Saltar al contingut principal

Còmput de terminis en via administrativa

Nombre de lectures: 0

Unitat 4. El còmput dels terminis en els registres administratius

L’article 31 de la LPAC regula el còmput dels terminis en els registres administratius. Aquest precepte disposa que el registre electrònic de cada administració o organisme es regeix, als efectes del còmput dels terminis, per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés. Com és sabut, els registres electrònics permeten presentar documents cada dia de l'any, durant les 24 hores.

En aquest sentit, l'article 11.1.f) del Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics determina que tota seu electrònica ha de posar a disposició de les persones interessades, entre d'altre contingut mínim, la data i hora oficial, així com el calendari de dies inhàbils a efectes del còmput de terminis. A Catalunya, l'article 49 del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital regula la data i hora oficial de la seu electrònica i els dies hàbils i inhàbils que s'apliquen al Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat.

Accedim a la seu electrònica per comprovar-ho ? https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica

Pel que fa al compliment dels terminis per part de les persones interessades, i si es tracta d’un termini fixat en dies hàbils, la presentació en un registre electrònic en un dia inhàbil, per exemple, un diumenge, s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent, és a dir, l’endemà dilluns, si aquest no és festiu, llevat que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil. El mateix article 31 de la LPAC disposa que els documents es consideren presentats per l'ordre d'hora efectiva en què es van presentar el dia inhàbil.

Si fos necessari ordenar-los per ordre d’entrada, un document presentat per una persona interessada a les 17 hores d’un dia inhàbil, és anterior al presentat el mateix dia inhàbil per una altra persona interessada a les 18 hores, i encara anterior al presentat a les zero hores del dia següent.

Pel que fa al compliment de terminis per part de l’Administració, l’article 31.2.c de la LPAC disposa que “L'inici del còmput dels terminis que hagin de complir les administracions públiques està determinat per la data i l'hora de presentació al registre electrònic de cada administració o organisme”.

L'article 49.3 del Decret 76/2020, estableix que l'inici del còmput dels terminis que hagi de complir l’Administració de la Generalitat (departaments, organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents i consorcis adscrits), està determinat per la data i l'hora de presentació al Registre electrònic general de la Seu electrònica.

L'article 16 de la LPAC estableix l'obligació de cada administració de disposar d'un registre electrònic general per presentar i rebre documents. Aquest article es desenvolupa mitjançant l'article 37 del Reglament, que inclou les normes relatives a la presentació i tractament de documents en el registre. El Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat es regula en l'article 43 i seguents del Decret 76/2020.

Segons l'article 16.4 de la LPAC, els documents que les persones interessades adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l'Administració o organisme a què s'adrecin, així com a la resta de registres electrònics del sector públic.

b) A les oficines de correus.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

També disposa que els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que se'n garanteixi la compatibilitat informàtica i la interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol dels registres. Aquestes previsions es desenvolupen àmpliment mitjançant el Reglament esmentat i, a Catalunya, mitjançant el Decret 76/2020.

En el marc dels registres interoperables, la presentació d'una sol·licitud produeix, d'una banda, un registre d'entrada en l'Administració receptora (per exemple, el registre de l'Administració general de l'Estat a Madrid) i, de l'altra, un nou assentament en el registre de l'Administració destinatària (per exemple, el Govern de la Generalitat a Girona). La data a tenir en compte als efectes del còmput de terminis en els registres interadministratius és la data del registre d'entrada en l'Administració competent destinatària.

D’altra banda, l’article 31.2.c in fine de la LPAC imposa a l’Administració l’obligació de comunicar la data i l'hora efectiva d’inici del còmput de terminis a qui va presentar el document. Això també deriva de l'article 41.a) del Reglament, per al cas de persones obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics o que hagin optat per aquesta via.

També, quant al còmput de terminis en els registres, l’article 31.3 de la LPAC disposa que la seu electrònica del registre de cada administració pública o organisme ha de determinar, segons l’àmbit territorial d’actuació, el calendari de dies inhàbils als efectes del còmput de terminis, amb indicació dels dies que es considerin inhàbils. Com s’ha dit, aquest és l'únic calendari de dies inhàbils que s'aplica als efectes del còmput de terminis en els registres electrònics, perquè no els és aplicable el que disposa l'article 30.6 de la LPAC en relació amb els festius locals o autonòmics.

El Capitol II del Decret 76/2020 d'administració digital, regula el Registre electrònic general de l'Administració de la Generalitat

<<Sumari|<<Unitat 3|Unitat 5>>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autora dels materials: Mònica Puig i Campmany
Revisió: Mònica Puig i Campmany i Aurora Segura González.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat. EAPC

Imatge de portada: Schedule or Calendar Flat Icon.svg, de Wikimedia Commons. Autoria: Videoplasty.com. Llicència: CC-BY-SA 4.0.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.