Saltar al contingut principal

Els processos selectius a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

← Unitat 7 | Inici →

8. Especialitats d'alguns processos selectius

8.1 La promoció interna

Hi ha dos tipus de promoció interna, la vertical i l’horitzontal, tot i que aquesta última té molt poc ús a l’Administració local. En aquesta matèria, el TRLEBEP no entrarà en vigor fins que es dictin les lleis per desenvolupar-lo, motiu pel qual continua sent aplicable la legislació bàsica de funció pública de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (LMRFP).

Les places de promoció interna s'han d'incloure en l'oferta pública d'ocupació.

8.1.1 La promoció interna vertical

La promoció interna vertical consisteix en l’ascens des de cossos o escales d’un subgrup de titulació -o grup, si aquest no té subgrups-, al subgrup superior -o grup, si aquest no té subgrups. Correspon a l’entitat local determinar les escales, subescales, classes i categories des de les quals es pot accedir per promoció interna.

D’acord amb la legislació catalana, per participar en un procés de promoció interna s’han de reunir els requisits següents:

 • Posseir la titulació exigida per ingressar a les places convocades.
S’exceptua aquest requisit en l’accés a cossos i escales del subgrup C1 des de cossos i escales del subgrup C2 de l’àrea d’activitat o funcional corresponent, sempre que es tingui una antiguitat de deu anys en un cos o escala del subgrup C2, o de cinc anys més la superació d’un curs específic de formació al qual s’accedeix per criteris objectius.
 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu en el subgrup o grup inferior des del qual es promociona.
 • Estar en situació administrativa de servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions (cal tenir en compte que l’EBEP no discrimina entre situacions administratives a l'efecte de promoció interna).
 • Superar les proves establertes i els cursos selectius i complementaris de formació.

Els processos de promoció interna es poden fer mitjançant oposició o concurs oposició, i en la fase de concurs es poden valorar els mèrits relacionats amb la carrera administrativa i els llocs desenvolupats amb anterioritat, el nivell de formació i els serveis prestats. Pel que fa a la fase d’oposició, s’ha de tenir present que no es poden valorar de manera diferent unes mateixes proves en el torn de promoció interna i en el torn lliure, i que l’accés per promoció interna no allibera del curs de formació que s’hagi de superar, si escau.

És discutible que es puguin eximir proves i temaris que ja s’hagin superat per accedir al cos o escala d’origen, ja que aquesta possibilitat només està establerta en normes reglamentàries, sense rang legal. Els diferents tribunals de justícia no han mantingut una doctrina unànime en aquest sentit.

Els processos de promoció interna es poden efectuar mitjançant un torn restringit dins d’una convocatòria ordinària o bé mitjançant una convocatòria independent. Quan s’hagi convocat com un torn restringit dins d’una convocatòria lliure, si les bases de la convocatòria així ho han establert, les places vacants que quedin desertes s’acumulen a les que s’ofereixen als aspirants del torn lliure, i a l’inrevés.

D’acord amb la legislació catalana, hi ha una doble condició respecte de la promoció interna amb relació a les places vacants de l’oferta pública:

 • Les vacants de promoció interna no poden excedir el 65% de les places incloses a l’oferta pública.
 • S’ha de reservar per a promoció interna un mínim del 20% de les places vacants de l’oferta pública en els casos en què hi hagi cos o escala de subgrup (o grup, si no hi ha subgrups) inferior de la mateixa àrea o especialitat.

D’acord amb la interpretació que en fan els tribunals de justícia, aquests límits decauen en favor dels articles considerats bàsics del TRRL que regulen l’accés a l’escala d'administració general, i en concret a la reserva que fan per a la promoció interna a la subescala tècnica i la subescala administrativa. Així doncs, segons el TRRL, sempre que reuneixin la resta de requisits:

 • En l’accés a la subescala tècnica, s'han de reservar per a promoció interna el 25% dels llocs de treball per a personal de la subescala administrativa que acrediti com a mínim cinc anys de serveis prestats en l’escala de procedència.
 • En l’accés a la subescala administrativa, s'han de reservar el 50% dels llocs de treball per a personal de la subescala auxiliar d’administració general que acrediti com a mínim cinc anys de serveis en l’escala de procedència.

Finalment, quant a l’elecció de destinació, cal tenir present que els funcionaris seleccionats per promoció interna tenen preferència respecte dels que accedeixen pel torn lliure per escollir lloc de treball entre els llocs oferts.

Els funcionaris que ocupen de manera definitiva un lloc de treball classificat en les relacions de llocs de treball com a propi del grup de procedència i de contingut substancialment coincident amb el lloc al qual han estat promoguts, poden optar per romandre en el mateix lloc.

↑ Tornar a 8.1 La promoció interna | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

8.1.2 La promoció interna horitzontal

La promoció interna horitzontal consisteix en l’accés a cossos i escales del mateix subgrup -o grup, si aquest no té subgrup- de titulació.

Amb caràcter general, són aplicables les normes referides a la promoció interna vertical, si bé es tracta d’un procés excepcional i es requereix que les funcions d’ambdós cossos i escales siguin substancialment coincidents o anàlogues pel que fa al contingut professional i al nivell tècnic.

En aquest cas, l’exempció de les proves encaminades a acreditar coneixements ja exigits per a l’ingrés al cos o l'escala d’origen és aplicable per mandat legal.

La disposició transitòria segona del TRLEBEP regula un supòsit excepcional de promoció interna en la qual pot participar el personal laboral fix que a l’entrada en vigor de l’EBEP estigui desenvolupant funcions de personal funcionari, o passi a desenvolupar-les en virtut de proves de selecció o promoció convocades abans d’aquella data.

A banda de garantir-los la continuïtat en les funcions, l’EBEP facilita que puguin participar en els processos selectius de promoció interna convocats pel sistema de concurs oposició, de manera independent o conjunta amb els processos selectius de lliure concurrència, en els cossos i les escales en què figurin adscrits les funcions o els llocs que desenvolupin, sempre que posseeixin la titulació necessària i reuneixin els restants requisits exigits, i cal valorar a aquest efecte com a mèrit els serveis efectius prestats com a personal laboral i les proves selectives superades per accedir a la condició de personal laboral fix.

↑ Tornar a 8.1 La promoció interna | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

8.2 La consolidació de l’ocupació temporal

D’acord amb la disposició transitòria quarta del TRLEBEP, les administracions públiques poden efectuar convocatòries de consolidació d’ocupació a llocs o places de caràcter estructural corresponents als diferents cossos, escales o categories, que estiguin dotats pressupostàriament i estiguin ocupats interinament o temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2005. Aquestes convocatòries han d'estar incloses en una oferta pública d'ocupació.

Els processos selectius han de garantir el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El contingut de les proves ha de tenir relació amb els procediments, les tasques i les funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatòria. En la fase de concurs es poden valorar, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats a les administracions públiques i l’experiència en els llocs de treball objecte de la convocatòria.

Els processos selectius només poden atorgar a la valoració dels mèrits una puntuació proporcionada que no pot determinar per si mateixa, en cap cas, el resultat del procés selectiu.

La transitorietat d'aquesta disposició va ser acotada per la LPGE de l'any 2017. El termini per aprovar les ofertes públiques d'ocupació amb places de consolidació finalitzava l'any 2019. A partir d'aquest any, les lleis de pressupostos generals de l'Estat ja no incorporen cap referència a la DT 4ª TRLEBEP.

Article 19.Ú.6 LPGE 2017 (caràcter de norma bàsica):

“Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.”

↑ Tornar a l'índex de la unitat

8.3 Els processos selectius d’estabilització de l’ocupació temporal

Els processos selectius d’estabilització han de garantir que es compleixen els principis constitucionals de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat, i publicitat.

El sistema selectiu que la Llei 20/2021 ha establert per als processos d’estabilització és el concurs oposició, en determinades especialitats, o bé el concurs de mèrits, en determinats casos.

Pel que fa al concurs oposició, s’estableixen les especialitats següents:

 • La fase de concurs té un pes del 40% de la puntuació total, i s’ha de valorar majoritàriament l’experiència en el cos, l'escala, la categoria o l'equivalent de què es tracti.
 • Els exercicis de la fase d’oposició poden ser no eliminatoris.
 • No són aplicables els articles 8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració local.

Pel que fa al concurs de mèrits, les administracions públiques han de convocar per aquest sistema les places estructurals dotades pressupostàriament que hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

Addicionalment, els processos d’estabilització per concurs de mèrits han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

Els processos d’estabilització per concurs tenen caràcter excepcional, s’han establert per a una sola vegada i s’han regulat mitjançant llei. Aquests són els tres requisits que, segons la doctrina del TC, permeten exceptuar la norma general en els processos d’accés a la funció pública.

L’articulació dels processos d’estabilització pot ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de les diferents administracions públiques.

Els processos d’estabilització són compatibles amb els mecanismes previs de cobertura de places mitjançant mobilitat o promoció interna, quan així estigui establert en la normativa específica aplicable a cada administració.

Les convocatòries dels processos d’estabilització s'han d’haver publicat abans del 31 de desembre de 2022 i els processos selectius han d’estar resolts abans del 31 de desembre de 2024.

La gestió material dels processos selectius es pot encomanar a les administracions supramunicipals.

Les convocatòries d’estabilització poden establir la possibilitat que les persones que no superin el procés selectiu però hagin obtingut una puntuació suficient, siguin incloses en borses de treball específiques o en borses ja existents.

La resolució dels processos d’estabilització no pot comportar en cap cas increment de despesa ni d’efectius.

La Llei regula el dret a una compensació econòmica per al personal interí o temporal que, estant en actiu i havent participat en el procés selectiu corresponent, vegi finalitzada la seva relació amb l’Administració pel fet de no haver superat el procés d’estabilització.

8.4 La selecció del personal interí

La selecció del personal interí s’ha de fer mitjançant procediments àgils que respectin en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. El sistema ordinari de selecció és, en aquest cas, el concurs de mèrits.

Les bases del concurs per a la selecció del personal interí i temporal han d’indicar:

 • Requisits d’admissió: el personal interí ha de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions que s'exigeixen per participar en les proves d’accés al cos o l'escala a què pertanyen les funcions que desenvoluparà.
 • Barem de mèrits.
 • Composició de l’òrgan de selecció.
 • Circumstàncies del cessament.
 • Dates previstes per comprovar i valorar els mèrits, i contingut de les proves que, si s’escau, s’estableixin.

La convocatòria s’ha de publicar en els mitjans electrònics de l’administració local, i també al DOGC i al BOP, amb indicació del lloc on s’hagin publicat les bases.

Les entitats locals poden convocar borses per poder nomenar personal interí de manera urgent. Les borses poden tenir una vigència de fins a dos anys.

Les bases de la convocatòria o el reglament de la borsa, si escau, han d’establir quin ordre de preferència se seguirà per proveir les vacants, i les conseqüències associades a la resta d’incidències que es puguin anar produint durant la vigència de la borsa.

↑ Tornar a l'índex de la unitat

8.5 La selecció dels membres de la policia local

8.5.1 La selecció del personal funcionari de carrera

La selecció dels membres de la policia local es regeix pel que disposen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, per la legislació bàsica sobre cossos i forces de seguretat, i per la resta de normativa general aplicable.

La convocatòria d’accés s’ha de publicar per mitjans electrònics, i a més s’ha de publicar un anunci al DOGC i al BOP, amb indicació del lloc on estan publicades les bases.

L’òrgan de selecció té la composició següent:

 • Un terç són funcionaris de la mateixa corporació.
 • Un terç és personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
 • Un terç són representants del Departament de Governació, entre els quals hi ha d'haver com a mínim un representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un representant de la Direcció General de Policia.

Els membres dels òrgans de selecció que pertanyin a cossos policials han de tenir una categoria igual o superior a la de les places objecte de la convocatòria.

En cap cas l’òrgan de selecció pot estar constituït majoritàriament per membres en actiu que pertanyin al cos de la policia local de l’ajuntament convocant.

Tots els requisits per accedir a les diferents categories policials s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds. Són requisits d’accés:

 • Tenir ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.
 • Tenir l’edat compresa entre el mínim i el màxim que fixin el reglament del cos o la convocatòria corresponent.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades.
 • Estar en possessió del nivell de titulació establert per a cada categoria.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • En el cas de l’accés a la categoria d’agents, tenir una alçada mínima que, per als homes i les dones, fixin les bases de la convocatòria. En la resta de categories en què s’ha d'establir torn lliure, l’exigència d’aquest requisit és potestativa per als ajuntaments convocants.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. És aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Posseir els carnets de conduir de les categories corresponents als vehicles propis dels cossos policials. Les convocatòries han de determinar els tipus de carnets a exigir.
 • Compromís de portar armes, que s'ha de prendre mitjançant declaració jurada.
Les convocatòries poden determinar, en el cas d’accés a la categoria d’agent de l’escala bàsica, que els carnets de conduir exigits es puguin obtenir abans del nomenament com a funcionaris en pràctiques o abans de la finalització del curs selectiu.

El nivell exigit de coneixements de la llengua catalana és el B2 o nivell intermedi per al grup C, subgrups C1 i C2.

Són exempts de fer la prova de llengua catalana els aspirants que en algun procés de selecció per accedir a la condició de funcionari públic hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o nivell superior al requerit, sempre que puguin acreditar documentalment aquesta circumstància.

El reglament d’accés als cossos de les policies locals conté una relació detallada dels sistemes de selecció que es poden utilitzar per accedir a les diferents categories policials, així com de les proves mínimes que s’han de fer en cada cas i el seu contingut. Les proves són de contingut divers: físiques, culturals, psicotècniques, mèdiques, teòriques i pràctiques, etc.

Cal tenir present que si la prova psicotècnica incorpora una entrevista, en el moment de la realització hi ha de ser present com a mínim un membre de l’òrgan de selecció.

En les proves físiques, que tenen caràcter obligatori i eliminatori per a les places d’agent, les bases han d’establir els barems mínims que s’han de superar, així com també l’adequació de les proves per raó de sexe i d’edat.

Pel que fa a la fase de mèrits, s’estableix un sistema percentual de màxims i mínims per valorar-les. Només es valoren els mèrits obtinguts fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria.

↑ Tornar a 8.4 La selecció dels membres de la policia local | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

8.5.2 La selecció del personal interí

Els nomenaments interins en els cossos policials es poden fer pels motius següents:

 • Cobertura transitòria de places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera.
 • Situacions urgents motivades degudament.
 • Substitució dels funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació.
 • Durant l’època turística, els ajuntaments que per les seves circumstàncies especials vegin augmentada l’afluència de visitants, poden convocar places amb caràcter interí per a un període màxim de sis mesos.

Per poder nomenar personal interí per cobertura de vacants, cal que les places hagin estat incloses a l’oferta pública d’ocupació, excepte quan es tracti de vacants realment produïdes amb posterioritat a l’aprovació de l’oferta dins l’any de què es tracti, o abans de l'aprovació (sempre que aquestes places i llocs de treball vacants constin en la plantilla i en la relació de llocs de treball). En qualsevol cas, aquests nomenaments estan afectats també per les previsions de l’art. 10 TRLEBE.

La selecció del personal interí es fa mitjançant convocatòria, que s’ha de publicar al DOGC, i pel sistema de concurs oposició.

El personal interí ha de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d’accés a les places de personal funcionari de carrera.

En tots els casos, com a mínim s’ha de superar una prova psicotècnica. Si les places són de la categoria d’agent, també una prova física i una revisió mèdica.

En el cas dels nomenaments interins per motius turístics, i en la resta de casos si així ho estableix la convocatòria, els aspirants han de superar a més un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'una durada de 120 hores o de 20 dies lectius.

Pel que fa a l’òrgan de selecció, ha de tenir la mateixa composició que l'òrgan de selecció del personal funcionari de carrera.


↑ Tornar a 8.4 La selecció dels membres de la policia local | ↑ Tornar a l'índex de la unitat

Esquemes de la unitat 8

↑ Tornar a l'índex de la unitat← Unitat 7 | Inici →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora: Eva Comellas Batet

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat i Selecció per a l'Administració Local. EAPC

La imatge de portada és de Jan Genge i s'ha obtingut de Piqsels.com.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.