Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Bloc IV | Acrònims utilitzats →

Bloc V. Conservació i rehabilitació d’edificis


  • Darrera actualització: febrer de 2017


Aquest cinquè i últim bloc del curs té per objecte l’estudi en profunditat de l’abast dels deures dels propietaris amb vista a la conservació i la rehabilitació de les seves propietats, a fi de garantir la seguretat de les persones i dels béns, la salubritat i l’ornament públic, previ estudi del contingut legal del dret de propietat. Per això:

  • S’estudiarà aquest deure des dels diferents vessants, és a dir, tant des del vessant del particular com des del vessant de l’Administració, especialment dels ajuntaments, en tant que administracions directament implicades en aquest objectiu.
  • S’analitzarà l’abast i el règim jurídic d’aquest deure, les tècniques a disposició de l’Administració per fer-lo efectiu mitjançant les ordres d’execució i les tècniques possibles d’execució forçosa de les seves decisions, però també els supòsits en els quals aquest deure cessa com a conseqüència de la ruïna de l’immoble; per aquest motiu s’estudiaran els diferents supòsits de ruïna d’immobles i els seus procediments de declaració.
  • S’analitzarà l’actual normativa en matèria d’habitatge, en particular tot el que fa referència a la cèdula d’habitabilitat i al seu règim jurídic.← Bloc IV | Acrònims utilitzats →

Torna a munt