Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 6 | Unitat 8 →

7. La protecció de la legalitat urbanística. Suspensió d'obres i restauració de la realitat física alteradaPer garantir que el territori no es veurà distorsionat per activitats i usos contraris al model previst, cal que l'Administració disposi de mecanismes de protecció de la legalitat urbanística, els quals van dirigits a:

 • Restauració de la realitat física alterada i de l’ ordre jurídic vulnerat. Reposar les coses a l’estat anterior a la transgressió.
 • Imposició de sancions a figures tipificades com a il·lícit administratiu.
 • Determinació de danys i perjudicis.
La normativa es troba als articles 199 i següents del TRLUC i 110 i següents del RPLU.

7.1. Procediment de la legalitat urbanística vulnerada

Disposicions generals (articles 111-115 RPLU):

 • Abans d’iniciar el procediment de protecció de la legalitat urbanística vulnerada, es poden dur a terme actuacions prèvies per conèixer les circumstàncies del cas.
 • S’inicia d’ofici i es nomena persona instructora. És inscriptible al registre de la propietat.
 • El termini de resolució és de sis mesos, transcorregut el qual es produeix la caducitat.

Disposicions particulars (articles 116-122 RPLU):

 • En el procediment incoat per actes executats sense disposar de títol administratiu habilitant o sense efectuar la comunicació prèvia o sense ajustar-se a les condicions fixades, la resolució ha de disposar:
  • Si l’acte és manifestament il·legalitzable o advertir si ha estat objecte de denegació prèvia del títol administratiu habilitant corresponent.
  • Suspensió provisional de les obres que estiguin en curs d’execució.
  • Si l’acte no és manifestament il•legalitzable ni comporta obres en curs d’execució, el requeriment perquè en dos mesos se sol•liciti el títol administratiu habilitant, s’efectuï la comunicació exigida o s’ajustin les obres a les condicions.
 • Es poden adoptar motivadament mesures provisionals necessàries per garantir l’efectivitat de la resolució definitiva: suspensió d’obres, precinte o retirada de maquinària i materials, suspensió de subministraments de serveis o prohibició de primera ocupació dels edificis.
 • Quan es tracti de suspendre provisionalment les obres en curs d’execució, s’ha d’ordenar una suspensió immediata que cal ratificar, modificar o revocar en el termini dels quinze dies següents a la finalització del tràmit d’audiència de la resolució d’iniciació.
 • El procediment es sobreseurà si l’interessat ha obtingut el títol administratiu habilitant, ha efectuat la comunicació exigida o ha ajustat l’acte a les condicions establertes.
 • La resolució que posa fi al procediment ordenarà les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’òrgan jurídic vulnerat (a executar voluntàriament en el termini d’un mes amb advertiment d’execució forçosa) en els següents supòsits:
  • Si l’acte és manifestament il·legalitzable o ha estat objecte de la denegació prèvia del títol administratiu habilitant corresponent.
  • Si s’ha incomplert el requeriment de legalització efectuat.
  • Si s’ha denegat el títol administratiu habilitant o la comunicació efectuada no pot emparar l’acte executat.
 • Constitueixen mesures de restauració: l’enderrocament de les obres executades, la reposició dels terrenys al seu estat inicial, el cessament dels usos il·legals, el cessament de subministraments o la prohibició de la primera ocupació dels edificis.


↑ Índex de la unitat

7.2. Procediment de restauració voluntària (articles 123-124 RPLU)

En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa d’una mesura de restauració, la persona obligada pot instar l’execució voluntària mitjançant la presentació d’un programa de restauració on ha de fixar el termini per executar-la.

L’òrgan competent disposa de dos mesos per aprovar aquest programa. La seva aprovació no suspèn el procediment però no es pot ordenar l’execució forçosa fins que no es produeixi l’incompliment del programa.

Execució de les obres de restauració (articles 125-129 RPLU):

Dins del mes següent al finiment del termini d’execució voluntària establert en una ordre de restauració, sense que s’hagi executat íntegrament, l’òrgan competent ha de resoldre si concedeix un nou termini o disposa la seva execució forçosa.

Efectuat advertiment previ i transcorregut el termini d’execució voluntària, l’òrgan competent pot ordenar l’execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat pels mitjans de: execució subsidiària o multa coercitiva.

L’execució subsidiària és a càrrec de la persona obligada que assumirà l’import de les despeses, exigibles per mitjà de constrenyiment sobre el patrimoni.

Les multes coercitives es poden imposar per una quantia de 300 a 3.000 euros per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 6 | Unitat 8 →

Torna a munt