Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 7 | Unitat 9 →

8. La inspecció urbanística: administracions competents

Correspon a l’administració municipal l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística vulnerada a fi de:

  • restaurar la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat
  • sancionar les infraccions urbanístiques
  • determinar els danys i perjudicis causats

L’exercici d’aquesta potestat també correspon al departament competent en matèria d’urbanisme respecte de les vulneracions de la legalitat urbanística que puguin ser constitutives d’infraccions greus o molt greus.

Es seguiran criteris de coordinació: criteri general segons el qual l’exercici de la potestat és preceptiu i preferent per part de l’administració municipal i criteri especial segons el qual, en sòl no urbanitzable i en terrenys reservats a sistemes urbanístics generals, el departament competent de la Generalitat pot exercir la potestat directament, sense necessitat d’efectuar requeriment previ a l’administració municipal, si no consta que l’administració municipal està tramitant el procediment.

També pot actuar el departament competent de la Generalitat en casos d’inactivitat municipal, previ requeriment a l’administració municipal, per vulneracions que puguin ser constitutives d’infracció urbanística greu o molt greu.

Òrgans competents

Òrgans competents per incoar procediments (article 107 RPLU)

  • A l’administració local: el que es determini d’acord amb la legislació sobre règim local.
  • A l’àmbit del departament competent en matèria d’urbanisme: el director o directora general.

Òrgans competents per resoldre procediments que no comportin sancions (article 108 RPLU)

  • A l’administració local: l’alcaldia.
  • A l’àmbit del departament competent en matèria d’urbanisme: el director o directora general.

Òrgans competents per resoldre procediments relatius a sancions (article 109 RPLU)

  • A l’administració local: l’alcaldia (infraccions lleus i greus), el ple (infraccions molt greus).
  • A l’àmbit del departament competent en matèria d’urbanisme: el director o directora general (multa proposada inferior a 600.000 euros) el conseller/a (quan la multa proposada sigui igual o superior a 600.000 euros).

Actes d’inspecció, informe d’inspecció i valor probatori

(articles 101 a 103 RPLU)

Les actes d’inspecció urbanística són documents públics en què les persones inspectores fan constar els fets comprovats directament en les seves actuacions inspectores: lloc i data de l’actuació inspectora, identificació de la persona inspectora i d’altres persones presents a l’actuació, identificació de la finca o obra, descripció dels fets i manifestacions.

Les persones inspectores també poden fer constar els fets que hagin comprovat mitjançant els informes que elaborin.

Tant els actes com els informes tenen valor probatori.


← Unitat 7 | Unitat 9 →

Torna a munt