Consideracions prèvies

D’acord amb el que assenyala l’article 209 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), els contractes administratius formalitzats vàlidament (és a dir, que no estiguin viciats per alguna causa de nul·litat) s’extingeixen de les maneres següents …

per llegir-ne més