de la LRBRL, no afecta els electes locals en règim de dedicació parcial, que poden exercir altres activitats públiques o privades, ja que, a diferència del que s'estableix en l'apartat 1 d'aquest precepte respecte del règim de dedicació exclusiva, no es disposa cap limitació per aquest concepte respecte del règim de dedicació parcial.

Aquest silenci s'ha d'interpretar, necessàriament, com la possibilitat que els electes en règim de dedicació parcial puguin simultaniejar l’exercici del seu càrrec públic amb altres activitats públiques o privades, des del moment que, si bé inicialment el legislador va concebre el règim de dedicació parcial com incompatible amb l'exercici d'altres activitats, a partir de la reforma operada en el precepte legal que comentem per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, va desaparèixer tal limitació.

En conseqüència, atès que en principi és compatible el règim de dedicació parcial amb l'exercici d'altres activitats privades, per compte propi o per compte aliè, tan sols es requereix que l'activitat concreta a realitzar no es trobi sotmesa a cap de les causes d'incompatibilitat establertes per la legislació vigent, és a dir, ni les que disposa l'article 178 de la LOREG, ni les de l'article 71.1.f de la LCSP, que comentarem tot seguit, i també que, si escau, es respecti el règim d'abstenció establert per la legislació actual quan es doni alguna de les causes de l'article 23 de la LRJSP.

En canvi, no és aplicable la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, ja que segons l'article 2 aquesta llei és aplicable al personal al servei de les administracions, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la seva relació de treball, però no als membres electes de les entitats locals als quals, d'acord amb l'article 5, només és aplicable quan a aquesta condició s’uneix la de personal al servei d'una administració pública i, per extensió, als membres de l'entitat local que desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, però en aquest cas per expressa remissió de l'article 75.1 de la LRBRL.

Encara que semblaria lògic que aquesta última determinació també fos aplicable als electes en règim de dedicació parcial, la veritat és que no és així, ja que la remissió legislativa de l'article 75.1 de la LRBRL a la llei d'incompatibilitats està circumscrita als supòsits d'electes que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i, en tractar-se d'un precepte legal de caràcter restrictiu, no admet l'aplicació analògica als supòsits d'exercici del càrrec en règim de dedicació parcial.

En conseqüència, únicament seria aplicable aquesta llei als electes que desenvolupin els càrrecs en règim de dedicació parcial, quan la segona activitat fos realitzada en el sector públic i això els atorgués la condició de personal al servei de l'Administració pública inclòs dins l'àmbit d'aplicació de la llei d'incompatibilitats que estem comentant, però no quan aquesta segona activitat es realitzi en el sector privat.

Per tant, les determinacions de la Llei 53/1984 que tenen per objecte vetllar per la transparència i l'objectivitat en la presa de decisions públiques, a fi d'evitar la col·lisió d'interessos en l'àmbit dels membres electes de la corporació en règim de dedicació parcial que facin altres activitats al sector privat, s'han de entendre subsumides en el deure d'abstenció regulat en la legislació vigent, que neutralitza tota possibilitat d'intervenció respecte de determinats assumptes en què es doni aquesta col·lisió d'interessos, però que no genera cap situació d'incompatibilitat i, també, en les normes de bon govern que conté la legislació de transparència.

c. Incompatibilitats derivades de la legislació de contractes del sector públic

Per la seva banda, l'article 71.1.f de la LCSP, a més de prohibir contractar amb el sector públic les persones físiques o administradors de persones jurídiques que es trobin en qualsevol dels supòsits regulats per la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat i per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública, que analitzarem a l’apartat següent, prohibeix contractar amb el sector públic els càrrecs electes regulats per la LOREG, i també els cònjuges, les persones vinculades amb anàloga relació de convivència afectiva, ascendents i descendents de les persones anteriors, així com els parents en segon grau per consanguinitat o afinitat d’aquestes, quan es produeixi conflicte d’interessos amb el titular de l’òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en els quals aquest hagi delegat la facultat per contractar, o els que exerceixin la seva substitució, amb la determinació específica que aquesta prohibició abasta, també, les persones jurídiques en el capital social de les quals participi el personal i els alts càrrecs de qualsevol Administració pública i els seus càrrecs electes, en els termes i les quanties establertes legalment.

Aquesta última remissió legislativa l'hem d'entendre referida tant a l'article 178 de la LOREG que ja hem analitzat, que imposa als membres corporatius una prohibició de contractar amb la seva pròpia entitat i els seus ens dependents, com a l'article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública, que també hem analitzat, i que prohibeix a les persones incloses en el seu àmbit d'aplicació el desenvolupament, per si o per persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, i la participació superior al 10% en el capital d'aquestes empreses o societats.

Però, mentre la incompatibilitat que estableix l'article 178 de la LOREG és aplicable a tots els membres electes, la de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, com ja hem vist, únicament és aplicable als membres de la corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, i no, en canvi, als qui els exerceixen en règim de dedicació parcial.

Pel que fa a l'abast d'aquesta incompatibilitat, algun cop s’ha plantejat la qüestió de si un membre electe pot prendre part en una licitació contractual si especifica en la seva proposició que, si resulta adjudicatari, renunciaria a la condició d'electe, qüestió que no es pot considerar possible, en la mesura que de conformitat amb la LCSP el licitador ha de justificar en la seva proposició que no està sotmès a cap de les prohibicions per contractar establertes per aquesta llei.

Finalment, respecte de la possibilitat que una societat de capital íntegrament municipal pugui contractar amb la seva pròpia entitat local, participant en licitacions, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en el Dictamen de 24 de juliol de 1992, va considerar perfectament possible la contractació per un ajuntament d'aquest tipus d'empreses, tot i que els seus òrgans d'administració estiguin constituïts pels mateixos regidors, en considerar que no són administradors a títol personal.

d. Altres incompatibilitats derivades de legislació sectorial i de l'exercici efectiu del càrrec

Juntament amb les causes d’incompatibilitat anteriors, la llei arbitra, indirectament, altres circumstàncies incompatibles tant mitjançant legislacions específiques, com ara la incompatibilitat dels registradors de la propietat per simultaniejar aquesta funció amb la d’electe local que estableix l'article 281 de la Llei hipotecària, com la dels administradors de loteries, que segons la Instrucció de 23 de març de 1955 són incompatibles amb el càrrec d'alcalde o alcaldessa, secretari o secretària, o regidor o regidora del municipi on tinguin establerta l'administració.

A més, com a conseqüència de les modificacions introduïdes en l'article 75 de la LRBRL per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, i pel Reial decret llei 2/2008, de 20 de juny, que aprova el seu Text refós, són aplicables als membres electes de les corporacions locals que hagin desenvolupat els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i hagin tingut responsabilitats executives en les diferents àrees en què s'organitzi el govern local, les limitacions a l'exercici d'activitats privades que disposa l'article 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici d'alt càrrec de l'Administració general de l'Estat.

Es tracta d’unes limitacions circumscrites, geogràficament, a l'àmbit territorial de competència local corresponent, és a dir, al terme municipal; temporalment, a un període màxim de dos anys des de la finalització del mandat, interpretat aquest terme en sentit ampli, és a dir, referit a la data de cessament de l'electe, i, materialment, únicament als electes que, havent desenvolupat els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, hagin tingut responsabilitats executives en les diferents àrees en què s'organitzi el govern local, és a dir, als electes que, estant en aquest règim de dedicació, hagin tingut la condició d’alcalde o alcaldessa, de regidors delegats, de presidents o vicepresidents i administradors d’ens instrumentals amb funcions executives, o similars.

Lògicament, com que aquestes limitacions condicionen la futura activitat professional dels electes, van acompanyades d’una determinació legal en la LRBRL, que inclou la possibilitat, no l’obligació, que els ajuntaments disposin compensacions econòmiques durant aquest període de dos anys per als electes que, com a conseqüència d’aquestes limitacions, no puguin exercir la seva activitat professional, sempre que no percebin retribucions econòmiques per altres activitats, públiques o privades, la qual cosa obre la porta a satisfer indemnitzacions a favor de persones que ja no tenen la condició d’electes.

