Nombre de lectures: 0

Podríem dir que el plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) és el document on definim els aspectes tècnics del contracte, el que vindria a ser què, com i quan l’òrgan de contractació vol que s’executi la prestació.

A diferència del plec de clàusules administratives, que conté els drets i les obligacions de les parts i les condicions que han de regir tot el procediment de contractació i posterior vida del contracte des d’un punt de vista jurídic, el PPT estableix les pautes tècniques que s’hauran de complir durant la realització de la prestació. Concretament, l’article 124 de la LCSP diu que el PPT regeix la realització de la prestació i en defineix les qualitats i les condicions socials i ambientals, de conformitat amb els requisits que per a cada contracte estableix la mateixa Llei.

El PPT forma part de l'expedient de contractació, té naturalesa contractual i vincula tant l’administració com el contractista. La presentació d’una oferta per part del licitador comporta l’acceptació incondicionada del PPT.

1. Aprovació i modificació

L’òrgan de contractació ha d’aprovar el PPT abans de l'autorització de la despesa o conjuntament, i sempre abans de la licitació del contracte o, si no n'hi ha, abans de l'adjudicació.

Després de l'aprovació només es pot modificar el PPT per error material, de fet o aritmètic. En qualsevol altre cas, la modificació del PPT comportarà la retroacció d'actuacions. Queda clar, doncs, que no podem introduir modificacions que sobrepassin una mera errada un cop ja tenim el PPT aprovat sense retrotraure les actuacions al moment de l'aprovació.

2. Contingut

Què s’entén per prescripcions o especificacions tècniques? La LCSP, en funció de la tipologia de contracte, disposa el següent:

En els contractes d’obres s'han de ser considerar prescripcions tècniques:

 • Les que defineixin les característiques requerides d'un material, producte o subministrament i en permeten la caracterització, de manera que responguin a la utilització a què els destini l’entitat contractant.
 • Els procediments d'assegurament de la qualitat, l'impacte social, laboral, ambiental i climàtic d'aquests materials, productes o activitats que es desenvolupin durant l'elaboració o la utilització d'aquests, el disseny per a totes les necessitats (incloent-hi l'accessibilitat universal i disseny universal o disseny per a totes les persones), la terminologia, els símbols, les proves i mètodes de prova, l'envasat, el marcatge i l'etiquetatge, les instruccions d'ús i els processos i mètodes de producció en qualsevol fase del cicle de vida de les obres.
 • Les regles d'elaboració del projecte i càlcul de les obres, les condicions de prova, el control i la recepció de les obres.
 • Les tècniques o mètodes de construcció.
 • Altres condicions de caràcter tècnic que l’òrgan de contractació pugui prescriure, per via de reglamentació general o específica, en allò referent a obres acabades i als materials o elements que les constitueixin.

En els contractes de subministraments o de serveis, s’entén per "prescripció tècnica":

 • L'especificació que figuri en un document en què es defineixen les característiques exigides d'un producte o d'un servei, com ara, els nivells de qualitat, els nivells de comportament ambiental i climàtic, el disseny per a totes les necessitats (incloent-hi l'accessibilitat universal i disseny universal o disseny per a totes les persones).
 • L'avaluació de la conformitat, el rendiment, la utilització del producte, la seva seguretat o les seves dimensions.
 • Els requisits aplicables al producte pel que fa a la denominació de venda, la terminologia, els símbols, les proves i mètodes de prova, l'envasat, el marcatge i l'etiquetatge, les instruccions d'ús, els processos i els mètodes de producció en qualsevol fase del cicle de vida del subministrament o servei.
 • Els procediments d’avaluació de la conformitat.

Què s’ha de tenir en compte per elaborar les prescripcions tècniques?

 • 1) Principis d’igualtat i lliure concurrència: les prescripcions i especificacions tècniques s’han d’elaborar de manera que proporcionin als empresaris l’accés a licitació en condicions d’igualtat, i no poden tenir com efecte la creació d’obstacles injustificats a l’obertura de la contractació pública a la competència.
 • 2) Les prescripcions tècniques es poden referir tant al procés o mètode específic de producció o prestació d’obres, subministraments o serveis requerits, com al procés específic d'una altra fase del seu cicle de vida, fins i tot quan aquests factors no formin part de la substància material de les obres, subministraments o serveis, sempre que estiguin vinculats a l’objecte del contracte i guardin proporció amb el valor i els objectius d'aquest.
 • 3) Accessibilitat: en tots els contractes que estan destinats a ser utilitzats per persones físiques, ja sigui el públic en general o el personal de l’administració pública o entitat contractant, el PPT s’ha de redactar tenint en compte les obligacions en relació amb l’accessibilitat.

En aquestes contractacions les prescripcions tècniques s'han de redactar de manera que es tinguin en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones. Si no és possible definir les prescripcions tècniques tenint en compte aquests criteris, cal motivar suficientment aquesta circumstància.

Sens perjudici del que s'ha comentat, sempre que hi hagi requisits d'accessibilitat obligatoris adoptats per un acte jurídic de la Unió Europea, les especificacions tècniques han de ser definides per referència a aquestes normes pel que fa als criteris d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat o disseny per a tots els usuaris.

 • 4) Afectacions del medi ambient: sempre que l'objecte del contracte afecti o pugui afectar el medi ambient, les prescripcions tècniques s'han de definir aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental, d'acord amb les definicions i els principis regulats al text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i altra normativa estatal o autonòmica vigent i aplicable.

3. Formulació de les prescripcions tècniques

Les prescripcions tècniques, sens perjudici de les instruccions i els reglaments tècnics obligatoris, sempre que siguin compatibles amb el dret de la UE, es poden formular d'alguna de les maneres següents:

 • a) En termes de rendiment o d'exigències funcionals, incloent-hi les característiques ambientals, sempre que els paràmetres siguin prou precisos per permetre als licitadors determinar quin és l'objecte del contracte i a l’òrgan de contractació, adjudicar-lo.
 • b) Fent referència, d'acord amb l'ordre de prelació següent, al següent:
  1. Especificacions tècniques contingudes en normes nacionals que incorporin normes europees.
  2. Avaluacions tècniques europees.
  3. Especificacions tècniques comunes.
  4. Normes internacionals.
  5. Altres sistemes de referències tècniques elaborats pels organismes europeus de normalització.
  6. En defecte de tots els anteriors, poden fer referència a normes nacionals documents d'idoneïtat tècnica nacionals o especificacions tècniques nacionals en matèria de projecte, càlcul i execució d'obres i d'ús de subministraments, i cada referència ha d'anar acompanyada de la menció "o equivalent".
 • c) En termes de rendiment o d'exigències funcionals segons l’apartat a, fent referència, com a mitjà de presumpció de conformitat amb aquests requisits de rendiment o exigències funcionals, a les especificacions establertes en l’apartat b.
 • d) Fent referència a especificacions tècniques que contenen determinades normes europees o nacionals segons la prelació establerta a l’apartat b per a determinades característiques, i mitjançant referència al rendiment o a les exigències funcionals (apartat a) per a altres característiques.

4. Límits en les prescripcions i especificacions tècniques

Les prescripcions tècniques no poden fer referència a una fabricació o una procedència determinada, ni a un procediment concret que caracteritzi els productes o serveis oferts per un empresari determinat, o a marques, patents o tipus, o a un origen o una producció determinats, amb la finalitat d'afavorir o descartar certes empreses o productes.

La LCSP només permet definir l’objecte del contracte mitjançant referències concretes a marques o patents quan així ho justifiqui l’objecte del contracte o amb caràcter excepcional en el cas que no sigui possible fer una descripció prou precisa i intel·ligible de l'objecte del contracte, i en aquest cas també anirà acompanyada de la menció "o equivalent".

Conseqüentment, per poder incloure referències concretes s'ha de justificar en l’expedient de contractació la concurrència d’alguna d’aquestes dues excepcions, i per tant justificar i especificar que és requerit per l’objecte del contracte fer aquestes referències concretes o bé justificar la impossibilitat de fer-ne una descripció prou precisa:

 • Quan es formulen les prescripcions tècniques en termes de rendiment o d'exigències funcionals, no es pot rebutjar una oferta que s’ajusti a una norma nacional que transposi una norma europea, a un document d'idoneïtat tècnica europeu, a una especificació tècnica comuna, a una norma internacional o a un sistema de referències tècniques elaborat per un organisme europeu de normalització, si aquestes especificacions tenen per objecte els requisits de rendiment o exigències funcionals exigits per les prescripcions tècniques, sempre que en la seva oferta el licitador provi, per qualsevol mitjà adequat, que l'obra, el subministrament o el servei conformement a la norma reuneix els requisits de rendiment o exigències funcionals establerts per l'òrgan de contractació.
 • Quan els òrgans de contractació formulen les prescripcions tècniques referint-se a les especificacions tècniques de la lletra b, no es pot rebutjar una oferta sobre la base que les obres, els subministraments o els serveis oferts no s'ajusten a les especificacions tècniques a què han fet referència, sempre que en la seva oferta el licitador demostri per qualsevol mitjà adequat que les solucions que proposa compleixen de forma equivalent els requisits exigits en les corresponents prescripcions tècniques.
 • A l'últim, la indicació d’una etiqueta específica en les prescripcions tècniques en cap cas eximeix l’òrgan de contractació de l'obligació de detallar de manera clara i concisa al PPT les característiques i els requisits que desitja imposar i que el seu compliment pretén provar l’etiqueta específica exigida.