Saltar al contingut principal
turisme

Món local: urbanisme, tributs, organització i altres àmbits específics

Eleccions: aportacions i justificacions dels grups municipals

Nombre de lectures: 0

Justificació de les aportacions dels grups municipals

En vista de les properes eleccions municipals, un tema no pacífic dins les corporacions locals són les justificacions de les aportacions als seus grups municipals.

D’acord amb l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les …

per llegir-ne més

L’informe resum anual dels resultats del control intern: l’element clau i imprescindible per aconseguir un control intern eficaç

Nombre de lectures: 0

La metodologia establerta pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RDCIL), incorpora aspectes per avançar cap a un model de compliment normatiu avançat, en incorporar mecanismes per mitigar els riscos de …

per llegir-ne més

Apunts sobre el règim de disconformitat i fora d'ordenació a l'ordenament urbanístic català

Nombre de lectures: 0

a. Origen i vocació de la institucions de disconformitats i el fora d'ordenació

Els plans urbanístics, amb la seva vocació d’ordenació dels municipis i de les ciutats, són la manifestació directa del caràcter estatutari del dret de propietat immobiliària (articles 11, 12, 13 i 14 del Reial decret …

per llegir-ne més

Sobre l'acció de regrés contra autoritats i personal establerta a la disposició addicional 28 de la Llei de contractes del sector públic

Nombre de lectures: 0

1. Introducció

La declaració de nul·litat d'un acord o d'unes activitats materials, per les quals un contractista ha dut a terme obres, serveis o subministraments per a l'Administració, convoca una situació d'enriquiment injust d'aquesta en relació amb el contractista. L'article 28.2.e …

per llegir-ne més

Reptes davant l'actual marc de programació i execució pressupostària

Nombre de lectures: 0

Superat el període d’incertesa pressupostària que l’esclat de la crisi immobiliària va generar en l’àmbit local, una de les grans preocupacions que presideix la gestió del dia a dia de les nostres corporacions locals és, indubtablement, el grau d’execució dels crèdits pressupostaris i, especialment, dels crèdits …

per llegir-ne més

Caracterització i control judicial de les anomenades "declaracions polítiques" dels plenaris municipals

Nombre de lectures: 0

Caracterització i control judicial de les anomenades “declaracions polítiques” dels plenaris municipals

L’emissió de declaracions de caràcter polític per part dels plens municipals constitueix una pràctica constant i generalitzada present a la majoria de sessions dels ajuntaments. Aquests posicionaments dels plenaris municipals, que adopten diverses formes en funció de …

per llegir-ne més

La valoració de l’estructura i el dimensionament del sector institucional de les entitats locals. El sistema de supervisió contínua de l’Estat, un possible marc de referència

Nombre de lectures: 0

L’informe sobre el sector públic local que elabora la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, conclou que al desembre de 2021 a Espanya hi havia 4.288 entitats participades per les entitats locals i de les quals es presumeix la dependència …

per llegir-ne més

Tornem-hi amb les “mocions” polítiques locals: de Caldes de Montbui a Reinosa

Nombre de lectures: 0

Les propostes presentades a les sessions plenàries locals que no se circumscriuen dins d’una activitat administrativa de competència local són ben freqüents i responen a declaracions institucionals, posicionaments, desitjos i aspiracions; en definitiva, a opinions de naturalesa política que escapen a l’exercici de les potestats administratives, no tenen …

per llegir-ne més

El servei municipal d’estacionament de vehicles i la seva incidència en l’IVA: situació actual i aspectes conflictius

Nombre de lectures: 0

La tributació de l'IVA per les activitats dutes a terme per les entitats que integren el sector públic és una font constant de controvèrsies i, en força casos, de maldecaps per als operadors públics. Entre les moltes qüestions que conformen aquesta conflictiva realitat, en aquest apunt analitzarem la incidència …

per llegir-ne més

La remissió legislativa en matèria d'incompatibilitats dels electes locals no sempre és una pràctica recomanable

Nombre de lectures: 0

Quan ens referim al règim d’incompatibilitats i a altres limitacions dels electes locals, que per si mateix ja és complex, davant l'entramat de normes legals que el defineixen (legislació de règim local autonòmica i local, legislació electoral, legislació de contractes i altra legislació sectorial), veiem que el legislador …

per llegir-ne més

Torna a munt