Saltar al contingut principal
turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: ja no caldrà lliurar-los

Nombre de lectures: 0

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa: pot imposar l’empresa que el treballador o treballadora no pugui enviar el comunicat per correu electrònic o per WhatsApp?

Nombre de lectures: 0

El Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 de durada, estableix a l'article 7.1 que el facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta …

per llegir-ne més

Jubilació i dones: reconeixement del temps de prestació del servei social per a l’accés a la pensió de jubilació parcial

Nombre de lectures: 0

El Decret de 7 d'octubre de 1937 va crear el denominat “Servei Social de la dona espanyola”. Des de llavors i fins que va ser derogat pel Reial decret 1914/1978, de 19 de maig, es va mantenir en vigor a Espanya aquest servei social femení, que obligava les …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat: principals determinacions en matèria de cotització i prestacions

Nombre de lectures: 0

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat presentat pel Govern espanyol en el Congrés dels Diputats mostra importants novetats -pendents, com és lògic, de la tramitació parlamentària actualment en curs i, si s'escau, de l'aprovació pel Congrés de Diputats- en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Accident de treball “in itinere”: caigudes dintre del propi domicili, segones residències, interrupcions i imprudències

Nombre de lectures: 0

L'article 156 del TRLGSS estableix el concepte legal d'accident de treball, entenent per tal tota lesió corporal que el treballador o treballadora pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Sobre aquest concepte genèric, en l'apartat segon d'aquest mateix article …

per llegir-ne més

Aprovat el nou procediment per al reconeixement del grau de discapacitat: un model més social

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 20 d'octubre de 2022 ha publicat el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació …

per llegir-ne més

Pare i corresponsabilitat en la cura de lactants quan la mare no treballa

Nombre de lectures: 0

L'article 183 del TRLGSS reconeix una prestació econòmica per exercici corresponsable de la cura del lactant, i considera com a situació protegida la reducció de la jornada de treball en mitja hora que, d'acord amb el que disposa el paràgraf quart de l'article 37.4 del TRLET …

per llegir-ne més

Per fi: protecció per atur dels treballadors al servei de la llar

Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 8 de setembre de 2022 ha publicat el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social dels treballadors al servei de la llar. Es tracta d'una norma …

per llegir-ne més

Renda garantida de ciutadania (RGC) i ingrés mínim vital (IMV): una coexistència complexa

Nombre de lectures: 0

La Constitució espanyola recull, en l'article 41, el principi d'universalitat del sistema de Seguretat Social, de manera que aquest ha d'oferir a tots els ciutadans assistència i prestacions suficients davant situacions de necessitat. La conseqüència immediata d'aquest mandat constitucional és la necessitat d'establir dos nivells …

per llegir-ne més

La nova Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació: la malaltia com a factor discriminatori

Nombre de lectures: 0

Després d'una llarga tramitació parlamentària, el dia 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació (LITND), publicada al Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de juliol de 2022. Aquesta Llei …

per llegir-ne més

Torna a munt