Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Millora de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

Nombre de lectures: 0

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, va introduir per primera vegada en el nostre sistema de Seguretat Social una prestació específica, contributiva i de caràcter econòmic, per protegir els treballadors en els casos que els seus fills …

per llegir-ne més

Importants novetats en les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció …

per llegir-ne més

Noves mesures de protecció i garantia de l’exercici dels drets de conciliació dels treballadors

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, conté, entre altres novetats, la introducció de nous mecanismes de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels treballadors. No es tracta, en general, de mesures que es puguin considerar de protecció social en sentit estricte, però complementen …

per llegir-ne més

És possible cobrar l’atur i fer pràctiques curriculars externes cobrant una beca?

Nombre de lectures: 0

La protecció per desocupació contributiva consisteix en una prestació econòmica d'una durada mínima de 4 mesos i màxima de 24 mesos. Està regulada en els articles 266-273 del TRLGSS i s'hi accedeix en determinats supòsits d'extinció o suspensió del contracte de treball i també en les reduccions …

per llegir-ne més

Pràctica d’activitats incompatibles amb la baixa mèdica al domicili propi: prova de detectius privats

Nombre de lectures: 0

La incapacitat temporal és una prestació contributiva que consisteix en un subsidi econòmic de durada limitada amb la finalitat d'atendre les situacions de necessitat que una malaltia o un accident provoquen en una persona treballadora durant el temps que està incapacitada per desenvolupar la seva activitat laboral. La prestació …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada de persones amb discapacitat: nova regulació per a persones amb graus de discapacitat iguals o superiors al 45%

Nombre de lectures: 0

L'article 206 bis del TRLGSS regula la jubilació anticipada en cas de discapacitat, i estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació a què es refereix l'article 205.1.a pot ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat amb un grau igual …

per llegir-ne més

Novetats en matèria d’assistència social a Catalunya: emigrants retornats i víctimes de violència masclista

Nombre de lectures: 0

A Catalunya tenim una extensa normativa relativa a assistència social i serveis socials, matèries totes dues incloses en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i complements necessaris del nostre sistema de Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.2 del TRLGSS.

Recentment, la publicació de la Llei …

per llegir-ne més

Novetats a la Seguretat Social dels becaris

Nombre de lectures: 0

Les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i l'execució de pràctiques acadèmiques externes han estat, i continuen sent, instruments eficaços perquè les persones que han dut a terme estudis universitaris o de formació professional puguin disposar d'experiències formatives en entorns empresarials o …

per llegir-ne més

Més novetats en matèria de baixes mèdiques per incapacitat laboral a partir del 17 de maig

Nombre de lectures: 0

A les novetats que va introduir en aquesta matèria el Reial decret 1060/2022, de 18 de juliol, aplicables des del dia 1 d'abril de 2023, i que vam tenir ocasió de comentar en un apunt anterior, s'uneixen ara les novetats del Reial decret llei 2/2023, de …

per llegir-ne més

Arriba la reforma de les pensions amb el Reial decret Llei 2/2023, amb nous increments a la cotització

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de març de 2023 ha publicat el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic …

per llegir-ne més

Torna a munt