Saltar al contingut principal

Potestats d'inspecció i control de les administracions públiques

Nombre de lectures: 0

Unitat 6. Les entitats col·laboradores de l’Administració i la funció inspectora

6.1 Les entitats col·laboradores de l’Administració: concepte

Els articles 91-101 de la LRJPACat regulen les entitats col·laboradores de l'Administració.

Les entitats col·laboradores són entitats tècniques especialitzades, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que han de disposar dels mitjans materials i personals, i també han de complir els requisits de solvència tècnica i financera establerts per reglament.

Les administracions públiques de Catalunya poden encomanar l'exercici de funcions d'inspecció i control a entitats col·laboradores degudament habilitades.

Les entitats col·laboradores actuen sota els principis següents:


. Imparcialitat
. Confidencialitat
. Responsabilitat
. Incompatibilitat.

La finalitat de l'aplicació d'aquests principis és garantir la independència en l'exercici de les funcions encomanades.

Les entitats col·laboradores estan obligades a subscriure pòlisses d'assegurances que cobreixin els riscos de llur activitat, en la quantia que determini la normativa sectorial.

<<Inici|

6.2 El règim d’habilitació administrativa a les entitats col·laboradores

L'habilitació consisteix en la resolució administrativa dictada per l'òrgan competent que designi la normativa sectorial, per la qual es declara l'aptitud i la capacitat d'una entitat col·laboradora, i del seu personal tècnic, per exercir les funcions d'inspecció i control en un àmbit material que la legislació aplicable reserva a l'Administració pública.
L'habilitació atorga la condició d'entitat col·laboradora.

El sistema d'habilitació de les entitats col·laboradores té per finalitat garantir que les entitats i el seu personal tècnic compleixin els requisits de capacitat, independència, imparcialitat i responsabilitat, i també els requisits de solvència tècnica i financera establerts per reglament.

Els òrgans administratius competents per a l'habilitació d'entitats col·laboradores de l'Administració de la Generalitat són establerts per la normativa sectorial.

<<Inici|

6.3 La supervisió administrativa a les entitats col·laboradores

L'òrgan administratiu competent en matèria d'habilitació està facultat per supervisar les actuacions de les entitats col·laboradores en l'exercici de funcions d'inspecció i control.

Les persones afectades per les actuacions de les entitats col·laboradores poden presentar reclamacions en cas d'incompliment de les seves obligacions. En els casos de resolució desfavorable o de manca de resolució dins del termini, les persones afectades poden traslladar la reclamació davant l'òrgan administratiu competent en matèria d'habilitació.

<<Inici|

6.4 Obligacions de les entitats col·laboradores

Les obligacions de les entitats col·laboradores de les administracions públiques són:

a) Complir i mantenir els requisits en funció dels quals els han atorgat l'habilitació, i també informar l'òrgan administratiu competent de qualsevol canvi en aquests requisits.
b) Complir adequadament les funcions d'inspecció i control per a les quals els han atorgat l'habilitació i garantir la confidencialitat de la informació que obtinguin en l'exercici d'aquestes funcions.
c) No subcontractar actuacions vinculades a l'exercici de les funcions d'inspecció i control per a les quals els han atorgat l'habilitació.
d) Sotmetre's en qualsevol moment a la supervisió de l'òrgan competent en matèria d'habilitació.
e) Lliurar còpia de les actes, els informes i les certificacions emesos, i també qualsevol informació que els sigui sol·licitada, a l'òrgan competent en matèria d'habilitació.
f) Tenir dependències d'atenció al públic, ja sigui en llurs oficines o en seus electròniques.
g) Tenir un sistema de reclamacions a disposició de les persones físiques i jurídiques que siguin inspeccionades o controlades.
h) Complir qualsevol altra obligació que imposi la normativa sectorial que els sigui aplicable.

<<Inici|

6.5 Valor probatori de les actes, els informes i les certificacions d'entitats col·laboradores

Els fets constatats pel personal tècnic habilitat de les entitats col·laboradores en l'exercici de les funcions d'inspecció i control, i també qualsevol actuació tècnica que els sigui encarregada, es documenten en les actes, els informes i les certificacions corresponents, en els termes fixats per la normativa sectorial.

En les actes, els informes i les certificacions s'ha de fer constar expressament la condició d'entitat col·laboradora de l'Administració pública en l'àmbit material concret d'actuació.

Les actes, els informes i les certificacions emesos pel personal tècnic habilitat de les entitats col·laboradores en l'exercici de les funcions d'inspecció i control, tenen la mateixa validesa jurídica que els emesos pel personal de l'Administració encarregat d'aquestes funcions.

<<Inici|

6.6 Règim sancionador aplicable a les entitats col·laboradores

En cas de comprovacions d'entitats col·laboradores amb resultats desfavorables, les administracions públiques han d’adoptar els mecanismes correctors establerts en l’ordenament jurídic.


Els principals incompliments detectables en models de control ex post poden ser:

. Errors o mancances en la documentació presentada.

. Irregularitats materials o de seguretat dels locals, instal·lacions o establiments visitats.

. Irregularitats en la capacitació del personal responsable de l’activitat econòmica inspeccionada.


Els mecanismes de reacció davant dels incompliments detectats poden ser:

. Incoació d’un procediment administratiu sancionador en els casos d’infraccions greus de l’ordenament jurídic.

. Establiment de multes coercitives quan així ho autoritzin les lleis, i en la forma i la quantia que aquestes determinin, per executar determinats actes administratius, reiterades per lapses de temps que siguin suficients per complir el que s’ha ordenat.

. Adopció, fins i tot de manera immediata, i en tot cas motivada, de les mesures provisionals que siguin necessàries per protegir els interessos implicats i en casos d’urgència. Es pot tractar del tancament temporal del local, la suspensió provisional de l’activitat, la clausura cautelar de la instal·lació, etc.

. Revocació o resolució administrativa per la qual es deixa sense efecte la declaració responsable o la comunicació que emparava l’inici o l’exercici de l’activitat controlada.

. Notificació de requeriments d’esmena amb termini d’adequació a la normativa. En tal cas s’ha de programar una segona visita de control per verificar si el subjecte inspeccionat ha esmenat les irregularitats detectades.

<<Inici|<<Unitat 5|

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autoria: Continguts elaborats per Anna M. Franco Baiget i Cristina Fes López.

Revisió a partir de 2021: Jordi Travé Montseny.

Autoria de la imatge de portada "Magnifying glass, facts, examine": Geralt, publicada a Pixabay.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA, que n'autoritza l'ús:

  • amb l'obligació de citar-ne la font i l'autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, els continguts poden contenir referències a materials d'altres autors consignades degudament, i per usar-les cal atenir-se a les llicències corresponents.