Saltar al contingut principal

Còmput de terminis en via administrativa

Nombre de lectures: 0

Unitat 2. L’obligatorietat de termes i terminis administratius

L’article 29 de la LPAC disposa que “Els termes i terminis establerts en aquesta o en altres lleis obliguen les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els afers, així com les persones interessades en aquests”.

La Llei no els defineix, però convé distingir els conceptes de “terme” i “termini”.

El terme és el moment en què s'ha de fer una actuació determinada. No es pot ampliar, sinó que, en tot cas, es podria assenyalar de nou.

En un procediment administratiu en què s’ha admès com a mitjà probatori d’una part interessada una declaració testifical (d’acord amb l’article 78.2 de la LPAC), el moment assenyalat per practicar aquesta prova, que es comunica a totes les parts intervinents, en un dia i una hora determinats, és un terme.

El termini, en canvi, comprèn un període de temps concret, més o menys llarg, que es pot comptar en hores, dies, mesos o anys. Té un inici i un final, i una durada determinada.

Per exemple, un advocat presenta una sol·licitud d’iniciació, i indica que la presenta en nom i representació de la seva client, però sense acreditar aquesta circumstància. L’òrgan instructor ha de donar un període de 10 dies, o un termini superior si les circumstàncies del cas ho requereixen, per tal d’acreditar la representació invocada (art. 5.6 de la LPAC). L’advocat pot atendre el requeriment qualsevol dia del termini conferit.

Com a criteris d’ordenació del procediment, la LPAC disposa que les persones designades com a òrgan instructor o, si s’escau, els titulars de les unitats administratives que tinguin atribuïda aquesta funció, són responsables directes de la tramitació del procediment i, en especial, del compliment dels terminis establerts (art. 71.3 de la LPAC).

També estableix que, en sol·licitar els tràmits que hagin de complir altres òrgans, per exemple, en sol·licitar l’emissió d’un informe, s’ha de consignar en la comunicació cursada el termini legal establert a aquest efecte (art. 72.2 de la LPAC).

<<Sumari|<<Unitat 1|Unitat 3>>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora dels materials: Mònica Puig i Campmany
Revisió: Mònica Puig i Campmany i Aurora Segura González.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC

Imatge de portada: Schedule or Calendar Flat Icon.svg, de Wikimedia Commons. Autoria: Videoplasty.com. Llicència: CC-BY-SA 4.0.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.