Nombre de lectures: 0

Avui, 9 de març de 2018, entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). La llei incorpora les noves polítiques de contractació pública estratègica derivades de les directives de contractació esmentades i introdueix un nou model de contractació pública que persegueix fomentar un seguit d'objectius que configuren el que s'anomena contractació pública estratègica (vegeu l'entrada anterior).

Mitjançant aquest blog anirem analitzant les principals novetats introduïdes per la nova legislació bàsica sobre contractes del sector públic, si bé, amb caràcter introductori, hem considerat interessant recollir de manera esquemàtica en una única entrada les principals novetats de la llei, amb una classificació que obeeix a la finalitat o l'objectiu pel qual han estat introduïdes.

En primer lloc, la LCSP recull diverses mesures encaminades a la incorporació del model europeu de contractació pública estratègica:

 • Estableix la incorporació de manera transversal i preceptiva de criteris socials i ambientals en tota la contractació pública (art. 1.3).
 • Estableix que la selecció dels proveïdors s'ha de fer sobre la base de la millor relació qualitat-preu, tenint en compte una pluralitat de criteris, entre els quals hi ha els ambientals i els socials, els relatius a la qualificació del personal i els relatius al servei postvenda i a l'assistència tècnica (art. 145).
 • Incorpora el concepte de cicle de vida (art. 148).

Pel que fa a Catalunya (vegeu l'informe sobre les afectacions de la Direcció General de Contractació Pública), cal destacar que el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, ja va introduir algunes d'aquestes mesures. Així, l'article 6 estableix que l'adjudicació s'ha de fonamentar en la millor relació cost-eficàcia tenint en compte el cicle de vida dels béns i serveis, amb una clara visió estratègica de la contractació pública. A més, l'article 159 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, d'una banda, insta a incorporar en els plecs de clàusules dels contractes, com a criteris de solvència o com a condicions d'execució dels contractes, el compliment pels licitadors d'uns requisits mínims salarials, d'estabilitat i de salut laboral, de responsabilitat ambiental i de mesures de foment de la igualtat de gènere i de la conciliació personal, en relació amb l'objecte del contracte; i, de l'altra, incorpora mesures de caràcter social, establint obligacions per al contractista en el cas que sigui procedent la subrogació de personal i la necessitat d'incloure tots els costos directes i indirectes, inclosos tots els laborals i de Seguretat Social, en el preu del contracte.

En segon lloc, la LCSP incorpora també mesures per a una major transparència i integritat de la contractació pública, com ara:

 • La supressió del negociat per raó de la quantia, que a Catalunya ja va ser suprimit pel Decret llei 3/2016, de 31 de maig.
 • En relació amb els contractes menors, rebaixa els llindars, estableix més controls i incrementa la transparència (art. 118). En relació amb la contractació menor, l'article 159.1.4 de la Llei 5/2017, de 28 de març, ja va introduir per a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic determinats controls i mesures de transparència addicionals als que establia la normativa sobre contractació vigent.
 • L'aproximació dels règims dels poders adjudicadors, que són i no són Administració pública (art. 318 i 319).
 • S'estableix l'obligació dels òrgans de contractació de prendre mesures davant situacions de conflicte d'interessos (art. 64). L'article 159.1.4 de la Llei 5/2017, de 28 de març, també es va avançar en aquesta qüestió i va introduir per a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic mesures en relació amb els conflictes d'interessos de conformitat amb les disposicions de les directives comunitàries.
 • S'amplien les prohibicions de contractar i es modifica la competència i el procediment de declaració (art. 71, 72 i 73).
 • Major transparència dels procediments i de l'expedient de contractació mitjançant el perfil del contractant, que s'ha d'allotjar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (art. 63), com ja establia la disposició addicional 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • S'estableix una regulació molt més restrictiva de les modificacions contractuals (art. 203 i seg.), que a Catalunya ja havia introduït el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, avançant la transposició de la Directiva 2014/24/UE.
 • Es professionalitzen les meses de contractació (art. 326), amb especificitats per a les entitats locals d'acord amb l'apartat 7 de la disposició addicional 2 de la LCSP.
 • S'amplien els actes objecte de recurs especial en matèria de contractació, així com els supòsits de legitimació activa (art. 44 i seg.).
 • S'estableix un nou model de governança (art. 328 i seg.), entre altres novetats.

En darrer lloc, la LCSP també incorpora diverses mesures amb l'objectiu de simplificar els procediments, reduir càrregues administratives i afavorir l'accés de les pimes. Des d'aquesta perspectiva, cal destacar:

 • L'article 159, que regula dos nous procediments simplificats, una de les grans novetats d'aquest text en la mesura que respon a un dels clams més unànimes de tots els agents que intervenen en els procediments contractuals, com és la necessitat de reduir terminis. La LCSP estableix un procediment simplificat per a obres (fins a 200.000 euros) i serveis i subministraments (fins a 100.000 euros), sempre que no hi hagi criteris d'adjudicació que comportin judici de valor (o aquests no superin el 25% de la ponderació aplicable, llevat que l'objecte del contracte sigui una prestació intel·lectual, en què poden assolir el 45%), i un procediment supersimplificat per a obres de menys de 80.000 euros i serveis i subministraments fins a 35.000 euros)). A Catalunya, el Decret llei 3/2016, de 31 de maig, ja va regular unes mesures de gestió eficient que permeten reduir terminis en el procediment obert, sense tenir en compte si hi ha criteris d'adjudicació amb judici de valor o no; cal tenir en compte que aquestes mesures continuen sent perfectament compatibles amb els dos procediments simplificats que disposa la LCSP.
 • Una aposta clara per la contractació electrònica (vegeu l'apunt recent de Mercè Corretja).
 • L'obligatorietat d'emprar un formulari d'acord amb el document europeu unificat de contractació (DEUC), en substitució dels documents establerts per la normativa anterior per acreditar els requisits de capacitat i solvència, que només són exigibles a l'adjudicatari.
 • La divisió obligatòria dels contractes en lots (art. 99.3), com a mesura per fomentar l'accés de les pimes als contractes públics, mesura que a Catalunya ja havia introduït el Decret llei 6/2016, de 31 de maig.
 • Es permet la subcontractació sense límits, però s'estableixen noves mesures per protegir els subcontractistes (art. 216.2 i 6, 217.2 i disposició addicional 51).

La LCSP introdueix moltes altres novetats, si bé en aquest apunt hem volgut destacar les que tenen més rellevància, perquè marquen la diferència respecte de la regulació anterior i ens acosten a una contractació pública més transparent i estratègica.

Etiquetes: