Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Bloc V | Inici →

Acrònims utilitzats

Tramitació dels instruments de planejament

AcrònimNom
AAEAvaluació ambiental estratègica
AJAjuntament
Ar.Aranzadi
AREÀrea residencial estratègica
BOPButlletí Oficial de la Província
CAComunitat Autònoma
CCConsell comarcal
CCAAComunitats Autònomes
CJAComissió jurídica assessora
COVConcreció de l’ordenació de volums
CPTOPConseller de política territorial i obres públiques
CTUComissió territorial d’urbanisme
CUCComissió d’urbanisme de Catalunya
DDecret
DADisposició Addicional
DGUDirecció General d’Urbanisme
DIADeclaració d’impacte ambiental
DPTOPDepartament de Política Territorial i Obres Públiques
EPEEntitat Pública Empresarial
GCGovern de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
IAInforme ambiental
INCASOLInstitut Català del Sòl
IPCÍndex de preus al consum
IVAImpost sobre el valor afegit
NPUNormes de planejament urbanístic
PAUPolígon d’Actuació Urbanística
PAUMPrograma d’actuació urbanística municipal
PDTPla director territorial
PDUPla director urbanístic
PEUPla especial urbanístic
PMUPla de millora urbana
POUMPla d’ordenació urbanística municipal
PPDPla parcial de delimitació
PPSUPPla parcial de sectors d’urbanització prioritària
PPUPla parcial urbanístic
PTGPla territorial general
PTPPla territorial parcial
PTSPla territorial sectorial
RDReial Decret
PUProjecte d’urbanització
PUCProjecte d’urbanització complementari
RARReajustament d’alineacions i rasants
RPUCRegistre de planejament urbanístic de Catalunya
SANSilenci administratiu negatiu
SAPSilenci administratiu positiu
STJSentència del Tribunal Superior de Justícia
STSSentència del Tribunal Suprem
TCTribunal Constitucional
TSTribunal Suprem
TSJTribunal Superior de Justícia

Disposicions normatives

AcrònimNomData
CCReial Decret que mana inserir en la Gaceta el text de la nova edició del Codi Civil24.07.1889
CCCLlei 29/2002 que estableix l’estructura i sistemàtica del Codi Civil de Catalunya i aprova el seu llibre primer, i lleis posteriors que aproven cadascun dels seus llibres30.12.2002
CEConstitució Espanyola27.12.1978
CEALCarta Europea d’Autonomia Local (Estrasburg 15.10.1985)20.01.1988 (ratificació)
EACEstatut d’Autonomia de Catalunya19.07.2006
LAAPPLlei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes28.04.2009
LARLlei 49/2003 d’arrendament rústics26.11.2003
LAULlei 29/1994 d’arrendaments urbans24.11.1994
LCSPLlei 30/2007, de contractes del sector públic30.10.2007
LDHLlei 18/2007 del dret a l’habitatge28.12.2007
LECLlei 1/2000 d’enjudiciament civil07.07.2000
LECrReial decret que aprova la Llei d’enjudiciament criminal14.09.1882
LEFLlei d’expropiació forçosa16.12.1954
LJCALlei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa13.07.1998
LOFAGELlei 6/1997 d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat14.04.1997
LODELlei 38/1999 d’ordenació de l’edificació05.11.1999
LPTLlei 23/1983 de política territorial21.11.1983
LPTGCLlei 1/1995 que aprova el Pla territorial general de Catalunya16.03.1995
LRBRLLlei 7/1985, reguladora de les bases de règim local02.04.1985
LRJPACLlei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú26.11.1992
LRRRULlei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes27.06.2013
LRSVLlei 6/1998 de sòl i valoracions13.04.1998
PTO/343/2005Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, que regula la tramesa a la Generalitat de la documentació dels instruments de planejament urbanístic27.07.2005
RDUReial Decret 2187/1978, pel qual s’aprova el Reglament de disciplina urbanística23.06.1978
REAMGDecret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (DOGC núm. 4723, de 21.09.06).19.09.2006
REMASDecret 401/2004, pel qual es crea el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat05.10.2004
ROASDecret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.13.06.1995
RPELCDecret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.17.10.1988
RPTPDecret 142/2005, pel qual s’aprova el procediment per a la tramitació dels plans territorials parcials12.07.2005
RLUCDecret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme18.07.2006
RPLUDecret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 15.05.2014
RRHPODecret 106/2009, pel qual s’aprova el Reglament que regula el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial i els procediments d’adjudicació d’aquests habitatges.19.05.2009
RSCLDecret de 1955, que aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals17.06.1955
TRLRMLCDecret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.28.04.2003
TRLRHLDecret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 05.03.2004
TRLRLReial decret legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova la refosa de la legislació vigent en matèria de règim local.18.04.1986
TRLSReial decret legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl.20.07.2008
TRLUCDecret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.03.08.2010

← Bloc V | Inici →

Torna a munt