Nombre de lectures: 0

El Next Generation EU (NGEU) és un instrument extraordinari per a la recuperació d'Europa, dotat amb més de 750.000 milions d'euros, per executar en el període 2021-2026. L'objectiu és fer front als reptes derivats de la pandèmia de la covid-19 i accelerar els processos de transició ecològica i transformació digital, per construir l'Europa de les futures generacions. El NGEU es vehicula a través de diferents instruments financers, però, pel que fa a l’àmbit de la contractació pública, els que ens interessen són els que provenen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i dels fons REACT-EU.

Una part significativa d’aquests fons es gestiona mitjançant contractes públics, i cal una adaptació dels procediments d’adjudicació. L’Estat, mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, va introduir especialitats en l’àmbit de la contractació administrativa (capítol III del títol IV). Concretament, l’article 54 promou l’elaboració de plecs-tipus de clàusules tècniques i administratives amb les finalitats següents:

 • Homogeneïtzar i agilitar els processos de contractació per part dels diferents òrgans gestors.
 • Incorporar criteris verds, digitals i d’innovació, de foment de pimes i de responsabilitat social.

En aquesta mateixa línia, l’article 16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, estableix que la direcció general competent en matèria de contractació pública ha d'aprovar models de plecs de clàusules administratives i models o formularis de prescripcions tècniques per agilitar i homogeneïtzar els processos de contractació. Aquests models són d’ús preferent per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com per a les universitats públiques i el seu sector públic d’adscripció.

Per acomplir el que disposa l’article 16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) va dictar la Instrucció 2/2021, per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU. Aquests models van ser actualitzats per la Instrucció 1/2022, d’11 de març, de la DGCP. Les Instruccions es poden consultar en aquest apartat del Portal de contractació pública, i els models que aproven i actualitzen són els relatius a l’adaptació de les guies de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya sobre els procediments d’adjudicació obert i simplificat; els models de plec de clàusules administratives particulars del procediment obert simplificat abreujat, i els models de plec de prescripcions tècniques, de memòria justificativa i d’oferta tècnica.

Especificitats dels models aprovats per la Direcció General de Contractació Pública

Instrucció 2/2021, per la qual s’aproven els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU

Els models aprovats per la Instrucció 2/2021 són una adaptació dels models i guies ja existents a les determinacions i les especificitats en matèria de contractació pública establertes en els articles 49-58 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, i en els articles 12-17 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer.

Concretament, en els models de plecs de clàusules administratives i tècniques s’introdueixen les determinacions següents:

 • Reducció de determinats terminis en cas que la tramitació del contracte sigui per urgència (art. 50 del Reial decret llei 36/2020).
 • Limitacions respecte de la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, en el cas del procediment obert simplificat (art. 52.b del Reial decret llei 36/2020); priorització dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules, i limitacions pel que fa a la ponderació del criteri preu (màxim el 35% en contractes tramitats per procediment obert simplificat o simplificat abreujat i el 50% per als que es tramitin per procediment obert o restringit, art. 16.1.c del Decret llei 5/2021).
 • Foment dels criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució de caràcter social i mediambiental, de digitalització i d’innovació, de foment de pimes i entitats del tercer sector, de responsabilitat social corporativa, de càlcul del cicle de vida, d’igualtat de gènere, etc. (art. 54.1 del Reial decret llei 36/2020 i art. 13 del Decret llei 5/2021).
 • Reducció a 10 dies naturals del termini per interposar el recurs especial en matèria de contractació (art. 58.b del Reial decret llei 36/2020).
 • Limitacions de licitació o adjudicació pel que fa al nombre de lots (art. 16.1.a del Decret llei 5/2021).
 • Limitacions pel que fa als requisits de solvència exigibles (que no pot ser superior a la mínima exigida per la legislació bàsica), determinació de reciprocitat respecte de les empreses estrangeres no comunitàries i de no limitació d’accés a les empreses de nova creació (art. 16.1.b del Decret llei 5/2021).
 • Incorporació de la fórmula de valoració aprovada per la direcció general competent en matèria de contractació pública (art. 16.1.e del Decret llei 5/2021).
 • S’introdueix en el model de plec de prescripcions tècniques la determinació preferent de l’objecte per funcionalitats (art. 16.1.f del Decret llei 5/2021).
 • S’incorpora la possibilitat d’establir limitacions respecte de la subcontractació de la prestació principal, així com el requeriment que en els plecs s’especifiquin els elements que es poden subcontractar, l’obligació dels contractistes d’indicar amb quines empreses i en quines condicions se subcontractaran els elements accessoris, així com l’obligació d’establir la manera en què els subcontractistes poden exigir el pagament directe (art. 16.1.g del Decret llei 5/2021).
 • S’estableixen penalitats contractuals vinculades a l'incompliment de les obligacions o fites de resultats per un import que pot arribar al 10% del preu del contracte (art. 16.1.h del Decret llei 5/2021).
 • S’afegeix que la garantia definitiva no es pot retornar fins que l'òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada (art. 16.1.h del Decret llei 5/2021).

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, ha estat modificat pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra en Ucraïna, per tal d'introduir un nou apartat 5 a l'article 2 en el sentit de fer extensives les especialitats en matèria de contractació pública establertes en el Reial decret llei esmentat a les actuacions de qualsevol entitat del sector públic adreçades a la gestió i l'execució de projectes i actuacions relacionades amb l'Instrument Europeu de Recuperació, encara que no es financin amb fons europeus. A aquests efectes, s’ha d'entendre que les actuacions estan relacionades quan estiguin adreçades a la gestió, al suport i a l'assistència tècnica als procediments de contractació finançats amb fons europeus.

Instrucció 1/2022, d’11 de març, de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual s’actualitzen els models de plecs de clàusules i altra documentació dels expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic finançats amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i els fons REACT-EU, aprovats per la Instrucció 2/2021

La Instrucció 2/2021 establia que els models de plecs que s’aprovaven fossin plecs dinàmics, oberts a introduir determinacions normatives noves o bé en aplicació de l’article 20.1 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. D’acord amb l’anterior, la DGCP aprova la Instrucció 1/2022, que té per objecte adaptar el contingut dels models aprovats a les normes següents:

 • L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR); l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i els objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, i la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, en relació amb els aspectes que s'han d'incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es financin amb fons provinents del PRTR.
 • L’Acord del GOV/19/2022, d’1 de febrer, pel qual s’aprova el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions finançades pels fons del Mecanisme, Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya.

Concretament, els models actualitzats incorporen els aspectes següents:

 • Règim jurídic aplicable diferenciat, en funció de si són contractes finançats amb fons del MRR o contractes finançats amb fons REACT-EU.
 • Fites i objectius: en els plecs de clàusules, tant administratives com de prescripcions tècniques, dels contractes finançats amb fons MRR, s’inclou la indicació de les fites i els objectius que s’han de complir, dels terminis temporals per complir-los i dels mecanismes establerts per controlar-ho, així com la determinació de penalitats i supòsits específics de resolució del contracte amb la finalitat de garantir-ne el compliment.
 • Obligacions contretes en matèria d’etiquetatge verd i digital en els plecs de clàusules administratives dels contractes finançats amb fons MRR, així com mecanismes de control i de compliment de les obligacions derivades del principi de no produir un dany significatiu.
 • Reforç dels mecanismes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interès: s’incorpora l’obligació d’aplicar el Pla de mesures antifrau i anticorrupció i de formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI).
 • Obligacions d’informació: els plecs de clàusules administratives dels contractes finançats amb fons MRR estableixen l’obligació d'acomplir les obligacions d’informació establertes en l’article 8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.
 • Identificació del perceptor final dels fons (adjudicatari o subcontractista): s’incorpora com a annex als plecs de clàusules administratives dels contractes finançats amb MRR un model de declaració responsable per acomplir les obligacions de facilitar informació sobre el nom i la data de naixement reals del contractista i del subcontractista en els termes establerts en el punt 6 de l’article 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Subjecció a determinats controls: els plecs de clàusules administratives dels contractes finançats amb fons MRR recullen la subjecció als controls de la Comissió Europea, de l’Oficina de Lluita Antifrau, del Tribunal de Comptes Europeu i de la Fiscalia Europea i els drets d’aquests òrgans a accedir a la informació sobre el contracte.
 • Obligacions de conservació de documentació, respecte dels contractes finançats amb fons MRR, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament 2018/1046, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.
 • Obligacions en matèria de comunicació, encapçalaments i logos, derivades de l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per als contractes finançats amb fons MRR, i del "Manual pràctic d’informació i comunicació de les operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020", aplicable als contractes finançats amb fons REACT-EU, quan aquests s’executin a través dels FEDER.

Els models i guies actualitzats per la Instrucció 1/2022 es poden consultar en el Portal de contractació pública.