Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

El reajustament d'anualitats: una eina a tenir molt en compte en les execucions de la despesa

Nombre de lectures: 0

L’aplicació del dret dels ciutadans a un bon govern i una bona administració va suposar l’inici d’un procés de reflexió i d’anàlisi en el funcionament de les entitats locals catalanes.

Des d’aquesta perspectiva, és del tot innegable que, els darrers anys, els governs locals han …

per llegir-ne més

La desregulació de les funcions de les secretaries dels consorcis locals

Nombre de lectures: 0

1. Naturalesa jurídica dels consorcis

El primer text legal que fa referència als consorcis locals és l’article 37.1 del Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955 …

per llegir-ne més

La planificació en el control permanent no planificable

Nombre de lectures: 0

D’acord amb l’article 3 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats locals del sector públic, es defineixen com a formes d’exercici del control intern la funció interventora i el control financer. El …

per llegir-ne més

El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora en els incidents contractuals és preceptiu?

Nombre de lectures: 0

La interpretació de l'article 191.3.c de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)

L’article 191.3.c de la Llei 9/2017, de 18 de novembre, de contractes del sector públic, disposa que "Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de …

per llegir-ne més

Les comissions informatives municipals en el nou cartipàs

Nombre de lectures: 0

Amb vista al nou mandat corporatiu municipal, és pertinent fixar conceptes i debatre les incerteses –que no són poques– que afecten les comissions informatives (CI). Per raons d'immediatesa, tractarem en aquest apunt les idees bàsiques relatives a la legislació aplicable, a les definicions substantives, a la composició i al …

per llegir-ne més

El nou dret antidiscriminatori truca a la porta dels ajuntaments

Nombre de lectures: 0

L’entrada en vigor, el dia 14 de juliol de 2022, de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, implica la introducció del dret antidiscriminatori al règim jurídic local, sota la influència del dret i la jurisprudència europea …

per llegir-ne més

Estem preparats per reimplantar la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària?

Nombre de lectures: 0

Al principi del mes de març d’enguany, saltava a la premsa la notícia sobre la voluntat de la Comissió Europea de reprendre l’aplicació de les regles fiscals que va suprimir l’any 2020 per pal·liar, primer, els efectes econòmics de la pandèmia del coronavirus i, posteriorment, els …

per llegir-ne més

Els drets socials i laborals dels regidors

Nombre de lectures: 0

Encara que no hi ha cap dubte que els drets de participació política constitueixen el nucli dur dels drets que integren l’estatut jurídic dels regidors municipals, els seus drets de caràcter sociolaboral i econòmic constitueixen una premissa molt important per a la efectivitat d'aquests drets, ja que són …

per llegir-ne més

El mecanisme de la inversió del subjecte passiu (ISP) aplicable a l'IVA de la contractació de determinades obres

Nombre de lectures: 0

Una de les qüestions que més dubtes està generant en l’aplicació de l’IVA a l’activitat de les entitats que integren el sector públic és el que fa referència a qui és l’obligat a ingressar l’IVA en la contractació de determinades execucions d’obra, que serà …

per llegir-ne més

Eleccions: aportacions i justificacions dels grups municipals

Nombre de lectures: 0

Justificació de les aportacions dels grups municipals

En vista de les properes eleccions municipals, un tema no pacífic dins les corporacions locals són les justificacions de les aportacions als seus grups municipals.

D’acord amb l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les …

per llegir-ne més

Torna a munt