Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

El servei municipal de recollida de residus i la seva incidència en l'IVA

Nombre de lectures: 0

El servei de recollida de residus és un dels principals serveis públics que presten els ajuntaments als ciutadans, pels quals obtenen un conjunt d’ingressos procedents dels usuaris i d'entitats terceres. L’objecte d’aquest apunt és analitzar el tractament de l'IVA dels principals ingressos vinculats a la …

per llegir-ne més

Les comissions d'investigació locals

Nombre de lectures: 0

La comissió d’investigació parlamentària

En termes generals el concepte de “comissió d’investigació” respon al de la comissió d’investigació parlamentària (Cinvp), de llarga tradició i rang constitucional a l’article 76 de la Constitució espanyola (CE). El Reglament del Congrés dels Diputats les regula als articles 44, 51 …

per llegir-ne més

L'endinsament del dret administratiu en les societats mercantils públiques: la revisió d'ofici dels actes contractuals "privats"

Nombre de lectures: 0

El legislador ha aprovat una sèrie de normes que han anat incorporant l’aplicació de diferents àmbits del dret administratiu a alguns ens de naturalesa privada com són les societats mercantils de capital públic. Són diversos els exemples que podem trobar a la normativa i la jurisprudència; La LPAC1 …

per llegir-ne més

Dues qüestions problemàtiques quant a les preguntes dels electes locals en les sessions ordinàries del ple: les desateses i les que assenyalen l’empleat públic

Nombre de lectures: 0

Davant l’absència de resposta a les preguntes dels electes locals formulades en les sessions ordinàries de ple, els són aplicables les garanties d’accés a la informació pública de la normativa de transparència?

La pregunta formulada per qualsevol electe local o grup municipal –oralment o per escrit- és qualsevol …

per llegir-ne més

L'impacte dels Fons Next Generation en el compliment de les regles fiscals de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)

Nombre de lectures: 0

Arran de la crisi de la COVID-19 moltes entitats locals han estat beneficiàries d’alguna de les modalitats dels Fons Next Generation, amb un impacte innegable en el camí de la nostra societat cap a un futur més ecològic, digital, resilient i capaç d’ajustar-se als nous reptes que puguin …

per llegir-ne més

Quins béns conformen el patrimoni municipal del sòl i l'habitatge (PMSH) i què podem fer amb aquests béns?

Nombre de lectures: 0

1. Concepte i municipis que ho han de constituir

El PMSH es pot definir com el patrimoni dels ajuntaments de caràcter especial, constituït per un conjunt de béns i drets de titularitat municipal que han de complir una sèrie de fins d'interès públic, consistents, en termes generals, en la …

per llegir-ne més

Les dotacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament: Les recomanacions del Tribunal de Cuentas

Nombre de lectures: 0

Una de les qüestions que sorgeixen de manera recurrent a les entitats locals en cada canvi de mandat, és la gestió economicofinancera, el retiment de comptes i el control de les dotacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament.

I aquesta qüestió és recurrent, atesa l’escassa …

per llegir-ne més

De l'estabilitat i els romanents

Nombre de lectures: 0

El retorn de la plena aplicació de la normativa sobre estabilitat pressupostària ha arribat amb l’exercici 2024, tot i que les principals avaluacions recauran en l’exercici 2025, un cop liquidat el 2024 i calculades les magnituds finals de l’execució duta a terme, que posaran de manifest el …

per llegir-ne més

De la reprovació a la declaració de "persona non grata" als plens municipals

Nombre de lectures: 0

L'extensió a l’Administració local d’usos i modes característiques de la batalla política existent en l’àmbit estatal o autonòmic és un fet, com ara la personalització de la crítica política al ple de l’ajuntament mitjançant la figura de la reprovació del titular de l’alcaldia o …

per llegir-ne més

La incidència de l'IVA en la urbanització de terrenys pel sistema de cooperació

Nombre de lectures: 0

La urbanització de terrenys pel sistema de cooperació determina que sigui una administració pública la que executa les obres d'urbanització amb càrrec a les persones propietàries dels terrenys (art. 139 del TRLUC). Aquesta posició d’agent urbanitzador que atorga la normativa a les administracions quan aquelles urbanitzen terrenys pel …

per llegir-ne més

Torna a munt