turisme

Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

Nombre de lectures: 0

Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

https://pixabay.com/es/lupa-vidrio-lupa-vidrio-aumento-189254/

Presentació

Aquests recursos corresponen a contingut de consulta i suport per al curs sobre Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010, del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Es tracta de materials adaptats a les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Continguts

Objectius

1. Actualitzar els coneixements sobre les potestats d'inspecció i control segons el marc normatiu de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

2. Conèixer els efectes jurídics que se'n deriven.

3. Diferenciar els documents administratius d'especial rellevància en relació amb l'activitat i fer-ne un ús adequat.

Modalitat

Presencial

Hores lectives

Curs de 16 hores lectives

Autoria i Llicència

Autoria: continguts elaborats per Anna M. Franco Baiget i Cristina Fes López. Actualitzats per Anna M. Franco Baiget l'octubre de 2017.

Coordinació tècnica i pedagògica: Beatriu Aguer. Servei de Formació Contínua Professionalitzadora. EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA, cosa que n'autoritza l'ús:

  • amb l'obligació de citar-ne la font i l'autoria,
  • amb finalitats no comercials,
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Així mateix, els continguts poden contenir referències a materials d'altres autors degudament consignades, i per usar-les cal atenir-se a les llicències corresponents.

Torna a munt