turisme

Novetats en matèria de Seguretat Social

Repartidors de Glovo: règim general o autònoms?

Nombre de lectures: 0

La irrupció de les noves tecnologies els últims anys ha tingut una marcada incidència en l'organització de determinades activitats, tradicionalment vinculades a estructures empresarials ben definides i caracteritzades per la configuració laboral de les relacions de treball que s'hi desenvolupaven. Un dels àmbits en els quals aquestes noves …

per llegir-ne més

El complement per maternitat de les pensions: també per als pares?

Nombre de lectures: 0

L'article 60 del TRLGSS reconeix a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social …

per llegir-ne més

Jubilació forçosa del personal de l'Institut Català de la Salut: recurs d’inconstitucionalitat

Nombre de lectures: 0

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha plantejat la Qüestió d'Inconstitucionalitat 1882-2019 davant el Tribunal Constitucional, en relació amb la disposició addicional tretzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, del Parlament de Catalunya, per possible vulneració de l'article 149.1, apartats 7 i 18 …

per llegir-ne més

Pensió de jubilació anticipada amb dret a pensió en un altre país de la Unió Europea

Nombre de lectures: 0

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) està analitzant, des del punt de vista del dret comunitari, la normativa espanyola reguladora de les pensions de jubilació anticipades per voluntat del treballador, ja que, per accedir a aquest tipus de prestacions, l'article 208 del TRLGSS exigeix que l …

per llegir-ne més

Inconstitucionalitat del càlcul de les pensions de jubilacions de les persones que han treballat a temps parcial

Nombre de lectures: 0

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictat la Sentència, de 3 de juliol de 2019, que resol la qüestió interna d'inconstitucionalitat 688-2019, plantejada per la Sala Segona del TC en relació amb la regla tercera, lletra c, de la disposició addicional setena, apartat 1, de l'anterior Text refós de …

per llegir-ne més

L'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social i les denúncies davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social en aquesta matèria

Nombre de lectures: 0

L'Ordre TMS/667/2019, de 5 de juny, crea l'Observatori per a la lluita contra el frau a la Seguretat Social, amb la finalitat de recuperar els recursos del sistema de la Seguretat Social que es perden actualment per incompliments de les obligacions en aquesta matèria i per …

per llegir-ne més

La inscripció d’una persona estrangera no comunitària en el padró municipal no és suficient per accedir a la pensió de jubilació no contributiva

Nombre de lectures: 0

L'article 369 del TRLGSS estableix que tenen dret a la pensió de jubilació en la modalitat no contributiva les persones que, havent complert seixanta-cinc anys, manquin de rendes o ingressos en una quantia superior als límits establerts en l'article 363, resideixin legalment en territori espanyol i ho hagin …

per llegir-ne més

Càlcul de les pensions de les persones que han treballat a temps parcial: discriminació de la dona

Nombre de lectures: 0

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat molt recentment una sentència d'una gran rellevància, ja que es planteja si les persones que han treballat a temps parcial poden patir discriminació pel fet que el temps que han treballat no computa de la mateixa manera que en …

per llegir-ne més

Compatibilitat de les pensions de jubilació contributives amb l’activitat de creació artística

Nombre de lectures: 0

Com és ben sabut, amb caràcter general la pensió de jubilació contributiva és incompatible amb les activitats que pugui dur a terme el pensionista, tant per compte d'altri com per compte propi, quan aquestes activitats donin lloc a la inclusió en algun dels règims del sistema de Seguretat Social …

per llegir-ne més

Millora de les prestacions familiars per fill a càrrec i de les pensions mínimes d’incapacitat permanent

Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, ha incorporat dues novetats importants pel que fa a l'acció protectora del sistema de Seguretat Social, l'una quant a les prestacions contributives i, l'altra, quant a les no contributives.

Pel que fa a la primera, s'ha …

per llegir-ne més

Torna a munt