Nombre de lectures: 0

Darreres mesures legislatives amb efectes en matèria de contractació pública


El 30 de gener, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que la situació en relació amb la COVID-19 (coronavirus) representava una emergència de salut pública d'abast internacional, i l'11 de març la va qualificar de pandèmia. La crisi sanitària derivada d'aquesta situació s'ha traslladat a la societat i a l'economia a una velocitat inusitada, i afecta tant l'activitat productiva com la demanda i el benestar dels ciutadans.

Per tal de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública, així com per pal·liar els efectes que les mesures de confinament han provocat en l'economia i la societat, el Govern de l'Estat ha anat adoptant un seguit de disposicions:

 • El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19, dedica el capítol V a establir mesures per a la gestió eficient de les administracions públiques, que, en matèria de contractació pública, fan referència a la tramitació per emergència de determinades contractacions.
 • El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que va entrar en vigor el 14 de març de 2020. Aquesta declaració té una afectació directa en diferents àmbits i, com no podria ser d'una altra manera, també afecta la contractació publica.
 • El Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 • El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
 • El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, que modifica l'article 16 del Reial decret llei 7/2020, pel que fa a la tramitació per emergència de determinades contractacions públiques.
 • El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

La situació del tot excepcional que s'està vivint també ha obligat els governs de les comunitats autònomes a adoptar mesures urgents. Així, a Catalunya, el Govern de la Generalitat ha adoptat fins avui les mesures següents:

 • El Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.
 • L'Acord del Govern de 12 de març de 2020, pel qual es declara d’emergència la contractació de subministraments i de serveis en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2.
 • El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 • El Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
 • El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, concretament la disposició addicional segona respecte de les actuacions preparatòries de determinats esdeveniments culturals.
 • L'Acord GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s'acorda la suspensió dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

També les administracions locals han adoptat mesures en aquesta matèria. Així, a títol d'exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha publicat el Decret d'Alcaldia de 23 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Atès aquest complex panorama normatiu, en aquests moments és molt important que els òrgans de contractació puguin disposar d'informació actualitzada i veraç en relació amb les mesures en matèria de contractació que s'estan adoptant. A aquest efecte, des de la Direcció General de Contractació Pública s'ha habilitat en el Portal de contractació pública un espai específic per la situació d'emergència pel coronavirus, on es pot trobar tota la normativa esmentada, així com altres novetats que puguin afectar els òrgans de contractació del sector públic de Catalunya, entre d'altres:

Així mateix, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic també ha posat a disposició de les persones interessades aquesta informació: Afectació en la tramitació de recursos a causa del coronavirus.


Principals mesures adoptades en l'àmbit de la contractació pública


Suspensió dels terminis i els procediments de licitació dels contractes públics

D'acord amb l'apartat primer de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020: "1. Se suspenen terminis i s'interrompen els terminis per tramitar els procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si escau, les seves pròrrogues." La norma exceptua d'aquesta suspensió el següent: "4. La present disposició no afecta els procediments i les resolucions a les quals faci referència l'apartat primer, quan aquests estiguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma."

Sobre la base d'aquesta disposició, queden en suspens tots els terminis propis dels procediments de licitació de les entitats del sector públic, i el còmput d'aquests terminis es reprendrà en el moment en què la declaració de l'estat d'alarma perdi vigència. L'apartat tercer de dita disposició estableix la possibilitat que l'òrgan competent (en el nostre àmbit, l'òrgan de contractació) pugui acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de les persones interessades en el procediment, sempre que aquestes manifestin la seva conformitat amb la no suspensió del termini. S'exceptuen també de dita suspensió de terminis els procediments referits a situacions estrictament vinculades als fets que justifiquen la declaració de l'estat d'alarma. En vista d'aquest precepte, alguns van defensar la paralització total dels procediments de contractació en marxa, sense tenir en compte ni les conseqüències per a l'economia (prou afectada ja per la situació) ni la gestió ordinària de les administracions públiques i dels serveis públics.

El Reial decret 465/2020 introdueix en la disposició addicional tercera dos nous apartats, el 5 i el 6, i dona una nova redacció a l'apartat 4, en els termes següents: "4. Sens perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del present Reial decret, les entitats del sector públic poden acordar motivadament la continuació dels procediments administratius que estiguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per protegir l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis."

Aquest nou redactat permet als òrgans de contractació acordar motivadament, això sí, la continuació dels procediments administratius referits a les situacions estrictament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma (hi tenen cabuda tots els tràmits referits a procediments de contractació que s'havien iniciat per lluitar contra aquesta pandèmia, que ja estaven exceptuats amb el redactat inicial), així com, i aquesta és la novetat més rellevant, els que siguin indispensables per protegir l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis, circumstàncies que han de ser valorades i justificades per l'òrgan de contractació en cada cas.

En l'Informe sobre els efectes en matèria de contractació de les mesures normatives aprovades per fer front a l'impacte de la COVID-19 de la Subdirecció General de Supervisió i Regulació de la Contractació Pública, als quals ens hem referit més amunt, podreu trobar exemples concrets de tràmits dins dels procediments de contractació que no han de resultar afectats obligatòriament per la suspensió de terminis establerta en els reials decrets esmentats.

Meses virtuals

Davant l'estat d'alarma, l'article 4 del Decret llei 7/2020, respecte de tot el sector públic de Catalunya, disposa que els actes d’obertura dels sobres que contenen les ofertes presentades en les licitacions públiques es puguin fer de manera virtual o telemàtica, amb les garanties de transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública.

En el cas excepcional que no es pugui garantir el seguiment telemàtic en directe, es disposa que es pugui certificar que l'acte d'obertura dels sobres s'ha fet amb totes les garanties i notificar l'acta de la sessió a les persones interessades.

Per aprofundir-hi més, podeu consultar la nota sobre els aspectes tècnics de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa: Els actes d'obertura de sobres virtuals o telemàtics.

Tramitació per emergència de determinats expedients de contractació

Aquesta va ser una de les primeres mesures que es van adoptar per poder agilitar la tramitació dels procediments de contractació dels serveis, subministraments i obres essencials per portar a terme la lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2:

 • L'article 16 del Reial decret llei 7/2020, respecte de l'Administració general de l'Estat o dels seus organismes públics i entitats de dret públic, disposa que a tots els contractes que aquests hagin de celebrar per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a la COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència establerta en l'article 120 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
 • L'article 16 del Reial decret llei 7/2020 ha estat modificat pel Reial decret llei 9/2020, amb la finalitat d'ampliar la tramitació d'emergència per contractar qualsevol bé o servei per lluitar contra la COVID-19 a totes les entitats del sector públic; es disposa que en aquests contractes el lliurament de fons pugui ser a justificar; es fa més efectiva la contractació i el pagament en l'àmbit de l'Administració exterior, i, en darrer lloc, s'exclouen els proveïdors no nacionals de l'obligació de facturar electrònicament. Totes aquestes mesures adoptades pretenen millorar i fer més eficaç la tramitació de la contractació exterior motivada per la COVID-19 per part de l'Administració de l'Estat.
 • En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, el Decret llei 6/2020 disposa en l'article 5 que sigui el Govern, mitjançant un acord, qui determini els serveis i subministraments que, pel fet de ser essencials per portar a terme la lluita contra la pandèmia del SARS-CoV-2, poden fer ús del mecanisme de la contractació d'emergència, establert en l'article 120 de la LCSP.
 • En data 12 de març de 2020, el Govern va aprovar l'Acord al qual feia referència el Decret llei 6/2020. Respecte de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, en aquest Acord es detallen tots els serveis, subministraments i obres respecte dels quals es considera procedent declarar l'emergència per a la contractació pública, pel fet de considerar-se essencials davant la necessitat urgent d'abastir la situació de demanda actual i la que es pugui produir en un futur immediat. Els apartats 6 i 7 de l'Acord del Govern estableixen els procediments de tramitació d'aquests expedients de contractació per emergència.
 • Finalment, l'article 5 del Decret llei 7/2002 dona cobertura a la tramitació per emergència de tot el sector públic de Catalunya respecte de totes les contractacions que directament o indirectament vagin destinades a fer front a la COVID-19.

Pròrroga excepcional dels contractes de serveis i subministraments de tracte successiu

L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020 disposa que si, com a conseqüència de la paralització dels procediments de contractació derivada del Reial decret 463/2020, un cop arribat el venciment d'un contracte de serveis o subministraments de tracte successiu, l'òrgan de contractació no ha pogut formalitzar el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació, aquest pot fer ús de la pròrroga excepcional establerta en l’article 29.4 de la LCSP, amb independència de la data de publicació de la licitació del nou expedient en la Plataforma de contractació del sector públic.

Suspensió de l'execució dels contractes públics per la COVID-19

La suspensió dels contractes públics com a conseqüència de les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19, està regulada en l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 i en els articles 1 i 6 del Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020).

Encara que sigui una obvietat, cal recordar que només s’està fent referència als contractes vigents, és a dir, els contractes ja formalitzats i respecte dels quals s’havia iniciat l’execució.

Contractes de serveis i subministraments de tracte successiu

D'acord amb l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020:

 • Només se suspenen si l’execució esdevé impossible per la COVID-19 i així ho ha apreciat l’òrgan de contractació.
 • Aquesta suspensió en cap cas pot ser causa de resolució del contracte.
 • La suspensió té efectes des del moment en què esdevé impossible, però ha de ser acceptada de manera expressa per l’òrgan de contractació, que disposa de cinc dies naturals per acceptar-la (silenci negatiu).
 • El contractista ha de sol·licitar la suspensió i indicar els motius i la relació de mitjans personals i materials que havia d’adscriure al contracte, així com els motius pels quals no els pot destinar a l’execució d’un altre contracte.
 • La suspensió de l’execució s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de contractació ho notifiqui al contractista.
 • Un cop finalitzada la suspensió, pot demanar una indemnització pels danys i perjudicis efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha d’acreditar fefaentment la realitat, l'efectivitat i la quantia dels danys que reclama. En qualsevol cas, només són indemnitzables els conceptes establerts en l’article 34.1 del Reial decret llei:
 1. Les despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte.
 2. Les despeses de manteniment de la garantia definitiva.
 3. Les despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer servir per a altres finalitats.
 4. Les despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió.

En relació amb aquests contractes, i en l’àmbit del sector públic de Catalunya, a més, l’article 1, apartats 1-5 del Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020) disposa el següent:

 1. La suspensió automàtica, a partir del 14 de març de 2020, de determinats contractes de serveis i subministraments de tracte successiu afectats pel tancament dels centres educatius.
 2. Habilita que els òrgans de contractació puguin per si mateixos o a instància del contractista suspendre l’execució de determinats contractes de serveis i subministraments de tracte successiu vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, així com a centres i establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o a la reducció de les prestacions objecte del contracte.

En els supòsits de suspensió de contractes definits en els apartats anteriors:

 1. El contractista té dret a una indemnització pels danys i perjudicis efectivament patits, en els termes de l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. S'aplica el règim d’indemnitzacions de l’article 208 de la LCSP als contractes de neteja i de seguretat i vigilància (expressament exclosos del règim especial de suspensió pel Reial decret llei 8/2020, però no pel Decret llei 7/2020).
 2. L’entitat contractant, mitjançant resolució, pot acordar el manteniment del pagament dels contractes suspesos, en concepte de bestreta a compte del pagament de la indemnització pels danys i perjudicis que s’acordi en finalitzar la suspensió. La sol·licitud pel contractista d’un expedient de regulació d’ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, comporta la suspensió automàtica de dits pagaments a compte (article 3 del Decret llei 7/2020, modificat pel Decret llei 8/2020).
 3. S'estableix la possibilitat de requerir als contractistes l’execució d’actuacions puntuals necessàries.

Els altres contractes de serveis i subministraments

D'acord amb l'article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, si com a conseqüència de la COVID-19 es produeix una demora en l’execució d’aquests contractes, el contractista pot sol·licitar complir-lo, sempre que li concedeixin una ampliació del termini d’execució o una pròrroga del contracte. L’òrgan de contractació ho ha d’acceptar, previ informe de la persona responsable del contracte conforme la demora en l’execució és per causa de la COVID-19. En aquest cas, no es poden imposar penalitats al contractista, ni resoldre el contracte.

Si el contractista ho sol·licita i ho acredita fefaentment, pot ser indemnitzat per les despeses salarials addicionals que hagi tingut pel temps perdut, amb el límit del 10% del preu inicial del contracte.

Si el contractista no sol·licita l'ampliació del termini d'execució o la pròrroga del contracte, el contracte es pot resoldre d’acord amb l’article 211.1.g i amb els efectes de l’article 213.4 de la LCSP.

L’article 6.1 del Decret llei 7/2020, modificat pel Decret llei 8/2020, estableix de manera expressa que aquest és el règim jurídic que s’ha d'aplicar als contractes de serveis o assistències vinculats a contractes d’obres subscrits per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

A més, l’article 6.2 del Decret llei 7/2020 disposa el pagament en bestreta a compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte o de la pròrroga o l'ampliació del termini dels serveis o les assistències vinculats al contracte d’obres, per un import igual a la darrera factura. El pagament ha de garantir les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no pot superar el preu final d’aquest.

