Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

Les comissions informatives municipals en el nou cartipàs

Nombre de lectures: 0

Amb vista al nou mandat corporatiu municipal, és pertinent fixar conceptes i debatre les incerteses –que no són poques– que afecten les comissions informatives (CI). Per raons d'immediatesa, tractarem en aquest apunt les idees bàsiques relatives a la legislació aplicable, a les definicions substantives, a la composició i al …

per llegir-ne més

El nou dret antidiscriminatori truca a la porta dels ajuntaments

Nombre de lectures: 0

L’entrada en vigor, el dia 14 de juliol de 2022, de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, implica la introducció del dret antidiscriminatori al règim jurídic local, sota la influència del dret i la jurisprudència europea …

per llegir-ne més

Estem preparats per reimplantar la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària?

Nombre de lectures: 0

Al principi del mes de març d’enguany, saltava a la premsa la notícia sobre la voluntat de la Comissió Europea de reprendre l’aplicació de les regles fiscals que va suprimir l’any 2020 per pal·liar, primer, els efectes econòmics de la pandèmia del coronavirus i, posteriorment, els …

per llegir-ne més

Els drets socials i laborals dels regidors

Nombre de lectures: 0

Encara que no hi ha cap dubte que els drets de participació política constitueixen el nucli dur dels drets que integren l’estatut jurídic dels regidors municipals, els seus drets de caràcter sociolaboral i econòmic constitueixen una premissa molt important per a la efectivitat d'aquests drets, ja que són …

per llegir-ne més

El mecanisme de la inversió del subjecte passiu (ISP) aplicable a l'IVA de la contractació de determinades obres

Nombre de lectures: 0

Una de les qüestions que més dubtes està generant en l’aplicació de l’IVA a l’activitat de les entitats que integren el sector públic és el que fa referència a qui és l’obligat a ingressar l’IVA en la contractació de determinades execucions d’obra, que serà …

per llegir-ne més

Eleccions: aportacions i justificacions dels grups municipals

Nombre de lectures: 0

Justificació de les aportacions dels grups municipals

En vista de les properes eleccions municipals, un tema no pacífic dins les corporacions locals són les justificacions de les aportacions als seus grups municipals.

D’acord amb l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les …

per llegir-ne més

L’informe resum anual dels resultats del control intern: l’element clau i imprescindible per aconseguir un control intern eficaç

Nombre de lectures: 0

La metodologia establerta pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RDCIL), incorpora aspectes per avançar cap a un model de compliment normatiu avançat, en incorporar mecanismes per mitigar els riscos de …

per llegir-ne més

Apunts sobre el règim de disconformitat i fora d'ordenació a l'ordenament urbanístic català

Nombre de lectures: 0

a. Origen i vocació de la institucions de disconformitats i el fora d'ordenació

Els plans urbanístics, amb la seva vocació d’ordenació dels municipis i de les ciutats, són la manifestació directa del caràcter estatutari del dret de propietat immobiliària (articles 11, 12, 13 i 14 del Reial decret …

per llegir-ne més

Sobre l'acció de regrés contra autoritats i personal establerta a la disposició addicional 28 de la Llei de contractes del sector públic

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

La declaració de nul·litat d'un acord o d'unes activitats materials, per les quals un contractista ha dut a terme obres, serveis o subministraments per a l'Administració, convoca una situació d'enriquiment injust d'aquesta en relació amb el contractista. L'article 28.2.e …

per llegir-ne més

Reptes davant l'actual marc de programació i execució pressupostària

Nombre de lectures: 0

Superat el període d’incertesa pressupostària que l’esclat de la crisi immobiliària va generar en l’àmbit local, una de les grans preocupacions que presideix la gestió del dia a dia de les nostres corporacions locals és, indubtablement, el grau d’execució dels crèdits pressupostaris i, especialment, dels crèdits …

per llegir-ne més

Torna a munt