Nombre de lectures: 0

L’informe 12/20 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, aprovat el 29 de juliol de 2020, analitza i dona resposta a alguns dubtes i qüestions dels contractes l’objecte dels quals es divideix en lots.

Recordem que la LCSP (art. 99) disposa com a regla general, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permeti, la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots, excepte que en l’expedient se'n justifiqui la impossibilitat per algun dels motius vàlids que menciona l’apartat 3 de l’article 99 de la LCSP.

Les qüestions a les quals dona resposta la Junta Consultiva en aquest Informe són les següents:

1. Un contracte adjudicat per lots es tracta d’un únic contracte amb diversos proveïdors o, al contrari, cada lot donarà lloc a un contracte?

L’article 99.7 de la LCSP indica clarament que la regla general és que cada lot constitueix un contracte diferent i que excepcionalment ens podem trobar davant de dos supòsits en què els diferents lots es poden considerar un únic contracte, que són:

  • Quan l’òrgan de contractació ho consideri oportú, en exercici de la facultat legalment conferida, pot establir expressament en el plec de clàusules que s'ha de constituir un únic contracte per a tots els lots adjudicats a un mateix licitador.
  • Quan s’adjudiqui el contracte a una oferta integradora que compleixi els requisits de l’article 99.5 de la LCSP.


2. Exigència de la solvència i de la garantia definitiva en funció del valor de cadascun dels lots.

En l’aspecte procedimental s’estableix com una garantia específica per evitar el fraccionament il·lícit del contracte i que es puguin veure vulnerades les normes adjectives i els llindars aplicables que, quan s'efectuï la divisió en lots, les normes procedimentals i de publicitat que s'han d’aplicar en l'adjudicació de cada lot o prestació diferenciada s'han de determinar en funció del valor acumulat del conjunt, calculat segons el que estableix l’article 101, excepte que es doni alguna de les excepcions a què es refereixen els articles 20.2, 21.2 i 22.2 (art. 99.6 de la LCSP). Per tant, la determinació del procediment aplicable a la selecció del contractista i als llindars aplicables han de respondre al valor acumulat del conjunt de les prestacions o dels lots en què es divideix el contracte.

No diu el mateix la norma respecte d'altres aspectes concrets, com ara la solvència i les garanties, i trobem en la LCSP altres articles que tracten la qüestió:

  • L'article 74.2, que indica que els requisits mínims de solvència que ha de complir l'empresari o empresària i la documentació requerida per acreditar-los han d’estar vinculats i ser proporcionals al seu objecte. Aquesta proporcionalitat necessària determinaria que, si hi ha diferents contractes per a cada lot adjudicat, com sol ser la regla general, cadascun ha d’exigir unes condicions de solvència vinculades a la prestació concreta que constitueix l'objecte. Per contra, si es tracta d'un sol contracte, bé perquè ho exigeixen els plecs o bé per raó de l'existència d'ofertes integradores, la proporció adequada de les condicions de solvència s'ha d'aconseguir amb el conjunt de les prestacions a què es refereix l'únic contracte existent i les ofertes integradores presentades.
  • Aquest mateix criteri es pot deduir del paràgraf final de l'article 87.a de la LCSP, en què s'ordena que el criteri del volum anual de negocis o el del volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte s'apliqui en relació amb cadascun dels lots en què estigui dividit el contracte. En cas contrari, quan només hi hagi un contracte, la resposta ha de ser també la contrària, com hem vist, de manera que les condicions de solvència s'han de referir, com diu la llei, al "valor acumulat del conjunt."
  • Pel que fa a les garanties, cal destacar que, d'acord amb l'article 106.2 de la LCSP, en el cas de divisió en lots la garantia provisional es fixa atenent exclusivament a l'import dels lots per als quals el licitador hagi de presentar oferta i no en funció de l'import del pressupost total del contracte. Per tant, també en aquest cas si hi ha tants contractes com lots per a cadascun s'ha d'exigir una garantia apropiada i proporcionada al valor de cada lot separat. Per contra, quan només hi hagi un contracte, perquè ho exigeixen els plecs o perquè hi ha ofertes integradores, s'ha de fixar la garantia en funció del valor conjunt dels lots adjudicats.


3. Com s'hauria d'aplicar el límit del 20% en les modificacions contractuals (art. 204 de la LCSP) per necessitats reals superiors a les estimades inicialment? I, en la mateixa línia, com s'ha d'aplicar el límit del 10% per diferències reals de mesurament durant l'execució del contracte (art. 302 i 309 de la LCSP)?

El límit del percentatge de les modificacions contractuals es pot fixar considerant el preu total del contracte o per contra s’ha d’aplicar segons el pressupost de cada lot? Si en condicions normals cada lot constitueix un contracte, les qüestions relatives als efectes i al compliment del contracte s'han de resoldre tenint en compte aquesta característica. D'aquesta manera cal respondre a les qüestions plantejades que, tant el límit del 20% que disposa l'article 204.1 de la LCSP per les modificacions establertes en els plecs, com el límit del 10% de variació en les unitats d'execució establert en els articles 301 i 309 de la LCSP, s'han de referir al preu de cadascun dels contractes en què consisteixi cada lot. Només en els casos esmentats com a excepció, és a dir, que s'estableixi expressament en els plecs o que hi hagi una oferta integradora, cal referir els percentatges exposats al preu del conjunt.


L’Informe la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat conclou el següent:

  • La regla general aplicable als contractes dividits en lots és que cada lot ha de constituir un contracte diferent; amb dues excepcions en què els diferents lots adjudicats es poden considerar com un únic contracte: si l'òrgan de contractació disposa expressament en el plec que constituirà un sol contracte per a tots els lots adjudicats a un mateix licitador, o en el cas que s'adjudiqui a una oferta integradora que compleixi els requisits de l'article 99.5 de la LCSP.
  • En els supòsits en què s'apliqui la regla general que hi ha tants contractes com lots, les condicions de solvència i de garantia ha d'anar referides al valor de cada lot. Només en els casos en què es consideri que hi ha un únic contracte perquè així ho disposin els plecs o perquè es tracta de l'adjudicació d'una oferta integradora, cal establir la solvència i fixar la garantia en funció del valor conjunt dels lots adjudicats de manera integrada.
  • Excepte en els casos en què s'hagi de considerar que es tracta d'un únic contracte, d'acord amb les conclusions anteriors, en l'execució dels contractes adjudicats per lots, tant el límit del 20% que estableix l'article 204.1 de la LCSP per les modificacions establertes en els plecs, com el límit del 10% de variació en les unitats d'execució establert en els articles 301 i 309 de la LCSP, s'han de referir al preu de cadascun dels contractes en què consisteix cada lot.