En concret, el règim de limitacions que es va incorporar com a conseqüència d’aquesta reforma és el següent:

 • Noves activitats professionals

Impossibilitat de prestar serveis en entitats privades o pertanyents al mateix grup societari, que hagin resultat afectades per decisions en les quals hagi participat, entenent que s'ha participat quan els electes, en l'exercici de les seves competències o funcions pròpies, o el seu superior, en vista de la seva proposta, o els titulars d'òrgans dependents, per delegació o substitució, hagin subscrit un informe preceptiu, una resolució o un acte equivalent sotmès al dret privat relacionat amb aquestes entitats, o hagin intervingut, mitjançant el vot o la presentació de la proposta corresponent, en sessions d'òrgans col·legiats que hagin adoptat algun acord relacionat amb aquestes.

 • Represa d'activitats professionals

Quan es tracti de la reincorporació a empreses privades en les quals amb anterioritat a exercir el càrrec electe hagin exercit la seva activitat professional, únicament és compatible i, per tant, possible aquesta reincorporació, quan l'activitat que hi exerciran sigui en llocs de treball que no estiguin directament relacionats amb les competències que com a electe hagi desenvolupat, ni possibilitin adoptar decisions que afectin el càrrec públic ocupat.

Quan es tracti de la reincorporació a la funció pública, aquestes limitacions també són aplicables a l'electe quan tingui autoritzada la compatibilitat per prestar serveis retribuïts de caràcter privat.

 • Participació en societats contractistes de l'Administració

Durant aquest període de dos anys tampoc no poden celebrar, ni personalment ni mitjançant societats o empreses participades directament o indirectament en més del 10%, contractes d'assistència tècnica, de serveis o similars amb l’Administració pública en la qual s’hagi tingut la condició d'electe, quan tinguin relació directa amb les funcions que exercien, ni com a contractistes directes -empresari individual o empresa- ni com a subcontractistes d’aquests.

Ens trobem, doncs, en aquest cas, amb un autèntic supòsit de prohibició de contractar, motiu pel qual és establert, com hem vist anteriorment, per la LCSP, però, com podem observar, amb un supòsit relatiu i temporal que situa durant un temps i en determinades circumstàncies els qui ja no tenen la condició d’electes en una situació semblant encara que no idèntica a la dels electes, com hem vist en analitzar les causes de prohibició per contractar.

El problema que planteja aquest règim jurídic de limitacions ex post és el del seu control. A aquest efecte, la norma, a més d’imposar a l’entitat local en la qual l’electe hagi exercit el càrrec l'obligació d’adoptar, durant el termini d’aquests dos anys, procediments de prevenció i detecció de situacions de conflicte d’interessos, obliga les persones afectades per aquestes limitacions a efectuar durant aquest període una declaració sobre les activitats que faran, abans d'iniciar-les.

Aquesta declaració entenc que en el cas dels electes locals s'ha d'efectuar davant el ple corporatiu, que s'hi ha de pronunciar, i ha de comunicar la seva decisió a la persona interessada i a l'empresa o la societat en la qual l'electe vulgui prestar els serveis, en el termini d'un mes, i si s'estima que l'activitat privada es troba en algun dels supòsits comentats anteriorment, aquesta comunicació a la persona interessada i a l'empresa o la societat afectada s'ha d'efectuar a l'efecte d’al·legacions prèvies a l'adopció de la decisió definitiva, i un cop analitzades s'ha d’adoptar la resolució corresponent.

En el cas de la contractació, entenem que aquestes persones han de comunicar a l’Administració afectada que, per si o mitjançant una societat o empresa participada en més d'un 10%, es pensen dedicar a una activitat que, almenys eventualment, comporta participar en procediments contractuals convocats per la pròpia Administració, fet que aconsellaria la inclusió en el corresponent plec, com a mesura de prevenció, l’obligació d’aportar documentació justificativa del compliment d’aquesta declaració. No, en canvi, de la resolució adoptada per l’Administració, ja que segons l’article 53.1.d de la LPAC ningú no esta obligat a aportar a l’Administració els documents que ja posseeix.

e. Causes d’abstenció establertes per la LRJSP

A aquestes causes d’incompatibilitat, s’afegeix el deure d’abstenir-se d’intervenir de cap manera en els assumptes en els quals es doni qualsevol de les següents causes d’abstenció que estableix l’article 23 de la LRJSP:

 • Tenir interès personal en l'assumpte que es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir en la d'aquell, ser administrador de societat o entitat interessada o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
 • Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau, o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment i, també, compartir despatx professional o estar associat amb aquest per a l'assessorament, la representació o el mandat.
 • Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones citades a l'apartat anterior.
 • Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment que es tracti.
 • Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

Encara que la participació de l’electe en aquests casos sols impliqui la nul·litat de l’acte quan la seva intervenció sigui determinant, quan no ho sigui, tot i no afectar la seva validesa, es manté incòlume el seu deure d'abstenir-se d’intervenir dins del seu codi de conducta.

↑ Tornar a 6.5. Règim d’incompatibilitats | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

6.6 Resum de la unitat 6

 • L’estatut de l’electe és regulat per la legislació bàsica estatal, és a dir, la LRBRL i el TRRL i, dins d’aquest marc mínim, per la legislació local de Catalunya, constituïda pel TRLMC i pels reglaments orgànics de cada entitat local, i el ROF actua com a legislació merament supletòria, llevat de quan reprodueix aspectes de la legislació bàsica de règim local.
 • Els reglaments orgànics, sense contravenir la llei, poden participar en la regulació d’aquest estatut detallant o incrementant els drets dels electes quan no estigui prohibit expressament per la llei.

6.6.2 Els drets dels electes locals. Drets de doble faç i altra tipologia de drets: drets de caràcter honorífic, econòmic, sociolaboral i polític. Especial referència al dret d’accés a la informació

6.6.2.1 Drets de doble faç

Al seu torn, constitueixen autèntics deures:  

 • Assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part.

6.6.2.2 Els drets

 

 • Drets de caràcter honorífic:
 • Conjunt d’honors, prerrogatives i distincions, en particular els tractaments protocol·laris.
 • Drets de caràcter econòmic:
 • Evolució legislativa fins a arribar a la LRSAL, que va determinar el sistema vigent.
 • Règim de dedicació:
 • Exclusiva
 • Parcial
 • Sense règim de dedicació específic.
 • Drets econòmics:
 • Retribucions
 • Assistències
 • Indemnitzacions.
 • Limitacions:
 • Quanties màximes establertes per les lleis de pressupostos en funció de la població.
 • Limitació del nombre de càrrecs públics electes en règim de dedicació exclusiva.
 • Procediment per determinar-los:
 • Consignació pressupostària adequada i suficient de les retribucions, indemnitzacions i assistències dins dels límits de la LPGE.
 • Determinació prèvia per l'alcalde o l'alcaldessa o el ple del règim de delegacions i dels nomenaments (presidències delegades i vicepresidències).
 • Determinació per acord motivat del ple del nombre d’electes en règim de dedicació exclusiva i parcial, i de les quanties de les retribucions, assistències i indemnitzacions.
 • Publicació íntegra de les retribucions corresponents als règims de dedicació exclusiva i parcial, amb detall dels electes afectats, així com de les indemnitzacions i assistències en el BOP i el tauler d'edictes.

Per imperatiu de les lleis de transparència, s’han de publicar en el web o SEU les retribucions percebudes anualment pels electes, les seves declaracions de béns i activitats i, si n'hi ha, les indemnitzacions percebudes pel cessament en el càrrec, en qualitat d’alts càrrecs.

