Saltar al contingut principal

Contractes del sector públic

Nombre de lectures: 0

← Unitat 4 | Unitat 6 →

5. Procediments de selecció del contractista

5.1.1 Adjudicació ordinària

Article 131

Els contractes s’han d'adjudicar de manera ordinària d’acord amb les normes següents:

 1. Mitjançant una pluralitat de criteris d’adjudicació, que s'han de fonamentar en el principi de la millor relació qualitat-preu.
 2. Pels procediments obert o restringit, que són els dos procediments ordinaris d'adjudicació, excepte contractes de concessió de serveis especials de l’annex IV.
 3. Per la resta de procediments d'adjudicació, només en els casos que expressament estableix la LCSP:
 • Procediment negociat, sense publicitat: en els casos de l’article 168.
 • Diàleg competitiu o licitació amb negociació: en els casos de l’article 167.
 • Associació per a la innovació: en els casos de l’article 177.
 • Contractes menors: es pot adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària, d’acord amb les limitacions de l’article 118.
 • En els contractes de prestació d’assistència sanitària en supòsits d’urgència i amb un valor estimat inferior a 30.000 euros, n'hi ha prou que l’òrgan de contractació designi l’empresa que l’executarà i, per tant, s’exceptua seguir les regles de la llei relatives a la preparació i l'adjudicació del contracte.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.2 Principis

L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar d’acord amb els principis d’igualtat, transparència i lliure competència. No es pot limitar la participació per la forma jurídica o l’ànim de lucre, excepte els contractes reservats per a centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció, d’acord amb la disposició addicional quatre.

La contractació no es pot concebre amb la intenció d’evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que correspongui, ni de restringir artificialment la competència, afavorint o perjudicant indegudament determinats empresaris.

Respecte dels principis de la contractació pública, vegeu l'apartat 1.3 de la unitat 1.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.3 Contractació programada

La publicació de la previsió de la contractació anual es regula en la LCSP i té com a objectiu impulsar la màxima transparència en la contractació pública i promoure la concurrència, ja que facilita a les empreses interessades a participar en les licitacions públiques una certa planificació, i per això s'ha entès que és una mesura que afavoreix les pimes.

Aquesta previsió:

 • No implica l’obligació legal de dur a terme les licitacions incorporades. L’òrgan de contractació pot decidir, per motius diversos, no licitar un contracte previst en la programació.
 • No implica cap obligació en relació amb els imports, els terminis, ni amb cap altra dada.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic la van publicar per primera vegada l'any 2019 i la publiquen anualment en aquest apartat del Portal de contractació pública.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.4 Anunci d’informació prèvia

Article 134

La LCSP també disposa que els òrgans de contractació puguin publicar un anunci d’informació prèvia per donar a conèixer els contractes d’obres, subministrament o serveis harmonitzats que s'hagin previst d'adjudicar en un termini màxim de dotze mesos (vegeu l'apartat 4.4.3).

Aquest anunci, que permet reduir els terminis per presentar les proposicions en els procediments oberts i restringits, es publica, d’acord amb el contingut que estableix l’annex III de la LCSP, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) o en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a la seva elecció. En aquest segon cas, ha d’enviar l’anunci inclòs en el perfil a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.5 Anunci de licitació

Article 135

L’anunci de licitació d'un contracte s'ha de publicar, amb excepció del procediment negociat sense publicitat, en el perfil del contractant, i de manera addicional en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), quan sigui un contracte harmonitzat, i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el cas de l’Administració de l’Estat o d'entitats vinculades.

El contingut de l’anunci de licitació s’ha d’ajustar al que estableix l’annex III de la LCSP.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.6 Informació

Article 138

L’òrgan de contractació ha de donar accés als plecs i a la resta de documentació complementària per mitjans electrònics i mitjançant el perfil del contractant, que necessàriament ha d'estar allotjat en la PSCP. Aquest accés ha de ser lliure, directe, complet i gratuït, i s’ha de poder efectuar des de la data de publicació de l’anunci de licitació o, si s'escau, des de la data de lliurament de la invitació als candidats seleccionats.

Només excepcionalment es pot donar accés als plecs per mitjans no electrònics (art. 138.2 de la LCSP):

 • Quan es donin circumstàncies tècniques que ho impedeixin, en els supòsits de la disposició addicional quinzena de la LCSP.
 • Per raons de confidencialitat, de conformitat amb l’article 133 de la LCSP.
 • En el cas de concessió d’obres i de serveis, per motius de seguretat excepcionals.

L’òrgan de contractació ha de proporcionar a totes les persones interessades la informació addicional sobre els plecs i la resta de documentació complementària que sol·licitin en un termini màxim de sis dies abans que finalitzi el termini per presentar ofertes, sempre que l’hagin demanada un mínim de dotze dies abans de la finalització del termini per presentar ofertes, excepte que els plecs estableixin un termini diferent.

Si la informació sol·licitada són aclariments i així s’estableix en els plecs, les respostes tenen caràcter vinculant i s’han de publicar en el perfil del contractant, per garantir la igualtat i la concurrència en el procediment.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.7 Proposicions dels licitadors

Article 139

Les proposicions són secretes, excepte el que estableixen els articles 143, 175 i 179 de la LCSP en relació amb els procediments de subhasta electrònica, diàleg competitiu i associació per a la innovació. La presentació comporta l’acceptació incondicional de totes les clàusules o condicions dels plecs, sense cap excepció, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades en el RELIC.

Cada licitador pot presentar una única proposició i no pot subscriure cap proposta en UTE amb altres licitadors si ho ha fet individualment, ni tampoc constar en més d’una UTE. La infracció d’aquestes normes comporta la inadmissió de totes les propostes que hagi formulat.

Respecte del principi de proposició única en relació amb la presentació d'ofertes per empreses d'un mateix grup empresarial podeu consultar aquesta entrada a l'Espai temètic de l'EAPC sobre contractació pública.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.1.8 Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs

Article 140

Documentació exigible

En el procediment obert:

Cal adjuntar una declaració responsable, que s’ha d’ajustar al formulari del Document europeu únic de contractació (DEUC) i ha d’estar signada, amb la identificació corresponent.

La declaració responsable o el DEUC ha d’incloure el següent:

 1. Que la societat està vàlidament constituïda, que d’acord amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació i que la persona que signa té la representació necessària per presentar la proposició.
 2. Que té la classificació necessària o que, si s'escau, compleix els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigibles.
 3. Que no està inclosa en cap prohibició de contractar.
 4. La designació d’una adreça electrònica per efectuar les notificacions.

En els procediments restringits, de licitació amb negociació, diàleg competitiu i associació per a la innovació: cal presentar una declaració responsable (ajustada al formulari DEUC), que ha d’incloure, a més, que compleix els requisits objectius de solvència que s’hagin indicat per a la selecció dels candidats, de conformitat amb l’article 162 de la LCSP i d’acord amb les condicions establertes en els plecs.

En el cas que l’empresari recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, d’acord amb el que estableix l’article 75, cadascuna ha de presentar un DEUC, o una declaració responsable que s’ajusti al DEUC.

Si els plecs exigeixen la constitució d’una garantia provisional, cal aportar el document acreditatiu d’haver-la formalitzat.

Si hi ha empresaris que concorren agrupats en una UTE, cal aportar una declaració responsable per cada empresa participant, en què consti la informació que és exigible, segons el DEUC, així com el compromís de constituir la UTE.

Les empreses estrangeres, en el cas que el contracte s’hagi d’executar en territori espanyol, han d’aportar, a més, una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia al seu aforament estranger.

Si el contracte està dividit en lots i els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits no són els mateixos per a tots els lots,

cal aportar una declaració responsable per cada lot o grup de lots als quals s’apliquin els mateixos requisits de solvència.

Condicions de presentació

Els plecs han d’incloure el model de declaració responsable, que en tots els casos s’ha d’ajustar al DEUC, excepte en el procediment obert simplificat regulat en l’article 159 de la LCSP, en el qual no cal que s'ajusti al DEUC.

En els procediments en què intervingui la mesa de contractació, aquesta ha de qualificar la declaració responsable i la documentació exigida. Si hi detecta defectes esmenables, ha d’atorgar un termini de tres dies naturals per esmenar-los.

Si bé la norma general és que la documentació que acredita les manifestacions incloses en la declaració responsable només s’exigeix al licitador que presenta la millor oferta, l’òrgan o la mesa de contractació, abans d’adjudicar el contracte, pot sol·licitar als altres licitadors que presentin tots o una part dels documents justificatius quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o la fiabilitat de la declaració i sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

S’exceptua la informació que ja consti inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una base de dades nacional d’un estat de la UE que sigui d’accés gratuït. En aquest cas el licitador no està obligat a presentar cap altra prova documental de les dades inscrites.

Les circumstàncies relatives a la capacitat, la solvència i les prohibicions de contractar han de concórrer en el darrer dia de presentació d’ofertes i estar vigents en la data de perfeccionament del contracte.


↑ 5.1 Normes generals | ↑ Índex de la unitat

5.2 Procediment obert

El procediment obert és un dels procediments ordinaris d'adjudicació.

El procediment obert, obert harmonitzat, obert simplificat i obert simplificat abreujat, estan regulats en els articles 156-159 de la LCSP.

En els procediments oberts, qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició i s’exclou qualsevol negociació del contracte.

5.2.1 Termini de presentació de proposicions

Obert

No pot ser inferior a 15 dies naturals (contractes de serveis i contracte de subministrament) o 26 dies naturals (contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis) des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

Obert subjecte a regulació harmonitzada

No pot ser inferior a 35 dies naturals (contractes d’obres, serveis i subministraments) o a 30 dies naturals (concessió d’obres i concessió de serveis) des de la tramesa de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.

Aquests terminis es poden reduir en els casos següents: si s’ha publicat un anunci d’informació prèvia, es pot reduir a 15 dies; en casos d’urgència, es pot reduir fins a un màxim de 15 dies, i si la presentació d’ofertes es pot efectuar per mitjans electrònics, el termini general es pot reduir en 5 dies. En el cas de concessions d’obres i concessió de serveis, els terminis només es poden reduir en aquest darrer supòsit.

Obert simplificat

No pot ser inferior a 15 dies naturals (contractes de serveis i subministrament) o a 20 dies naturals (contractes d’obres) des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

Obert simplificat abreujat

No pot ser inferior a 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. No obstant això, quan es tracti de compres corrents de béns disponibles en el mercat, es pot donar un termini de només 5 dies hàbils.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.2 Presentació dels sobres o dels arxius electrònics

 • En un primer sobre o arxiu electrònic es presentarà, únicament, la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs (declaració responsable).
 • En un segon sobre o arxiu electrònic es presentarà la proposició o oferta del licitador.
 • No obstant, si s’utilitzen una pluralitat de criteris d’adjudicació, i aquests criteris no són tots automàtics, la proposició s’ha de presentar en dos sobres o arxius electrònics: un amb la documentació que s’ha de valorar amb criteris ponderables segons un judici de valor i un altre amb la documentació que s’ha de valorar amb l’aplicació de fórmules.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.3 Examen de les proposicions i proposta d’adjudicació

La mesa de contractació qualifica la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs (declaració responsable), excepte en el cas del procediment restringit, en què no cal fer aquesta qualificació prèvia; posteriorment efectua l’obertura de les proposicions en un termini màxim de 20 dies des de la finalització del termini per presentar-les.

L’obertura de l’oferta econòmica es fa en acte públic, excepte que s'estableixi que en la licitació es poden utilitzar mitjans electrònics.

Amb relació a l’obertura del sobre que conté l’oferta que es valora mitjançant judici de valor, l'acte públic no serà necessari quan es donin les condicions següents (veure informe de la Direcció General de Contractació Pública de 12 d'abril de 2018, a l'apartat d'Informes jurídics del Portal de contractació pública):

 • Que la licitació sigui electrònica, amb les garanties de la LCSP.
 • En cas que no es pugui tramitar electrònicament, que la mesa de contractació acrediti que els sobres corresponents a la proposició subjecte a judici de valor s’han obert amb posterioritat a l’acabament del termini de presentació, i que aquestes proposicions s’han valorat i puntuat abans de l’obertura de l’oferta econòmica.
 • En qualsevol cas, quan les proposicions i la seva valoració es facin públiques als licitadors abans de l’obertura de les ofertes econòmiques.

Quan, per valorar les proposicions, s’hagin de tenir en compte criteris diferents del preu, la mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris per poder efectuar la valoració o per verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques del plec.

La proposta d’adjudicació de la mesa no atorga cap dret al licitador que es proposa. No obstant això, si l’òrgan de contractació no adjudica el contracte d’acord amb la proposta de la mesa, n'ha de motivar la decisió.

Cal tenir present que, d’acord amb l’article 326 de la LCSP, en els procediments negociats sense publicitat (excepte que estigui fonamentat en una situació d’urgència) i en l'obert simplificat abreujat de l’article 159.6, no és obligatòria la constitució de la mesa. En aquests casos, l’examen de les proposicions i la proposta d’adjudicació, les efectuen els òrgans que siguin competents en cada entitat.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.4 Adjudicació

 • Si l’únic criteri és el preu, l’adjudicació s’ha de fer en un termini màxim de 15 dies des del dia següent a l’obertura de les proposicions.
 • Si hi ha una pluralitat de criteris, en un termini de 2 mesos des de l’obertura de proposicions, excepte que els plecs estableixin un termini diferent.
 • Aquests terminis s’amplien en 15 dies hàbils si hi ha ofertes anormalment baixes i cal requerir als licitadors les justificacions corresponents, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP.
 • Si no es fa l’adjudicació en els terminis indicats, els licitadors poden retirar les seves proposicions i, si s'escau, sol·licitar la devolució de la garantia provisional.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.5 Procediment obert harmonitzat

Articles 20-23

A la Unitat 3, quan parlavem de la tipologia dels contractes, ja vam veure a l'apartat 3.1.2 que determinats contractes, per raó del seu import, estan subjectes a regulació harmonitzada i que, per tant, en el procediment d'adjudicació d'aquests contractes s'han de tenir en compte certes especificitats. Recordem que, a partir de l'1 de gener de 2024, estan subjectes a regulació harmonitzada els contractes amb un valor estimat igual o superior als llindars següents:

Contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis: 5.538.000 euros.

No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 1.000.000 euros, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes de serveis:

 • 143.000 euros, en el cas de contractes adjudicats per l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • 221.000 euros, en el cas que el subjecte que contracta sigui diferent de l’anterior.
 • 750.000 euros, en el cas de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics de l’annex IV.

No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 80.000 euros, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes de subministrament:

 • 143.000 euros, en el cas de contractes adjudicats per l’Administració general de l’Estat, els seus organismes autònoms o les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
 • 221.000 euros, en el cas que el subjecte que contracta sigui diferent de l’anterior.

No obstant això, si el contracte està dividit en lots, es poden exceptuar de la regulació harmonitzada els lots amb un valor estimat inferior a 80.000 euros, sempre que l’import acumulat dels lots exceptuats no superi el 20% del valor acumulat de la totalitat dels lots.

Contractes subvencionats subjectes a regulació harmonitzada:

Són els contractes d’obres i serveis que estan subvencionats de manera directa i en més del 50% del seu import per entitats que tenen la consideració de poder adjudicador, sempre que pertanyin a alguna de les categories següents:

 • Contractes d’obres que tinguin per objecte activitats d’enginyeria civil de la secció F, divisió 45, grup 45.2, de la Nomenclatura general d’activitats econòmiques de les comunitats europees (NACE), o la construcció d’hospitals, centres esportius, recreatius o d’oci, edificis escolars o universitaris i edificis d’ús administratiu, sempre que el valor estimat sigui igual o superior a 5.538.000 euros.
 • Contractes de serveis vinculats a un contracte d’obres dels definits en la lletra a, amb un valor estimat igual o superior a 215.000 euros.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.6 Procediment obert simplificat

Article 159

Els òrgans de contractació poden utilitzar aquest procediment per als contractes d’obres, serveis i subministrament, amb els imports següents:

 • Contractes d’obres, amb valor estimat igual o inferior a 2.000.000 euros.
 • Contractes de serveis i subministraments, amb un valor estimat inferior a 143.000 euros.

L'article 159 de la LCSP estableix certes especificitats en relació amb aquest procediment:

 • Els criteris de valoració avaluables per judici de valor no poden superar el 25% del total, o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual (serveis d'enginyeria o d'arquitectura).
 • L’anunci de licitació només s’ha de publicar en el perfil del contractant.
 • La documentació necessària per presentar l’oferta ha d’estar a disposició dels licitadors per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant.

La tramitació d’aquest procediment s’ha d’ajustar a les condicions següents:

 1. Inscripció obligatòria al RELIC, al ROLECE o al registre oficial de la corresponent comunitat autònoma. No obstant, també seran admissibles la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva (art. 159.4a LCSP).
 2. No és exigible garantia provisional.
 3. Presentació de les proposicions només en el registre indicat en l'anunci: la proposició ha d’incloure una declaració responsable de la persona que la firma, en substitució del DEUC, inclosa en el model d’oferta que consti com a annex al plec, conformement té la representació de la societat, la solvència o la classificació necessària, les autoritzacions exigibles per realitzar l’activitat i que no incorre en cap prohibició de contractar.
 4. Presentació de l’oferta en un únic sobre o arxiu electrònic, si no hi ha criteris subjectes a judici de valor. En cas contrari, s'ha de presentar en dos sobres o arxius electrònics. L’obertura dels sobres l’efectua la mesa.
 5. Valoració per tècnics de l'oferta subjecta a judici de valor, en un termini màxim de set dies, que s’ha d’efectuar abans de l’obertura del sobre que conté la part de l’oferta avaluable mitjançant criteris quantificables per fórmules.
 6. A l’inici de l’acte d’obertura del sobre que conté la part de l’oferta avaluable per fórmules, s’efectua la lectura de la valoració dels criteris subjectes a judici de valor.
 7. Un cop finalitzat aquest acte i en la mateixa sessió, la mesa de contractació:
 • avalua i classifica les ofertes;
 • fa la proposta d'adjudicació;
 • comprova en el registre de licitadors corresponent el compliment de les condicions d’aptitud de contractar o, si només va presentar la sol·licitud d'inscripció en el registre esmentat, requereix per mitjans electrònics al licitador perquè acrediti documentalment tots els extrems referents a la seva aptitud per a contractar;
 • i requereix per mitjans electrònics a l’empresa proposada que, en el termini de set dies hàbils des de la tramesa de la comunicació, presenti la garantia definitiva i, si s'escau, el compromís d’integració de solvència amb mitjans externs i la documentació justificativa de disposar dels mitjans personals i materials necessaris per executar el contracte.

El contracte s’adjudica en un termini màxim de cinc dies naturals.

En cas de declaració d’urgència de l’expedient, els terminis no es redueixen en els termes que estableix l’article 119.2 LCSP


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.2.7 Procediment obert simplificat abreujat

Article 159.6

L’article 159.6 de la LCSP estableix una tramitació específica del procediment obert simplificat, encara més simplificada i, per tant, abreujada per als contractes següents:

 • Contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros.
 • Contractes de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte prestacions de caràcter intel·lectual, que queden excloses d’aquesta tramitació.

En aquests casos, el procediment per contractar s’ajusta a aquestes normes:

 1. El termini per presentar proposicions ha de ser com a mínim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci en el perfil del contractant. No obstant això, en cas de compres corrents de béns de mercat, el termini és de cinc dies hàbils.
 2. Els licitadors estan exempts de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional i no cal que estigin inscrits en un registre oficial d'empreses licitadores (veure l'Informe 12/2019, de 28 de novembre de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya).
 3. L’oferta s’integra en un sol sobre o arxiu electrònic i s’avalua de conformitat amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules.
 4. Les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració han de ser accessibles de manera oberta, per mitjans electrònics, des del moment que es notifiqui l’adjudicació del contracte.
 5. No es requereix la constitució de garantia definitiva.
 6. La formalització del contracte es pot efectuar mitjançant la signatura de la resolució d’adjudicació per part del contractista.


↑ 5.2 Procediment obert | ↑ Índex de la unitat

5.3 Procediment restringit

Articles 160-165

El procediment restringit també és un procediment ordinari d'adjudicació, en el qual s’estableixen dues fases:

 1. Presentació de sol·licitud: qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació.
 2. Presentació de proposició: només poden presentar una proposició els empresaris que l’òrgan de contractació hagi seleccionat, en funció de la seva solvència.
En el procediment restringit es prohibeix la negociació amb els empresaris.

Pot ser un procediment especialment adient per als serveis intel·lectuals d’especial complexitat, com alguns serveis de consultoria, arquitectura o enginyeria.

El termini mínim per presentar la sol·licitud de participació és de 15 dies des de la publicació de l’anunci de licitació i s'ha de presentar acompanyada de la documentació establerta per als procediments oberts, excepte la garantia provisional.

En cas de contractes subjectes a regulació harmonitzada, el termini no pot ser inferior a 30 dies a partir de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicació de la Unió Europea, i la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de 15 dies al termini per presentar sol·licituds. Davant de situacions d’urgència, el termini no pot ser inferior a 15 dies.

En l’anunci de licitació s’han d’establir els criteris o les normes objectives i no discriminatòries en virtut dels quals se seleccionaran els candidats, així com el nombre mínim i màxim, si s'escau, de candidats als quals es convidarà a participar.

El nombre de candidats convidats ha de ser suficient per garantir la competència efectiva, i no pot ser inferior a cinc candidats. Però si el nombre de candidats que compleixen els criteris de selecció és inferior a cinc, es pot continuar el procediment amb els que reuneixin les condicions exigides, sense que es pugui convidar empresaris que no hagin sol·licitat participar en el procediment, o candidats que no reuneixin aquestes condicions.

En les invitacions hi ha de constar una referència a l’anunci de licitació publicat, la data límit de presentació de proposicions, l’adreça on s’han de trametre, la llengua de redacció, els documents que s’han d’adjuntar, els criteris d’adjudicació i el dia i l'hora d’obertura de les proposicions.

El termini general de presentació de proposicions no pot ser inferior a 10 dies des de la data de tramesa de la invitació.

En els contractes harmonitzats, el termini no pot ser inferior a 30 dies des la data de tramesa de la invitació, si bé aquest termini es pot reduir en els casos establerts en l’article 164.1 de la LCSP.


↑ Índex de la unitat

5.4 Altres procediments: amb negociació, d'associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes

5.4.1 Procediments amb negociació

Articles 166-171

El procediment amb negociació es pot utilitzar en els casos que estableixen els articles 167 (licitació amb negociació) i 168 (negociat sense publicitat) de la LCSP.

La LCSP suprimeix la possibilitat d'utilitzar el procediment negociat per raó de la quantia i també en el cas de les obres i els serveis complementaris.

En el procediment amb negociació, l’adjudicació recau en el licitador escollit justificadament per l’òrgan de contractació, un cop s’han negociat les condicions del contracte amb un o més candidats.

En els plecs de clàusules administratives particulars hi han de constar:
 • Els aspectes econòmics i tècnics que, si s'escau, hagin de ser objecte de negociació amb les empreses.
 • El procediment que se seguirà per negociar, que ha de garantir la màxima transparència en la negociació, la seva publicitat i la no discriminació entre els licitadors que hi participin.
 • La descripció de les necessitats dels òrgans de contractació i de les característiques exigides als subministraments, obres o serveis.
 • Els requisits mínims que han de complir totes les ofertes.
 • Els criteris de valoració.

