Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Bloc I | Bloc III →

Bloc II. Planificació territorial i planejament urbanístic: concepte, instruments i participació ciutadana. Els convenis urbanístics

En aquest bloc es tractarà:

 • La planificació territorial i la planificació urbanística.
  • La major part de l’activitat humana es desenvolupa directament o indirecta sobre una realitat comuna, que podem anomenar territori o sòl.
  • Les diferents Administracions Públiques de base territorial reconegudes pel nostre ordenament, l’Estat, les Comunitats Autònomes i els diferents ens que componen l’Administració Local, exerceixen les seves competències sobre un mateix territori, tot i que cadascuna d’elles hi incideix de forma diferent.
  • Una de les formes en què cadascuna d’aquestes Administracions exerceix les seves competències sobre el territori és mitjançant l’aprovació d’instruments de planificació. Ara bé, cadascun d’aquests instruments, tot i aplicar-se sobre una mateixa realitat com és el sòl té un abast i una concreció diferents, en funció de les competències exercides per cada Administració.
  • Analitzarem els trets fonamentals dels plans, distingint entre els anomenats instruments d’ordenació territorial o plans territorials, dels instruments d’ordenació urbanística o plans urbanístics, i ens concentrarem en l’estudi d’aquests darrers, ja que els altres s’analitzen al Bloc I
  • Analitzarem els diferents tipus de plans urbanístics, la seva finalitat, els objectius i el contingut material, així com les fites procedimentals bàsiques de la seva tramitació, atenent especialment l’avaluació ambiental i la participació ciutadana.
 • Els convenis urbanístics
  • Conveni i planejament són, en principi dues figures antagòniques i de convivència difícil, ja que el planejament suposa l’exercici d’unes potestats administratives, no negociables ni disposables, i el conveni és la materialització d’un acord de voluntats de dues parts del que es deriven obligacions jurídiques.
  • Analitzarem com encaixen aquestes dues figures tan diferents i intentarem decidir quin és el seu marge real d'existència, acotant el seu contingut i distingint entre els convenis de planejament, gairebé sense contingut, dels de gestió, que permeten un marge d’actuació més ampli.
  • Analitzarem el contingut formal i material dels convenis i la seva tramitació.← Bloc I | Bloc III →

Torna a munt