turisme

Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

Nombre de lectures: 0

Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010

https://pixabay.com/es/lupa-vidrio-lupa-vidrio-aumento-189254/

Presentació

Aquests recursos corresponen al contingut de consulta i suport per al curs sobre Potestats d'inspecció i control d'acord amb la Llei 26/2010, del catàleg de formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Es tracta de materials adaptats a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Continguts

Objectius

1. Analitzar amb detall les característiques principals, fonament i objectius de la potestat d'inspecció i control de les Administracions Públiques d'acord el marc normatiu de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com les lleis estatals Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. Conèixer la finalitat de la funció d'inspecció i control; analitzar les facultats del personal inspector i el seu estatut personal com agent de l'autoritat (especial referència a l'accés als locals i documentació); identificar les diferents tipologies d'inspecció; distingir les diferents modalitats d'inici de la inspecció i les conseqüències que en poden derivar; estudiar els drets i deures del personal inspector i dels subjectes inspeccionats.

3. Estudiar els aspectes legals relacionats amb l'activitat d'inspecció i control; l'acta d'inspecció: contingut i valor probatori; la denúncia administrativa: contingut formal i posició jurídica del denunciant; els plans d'inspecció: fonament, objectius i contingut mínim.

4. Aprofundir en les mesures de simplificació administrativa aplicables a les funcions d'inspecció i control previstes a la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica: declaració responsable i comunicació; règim de control administratiu ex post.

5. Detallar les modalitats d'inspecció i control portades a terme per les entitats col·laboradores i analitzar el règim d'habilitació per part de les administracions públiques.

Modalitat

Presencial / semipresencial

Hores lectives

Curs de 16 hores lectives (curs presencial)

Autoria i Llicència

Autoria: continguts elaborats per Anna M. Franco Baiget i Cristina Fes López. Actualitzats per Anna M. Franco Baiget l'octubre de 2017 i per Jordi Travé el 2019.

Coordinació tècnica i pedagògica: Beatriu Aguer. Servei de Formació Contínua Professionalitzadora. EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència Creative Commons BY-NC-SA, cosa que n'autoritza l'ús:

  • amb l'obligació de citar-ne la font i l'autoria,
  • amb finalitats no comercials,
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Així mateix, els continguts poden contenir referències a materials d'altres autors degudament consignades, i per usar-les cal atenir-se a les llicències corresponents.

Torna a munt