Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

L'impacte dels Fons Next Generation en el compliment de les regles fiscals de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)

Nombre de lectures: 0

Arran de la crisi de la COVID-19 moltes entitats locals han estat beneficiàries d’alguna de les modalitats dels Fons Next Generation, amb un impacte innegable en el camí de la nostra societat cap a un futur més ecològic, digital, resilient i capaç d’ajustar-se als nous reptes que puguin …

per llegir-ne més

Quins béns conformen el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge (PMSH) i què podem fer amb aquests béns?

Nombre de lectures: 0

1. Concepte i municipis que ho han de constituir

El PMSH es pot definir com el patrimoni dels ajuntaments de caràcter especial, constituït per un conjunt de béns i drets de titularitat municipal que han de complir una sèrie de fins d'interès públic, consistents, en termes generals, en la …

per llegir-ne més

Les dotacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament: Les recomanacions del Tribunal de Cuentas

Nombre de lectures: 0

Una de les qüestions que sorgeixen de manera recurrent a les entitats locals en cada canvi de mandat, és la gestió economicofinancera, el retiment de comptes i el control de les dotacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament.

I aquesta qüestió és recurrent, atesa l’escassa …

per llegir-ne més

De l'estabilitat i els romanents

Nombre de lectures: 0

El retorn de la plena aplicació de la normativa sobre estabilitat pressupostària ha arribat amb l’exercici 2024, tot i que les principals avaluacions recauran en l’exercici 2025, un cop liquidat el 2024 i calculades les magnituds finals de l’execució duta a terme, que posaran de manifest el …

per llegir-ne més

De la reprovació a la declaració de "persona non grata" als plens municipals

Nombre de lectures: 0

L'extensió a l’Administració local d’usos i modes característiques de la batalla política existent en l’àmbit estatal o autonòmic és un fet, com ara la personalització de la crítica política al ple de l’ajuntament mitjançant la figura de la reprovació del titular de l’alcaldia o …

per llegir-ne més

La incidència de l'IVA en la urbanització de terrenys pel sistema de cooperació

Nombre de lectures: 0

La urbanització de terrenys pel sistema de cooperació determina que sigui una administració pública la que executa les obres d'urbanització amb càrrec a les persones propietàries dels terrenys (art. 139 del TRLUC). Aquesta posició d’agent urbanitzador que atorga la normativa a les administracions quan aquelles urbanitzen terrenys pel …

per llegir-ne més

Les zones verdes a l'ordenament urbanístic català

Nombre de lectures: 0

1. Plantejament: les zones verdes són sistemes urbanístics. Relació directa amb la salut de les persones

Una zona verda, urbanísticament, és un sistema de tipus local (pot ser supramunicipal, com és el cas dels parcs metropolitans a l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

Aquest apunt vol dibuixar i aprofundir en aquesta …

per llegir-ne més

El procediment de modificació dels estatuts de les mancomunitats a Catalunya després de la STC 19/2022 de 9 de febrer

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

El Tribunal Constitucional, en la Sentència 19/2022, de 9 de febrer, va estimar la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem, i va anul·lar l’article 74.2 de la Llei 5/2010, d'11 de juny, d'autonomia local d’Andalusia, en relació amb el …

per llegir-ne més

Consorcis, mancomunitats i consells comarcals: la no subjecció a l'IVA de determinats serveis prestats per aquestes entitats

Nombre de lectures: 0

Recentment, la Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una consulta vinculant en la qual es pronuncia sobre l’aplicació del supòsit de no subjecció a l'IVA dels serveis prestats per un consell comarcal, que confirma el criteri que ja s'aplicava per al cas dels consorcis i de …

per llegir-ne més

Un petit pas per als secretaris municipals, però un gran pas per a l’ajuntament: l’automatisme de les notificacions dels actes administratius

Nombre de lectures: 0

Europa parteix d’una forta tradició en la configuració dels elements que conformen el que ara entenem per administració electrònica o digital.

La Comunicació de la Comissió, de 26 setembre 2003, al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, anomenada “El …

per llegir-ne més

Torna a munt