Contractes d’obres

D'acord amb l'article 34.3 del Reial decret llei 8/2020:

 • Les obres no han d’haver perdut la seva finalitat a causa de la situació excepcional.
 • Només se suspenen si l’execució esdevé impossible per la COVID-19 i així ho ha apreciat l’òrgan de contractació.
 • La suspensió té efectes des del moment en què esdevé impossible, però ha de ser acceptada de manera expressa per l’òrgan de contractació, que disposa de cinc dies naturals per fer-ho (silenci negatiu).
 • El contractista ha de sol·licitar la suspensió i indicar els motius i la relació de mitjans personals i materials que havia d’adscriure al contracte, així com els motius pels quals no els pot destinar a l’execució d’un altre contracte.
 • No s’apliquen a la suspensió d’aquests contractes el que estableixen els articles 208.1.a i 239 de la LCSP.
 • La suspensió de l’execució s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de contractació ho notifiqui al contractista.
 • Un cop finalitzada la suspensió, el contractista pot demanar una indemnització pels danys i perjudicis efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha d’acreditar fefaentment la realitat, l'efectivitat i la quantia dels danys que reclama. En qualsevol cas, només són indemnitzables els conceptes establerts en l’article 34.3 del Reial decret llei:
 1. Les despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte (amb una referència als convenis aplicables i als conceptes a incloure).
 2. Les despeses de manteniment de la garantia definitiva.
 3. Les despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials adscrits a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden utilitzar per a una altra finalitat i que l'import sigui inferior al de la resolució dels contractes de lloguer d’aquests mitjans.
 4. Les despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió.

Per poder rebre aquesta indemnització, el contractista ha d’acreditar fefaentment:

 1. Que a 14 de març de 2020, tant el contractista com els subcontractistes, els proveïdors i els subministradors estaven al corrent en el compliment de les seves obligacions laborals i socials.
 2. Que a 14 de març de 2020, el contractista principal estava al corrent del pagament de les obligacions amb els subcontractistes i subministradors.
 • També es disposa que, si l’obra s’ha de lliurar abans que finalitzi l’estat d’alarma, el contractista pugui sol·licitar una ampliació del termini de lliurament final, sempre que es comprometi a complir-ho.

En relació amb els contractes d’obres, i en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, a més, l’article 6 del Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020), disposa el següent:

 • L'exclusió dels contractes d’emergència i dels que hagin estat considerats bàsics o estratègics per l’òrgan de contractació del règim de suspensió i ampliació establert en el Reial decret llei 8/2020.
 • Que l'acord de suspensió de l'obra és suficient, i no cal aixecar acta.
 • Que, malgrat la suspensió de l'obra, el contractista ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries.
 • Que la suspensió es pugui aixecar si el Govern o l'òrgan competent considera que les obres han esdevingut de caràcter bàsic o estratègic.
 • En cas de suspensió del contracte, es disposa el pagament en bestreta a compte de l’abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte o de la pròrroga o l'ampliació del termini per un import igual a la darrera certificació. El pagament ha de garantir les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no pot superar el preu final d’aquest.

També pel que fa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, el Govern va aprovar l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, que estableix el següent:

 • Amb caràcter general, la suspensió amb efectes del dia 29 de març de 2020 dels contractes d’obra mentre duri l’estat d’alarma.
 • Que, malgrat la suspensió declarada, el contractista ha d'efectuar les actuacions que garanteixin la conservació de les obres realitzades i la seva seguretat; en conseqüència, d’ofici o a sol·licitud del contractista, s’ha d'aixecar acta de suspensió amb el contingut següent:
 1. Estat de l’obra a la data de suspensió i descripció del personal adscrit en aquests moments a la seva execució.
 2. Declaració que l’obra no ha perdut la seva finalitat.
 3. Relació d'actuacions necessàries a fer per garantir la seguretat mentre l’obra estigui en suspens.
 4. Els conceptes indemnitzables.
 • En dita acta, l’òrgan de contractació, amb la conformitat del contractista, pot establir l’aplicació del que disposen els articles 3 i 6.2 del Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020).
 • Queden exclosos d’aquesta suspensió els contractes d’obres declarats d’emergència, bàsics o estratègics o essencials, necessaris per mantenir la seguretat de les persones, dels materials i dels espais públics, així com els necessaris per lluitar contra la COVID-19. La resolució per la qual s’acordi la continuïtat d’aquests contractes s’ha de comunicar al contractista per correu electrònic en un termini de dos dies.
 • Aquest Acord de Govern no s’aplica a les suspensions de contractes d’obres que s’hagin sol·licitat amb anterioritat.

Contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis

L'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020 estableix el següent:

 • El concessionari ha de sol·licitar la suspensió de l’execució del contracte, que ha de ser apreciada per l’òrgan de contractació.
 • Si s’acorda la suspensió, i un cop hagi finalitzat, el concessionari té dret al restabliment de l'equilibri econòmic, és a dir, a una compensació per la pèrdua d’ingressos i l’increment dels costos suportats (que inclou els salarials addicionals).
 • Aquesta indemnització, l’ha de sol·licitar el concessionari, que ha d’acreditar fefaentment la realitat, l'efectivitat i la quantia dels danys.
 • L’òrgan de contractació, si s’escau, ha d'acordar el restabliment de l’equilibri econòmic mitjançant:
 1. L'ampliació de la durada inicial establerta per a la concessió, que no pot ser superior a un 15%.
 2. La modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.

Pel que fa al sector públic de Catalunya, l’article 1.6 del Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020) estableix expressament la submissió dels contractes de concessió de serveis afectats pel tancament dels centres escolars al règim d’indemnitzacions establert amb anterioritat, sempre que ho sol·liciti el contractista.

Contractes dels sectors especials

El que estableix l’article 34 del Reial decret llei 8/2020 també s’aplica als contractes vigents celebrats a l’empara de la Llei 31/2007 i del Reial decret llei 3/2020.

Contractes exclosos

El Reial decret llei 8/2020 exclou de l’àmbit d’aplicació del règim especial de suspensió i ampliació del termini d’execució dels contractes de serveis i subministraments que disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 34, els contractes següents:

 • Els relacionats amb la crisi sanitària per la COVID-19.
 • Els de seguretat, neteja o manteniment de sistemes informàtics (en relació amb els contractes de neteja i seguretat, en l'àmbit del sector públic de Catalunya, cal atenir-se al que disposa l'article 1 del Decret llei 7/2020, modificat pel Decret llei 8/2020).
 • Els necessaris per garantir la mobilitat i la seguretat de les infraestructures i els serveis de transport.
 • Els adjudicats per entitats públiques que cotitzen en mercats oficials i no obtenen ingressos dels pressupostos generals de l’Estat.

Com a reflexió final, m'agradaria fer notar que és precisament en situacions del tot excepcionals com les que estem vivint en les quals el concepte de contractació pública estratègica -del qual hem sentit tant a parlar des que va entrar en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic-, es pot dir que adquireix tot el seu sentit i justifica adoptar les mesures que hem vist que s'han anat adoptant aquests dies amb la voluntat, des de l'àmbit de la contractació pública, de protegir el sector productiu del país i garantir l'estabilitat laboral del personal adscrit a l'execució dels contractes públics.


Darrera modificació: Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19


A punt de publicar aquesta entrada, el BOE ens ha sorprès aquest matí amb una nova norma: el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Aquest Reial decret llei modifica l’article 34 del Reial decret llei 8/2020, que regulava la suspensió dels contractes públics. Quines novetats s’introdueixen?:

 • Suprimeix de l’apartat 1 de l’article 34 la paraula “automàtic” quan parla de la suspensió dels contractes públics.
 • S’afegeix a l’apartat 1, per calcular la indemnització, una determinació per al cas que entre el personal adscrit a l’execució d’aquell contracte hi hagi treballadors que s’hagin acollit al permís retribuït del Reial decret llei 10/2020, ja que en aquest cas el pagament del seu salari per l’entitat contractant no és en concepte d’indemnització, sinó d’abonament a compte.
 • En l’apartat tercer, quan es parla de la sol·licitud pel contractista d'una pròrroga respecte dels contractes d’obra que havien d’haver finalitzat totalment durant el període de durada de l’estat d’alarma, dita sol·licitud ha d’estar justificada.
 • S’afegeix a l’apartat 6 de l’article 34 la determinació, ja recollida en el Decret llei 7/2020 (modificat pel Decret llei 8/2020), que també es puguin suspendre, totalment o parcialment, els contractes de neteja i vigilància afectats pel tancament de les dependències públiques, i que la suspensió pugui ser, no només a instància del contractista, sinó també d’ofici.
 • S’afegeix un nou apartat 7, per aclarir què cal entendre per contracte públic a l'efecte de tota la normativa que darrerament s’està aprovant i que inclou tots els contractes que, d’acord amb els seus plecs de clàusules, estiguin sotmesos a la LCSP i a la normativa sobre sectors especials, entre d’altres.
 • S’afegeix un nou apartat 8, per aclarir una qüestió que ha estat controvertida, que estableix que, als efectes de l’article 34, les despeses salarials han d’incloure les cotitzacions a la Seguretat Social que corresponguin.
Etiquetes: