Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Per fi: protecció per atur dels treballadors al servei de la llar

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 8 de setembre de 2022 ha publicat el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar. Es tracta d'una norma …

per llegir-ne més

Renda garantida de ciutadania (RGC) i ingrés mínim vital (IMV): una coexistència complexa

Nombre de lectures: 0

La Constitució espanyola recull, en l'article 41, el principi d'universalitat del sistema de Seguretat Social, de manera que aquest ha d'oferir a tots els ciutadans assistència i prestacions suficients davant situacions de necessitat. La conseqüència immediata d'aquest mandat constitucional és la necessitat d'establir dos nivells …

per llegir-ne més

La nova Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació: la malaltia com a factor discriminatori

Nombre de lectures: 0

Després d'una llarga tramitació parlamentària, el dia 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació (LITND), publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de juliol de 2022. Aquesta Llei …

per llegir-ne més

Noves mesures per fer front a les situacions de vulnerabilitat social: IMV i pensions no contributives

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 26 de juny de 2022 ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a …

per llegir-ne més

Pensió de jubilació i ingrés mínim vital: nova regulació de la sol·licitud de les prestacions

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 453/2022, de 14 de juny, regula la determinació del fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva i de la prestació econòmica d'ingrés mínim vital (IMV), a més de modificar diversos reglaments del sistema de la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Complements de maternitat a les pensions: el Tribunal Suprem els reconeix als homes retroactivament

Nombre de lectures: 0

Com ja hem tingut ocasió de comentar en apunts anteriors, la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, va incorporar al text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS) un complement de maternitat en les pensions …

per llegir-ne més

Una proposta innovadora: les baixes mèdiques per menstruacions incapacitants

Nombre de lectures: 0

El Consell de Ministres del dia 17 de maig de 2022 va presentar una iniciativa del Govern per modificar la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest projecte legislatiu conté nombroses i rellevants novetats en …

per llegir-ne més

Prestació pel naixement d'un fill en el cas de les famílies monoparentals: se n’amplia la durada?

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, va introduir novetats molt importants en la protecció per maternitat i paternitat, entre les quals …

per llegir-ne més

Viduïtat i parelles de fet: decàleg de preguntes i respostes amb la nova normativa i les novetats jurisprudencials

Nombre de lectures: 0

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, va incorporar, per primera vegada a Espanya, la protecció per viduïtat a determinades unions no matrimonials. D'aquesta manera, es va donar rellevància jurídica, amb efecte en la protecció social, a les unions estables entre …

per llegir-ne més

Publicada la nova Ordre de cotització per a 2022

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 de març de 2022 ha publicat l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació …

per llegir-ne més

Torna a munt