 • Modificacions posteriors amb motiu de l’aprovació o la modificació del pressupost.
 • Drets de caràcter sociolaboral:
 • Situacions laborals especials:
 • Excedència especial
 • Serveis especials
 • Permisos retribuïts per l’exercici del càrrec
 • Permanència en el seu lloc de treball
 • Alta en la Seguretat Social quan exerceixin el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial i protecció per desocupació.
 • Drets de caràcter polític:
 • Dret a la permanència en el càrrec.
 • Dret de participació política:
 • Dret a formar part d’un grup
 • Dret d'assistència a les sessions
 • Dret de participar en els òrgans complementaris de la corporació
 • Dret de controlar i fiscalitzar l’actuació dels òrgans de govern
 • Dret a participar en els òrgans d’informació i difusió municipal
 • Legitimació activa per impugnar els acords municipals
 • Dret d'accés a la informació municipal i d’obtenir còpia de documents.
 • Especial referència al dret d’accés a la informació (art. 77 de la LRBRL i art. 164 del TRLMC):
 • Els electes tenen un doble dret d’accés a la informació, d'una banda, el general que a tots els ciutadans reconeix la legislació de transparència i, de l’altra, el que amb caràcter específic reconeix la legislació de règim local amb caràcter particular als electes.
 • Es reconeix el dret d’accedir a la documentació que sigui necessària per exercir el càrrec, però no requereix motivar la causa de l’accés ni es pot denegar per manca d’aquesta justificació.
 • El dret és referit a la documentació tal com es troba configurada, i no pot suposar l’elaboració d’un document ad hoc.
 • Forma part del nucli dur del dret fonamental de participació política i, per tant, és susceptible d’empara constitucional.
 • El TRLMC distingeix dos supòsits d’accés: informació d’accés lliure i directe i informació sotmesa a autorització.
 • Informació d’accés lliure i directe.
 • No requereix autorització ni instruccions del president o la presidenta o dels electes de la corporació.
 • La responsabilitat de la seva entrega correspon als responsables dels serveis que custodien la documentació.
 • Supòsits:
 • Electes amb funcions delegades.
 • Assumptes inclosos en l’ordre del dia d’òrgans col·legiats.
 • Llibres de resolucions i acords d'òrgans municipals.
 • Documentació de lliure accés per als ciutadans (registre de documents, registres d’interessos i documentació sotmesa a publicitat activa).
 • Informació sotmesa a autorització:
 • Requereix petició formal.
 • Resolució en un termini de quatre dies hàbils; el silenci té caràcter positiu.
 • La denegació expressa ha de ser motivada per l’alcalde o l'alcaldessa o per la junta de govern, i sols es pot fonamentar en les causes següents:
 • Vulneració del dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.
 • Matèries afectades per la legislació general de secrets oficials (militar, estadístic, informàtic, sumarial, etc.).
 • Deure de confidencialitat de la informació a la qual s’accedeix per raó del càrrec.
 • Dret a l’obtenció de còpies.
 • No forma part del dret de participació política. Es tracta, per tant, d’un dret ordinari i no fonamental.
 • El dret d’accés, pel fet de tractar-se d’informació d’accés lliure o perquè l’alcalde o l'alcaldessa ho ha autoritzat, expressament o per silenci, porta inherent el dret de còpia (art. 164.5 del TRLMC).

6.6.3 Els deures dels electes locals: previs a la presa de possessió i derivats de l’exercici efectiu del càrrec. El codi de conducta

 

6.6.3.1 Previs a la presa de possessió

 

 • Formulació de les declaracions establertes per l’article 75 de la LRBRL i presentació de les liquidacions d'IRPF, IS i IP (també durant el mandat, quan variïn les circumstàncies declarades).
 • Prestar jurament o promesa del càrrec en els termes establerts legalment.

 

6.6.3.2 Derivats de l'exercici efectiu del càrrec

 

 • Comunicar a l’alcaldia les absències de mes de vuit dies del terme municipal.
 • Guardar reserva de la informació a la qual s’accedeix per raó del càrrec.
 • Observar la deguda cortesia i respectar les normes de funcionament dels òrgans municipals.
 • Respectar el règim d’incompatibilitats i el d’exclusivitat.
 • Objectivitat i imparcialitat: deure d’abstenció i de no utilitzar el càrrec en benefici propi.
 • Respectar les normes de bon govern i els codis de conducta derivats de les lleis de transparència.

6.6.3.3 El codi de conducta

6.6.4 Règim d’incompatibilitats

6.6.4.1 Causes d’incompatibilitat de la LOREG

 • Les causes d’inelegibilitat de la LOREG, quan es produeixin un cop s'ha pres possessió del càrrec:
 • Derivades del fet de tenir un determinat estatus o d’ocupar determinats càrrecs públics.
 • Haver estat condemnat per sentència ferma a pena privativa de llibertat durant el període que duri la pena.
 • Haver estat condemnat per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, terrorisme, contra l’Administració pública o contra les institucions de l’Estat, quan la sentència hagi establert pena d’inhabilitació per a l’exercici del dret de sufragi passiu o la d’inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per ocupació o càrrec públic.
 • Ser deutor directe o subsidiari de l’entitat local, quan s’hagi expedit manament de constrenyiment per resolució judicial.
 • Causes d’incompatibilitat de la LOREG (art. 6 i 178)
 • Electes de candidatures presentades per partits, federacions o coalicions de partits declarats il·legals posteriorment per sentència ferma, llevat de declaració expressa i indubtable de rebuig.
 • Advocats i procuradors que defensin o representin parts en procediments judicials o administratius contra l’entitat local.
 • Directors de serveis, funcionaris i la resta de personal en actiu de la respectiva entitat local i de les entitats i els establiments que en depenen.
 • Directors generals i assimilats de les caixes d’estalvi provincials i locals que actuïn en el terme municipal.
 • Contractistes o subcontractistes de contractes el finançament total o parcial dels quals vagi a càrrec de l’entitat local o d’establiments que en depenen.

6.6.4.2 Causes d’incompatibilitat de la LCSP (art. 71.1.f)

 • Prohibició de contractar amb el sector públic dels regidors o dels administradors de persones jurídiques en el capital social de les quals participi el càrrec electe, en els termes i les quanties establerts legalment.
 • Abasta els cònjuges, les persones vinculades amb anàloga relació de convivència efectiva i els descendents sobre els quals tingui la representació legal.

6.6.4.3 Causes d’incompatibilitat de la LRBRL en relació amb la Llei 53/1984

 • Regidors en règim de dedicació absoluta:
 • Incompatibilitat absoluta per a tots tipus d’activitat i subjecció total a la Llei 53/1984.
 • Són únicament compatibles les activitats incloses en l’article 19 d’aquesta llei: administració del patrimoni familiar, producció i creació literària, artística, científica o tècnica sense relació d’ocupació, participació ocasional en col·loquis i programes en mitjans de comunicació, direcció de seminaris i dictat de conferències de manera no permanent ni habitual, fins a un màxim de 75 hores a l’any, etc.
 • Regidors en règim de dedicació parcial:
 • Possibilitat de simultaniejar-lo amb una altra activitat pública o privada, fins i tot amb un règim de dedicació parcial en una altra entitat local.
 • No subjectes a la Llei 53/1984 més que quan la segona activitat sigui en el sector públic en condició de personal sotmès a aquesta llei.

6.6.4.4 Altres incompatibilitats derivades de la legislació sectorial o de l’exercici efectiu del càrrec

 • Legislació sectorial: registradors de la propietat i administradors de loteries.
 • Exercici efectiu del càrrec: quan s’hagin tingut responsabilitats executives, són aplicables les limitacions que conté l’article 15 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici d’alt càrrec de l'Administració general de l'Estat, en l’àmbit territorial de competència local i per un període màxim de dos anys des de la finalització del mandat:
 • Noves activitats professionals.
 • Represa d’activitats professionals.
 • Contractació amb les administracions públiques, directa, com a subcontractista o mitjançant participació superior al 10% en societats contractistes de l’Administració.
 • Deure d’efectuar una declaració prèvia a l’entitat local sobre les activitats que faran, a l'efecte que aquesta es pronunciï.
 • Possibilitat que l’entitat local consideri compensacions econòmiques quan no puguin exercir la seva activitat professional ni percebin retribucions econòmiques d’altres activitats.

6.6.4.5 Causes d’abstenció establertes per la LRJSP

Deure d’abstenir-se d’intervenir de cap manera en els assumptes en els quals es doni alguna de les causes incloses en l’article 23 de la LRJSP:

a. Tenir interès personal en l'assumpte que es tracti o en un altre la resolució del qual pugui influir en la d'aquell, ser administrador de societat o entitat interessada o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b. Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau, o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment i, també, compartir despatx professional o estar associat amb aquest per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones citades a l'apartat anterior.

d. Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e. Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

↑ Tornar a l'índex de la unitat


<< Unitat 5 | Inici >>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora dels materials: Carmen Alonso Higuera

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC.

La imatge de portada és de domini públic i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons