Nombre de lectures: 0

Una de les qüestions que sorgeixen de manera recurrent a les entitats locals en cada canvi de mandat, és la gestió economicofinancera, el retiment de comptes i el control de les dotacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament.

I aquesta qüestió és recurrent, atesa l’escassa i poc concreta regulació legal que hi ha actualment, fet que dona lloc a diferents criteris interpretatius i inseguretat en l’aplicació pràctica a les entitats locals. El marc jurídic de referència en aquest àmbit és el següent:

* L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

* L’article 23 i 27 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

* L’article 2.1 i 14 de la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (LOFPP).

* L’article 4.d de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

A part, hi ha diverses sentències del Tribunal de Cuentas que acaben d’emmarcar el marc jurídic d’aquestes aportacions, concretament la Sentència 18/2011, de 19 de desembre, on es reconeix la naturalesa de subvenció pública d’aquestes aportacions, que, per tant, requereixen l'oportuna justificació, però tenint en compte que, d’acord amb l’article 4.d de la LGS, les exclou de forma expressa de l’àmbit d’aplicació de la LGS, i en deixant la regulació a la seva legislació i regulació específiques.

A aquest marc s’afegeix que, en l’àmbit de l’activitat fiscalitzadora del Tribunal de Cuentas, el Ple del Tribunal va aprovar el 21 de desembre de 2022 el programa de fiscalitzacions per a l’any 2023, on s’incloïa, la “Fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de Municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales, ejercicio 2022”, i es va aprovar com l’Informe definitiu núm. 1554 el 20 de desembre de 2023.

L'objecte de l’actuació de control ha consistit a analitzar les actuacions dutes a terme pels ajuntaments de municipis capitals de província, en relació amb els aspectes principals següents:

a) Comprovar el desenvolupament normatiu efectuat, si escau, en relació amb les dotacions econòmiques als grups municipals, incloent-hi els aspectes que es considerin necessaris per a regulació adequada i correcta, relativa a la quantificació, assignació, pagament, retiment de comptes, control i transparència; i, així mateix, el grau de compliment per les entitats fiscalitzades de la normativa aplicable a les dotacions esmentades.

b) Analitzar els criteris de determinació de la quantia global anual i dels imports individuals, tant pel que fa al component fix com al component variable, així com els procediments de pagament i, si escau, de reintegrament o de devolució de les dotacions econòmiques assignades als grups municipals.

c) Verificar l'existència i, si escau, el funcionament adequat dels procediments dels ajuntaments fiscalitzats, respecte de la comptabilitat específica que estan obligats a portar els grups municipals que reben dotacions econòmiques, en relació amb el retiment de comptes i el seu control.

d) Verificar el compliment de la normativa reguladora sobre transparència de la informació pública.

L’informe conclou amb una sèrie de conclusions i recomanacions que cal tenir en compte per a la regulació i la gestió d’aquestes dotacions a les entitats locals.

A part de les recomanacions generals adreçades al Govern, per tal que exerceixi la iniciativa legislativa i modifiqui la normativa bàsica sobre aquesta matèria per tal de tenir més seguretat jurídica en la seva gestió, les adreçades a les entitats locals agrupades en funció dels objectius de l’actuació de control han estat les següents:

a) Desenvolupament normatiu i grau de compliment de la normativa aplicable

- Si la normativa interna de les entitats locals permet destinar la dotació econòmica dels grups municipals a la realització d'aportacions als seus respectius partits polítics, que s’hi estableixi:

  • Les limitacions en la quantia d'aquestes aportacions.
  • L’exigència de la seva justificació mitjançant els convenis corresponents.
  • L’exigència de la seva justificació aportant els justificants acreditatius de les despeses incorregudes amb càrrec a les dites aportacions, que repercuteixin en el funcionament del grup.

- Que en la seva normativa interna s’estableixi que els grups retin comptes sistemàticament al ple municipal, sense necessitat que aquest ho demani, i la seva submissió al control financer per part de la Intervenció, sense limitacions al seu exercici.

b) Procediments de quantificació de la dotació i d'assignació, pagament i reintegrament

- Que s’exigeixi que els grups polítics locals disposin d'un NIF i un compte bancari propis a nom de cada grup, diferents dels del partit a què es trobin adscrits.

- Que s’exigeixi d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions per reintegrament de dotacions no aplicades o no justificades adequadament, amb caràcter previ a l'abonament de l'assignació.

c) Procediments de retiment de comptes i control dels comptes dels grups municipals

- Que els plens duguin a terme amb regularitat les actuacions necessàries per assegurar l'aplicació correcta de les dotacions assignades als grups municipals, com ara la presa de coneixement i aprovació dels comptes justificatius.

Caldrà revisar si la regulació interna i la gestió economicofinancera, el retiment de comptes i el control de les aportacions econòmiques assignades als grups polítics locals per al seu finançament, s’ajusten a les recomanacions de l’Informe 1554 del Tribunal de Cuentas, ja, que en cas contrari, és recomanable proposar a l’equip de govern i/o ple la modificació o l'adaptació als criteris de funcionament establerts en l’Informe, per tal d’anar minimitzant els diferents criteris interpretatius i la inseguretat jurídica en la seva aplicació.

Es pot fer una lectura completa de l’informe en aquest enllaç: https://www.tcu.es/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS.