Nombre de lectures: 0

La mesa de contractació es defineix a l'article 326 de la LCSP com un òrgan d'assistència tècnica funcionalment especialitzada que exerceix les funcions que té encomanades per la llei a favor de l’òrgan de contractació. Com a òrgan d'assistència, la LCSP li atribueix competències específiques en el procediment de selecció del contractista, tant pel que fa al compliment dels requisits previs dels candidats com en relació amb la valoració de les proposicions i altres aspectes similars.

Per exercir aquestes funcions, la LCSP l'estructura com a òrgan col·legiat, i en l'apartat 5 de l'article 326 estableix determinats requisits respecte dels seus membres per assegurar-ne la imparcialitat, l'objectivitat, la independència i la professionalitat, elements necessaris per a un exercici adequat de les seves funcions d'assistència a l'òrgan de contractació.

L'òrgan de contractació i la mesa de contractació són dos òrgans clarament diferenciats quant a la funció i amb uns requisits i una composició molt diferents, de manera que la mesa és un òrgan d'assistència tècnica especialitzada que ha de dur a terme la seva funció amb plena independència de l’òrgan de contractació.

Precisament per aquesta raó l’òrgan de contractació no pot formar part de la mesa de contractació, per evitar qualsevol interferència en les seves funcions, que han de ser exercides amb objectivitat, imparcialitat i professionalitat.

Què passa quan l'òrgan de contractació actua per delegació?

Quan l’òrgan de contractació té atribuïda la competència per delegació, tampoc no pot formar part de la mesa, ja que en aquest cas actua en nom i representació de l’òrgan de contractació delegant i les seves resolucions en aquest àmbit es consideren dictades per l’òrgan delegant de conformitat amb la normativa de procediment administratiu i règim jurídic. Així ho considera la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat en l'Informe 31/2001.

En relació amb les entitats locals, molt sovint es plantegen dubtes sobre si l’alcalde o alcaldessa pot presidir les meses de contractació i participar-hi. En la LCSP les competències en matèria de contractació a les entitats locals es fixen en la disposició addicional segona de la manera següent:

  • Els alcaldes i els presidents de les entitats locals han d'assumir la condició d'òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, subministrament i serveis, dels contractes de concessió d'obres, dels contractes de concessió de serveis i dels contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, incloent-hi els de caràcter pluriennal quan la seva durada no superi els quatre anys, incloent-hi les pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
  • Per contra, corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes mencionats a l’apartat anterior en què, per causa del valor o de la durada, no siguin pròpies de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta de l'entitat local.
  • Als municipis de gran població les competències de l'òrgan de contractació les ha d'exercir la junta de govern local, sigui quin sigui l'import o la durada del contracte.

Per a cadascun d'aquests supòsits, segons qui tingui atribuïdes les competències d’òrgan de contractació, els efectes sobre la composició de la mesa són diferents:

  • Quan l’òrgan de contractació sigui l’alcalde o alcaldessa, no haurà de formar part de la mesa de contractació; tampoc en els supòsits en què hagi delegat la seva competència en un altre òrgan.
  • Quan la condició d’òrgan de contractació correspongui al ple de la corporació, l’alcalde o alcaldessa podrà formar part de la mesa de contractació. En aquest cas, si presideix la mesa, ja no hi ha una identitat entre qui exerceix la funció de decidir a qui s’adjudicarà un contracte i els membres de la mesa. Així ho considera la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat a l'Informe 88/2021, que literalment diu: “És important destacar que la característica de col·legialitat pròpia del ple de la corporació impedeix assimilar-lo amb l’alcalde o amb el president, de manera que la intervenció d’aquests en la mesa no priva aquesta de la seva independència. Lògicament, aquesta conclusió serà vàlida sempre que la composició de la mesa respecti les exigències de l’apartat 7 de la disposició addicional segona.”

    En aquest mateix informe s’estableix que si la LCSP permet que la mesa de contractació estigui presidida per un membre de la corporació i que aquesta estigui composta per membres electes que no representin més d'un terç del total de membres, l'alcalde o alcaldessa pot tant presidir la mesa com formar-ne part en els casos en què la condició d’òrgan de contractació l'assumeixi el ple.
  • En el supòsit que la condició d'òrgan de contractació correspongui a la junta de govern local la solució depèn de la manera com aquest òrgan hagi assumit la competència com a òrgan de contractació, tenint en compte que la junta de govern local assumeix la condició d'òrgan de contractació, bé per atribució legal o bé per delegació. Per tant, si la competència s'ha rebut per delegació de l'alcalde o alcaldessa, és obvi que aquest no pot formar part de la mesa de contractació, en congruència amb el que s'ha exposat. Si, per contra, l'assumpció de competències de la junta és per atribució legal, aquest caràcter col·legiat comporta que resulti lògic concloure que la solució hauria de ser la mateixa que per al cas del ple.

En conclusió, no és possible admetre que el titular de l'òrgan de contractació pugui formar part de la mesa de contractació, ja que implicaria que hi hagués la possibilitat d'interferència en les funcions que aquest òrgan està cridat a exercir amb objectivitat, imparcialitat i professionalitat. Aquest raonament és predicable tant de l’òrgan de contractació que tingui la competència atribuïda normativament, com de l’òrgan de contractació que la tingui atribuïda per delegació.

Etiquetes: