Nombre de lectures: 0

Els òrgans de contractació, en el moment d’elaborar les licitacions, tenen molt clars els terminis de presentació d’ofertes i sovint els consideren excessivament llargs, ja que en la majoria de casos es licita en moments en què cobrir la necessitat ja és urgent.

Si la presentació d’ofertes es fa per mitjans electrònics hi ha la possibilitat d’escurçar els terminis 5 dies. Però, què passa en els supòsits en què la LCSP obliga a ampliar el termini de presentació d’ofertes? Es compleix?

El termini que s’estableix en els plecs per presentar ofertes no es fixa tenint en compte el temps necessari que s’ha de donar als licitadors perquè puguin preparar adequadament les ofertes i presentar-les, sinó que normalment es fixa el mínim permès per la Llei pensant en les necessitats que té l’òrgan de contractació d’adjudicar amb la màxima celeritat possible.

La LCSP, en relació amb la fixació del termini de presentació d’ofertes, estableix clarament en l’article 136 que s’ha de fer tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari per preparar les ofertes, atesa la complexitat del contracte, i respectant, en tot cas, els terminis mínims fixats en aquesta llei, de manera que caldria establir aquest termini de presentació fent una reflexió prèvia de la complexitat del contracte.

Segons el moment en què es dugui a terme l’ampliació, es poden distingir entre dos supòsits:

A) S’ha establert un termini inicial de presentació d’ofertes, però s’ha d’ampliar obligatòriament en els supòsits següents:

1. Requeriment d’informació per l’interessat formulat amb l’antelació deguda i que no ha estat respost dins del termini establert per la LCSP:

Per entendre aquest supòsit, cal recordar que els òrgans de contractació estan obligats a proporcionar a tots els interessats en el procediment de licitació tota la informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació complementària que sol·licitin i s’han de complir els terminis següents:

 • Els interessats l’han de demanar almenys 12 dies abans que transcorri el termini de presentació, llevat que en els plecs que regeixen la licitació s'estableixi un altre termini diferent.
 • L’òrgan de contractació ha de proporcionar la informació demanada com a màxim 6 dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar ofertes, i per als expedients que hagin estat qualificats d’urgents, el termini de 6 dies es redueix a 4 com a màxim abans que finalitzi el termini esmentat en els contractes d’obres, subministraments i serveis subjectes a regulació harmonitzada sempre que s’adjudiquin per procediments obert i restringit.

En el supòsit que un interessat faci un requeriment d’informació, els òrgans de contractació hauran d’ampliar, obligatòriament, el termini inicial de presentació de les ofertes, de manera que tots els possibles interessats en la licitació puguin tenir accés a tota la informació necessària per elaborar-les, quan:

 • No s’hagi atès el requeriment d’informació que l’interessat hagi formulat amb l’antelació deguda establerta a la LCSP.
 • La informació addicional sol·licitada sigui rellevant a l’efecte de poder formular una oferta o sol·licitud vàlida.

En tot cas, la LCSP (art. 136.2) considera que és informació rellevant a l’efecte d’aquest supòsit la següent:

 • a) Qualsevol informació addicional transmesa a un licitador.
 • b) Qualsevol informació associada a elements referits en els plecs i documents de contractació.

En tot cas, la durada de la pròrroga del termini ha de ser proporcional a la importància de la informació sol·licitada per l’interessat.


2. Modificació significativa dels plecs que regeixen la contractació:

Els òrgans de contractació han d’ampliar el termini inicial de presentació de les ofertes i sol·licituds de participació en el cas que s’introdueixin modificacions significatives en els plecs de la contractació, sens perjudici del que assenyalen els articles 122.1 i 124.

En tot cas, es considera modificació significativa dels plecs la que afecta:

 • a) La classificació requerida.
 • b) L’import i el termini del contracte.
 • c) Les obligacions de l’adjudicatari.
 • d) El canvi o la variació de l’objecte del contracte.

B) El termini inicial que es fixa ha de ser més ampli que el termini mínim fixat per la LCSP per presentar ofertes en els supòsits següents:

1. Si només es poden preparar les ofertes després d’una visita sobre el terreny.

En relació amb aquest supòsit, citem la Resolució 1151/2021, de 9 de setembre de 2021, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. En el recurs el recurrent al·legava que la determinació inicial de 30 dies naturals es constitueix com a invàlida per formalitzar una oferta en unes mínimes condicions de qualitat, ja que aquest termini, a més a més, afavoreix l’empresa adjudicatària que presta el servei fins a data d’avui. L’òrgan de contractació reconeix com a necessària la visita a les instal·lacions per formular l’oferta i fins i tot en els plecs s’estableix un criteri d’adjudicació que versa sobre aquesta visita, i tot i això estableix el termini de presentació d’ofertes en 30 dies.

El Tribunal resol dient que, si bé el termini per presentar les proposicions en el procediment obert d’adjudicació d’un contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada no pot ser inferior a 35 dies, l’òrgan de contractació el pot reduir en 5 dies quan accepta la presentació d’ofertes per mitjans electrònics. En el cas que ens ocupa, es concedeix un termini de 30 dies. Atès que la necessitat de la visita no és controvertida entre les parts, es comparteix la posició del recurrent i s’entèn que el termini per presentar ofertes s’hauria d’ampliar en compliment de l’article 136.3 de la LCSP. És procedent, doncs, l’estimació d’aquest motiu d’impugnació.

2. Si només es poden preparar les ofertes amb consulta in situ prèvia de la documentació que s’adjunti en el plec.

En aquests dos supòsits, els terminis inicials per presentar les ofertes i sol·licituds de participació obligatòriament han de ser més amplis que els terminis mínims establerts per la LCSP, de manera que tots els interessats afectats puguin tenir coneixement de tota la informació necessària per preparar les seves propostes.


En conclusió:

Abans d’establir el termini de presentació d’ofertes sempre s’ha de fer una reflexió prèvia en relació amb la complexitat del contracte i la preparació de les ofertes i valorar si el termini atorgat permetrà en igualtat de condicions que tots els interessats tinguin temps de presentar les seves millors proposicions.

Obligatòriament s’ha d’ampliar el termini de presentació que s’ha donat inicialment si:

 • No s’ha respost dins del termini establert per la LCSP al requeriment d’informació fet per l’interessat si ha estat formulat amb l’antelació deguda i es demanava informació rellevant.
 • Es modifiquen els plecs de manera significativa, tenint en compte l’establert en els articles 122.1 i 124 de la LCSP.

Obligatòriament s’ha de donar un termini de presentació inicial més ampli quan:

 • És necessària una visita sobre el terreny per poder preparar les ofertes adequadament.
 • És necessària una consulta in situ prèvia de la documentació que s’adjunta en el plec per preparar les ofertes adequadament.
Etiquetes: