Nombre de lectures: 0

En la (Resolució 168/2022, de 22 de juliol), el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) es pronuncia respecte de la suficiència de la motivació dels informes tècnics de valoració que serveixen de base per a l’adjudicació dels contractes. En aquell cas concret, la recurrent va considerar que l’informe es limitava a reflectir com a valoració de cadascun dels criteris els paràmetres de valoració fixats en els plecs, i que resultava impossible conèixer els motius que havien portat a l’òrgan de contractació a considerar més ben avaluada una oferta en relació amb les altres ofertes presentades. La part recurrent, per defensar la seva posició, recorda la doctrina dels tribunals, que es pronuncia en el sentit que l’òrgan de contractació ha d’expressar les raons que l’han portat a atorgar més o menys puntuació en els criteris de valoració, en especial quan ens referim a criteris que no són automàtics, sinó que depenen d’un judici de caràcter tècnic.

Els informes tècnics de valoració de les ofertes tenen un pes cabdal en l’adjudicació dels contractes públics (art. 146.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic). En aquests informes cal analitzar i comparar les ofertes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives, i ponderar i assignar la puntuació d’acord amb el que el plec de clàusules mateix estableix per a cadascun d’aquests criteris. L’informe ha de plasmar les característiques que presenta cada oferta que la fan mereixedora de la major o menor puntuació.

En aquest àmbit, la doctrina recorda que els òrgans tècnics disposen d'una discrecionalitat en l’apreciació de les qüestions de caràcter tècnic que no és controlable des del punt de vista jurídic. És el que la jurisprudència ha reconduït a l’anomenat "nucli material de la decisió". Així mateix, cal recordar que els informes tècnics de valoració tenen presumpció de validesa, certesa, encert i legalitat, tret de prova en contra (entre d’altres, Resolució 50/2021, de 17 de febrer).

Aquesta discrecionalitat tècnica atorga als poders adjudicadors un cert marge en l’aplicació dels criteris d’adjudicació d’apreciació subjectiva. No obstant això, no significa que les qüestions de caràcter tècnic restin fora del control de legalitat per part dels tribunals, ni que la discrecionalitat tècnica sigui absoluta, però sí que circumscriu la funció revisora dels òrgans de resolució de recursos als aspectes formals de la valoració com ara:

 • Les normes de competència o de procediment.
 • Determinar si en l’apreciació i la valoració d’aquests extrems s’ha actuat amb discriminació entre els licitadors de tal manera que els criteris de valoració aplicats a uns hagin estat diferents dels aplicats a d'altres.
 • Que s’hagi incorregut en un error patent en l’apreciació de les característiques tècniques valorades o que s’hagi produït alguna infracció legal en el compliment dels requisits i tràmits del procediment de valoració.

En aquest mateix sentit, l’Òrgan administratiu de recursos contractuals del País Basc (Resolució 78/2022, de 10 de maig), recorda que aquesta limitació de les funcions revisores respecte de l'anomenat "nucli material de la decisió" —l’estricte judici o dictamen tècnic—, no s’estén a la resta d’aspectes, que comprenen:

 • Les activitats preparatòries o instrumentals que envolten aquest estricte judici tècnic per fer-lo possible.
 • Les pautes jurídiques que també són exigibles a aquestes activitats, com el respecte al principi d’igualtat de tracte i la interdicció de l’arbitrarietat.

En qualsevol cas, si bé la discrecionalitat tècnica no és absoluta i pot ser controlada, correspon a qui pretén corregir-la, en aquest cas, la part recurrent, provar de manera clara i evident que efectivament les conclusions de la valoració tècnica han estat errònies o arbitràries.

L’informe de valoració no ha de ser necessàriament exhaustiu, ni s'ha d'ajustar a un esquema formal concret, però sí que ha de ser racional i suficient i complir, com a mínim, les exigències següents:

 • Expressar el material o les fonts d’informació sobre les quals va operar el judici tècnic.
 • Consignar els criteris de valoració que s’utilitzaran per emetre aquest judici tècnic.
 • Expressar per què l’aplicació d’aquests criteris condueix al resultat individualitzat que atorga la preferència a l’oferta d’un licitador davant dels altres.

Els informes de valoració han de contenir, per tant, les raons per les quals determinades condicions de qualitat sobre les establertes en els plecs són preses en consideració o no són acceptades o valorades. En cas contrari, l’informe tècnic de valoració no pot ser revisat pels tribunals i pot ser causa d’anul·lació de l’adjudicació i, fins i tot, comportar l’anul·lació de tot el procediment d’adjudicació.

Ponderar és determinar el valor d’una proposició i assignar, a cada una de les ofertes, un valor diferent en funció de les seves característiques (un cop examinades i comparades amb deteniment), i de manera objectiva i raonada, considerant, imparcialment, els aspectes contraposats de les ofertes. La ponderació és imprescindible en l’aplicació dels criteris de valoració, ja que determina el resultat de l’adjudicació.

