Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 5 | Unitat 7 →

6. La comunicació prèvia com a substitució de la llicència

És un supòsit de substitució de llicència.

Estan subjectes a comunicació prèvia (article 71 RPLU):

  • la primera utilització i ocupació dels edificis de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.
  • les obres que no s’ajusten al projecte tècnic autoritzat i que no l’alterin substancialment.
  • el canvi d’ús i les obres vinculades al desenvolupament d’activitats que, d’acord amb la legislació sectorial, no necessiten llicència prèvia.

Per ordenances municipals es pot substituir l’exigència de llicència urbanística per la de comunicació prèvia en altres supòsits, sempre que no es tracti d’obres que requereixin projecte tècnic, primera ocupació, parcel•lacions urbanístiques, canvi d’ús, usos i obres provisionals o usos i obres en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.

Aquesta comunicació s’ha de presentar amb anterioritat amb caràcter previ a l’execució de l’acte, la qual –amb caràcter general– l’habilita per a la seva execució, excepte que l’administració l’adverteixi que la comunicació no reuneixi els requisits exigits (article 72 RPLU).

Les comunicacions han d’indicar els terminis màxims per començar i acabar les obres en proporció a la seva entitat (article 73 RPLU) i l’administració està facultada per verificar les dades que consten a la documentació (article 74 RPLU).

Primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions (article 75 RPLU)

La persona promotora ha de comunicar la finalització de les obres a l’administració que va atorgar la llicència acompanyant certificat final d’obra on es faci constar: data de finiment de les obres, acreditació que les obres s’han executat d’acord amb el projecte (o amb modificacions), acreditació que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.

Només es podrà utilitzar i ocupar l’edifici després que hagi transcorregut el termini d’un mes des de la presentació de la comunicació i del certificat o, si s’escau, des de l’esmena, sense que l’administració hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència atorgada.


← Unitat 5 | Unitat 7 →

Torna a munt