Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Manuel Monfort Pastor

Manuel Monfort Pastor - articles

Les comissions informatives municipals en el nou cartipàs

Amb vista al nou mandat corporatiu municipal, és pertinent fixar conceptes i debatre les incerteses –que no són poques– que afecten les comissions informatives (CI). Per raons d'immediatesa, tractarem en aquest apunt les idees bàsiques relatives a la legislació aplicable, a les definicions substantives, a la composició i al …

per llegir-ne més

Sobre l'acció de regrés contra autoritats i personal establerta a la disposició addicional 28 de la Llei de contractes del sector públic

1. Introducció

La declaració de nul·litat d'un acord o d'unes activitats materials, per les quals un contractista ha dut a terme obres, serveis o subministraments per a l'Administració, convoca una situació d'enriquiment injust d'aquesta en relació amb el contractista. L'article 28.2.e …

per llegir-ne més

Les consultes populars referendàries municipals. Consultes per via d'iniciativa popular (part II)

La Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum (LCPVR), distingeix dues modalitats: la consulta popular per via de referèndum d’iniciativa institucional i la d’iniciativa popular. En aquesta segona part de l’espai temàtic, dedicat a les consultes populars municipals de caràcter …

per llegir-ne més

Les consultes populars referendàries municipals. Règim jurídic bàsic (part I)

1. Introducció. Legislació sobre consultes populars municipals per via de referèndum

La consulta popular d'àmbit municipal és una figura que deriva de l’article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL): "De conformidad con la legislación del Estado …

per llegir-ne més

Torna a munt