Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

Consorcis, mancomunitats i consells comarcals: la no subjecció a l'IVA de determinats serveis prestats per aquestes entitats

Nombre de lectures: 0

Recentment, la Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una consulta vinculant en la qual es pronuncia sobre l’aplicació del supòsit de no subjecció a l'IVA dels serveis prestats per un consell comarcal, que confirma el criteri que ja s'aplicava per al cas dels consorcis i de …

per llegir-ne més

Un petit pas per als secretaris municipals, però un gran pas per a l’ajuntament: l’automatisme de les notificacions dels actes administratius

Nombre de lectures: 0

Europa parteix d’una forta tradició en la configuració dels elements que conformen el que ara entenem per administració electrònica o digital.

La Comunicació de la Comissió, de 26 setembre 2003, al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, anomenada “El …

per llegir-ne més

El control permanent planificable obligatori: programes de treball, models i metodologia

Nombre de lectures: 0

La consulta de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), de 8 de maig de 2019, sobre l’abast de les actuacions de control permanent, conclou que, d'acord amb el que assenyala la regulació del control permanent que conté el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril …

per llegir-ne més

El dret a l'assistència jurídica d'empleats i autoritats locals: estat de la qüestió

Nombre de lectures: 0

Encara que mitjançant instruments normatius diferents, el nostre ordenament jurídic reconeix el dret dels empleats públics i de les autoritats locals a l’assistència jurídica en els procediments que s’instrueixin, davant qualsevol ordre jurisdiccional, com a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

per llegir-ne més

El reajustament d'anualitats: una eina a tenir molt en compte en les execucions de la despesa

Nombre de lectures: 0

L’aplicació del dret dels ciutadans a un bon govern i una bona administració va suposar l’inici d’un procés de reflexió i d’anàlisi en el funcionament de les entitats locals catalanes.

Des d’aquesta perspectiva, és del tot innegable que, els darrers anys, els governs locals han …

per llegir-ne més

La desregulació de les funcions de les secretaries dels consorcis locals

Nombre de lectures: 0

1. Naturalesa jurídica dels consorcis

El primer text legal que fa referència als consorcis locals és l’article 37.1 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955 …

per llegir-ne més

La planificació en el control permanent no planificable

Nombre de lectures: 0

D’acord amb l’article 3 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats locals del sector públic, es defineixen com a formes d’exercici del control intern la funció interventora i el control financer. El …

per llegir-ne més

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els incidents contractuals és preceptiu?

Nombre de lectures: 0

La interpretació de l'article 191.3.c de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)

L’article 191.3.c de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, de contractes del sector públic, disposa que "Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de …

per llegir-ne més

Les comissions informatives municipals en el nou cartipàs

Nombre de lectures: 0

Amb vista al nou mandat corporatiu municipal, és pertinent fixar conceptes i debatre les incerteses –que no són poques– que afecten les comissions informatives (CI). Per raons d'immediatesa, tractarem en aquest apunt les idees bàsiques relatives a la legislació aplicable, a les definicions substantives, a la composició i al …

per llegir-ne més

El nou dret antidiscriminatori truca a la porta dels ajuntaments

Nombre de lectures: 0

L’entrada en vigor, el dia 14 de juliol de 2022, de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, implica la introducció del dret antidiscriminatori al règim jurídic local, sota la influència del dret i la jurisprudència europea …

per llegir-ne més

Torna a munt