Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 4 | Inici del Bloc I →

5. Conceptes bàsics treballats en el bloc

Aprofitament urbanístic

Concepte que resulta de ponderar l’edificabilitat, els usos i la intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic així com la densitat de l’ús residencial, expressada en nombre d’habitatges per hectàrea.

Desenvolupament urbanístic sostenible

Utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Ordenació del territori

Expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat, concebuda com una aproximació interdisciplinària i global, que tendeix a un desenvolupament equilibrat de les regions i a l’organització física de l’espai guiada per una concepció directriu i que, per tant, s’ha de caracteritzar per ser democràtica, global, funcional i prospectiva.

Pla territorial general

Instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya i és el marc orientador de les accions que s’emprenguin per crear les condicions adequades per atraure l’activitat econòmica als espais territorials idonis.

Plans territorials parcials

Instruments que defineixen els objectius d’equilibri d’una part del territori de Catalunya (comarca o diverses comarques o municipis) i són el marc orientador de les accions que s’emprenguin.

Plans territorials directors

Instruments que concreten les directrius generals contingudes al Pla territorial general o als Plans territorials parcials en les àrees i per als aspectes sobre els quals incideixen.

Plans territorials sectorials

Instruments d’aplicació a tot el territori de Catalunya elaborats pels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit sectorial que pertoqui.

Urbanisme

Funció pública que organitza i defineix l’ús del sòl de conformitat amb l’interès general, determinant les facultats i deures del dret de propietat del sòl conforme al seu destí.

Sòl urbà

Terrenys que el planejament urbanístic inclou de manera manifesta en aquesta classe de sòl perquè, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, tenen tots els serveis urbanístics bàsics:

  • Xarxa viària amb un nivell de consolidació suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.
  • Xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament i subministrament d’energia elèctrica amb les característiques adequades per a l’ús del sòl previst pel planejament urbanístic que el classifica.
  • O bé estan compresos en àrees consolidades per l’edificació d’almenys dues terceres parts de llur superfície edificable i terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització que aquest determina.

El sòl urbà es classifica en dues categories: sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat.

Sòl urbanitzable

Terrenys que, d’acord amb el respecte al principi de desenvolupament sostenible, el planejament general consideri necessaris i adequats per garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica, i terrenys que els plans directors urbanístics delimitin com a àrees residencials estratègiques. El sòl urbanitzable es classifica en dues categories: sòl urbanitzable delimitat i sòl urbanitzable no delimitat.

Sòl no urbanitzable

Terrenys que el Pla d’ordenació urbanística municipal ha de classificar com a no urbanitzables per raó dels factors previstos a la normativa urbanística o que el Pla d’ordenació urbanística municipal considera necessari classificar com a sòl no urbanitzable per diverses motius previstos a la normativa urbanística.

Solar

Terreny classificat com a sòl urbà que sigui apte per a l’edificació, segons la seva qualificació urbanística, que està urbanitzat d’acord amb les determinacions establertes pel planejament urbanístic, o en tot cas, si aquest no les especifica, que disposa dels serveis urbanístics bàsics i els afronta amb una via que disposi d’enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants, que també tingui assenyalades alineacions i rasants, si el planejament urbanístic les defineix, que sigui susceptible de llicència immediata perquè no ha estat inclòs en un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d’actuació urbanística pendents de desenvolupament i que, per edificar-lo, no s’hagi de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.


← Unitat 4 | Inici del Bloc I →

Torna a munt