Nombre de lectures: 0

Darrerament s’han publicat diverses normes que introdueixen modificacions en el text de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). No són modificacions gaire significatives i majoritàriament el que fan és concretar o modificar algun aspecte controvertit de la LCSP, a més d’actualitzar els llindars que a partir de l’1 de gener de 2022 s’apliquen als contractes.

D’altra banda, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, també introdueix alguna novetat pel que fa a la transparència dels contractes adjudicats per emergència i deroga algunes disposicions que s’han vist superades per la LCSP.

Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes als efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2022

L'Ordre estableix que a partir de l’1 de gener els llindars a aplicar als contractes als efectes de determinar el procediment d’adjudicació són els següents:

 • Contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis: 5.382.000 euros.
 • Contractes de subministraments i contractes de serveis: 215.000 euros en l’àmbit del sector públic autonòmic i local.

Pel que fa al procediment obert simplificat, el llindar pel que fa als serveis i subministraments s’estableix en 140.000 euros.

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022

La disposició final 29 d’aquesta Llei introdueix les modificacions següents a la LCSP:

 • Procediment obert simplificat: es modifica l’article 159.4.a de la LCSP perquè en aquestes licitacions puguin concórrer, a més dels empresaris inscrits en el Registre oficial de licitadors, els que acreditin haver presentar la sol·licitud d’inscripció, amb l’aportació de l’avís de rebuda i d’una declaració responsable. En aquest sentit, també s’introdueix l’obligació de la mesa de contractació de requerir, en aquest darrer supòsit, al licitador justificar documentalment la seva aptitud per contractar (art. 159.4.f de la LCSP).
 • Sistemes dinàmics d’adquisició: s’afegeix un nou apartat a l’article 226.1 de la LCSP per aclarir que, en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions tècniques del sistema dinàmic d’adquisició, s’ha de concretar amb precisió com s’adjudicaran els contractes específics basats en aquest sistema. A més, respecte dels sistemes dinàmics amb un valor estimat del contracte (VEC) igual o superior a 12 milions d’euros, s’equipara el règim d’autoritzacions al dels acords marc (art. 332.3 de la LCSP), de manera que l’autorització per part de l’òrgan de govern (Consell de Ministres) només és necessària per a la celebració del sistema dinàmic, però no per a la dels contractes específics.
 • Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (ORISCON): es modifica l’apartat 3 de l’article 332 de la LCSP relatiu a la renovació dels membres de l’ORISCON, que disposa que aquests han de continuar en l’exercici de les seves funcions fins que prenguin possessió del càrrec qui els hagin de substituir.

Així mateix, no podem deixar de fer esment del Pla anual normatiu 2022 de l’Estat , que entre les iniciatives esmenta la modificació de la LCSP, a la vista de l'experiència en la seva aplicació.

Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

En darrer lloc, en matèria de contractació pública també cal esmentar les novetats introduïdes per la Llei 2/2021, del 29 de desembre:

 • Publicitat i transparència de la contractació per emergència: el títol V de la Llei, relatiu a mesures en matèria de contractació, desenvolupa les determinacions de la LCSP pel que fa a les obligacions de publicitat i transparència dels contractes tramitats per emergència. En aquest sentit, l’article 44 estableix que l’adjudicació i, si s’escau, la formalització dels contractes tramitats per emergència per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i també per les universitats públiques i les entitats que en depenen, juntament amb la memòria justificativa i la comunicació efectuada al Govern, s'han de publicar en el perfil de l'òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya, en el termini de trenta dies naturals a comptar de l'adjudicació o de la formalització, i que les dades relatives a aquests contractes s'han de comunicar també al Registre públic de contractes de la Generalitat.
 • Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: la disposició addicional desena de la nova Llei de mesures modifica el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula i s'aprova l’organització i el funcionament del Tribunal, i introdueix en l'article 5.3 la possibilitat que el president o la presidenta sigui nomenat, mitjançant convocatòria pública i pel procediment de lliure designació, entre candidats funcionaris de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local de Catalunya. Així mateix, afegeix l’apartat 3 bis al mateix article 5, que disposa que un dels vocals sigui nomenat mitjançant convocatòria pública i pel procediment de lliure designació entre candidats funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que reuneixin els requisits corresponents.
 • Caducitat dels expedients de resolució contractual: la disposició addicional desena estableix que, en els procediments de contractació pública duts a terme pels òrgans de contractació de Catalunya, el termini per instruir i resoldre els expedients de resolució contractual és de vuit mesos com a màxim, d’acord amb el que disposa l’article 212.8 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Derogació de diverses disposicions superades per la LCSP, concretament:
  • L’article 4 (documentació acreditativa del compliment de requisits de capacitat i solvència) i l’article 8 (procediments amb mesures de gestió eficient) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, superats pels articles 140 i 159, entre d’altres, de la LCSP.
  • L’apartat 3 de l’article 159.1 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, sobre la publicació a la PSCP d’un informe justificatiu respecte dels contractes menors consecutius per adequar-lo a les obligacions de publicitat i transparència de la contractació menor establertes en els articles 118 i 63.4 de la LCSP.
  • L’article 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, sobre el foment dels objectius socials en la contractació, superat per la disposició addicional quarta de la LCSP sobre contractes reservats.
  • L'article 46 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, sobre els contractes menors, superat per l’article 118 de la LCSP.

En aquest apartat podeu trobar un recull actualitzat de les disposicions en matèria de contractació establertes en diferents lleis d’acompanyament a les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El Pla normatiu 2021-2023 de la Generalitat també estableix l'aprovació d'una llei catalana de contractació pública.