Saltar al contingut principal

Còmput de terminis en via administrativa

Nombre de lectures: 0

Unitat 1. La regulació dels termes i dels terminis en l’ordenament jurídic

L’ordenament jurídic regula els termes i els terminis i el seu còmput en diverses lleis, però no sempre de la mateixa manera.

En particular, en l’àmbit civil, l’article 5 del Codi civil determina que: “1. Sempre que no s’hi estableixi una altra cosa, en els terminis assenyalats per dies, a comptar d’un dia determinat, aquest queda exclòs del còmput, el qual comença l’endemà; i si els terminis estan fixats per mesos o anys, es computen de data a data. Quan en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent al dia inicial del còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes. 2. En el còmput civil dels terminis no s’exclouen els dies inhàbils.” Per tant, el còmput de dies sempre és referit en dies naturals i el còmput de terminis en mesos es fa de "data a data".

En l’àmbit processal, s’exclouen els dies inhàbils, i per regla general són inhàbils, entre d’altres, per a totes les actuacions judicials, llevat de les que identifiquin les lleis processals, els dies del mes d’agost. No totes les hores d’un dia hàbil són hàbils, i la presentació d’escrits i documents, si se subjecta a un termini, es pot dur a terme fins a les 15 h del dia hàbil següent a aquell en què venç el termini. La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC), s’ocupa de regular el temps de les actuacions judicials en els articles 130-136.

El còmput de terminis en l’ordre contenciós administratiu es regeix principalment pel que disposa la LEC, atès que la disposició final primera de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA), determina que l’esmentada norma és supletòria. No obstant això, l’article 128 de la LRJCA fa una sèrie de precisions: per exemple, durant el mes d’agost no corre el termini per interposar un recurs contenciós administratiu, ni cap altre dels recursos establerts en aquella llei, llevat del procediment per a la protecció dels drets fonamentals.

En l’àmbit administratiu, els termes i els terminis es regulen en la LPAC, la qual conté diverses determinacions relatives al còmput de terminis en el capítol II del títol II (articles 29-32 i, en l’article 33, la tramitació d’urgència). També són rellevants els articles 21-25.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) estableix diversos terminis del procediment administratiu comú i dels procediments de revisió dels actes en via administrativa i regula les conseqüències d'incomplir-los. D'altres terminis es regulen en la Llei 40/2015, també d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

La LPAC i la LRJSP tenen majoritàriament el caràcter de legislació bàsica, excepte alguns articles o apartats que es refereixen únicament a l'Administració General de l'Estat. Han estat desenvolupades recentment, amb efectes des del 2 d'abril de 2021, pel Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

El Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics es va aprovar mitjançant el Reial decret 203/2021, de 30 de març, i va entrar en vigor el 2 d'abril de 2021. El mateix dia també van entrar en vigor les previsions de la LPAC relatives al registre electrònics d'apoderaments, el registre electrònic, el registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic. El Reglament es refereix a alguns terminis ja prevists en la LPAC i també introdueix alguns terminis nou.

En sentit equivalent, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, també regulen diversos terminis. La resta de terminis administratius s’estableixen en altres normes administratives, catalanes o estatals, de caràcter sectorial o especial.

<<Sumari|Unitat 2>>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora dels materials: Mònica Puig i Campmany
Revisió: Mònica Puig i Campmany i Aurora Segura González.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC

Imatge de portada: Schedule or Calendar Flat Icon.svg, de Wikimedia Commons. Autoria: Videoplasty.com. Llicència: CC-BY-SA 4.0.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.