Saltar al contingut principal

Comptabilitat per a l'Administració local

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Operacions de l'estat d'ingressos del pressupost

Un cop oberta i operativa la comptabilitat del pressupost de l'exercici, la gestió comptable dels ingressos i recursos de dret públic s'ha de fer diferenciant les operacions de modificació de les previsions inicials, les de reconeixement de drets i les relatives als cobraments i la gestió recaptatòria.


4.1. Operacions de modificació de les previsions inicials

Les modificacions de l'estat d'ingressos del pressupost, tant si són augments com si són disminucions de les previsions inicials, es produeixen, majoritàriament, com a conseqüència de les modificacions de l'estat de despeses del pressupost de l'exercici per tal de mantenir l'equilibri pressupostari establert legalment. No tenen efecte sobre els ingressos les modificacions de l'estat de despeses del pressupost que no incrementin els crèdits existents, com poden ser les transferències de crèdits.

Les modificacions de l'estat d'ingressos del pressupost de l'exercici corrent es comptabilitzen en el major de conceptes d'ingressos, augmentant o disminuint les previsions definitives en les diferents aplicacions pressupostàries en les que es produeixi la modificació.

En la comptabilitat financera es realitzen les anotacions següents:

  • Per a la modificació de les previsions, es carrega el compte 007, "Pressupost d'ingressos. Modificació de les previsions", amb abonament al compte 000, "Pressupost de l'exercici corrent".
  • Simultàniament, per al traspàs de les modificacions a les previsions definitives es carrega el compte 008, "Pressupost d'ingressos. Previsions definitives", amb abonament al compte 007, "Pressupost d'ingressos. Modificació de les previsions".

El suport documental de les anotacions comptables de les modificacions de les previsions inicials es formalitza amb el document MP - I.

En la imatge següent es recullen els assentaments comptables de les operacions anteriors.

Comptabilització previsions


↑ Índex de la unitat

4.2. Operacions de reconeixement dels drets i recursos públics

El reconeixement de drets és l'acte de registre comptable dels drets liquidats a favor del subjecte comptable.

Cal recordar que els drets es creen jurídicament a través d'un acte o una resolució administrativa aprovada per l'autoritat competent en virtut de la qual neix un deutor a la hisenda pública, per un concepte determinat, amb un venciment concret i per un import cert.

En el subsistema de comptabilitat pressupostària, el reconeixement de drets es comptabilitza en el llibre major de conceptes d'ingrés del pressupost de l'exercici corrent i augmenta l'import dels drets reconeguts.

La comptabilització del reconeixement de drets en la comptabilitat financera es registra mitjançant un càrrec al compte 430, "Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent", amb abonament al compte que correspongui en funció de la naturalesa econòmica de l'ingrés.

Les imatges següents mostren les diferents contrapartides del compte 430, segons la naturalesa econòmica de l'ingrés o dret pressupostari i la important informació del deure i l'haver d'aquest compte 430.

Reconeixement de drets

El compte 430 opera a través de les divisions següents, que recullen les diferents formes d'exacció de l'ingrés:

Compte 430X

En compliment de determinats acords administratius és possible que es produeixi l'anul·lació parcial o total d'un dret reconegut. Si aquest dret està pendent de cobrar-se, escau l'anul·lació, i si el dret ja ha estat cobrat o recaptat, a més de l'anul·lació escau la devolució de l'ingrés indegut.

El tractament pressupostari de l'anul·lació del dret pendent de cobrar comporta una anotació en el llibre major de comptes d'ingressos de l'exercici corrent, en la columna de drets anul·lats, anotació que augmenta l'import d'aquestes anul·lacions, i serveix de justificant l'expedient administratiu amb l'acord corresponent.

En la comptabilitat financera, l'anul·lació de drets pendents de cobrar es registra amb una anotació al deure del compte d'imputació del dret, amb abonament al compte 433, "Drets anul·lats del pressupost corrent". El compte 433 al llarg de l'exercici solament recull assentaments en l'haver i conté la informació de les anul·lacions del període, i al final de l'exercici s'ha de regularitzar amb el compte 430 per tal d'obtenir els drets reconeguts nets del període.

Aquest compte 433 funciona a través de les divisions següents:

El fitxer adjunt recull els assentaments comptables de les operacions anteriors.

Anul·lació de drets

Anul·lació de drets corrent

Tanmateix, i de manera similar allò comentat anteriorment, determinats acords administratius és possible que es produeixi la cancel·lació parcial o total d'un dret reconegut.

Cancel·lació de drets corrent


↑ Índex de la unitat

4.3. Operacions comptables del cobrament i la recaptació de drets

La gestió recaptatòria, en els seus períodes voluntari i executiu, significa la realització dels drets liquidats a favor del subjecte comptable i comporta una entrada material o virtual de fons públics a la tresoreria.

Diàriament, per la totalitat dels ingressos recaptats en les caixes d'efectiu o en els comptes de les entitats financeres, es procedeix a registrar la seva entrada a la tresoreria, donant aplicació definitiva als respectius comptes i conceptes.

En els ingressos de caràcter pressupostari, el cobrament es registra en el llibre major de conceptes del pressupost d'ingressos corrent, en la columna de recaptació, de manera que augmenta l'import dels ingressos recaptats.

L'aplicació dels ingressos cobrats en la comptabilitat financera es realitza mitjançant un assentament d'abonament al compte 430, "Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent", a través d'alguna de les seves divisions, amb càrrec al compte del subgrup 57, "Tresoreria", que correspongui, segons quin sigui el canal d'ingrés utilitzat.

A més dels ingressos de caràcter tributari, es preveuen determinades especialitats de comptabilització d'altres tipus d'ingressos, com poden ser els derivats del deute públic, que es comptabilitzen en el moment del cobrament i per l'import efectivament ingressat.

En el proper apartat dedicat a la tresoreria s'amplien la informació i els diferents supòsits i assentaments relatius al cobrament, el fraccionament i l'aplicació dels ingressos liquidats.

Les imatges següents inclouen els assentaments dels cobraments derivats de la gestió tributària en un sentit ampli i els assentaments del cobrament d'un ingrés del deute que genera un passiu a llarg termini, que ha de quedar recollit en el passiu de l'entitat i s'ha de reclassificar al final de l'exercici.

Cobraments dels drets

Préstecs a llarg termini

Pels casos de drets reconeguts traspassats a exercici tancats, els comptes a utilitzar:

|Deutors per drets reconeguts


↑ Índex de la unitat


← Unitat 3 | Unitat 5 →

Torna a munt