Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 8 | Unitat 10 →

9. Procediment sancionador: infraccions urbanístiques i sancions urbanístiques

9.1. Infraccions urbanístiques i responsabilitat (articles 134 -136 RPLU)

Són infraccions urbanístiques les vulneracions de la legalitat urbanística que la Llei d’urbanisme tipifica com a tals.

Han de ser sancionades per fets constitutius d’infracció urbanística les persones físiques o jurídiques que en siguin responsables: les que promoguin, projectin, dirigeixin o executin materialment, siguin o no propietaris.

La responsabilitat de les persones infractores és individual.

Circumstàncies que agreugen la responsabilitat de les persones infractores: prevaler-se de tenir un ofici o càrrec públic, utilitzar la violència contra funcionaris encarregats de la protecció de la legalitat urbanística, falsificar documents, aprofitar en benefici propi un estat de necessitat greu, perjudicar una pluralitat de persones afectades, incomplir les ordres de suspensió, execució o restauració dictades prèviament, obstaculitzar o dificultar la tasca inspectora, posar en perill la salut o seguretat de les persones i reincidència (haver estat sancionat per la comissió d’una infracció i cometre’n una altra en el termini d’un any).

Circumstàncies que atenuen la responsabilitat de les persones infractores: la manca d’intenció de cometre la infracció, de causar un dany tan greu com el causat o de beneficiar-se econòmicament, la utilització de mitjans econòmics d’escassa entitat, obtenir escàs benefici de l’actuació o ser viable la legalització.


↑ Índex de la unitat

9.2. Sancions (articles 137-143 RPLU)

Amb caràcter general, les persones responsables de la comissió d’una infracció urbanística han de ser sancionades amb una multa, l’import de la qual es determina individualment a partir de la fórmula següent:

M = R x VS x G x C

M = import de la multa. R = mòdul regulador de la multa; VS = volum edificat en m3 o superfície del sòl en m2 afectats per la infracció urbanística; G = factor relatiu a la gravetat de la infracció; C = factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat.

R (regulador de la multa)

Mòdul R = 50. Aquest mòdul s’aplica al volum de les obres afectades per una infracció urbanística.

Mòdul R = 10. S’aplica a la superfície de sòl afectada per una infracció urbanística, sense computar la superfície de sòl ocupada pels volums edificats.

Si una mateixa infracció urbanística afecta el volum edificat i la superfície de sòl no ocupada pel volum esmentat, la fórmula s’ha d’aplicar separadament al volum i a la superfície i sumar els resultats parcials per determinar el valor total d’M.

G (factor relatiu a la gravetat de la infracció)

Factor G = 1, infraccions lleus; factor G = 2, infraccions greus; factor G = 4, molt greus.

C (factor relatiu a les circumstàncies que modulen la responsabilitat)

Factor C = 1, quan no concorre cap circumstància; factor C = entre 0,75 i 1,25 quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants.

Import de la multa i reduccions

L’import de la multa es calcularà d’acord amb la fórmula establerta. Si és superior a les quantitats màximes que estableix la llei (3.000 euros per a les lleus, 150.000 euros per a les greus i 1.500.000 euros per a les molt greus), es reduirà l’import fins que coincideixi amb aquestes quanties màximes.

Si l’import resultant és inferior a 300 euros, s’ha d’incrementar fins que coincideixi amb aquesta quantia mínima.

Si amb anterioritat a l’execució forçosa de la multa, les persones responsables assumeixen l’obligació de restaurar la realitat física alterada i indemnitzar els danys i perjudicis causats, s’aplicarà una reducció de la multa del 80% si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització abans de la fermesa de la resolució sancionadora o del 60% si és posterior.


↑ Índex de la unitat

9.3. Procediment sancionador (articles 144 a 152 RPLU)

Són aplicables les disposicions sobre la potestat sancionadora de la legislació sobre procediment administratiu comú i sobre procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei d’urbanisme i el seu Reglament.

Quan practicades les actuacions necessàries, resulta que els fets investigats poden ser constitutius d’una infracció urbanística i imputables a persones determinades, la persona instructora formularà el plec de càrrecs que, juntament amb la resolució d’iniciació, es notificarà als interessats a fi que en un termini de quinze dies puguin formular al•legacions.

Finalitzada la instrucció, es formularà proposta de resolució, on es faran constar: la normativa, òrgan competent per resoldre, fets imputats, persones responsables, tipificació de la infracció i determinació de la multa.

Es donarà audiència pel termini de deu dies i l’instructor trametrà l’expedient a l’òrgan competent per resoldre.

Si durant la tramitació es considera que els fets poden ser constitutius d’il•lícit penal, es comunicarà a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal.

En el supòsit d’infraccions flagrants tipificades com a lleus, on els fets han estat recollits a l’acta corresponent o en la denúncia de l’autoritat, es poden aplicar les especificitats del procediment abreujat.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 8 | Unitat 10 →

Torna a munt