Així, el llindar que separa la discrecionalitat tècnica en la valoració de les ofertes de l’arbitrarietat rau en la motivació de les valoracions, és a dir, en l’exteriorització dels motius que han portat l’òrgan de valoració a emetre unes puntuacions o unes altres a cadascuna de les ofertes tècniques licitadores, en vista dels seus aspectes contraposats i atenent els requeriments tècnics marcats en el plec de prescripcions tècniques i els criteris i paràmetres de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

Quant a la motivació dels actes, la doctrina assenyala que aquesta compleix diverses funcions:

 • Assegurar la seriositat en la formació de la voluntat dels òrgans de contractació.
 • Exterioritzar els fonaments que porten a la valoració com a garantia per als licitadors, que la podran impugnar amb la possibilitat de criticar les bases en què es fonamenta.
 • És el mitjà que possibilita el control jurisdiccional.

L’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals del País Basc, en la Resolució 78/2022, sobre el contingut mínim d’aquesta motivació assenyala que ha de ser suficient per complir les funcions que la LCSP li atribueix: possibilitar als interessats la interposició d’un recurs degudament fonamentat (art. 151.2 de la LCSP) i facilitar als tribunals el control de l’exercici de la discrecionalitat tècnica que empara el poder adjudicador.

El TCCSP, en la Resolució 168/2022 a la qual hem fet esment, es pronuncia respecte d’un supòsit en què els criteris que depenien d’un judici de valor es puntuaven, d’acord amb les determinacions del plec de clàusules administratives, amb uns paràmetres que anaven de l’excel·lent (100% de la puntuació) a l’insuficient (0% de la puntuació), amb una breu explicació genèrica de per què es considerava la proposta excel·lent, notable, bé, acceptable o insuficient. El TCCSP considera en aquest cas que l’informe de valoració es limitava a reproduir de manera literal els paràmetres de puntuació fixats en els plecs, que són els que servien de base per obtenir la qualificació d’“excel·lent”, “notable”, “bé”, “acceptable” o “insuficient”, però no esmentava les característiques i els aspectes concrets de les ofertes licitadores comparades –si més no, en termes de funcionalitats–, que s’havien pres en consideració, ja sigui com aspectes positius o negatius, per poder arribar a aquella qualificació i que, en definitiva, permetien saber les raons de l'assignació concreta de les puntuacions. El Tribunal entén en aquest cas que no hi ha cap esforç argumental en l’informe tècnic que permeti conèixer –tot preservant els elements essencials que l’òrgan de valoració consideri realment confidencials–, quines són les característiques favorables o desfavorables de les ofertes comparades que les fan mereixedores de la qualificació valorativa corresponent i la puntuació individualitzada resultant.

Aquesta forma de motivació és supèrflua i insuficient, i impedeix que tant les empreses licitadores com el Tribunal, en la seva funció revisora, puguin conèixer quins han estat els aspectes concrets que les han fet incloure en els diferents paràmetres qualificatius de valoració descrits en el plec de clàusules i que les fan mereixedores de la major o menor puntuació rebuda. Per tot això, el TCCSP considera que en el cas examinat concorre una manca de motivació suficient de les puntuacions assignades, determinant i decisiva del resultat de l’adjudicació, que justifica haver de tornar a fer la valoració tècnica. La insuficiència de motivació continguda en l’informe de valoració de les ofertes comporta l’anul·lació de l’acord d’adjudicació i, atesa la impossibilitat en aquest cas de tornar a fer una nova avaluació dels criteris qualitatius dependents d’un judici de valor en els termes exigits en la normativa de contractació pública, l’estimació del recurs en la pretensió principal comporta també l’anul·lació de tot el procediment de licitació.

En conclusió:

 • Els informes tècnics de valoració, si bé no han de ser exhaustius, sí que han de ser suficients i racionals i han expressar el material o les fonts d’informació sobre els quals va operar el judici tècnic; han de consignar els criteris de valoració que s’utilitzaran per emetre aquest judici tècnic, i han d'expressar per què l’aplicació d’aquests criteris condueix al resultat individualitzat que atorga la preferència a l’oferta d’un licitador davant dels altres.
 • Aquesta motivació ha de ser suficient per complir les funcions que la LCSP li atribueix, que són possibilitar als interessats la interposició d’un recurs degudament fonamentat i facilitar als tribunals el control de l’exercici de la discrecionalitat tècnica que empara el poder adjudicador.
 • La falta de motivació suficient de l’informe tècnic de valoració pot portar a l’anul·lació de l’adjudicació, amb una retroacció de les actuacions fins al moment anterior a dita valoració o, fins i tot, quan s’han establert criteris dependents d’un judici de valor, a la anul·lació de tot el procediment d’adjudicació.

En darrer lloc, cal recordar que, d’acord amb l’article 63.3.e de la LCSP, l’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant judici de valor s’ha de publicar al perfil del contractant.

Etiquetes: