turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Convalidació dels reials decrets llei que contenen reformes en matèria laboral i de Seguretat Social

Nombre de lectures: 0

La Diputació Permanent del Congrés dels Diputats va aprovar el 3 d'abril de 2019 la convalidació de diferents normes, entre les quals hi ha el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre …

per llegir-ne més

Recuperació del subsidi per desocupació per als més grans de 52 anys

Nombre de lectures: 0

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, que conté novetats molt rellevants en matèria laboral i de Seguretat Social. Aquesta norma ha estat …

per llegir-ne més

Nova regulació de la prestació de paternitat i la reducció de jornada per lactància

Nombre de lectures: 0

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en la feina i l'ocupació, que ha estat publicat en el Butlletí Oficial de l …

per llegir-ne més

El Pacte de Toledo i situació actual de les pensions a Espanya

Nombre de lectures: 0

L'any 1995 es va crear al Congrés dels Diputats una comissió per a l'anàlisi, l'estudi i el debat de la situació del sistema espanyol de pensions, de manera que els representants de tots els partits polítics presents en aquesta comissió poguessin elaborar propostes consensuades per garantir la sostenibilitat d'aquest sistema …

per llegir-ne més

Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus

Nombre de lectures: 0

L'Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat de 8 de febrer de 2019, modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de …

per llegir-ne més

La cotització al règim general des de l'1 de gener de 2019

Nombre de lectures: 0

Recordem que, en absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern de l'Estat ha aprovat …

per llegir-ne més

Pensions 2019

Nombre de lectures: 0

En absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 28 …

per llegir-ne més

Jubilació anticipada dels policies locals

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, aprova un mecanisme específic de jubilació dels policies locals, que estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor d'aquests funcionaris de carrera al servei de les entitats que integren l'Administració local, inclosos en el règim general …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions per incapacitat temporal

Nombre de lectures: 0

El Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal –regulada pels articles 169 i següents del vigent TRLGSS- aplicable al personal del sector públic, deroga les disposicions sobre suspensió d'aquestes …

per llegir-ne més

Ampliació de les jubilacions parcials als sectors industrials a partir del 2019

Nombre de lectures: 0

En el marc de les mesures en matèria d'indústria per al foment de la competitivitat industrial, el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, publicat en el BOE de 8 de desembre de 2018, introdueix una important modificació en la disposició transitòria quarta del Text refós de …

per llegir-ne més

Torna a munt