Procediment de licitació amb negociació

Article 167

Es pot utilitzar en els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i concessió de serveis quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

 • Que la prestació hagi de ser objecte d’un treball previ de disseny o d’adaptació per part dels licitadors.
 • Quan la prestació objecte del contracte inclogui un projecte o solucions innovadores.
 • Quan el contracte no es pugui adjudicar sense negociacions prèvies per circumstàncies especifiques vinculades a la naturalesa, la complexitat o la configuració jurídica o financera de la prestació o pels riscos inherents a la prestació.
 • Quan l’òrgan de contractació no pugui establir amb prou precisió les especificacions tècniques per referència a una norma, avaluació tècnica europea, especificació tècnica comuna o referència tècnica.
 • Quan en els procediments oberts o restringits prèviament realitzats només s’hagin presentat ofertes irregulars o inacceptables.

Procediment negociat sense publicitat

Article 168

L'adjudicació s'efectua sense publicar un anunci previ de licitació.

El procediment negociat sense publicitat es pot utilitzar:

a) En els contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i concessió de serveis:

 • Si no s’ha presentat cap oferta, cap oferta adequada, cap sol·licitud de participació o cap sol·licitud de participació adequada, en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit; sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment i sense que en cap cas es pugui incrementar el pressupost base de la licitació, ni modificar el sistema de retribució i que s’enviï un informe a la Comissió Europea, quan aquesta ho sol·liciti.
 • Quan les obres, subministraments o serveis només es puguin encomanar a un empresari determinat, per alguna de les raons següents: que el contracte tingui per objecte la creació o l'adquisició d’una obra d’art única que no formi part del patrimoni històric espanyol o actuació artística única; que no hi hagi competència per raons tècniques o que hi hagi la protecció de drets exclusius, incloent-hi els drets de propietat intel·lectual i industrial. Respecte de l'exclusivitat tècnica podeu aprofundir en aquesta entrada a l'Espai temàtic de l'EAPC sobre contractes públics.
 • En contractes declarats secrets o reservats o que l'execució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials, de conformitat amb la legislació vigent.

b) En els contractes d’obres, subministraments i serveis:

 • En el cas d’una urgència imperiosa, produïda per esdeveniments imprevisibles per l’òrgan de contractació, que no li siguin imputables. Veure la Resolució del TCCSP 136/2021 i aquesta entrada a l'Espai temàtic de l'EAPC sobre contractació pública.
 • En el supòsit d’ofertes irregulars o inacceptables, sempre que en la negociació s’incloguin a tots els licitadors que en el procediment anterior haguessin presentat ofertes que complissin els requisits, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment i sense que en cap cas es pugui incrementar el preu de la licitació, ni modificar el sistema de retribució.

c) En els contractes de subministraments:

 • Quan els productes es fabriquin exclusivament per a finalitats de recerca, experimentació, estudi o desenvolupament.
 • Quan es tracti de lliuraments addicionals efectuats pel proveïdor inicial, en els termes que descriu l’article 168.c.2.
 • Quan es tracti de l’adquisició en mercats organitzats o borses de matèries primeres de subministraments que hi cotitzin.
 • Quan es tracti d’un subministrament concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament les seves activitats comercials, o amb els administradors d’un concurs, o mitjançant un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

d) En els contractes de serveis, a més:

 • Si el contracte és conseqüència d’un concurs de projectes i d’acord amb les normes aplicables s’hagi d’adjudicar al guanyador.
 • Quan es tracti d’un servei concertat en condicions especialment avantatjoses amb un proveïdor que cessi definitivament les seves activitats comercials o amb els administradors d’un concurs, o mitjançant un acord judicial o un procediment de la mateixa naturalesa.

e) En els contractes d’obra i de serveis:

 • Quan les obres o els serveis objecte de la licitació consisteixin en la repetició d’uns altres de similars adjudicats al mateix contractista, sempre que s’atinguin a un projecte base que hagi estat objecte del contracte inicial adjudicat, en les condicions establertes en l’article 168.e.

El procediment de licitació amb negociació

En la tramitació del procediment negociat s’han d'aplicar de manera general les disposicions del procediment restringit en els termes de la LCSP, amb diferents especialitats:

 1. El nombre mínim de candidats convidats a negociar, quan s’hagi limitat, és de tres.
 2. El procediment es pot efectuar en fases successives, per reduir progressivament el nombre d’ofertes a negociar.
 3. Es negocien amb els licitadors les diferents ofertes presentades, excepte les definitives. No es negocien els requisits mínims de la prestació objecte del contracte, ni tampoc els criteris de valoració.
 4. En l’expedient ha de quedar constància de les invitacions efectuades, les ofertes rebudes, la justificació de l'acceptació o el rebuig d'aquestes i els avantatges obtinguts en la negociació. Quan l’òrgan de contractació decideixi concloure les negociacions, ha d'informar a tots els licitadors i establir un termini comú per a la presentació d’ofertes noves o d'ofertes revisades. Tot seguit, la mesa de contractació ha de verificar que les ofertes definitives s’ajusten als requisits mínims i que compleixen tots els requisits establerts en els plecs, les ha de valorar d’acord amb els criteris de valoració i ha d'elevar la proposta d’adjudicació perquè l’òrgan de contractació adjudiqui el contracte.
 5. Els licitadors que hagin presentat una oferta admissible poden sol·licitar informació sobre el desenvolupament de les negociacions, si bé es pot no comunicar determinades dades que tinguin caràcter confidencial.
 6. El procediment negociat sense publicitat segueix aquesta mateixa tramitació en tot el que sigui aplicable segons el nombre de participants que concorrin en cada cas, excepte la publicitat prèvia. En cas que només hi participi un candidat, la mesa o, si no n'hi ha, l’òrgan de contractació, ha de negociar sempre que sigui possible.


↑ 5.4 Altres procediments: negociat, d'associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes | ↑ Índex de la unitat

5.4.2 Procediment d’associació per a la innovació

Articles 177-182

La LCSP introdueix aquest nou procediment:

per als casos en què calgui efectuar activitats de recerca i desenvolupament amb relació a obres, serveis o productes innovadors, per a l'adquisició posterior per l’Administració.

Per a supòsits en què les solucions disponibles en el mercat no satisfan les necessitats de l’òrgan de contractació

Aquest procediment requereix una convocatòria de licitació que conté els criteris de solvència objectius relatius a la capacitat dels candidats en els àmbits de la recerca i el desenvolupament, així com en l’elaboració i l'aplicació de solucions innovadores.

L’òrgan de contractació invita un mínim de tres empresaris perquè presentin projectes de recerca i innovació i, llevat que s’estableixi un altre procediment, els òrgans de contractació negocien amb els licitadors les ofertes presentades, excepte l’oferta definitiva. No es negocien ni els requisits mínims, ni els criteris d’adjudicació.

El procediment d'associació per a la innovació ha estat creat específicament per a la compra pública innovadora. Neix tant per potenciar la innovació com per solucionar els problemes derivats de la utilització dels procediments ordinaris de licitació quan es conjuminaven fases de recerca i desenvolupament amb una adquisició posterior del producte o servei. Podeu consultar en aquest apartat del Portal de contractació pública la Guia per a la compra pública d'innovació a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.


↑ 5.4 Altres procediments: negociat, d'associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes | ↑ Índex de la unitat

5.4.3 Diàleg competitiu

Articles 172-176

En aquest procediment, la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, que han presentat una sol·licitud prèvia, per desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats. Aquestes solucions serviran de base perquè els candidats elegits presentin una oferta. Al llarg del diàleg es poden debatre tots els aspectes del contracte amb els candidats seleccionats.

Un cop tancat el diàleg, la mesa convida els participants, les solucions dels quals s’hagin adoptat, a presentar l'oferta definitiva, fonamentada en la solució o les solucions viables especificades durant la fase de diàleg.

La mesa avalua les ofertes presentades d’acord amb els criteris de valoració i selecciona l’oferta que presenta la millor relació qualitat-preu.

Aquest procediment es pot utilitzar en els casos establerts en l’article 167 de la LCSP per al procediment amb negociació, i requereix la publicació d’un anunci de licitació.

L’article 173 de la LCSP regula la possibilitat d’atorgar primes o compensacions a tots o a alguns dels participants, per fomentar la participació de les empreses.


↑ 5.4 Altres procediments: negociat, d'associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes | ↑ Índex de la unitat

5.4.4 Concurs de projectes

Articles 183-187

Procediment per obtenir plànols o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l'enginyeria i el processament de dades, mitjançant una selecció que, tras la corresponent licitació, s'encomana a un jurat.

Les normes que regulen el concurs de projectes també s’han d’aplicar als contractes de serveis que tenen per objecte la redacció de projectes arquitectònics, d’enginyeria i d'urbanisme que tinguin una complexitat especial, i quan es contractin conjuntament amb la redacció dels projectes els treballs complementaris i la direcció d’obres.

A efectes d’estimar l’especial complexitat d’un projecte, l’òrgan de contractació podrà prendre en consideració l’existència de condicionants tècnics, mediambientals, paisatgístics, funcionals, urbanístics o d’altre índole que precisen de una especial resposta, innovació o originalitat per tal d’obtenir prestacions de gran qualitat.

Els òrgans de contractació poden limitar el nombre de participants en el concurs de projectes.

En aquest cas, el concurs consta de dues fases: en la primera se seleccionen els participants que compleixen els requisits establerts i, en la segona, s’invita els candidats seleccionats perquè presentin les seves propostes de projectes. La LCSP estableix que els participants que superen la primera subfase tenen dret a una compensació econòmica per les despeses que hagin tingut.↑ 5.4 Altres procediments: negociat, d'associació per a la innovació, diàleg competitiu i concurs de projectes | ↑ Índex de la unitat

5.5 El contracte menor

Es consideren contractes menors els contractes amb un valor estimat inferior a:
 • 40.000 euros, per als contractes d’obres.
 • 15.000 euros, per als contractes de subministraments i serveis.

D’acord amb l’article 131.3 de la LCSP, els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per dur a terme la prestació.

Cal recordar que quan es tramita un contracte menor s'ha de justificar la necessitat i que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. L'apartat 5 de l'article 118 de la LCSP disposa que aquest informe no serà necessari en el cas de contractes menors de valor estimat inferior a 5.000 euros, el pagament dels quals es faci mitjançant sistemes de bestreta de caixa fixa o un altre de similar.


↑ Índex de la unitat

5.6 Els acords marc, els sistemes dinàmics d'adquisició i la compra centralitzada

Són sistemes per racionalitzar la contractació del sector públic que tenen unes regles pròpies i específiques quant a la preparació, l'adjudicació, els efectes i l'extinció d’aquests contractes. Per aquest motiu estan regulats en un capítol a part de la resta de procediments d’adjudicació.

5.6.1 Acords marc

Articles 219-222

Un o diversos òrgans de contractació poden formalitzar acords marc amb una o diverses empreses per fixar les condicions a les quals s’han d’ajustar els contractes que tinguin la voluntat d’adjudicar durant un termini de temps determinat, especialment quant als preus i, si s'escau, les quantitats establertes, sempre que no es recorri a aquest sistema de manera abusiva o de manera que es falsegi, s'obstaculitzi o es restringeixi la competència.

La durada màxima dels acords marc és de quatre anys, excepte casos excepcionals, que s'han de justificar.

La durada dels contractes fonamentats en un acord marc és independent de la durada de l’acord marc i s'hi aplica el règim general de durada dels contractes de l’article 29 de la LCSP i la regulació establerta en els plecs que regulen l’acord marc.

Només es poden adjudicar contractes basats en un acord marc durant la vigència de l’acord marc, i cal tenir en compte el següent:

 • Si per adjudicar el contracte basat en un acord marc s’ha d’efectuar una licitació: la data de la tramesa als adjudicataris de l’acord marc de les invitacions per participar en la licitació, sempre que les propostes d’adjudicació es rebin dins del termini establert en l’acord marc.
 • Si per adjudicar el contracte basat en un acord marc no cal efectuar cap licitació, la data és la de l’adjudicació del contracte.

Procediment

L’adjudicació de contractes basats en un acord marc requereix la tramesa de l’anunci de l’adjudicació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea en un termini de 30 dies des la formalització, en el cas de contractes harmonitzats, i la publicació en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació i en el BOE, en el cas de l’Administració de l’Estat.

Si l’acord marc s’ha formalitzat amb una única empresa, els contractes s’adjudiquen de conformitat amb l’acord marc.

En els casos que l’acord marc s’hagi formalitzat amb diverses empreses, cal diferenciar:

 • Si l’acord marc estableix tots els termes, els plecs de l’acord marc han de determinar els casos en què s’efectuarà o no una nova licitació i, en aquest cas, els termes que seran objecte de la nova licitació.
 • Si l’acord marc no estableix tots els termes, s’ha d'invitar les empreses part de l’acord marc a una nova licitació.

En tots els casos que es requereixi una nova licitació, aquesta s’ha d'efectuar en els mateixos termes que s’han aplicat a l’adjudicació de l’acord marc o en altres termes, que s'han d'establir en els plecs de l’acord marc i s’han de concretar amb caràcter previ.

En la licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc, s’han d’invitar a totes les empreses part de l’acord marc que estiguin en condicions de realitzar l’objecte del contracte. No obstant això, en els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’òrgan de contractació pot decidir no invitar a totes les empreses, amb la justificació corresponent a l’expedient, sempre que com a mínim sol·liciti oferta a tres.

La LCSP no estableix un termini concret per presentar ofertes, sinó que l’article 221 estableix que s'ha de concedir un termini suficient, tenint en compte la complexitat de l’objecte del contracte, la pluralitat o no de criteris de valoració, la seva complexitat i el termini necessari per enviar ofertes.

Les empreses part de l’acord marc invitades a la licitació estan obligades a presentar una oferta vàlida en la licitació.

Altres característiques del procediment:

 • Si els plecs que regulen l’acord marc ho estableixen, l’adjudicació dels contractes es pot fer mitjançant subhasta electrònica.
 • Les ofertes presentades es valoren d’acord amb els criteris fixats en l’acord marc.
 • La notificació a les empreses no adjudicatàries es pot substituir per una publicació en el mitjà que determinin els plecs que regulen l’acord marc.
 • El contracte basat en un acord marc no pot incloure modificacions substancials amb relació a l’acord marc.


↑ 5.6 Els acords marc, els sistemes dinàmics d'adquisició i la compra centralitzada | ↑ Índex de la unitat

5.6.2 Sistemes dinàmics d’adquisició

Articles 223-226

Procés per adquirir obres, serveis i subministraments d’ús corrent, que generalment estan disponibles al mercat, sempre que la competència no s’obstaculitzi, es falsegi o es restringeixi. Es pot estructurar en categories definides objectivament de productes, obres o serveis, com per exemple pel volum màxim admissible de contractes que l’òrgan prevegi adjudicar o la zona geogràfica específica on s’executaran els contractes específics.

Aquest procés ha d’estar obert durant tot el període de vigència, que ha d’estar concretat en els plecs, perquè qualsevol empresa interessada que compleixi els criteris de selecció pugui presentar oferta. Per tant, els sol·licitants han de tenir accés als plecs durant tot el període de vigència.

El sistema dinàmic d'adquisició és un procés totalment electrònic i de participació gratuïta.

Procediment

S'hi apliquen les mateixes normes que en el procediment restringit, amb les especificitats següents:

 • S’han d’admetre tots els sol·licitants que compleixin els criteris de selecció i, per tant, no es pot limitar el nombre de candidats admissibles.
 • El termini mínim de presentació de sol·licituds de participació és de 30 dies a comptar des de la data de tramesa de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
 • En els plecs hi ha de constar:
  • La naturalesa i la quantitat estimada de compres previstes.
  • La divisió en categories de productes, obres o serveis i les característiques d’aquestes divisions.
  • La informació necessària relativa al sistema dinàmic, especialment el seu funcionament.
  • L’equip electrònic utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques de connexió.
 • L’òrgan de contractació:
  • Avalua les sol·licituds de participació en un termini de 10 dies hàbils següents a la recepció.
  • Informa els sol·licitants de si han estat admesos o no al més aviat possible.
  • Invita les empreses admeses a presentar oferta en un termini mínim de 10 dies naturals a partir de la tramesa de la invitació.
  • Adjudica el contracte específic al licitador que ha presentat la millor oferta, d’acord amb els criteris de valoració que constin en l’anunci de licitació.

Respecte dels sistemes dinàmics d'adquisició, la Comissió Europea ha elaborat una Manual d'ús que descriu el marc jurídic i proporciona informació pràctica sobre com establir i utilitzar un SDA.

5.6.3 Centrals de contractació

Articles 227-230

Les entitats del sector públic poden centralitzar la contractació d’obres, serveis i subministraments en centrals de compra, que actuen com a serveis especialitzats per adquirir subministraments i serveis per a altres ens del sector públic o adjudicant contractes o formalitzant acords marc i sistemes dinàmics d’adquisició per realitzar obres, subministraments o serveis.

Les comunitats autònomes i les corporacions locals poden crear centrals de contractació.

En el primer cas, d’acord amb les normes que acordin en l'ús de les seves competències i, en el segon cas, per acord del ple. En ambdós casos, es poden adherir a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei; si bé, en cap cas, una mateixa administració, ens o organisme pot contractar la mateixa prestació mitjançant diverses centrals de contractació; com a exemples, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya i altres entitats adherides, hi ha la Comissió Central de Subministraments, i en l'àmbit local, entre d'altres, la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis.

La Comissió Central de Subministraments (CCS) ha impulsat el sistema de compra corporativa per als béns i serveis d’ús comú, de vinculació obligatòria per als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i voluntària per a les entitats adherides al sistema central d’adquisicions, conformat per organismes i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entitats que conformen l’Administració local catalana i les universitats públiques de Catalunya.

La CCS gestiona la contractació centralitzada del subministrament de vehicles i ha formalitzat acords marc per als objectes següents: bases jurídiques i butlletí jurídic, combustible, energia, material d’oficina, mobiliari d’oficina, paper per a impressió i escriptura, serveis de prevenció de riscos laborals aliens, servei de gestió i assistència en viatges, serveis de neteja, serveis de vigilància i seguretat, i serveis postals i de missatgeria.

No obstant això, la CCS ha de ser substituïda per la Central de Compra Pública, òrgan creat per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, com a mesura d’eficiència econòmica mitjançant la racionalització de la contractació pública. Actualment està en tràmit el projecte de decret que regula la Central de Compra Pública.


↑ Índex de la unitat

5.7 Procediments de contractació de les entitats del sector públic que no són administració pública

En l'apartat 2.2 de la unitat 2, s'ha parlat de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la LCSP i dels tres nivells de subjecció a la Llei, segons que siguin:

 • Administracions públiques.
 • Poders adjudicadors que no tenen la condició d'administracions públiques (PANAP).
 • Sector públic que no és poder adjudicador.

Fins ara hem vist els procediments de contractació de les anomenades administracions públiques, però quins són els procediments de contractació de la resta d'entitats del sector públic?

5.7.1 Poders adjudicadors que no tenen la condició d’administració pública

Com hem vist en l'apartat 3.1.1 de la unitat 3, són contractes privats, entre d’altres, els contractes celebrats per entitats del sector públic que sent poder adjudicador no reuneixen la condició d’administració pública. L’apartat 3 de l’article 26 estableix que els contractes que celebrin aquestes entitats, l’objecte dels quals estigui comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, s'han de regir quant a la preparació i l'adjudicació pel que disposa el títol I del llibre tercer de la Llei (art. 316 i s.).

La LCSP suprimeix en el cas dels poders adjudicadors que no tenen la condició d’administració pública (PANAP) l’obligació d’aprovar unes instruccions internes de contractació, i concreta els procediments de contractació que han d'utilitzar. Així, l’article 318 de la LCSP estableix que els PANAP, pel que fa als contractes que realitzin que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, han d’aplicar el següent:

 • Els contractes amb un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, concessions d’obres i concessions de serveis, i inferior a 15.000 euros en la resta de contractes, es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per fer la prestació objecte del contracte.
 • Els contractes d’obres, de concessions d’obres i de concessions de serveis amb valor estimat igual o superior a 40.000 euros i inferior a 5.538.000 euros, i la resta de contractes amb valor estimat igual o superior a 15.000 euros i inferior a 221.000 euros, es poden adjudicar per qualsevol dels procediments establerts en la secció 2 del capítol I del títol I del llibre segon (art. 131-187 de la LCSP), a excepció del procediment negociat sense publicitat, que únicament es pot utilitzar en els casos establerts en l’article 168.

En relació amb les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que són poder adjudicador però que no tenen la condició d'administració pública, la Direcció General de Contractació Pública va aprovar la Directriu 3/2018, que unifica els criteris d'aplicació de la LCSP.


↑ 5.7 Procediment de contractació de les entitats del sector públic que no són administració pública | ↑ Índex de la unitat

5.7.2 Sector públic que no és poder adjudicador

Els contractes de les entitats del sector públic que no tinguin el caràcter de poder adjudicador estan regulats en els articles 321 i 322 de la LCSP.

D’acord amb l’article 321.1 de la LCSP, aquestes entitats han d’aprovar unes instruccions internes de contractació, que s’han de publicar en el perfil del contractant, i en les quals s’han de regular els procediments de contractació de manera que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i s’han d’adjudicar a qui presenti la millor oferta, conformement a l'article 145 de la LCSP.

No obstant això, l’article 321.2 de la LCSP permet que aquestes entitats puguin adjudicar contractes sense aplicar les seves instruccions internes de contractació segons les regles següents:

 • Respecte dels contractes amb un valor estimat inferior a 40.000 euros, en obres, o 15.000 euros, en serveis i subministraments, es disposa que es puguin adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació necessària per realitzar la prestació.
 • Pel que fa als contractes amb un valor estimat igual o superior als esmentats en el paràgraf anterior o els que es concertin per seleccionar proveïdors, es poden adjudicar respectant els principis de publicitat, transparència, concurrència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i s'han de subjectar, com a mínim, a una sèrie de regles que estableix l’article 321.2.b de la LCSP, com són, entre d’altres, que l’anunci de licitació es publiqui en el perfil del contractant de l’entitat; el termini de presentació d’ofertes no sigui en cap cas inferior a 10 dies des de la publicació de l’anunci en el perfil, i que l’adjudicació del contracte recaigui en la millor oferta, d’acord amb l’article 145, si bé excepcionalment l’adjudicació es pot efectuar atenent a altres criteris objectius que s'han de determinar en la documentació contractual.

L’organisme al qual estigui adscrita l’entitat i al qual correspongui la tutela, ha de controlar que l’entitat contractant aplica aquestes regles.

Respecte de la regulació que la LCSP fa dels contractes dels altres ens del sector públic, podeu consultar l'Informe de 20 de desembre de 2017 de la de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya.


↑ 5.7 Procediment de contractació de les entitats del sector públic que no són administració pública | ↑ Índex de la unitat

5.8 Síntesi i esquema de la unitat 5

Normes generals

 • Els contractes s’adjudiquen de manera ordinària d’acord amb:
  • Una pluralitat de criteris d’adjudicació, que es fonamenten en el principi de la millor relació qualitat-preu.
  • El procediment obert o el restringit.
 • L’adjudicació dels contractes s’ha d’efectuar d’acord amb els principis d’igualtat, transparència i lliure competència. No es pot limitar la participació per la forma jurídica o l’ànim de lucre.
 • El compliment dels requisits previs s’acredita mitjançant el DEUC o una declaració responsable, que s’ha d’ajustar al DEUC, i ha d’estar signada amb la identificació corresponent.

Procediment obert

 • Qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició i s’exclou qualsevol negociació del contracte.
 • Procediment obert harmonitzat: contractes amb un valor estimat igual o superior a aquests llindars:
  • Contractes d’obres, concessió d’obres i concessió de serveis: 5.538.000 euros.
  • Contractes de serveis: 221.000 euros o 750.000 euros, en cas de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics de l’annex IV.
  • Contractes de subministraments: 221.000 euros.
 • Contractes subvencionats subjectes a regulació harmonitzada: contractes d’obres i serveis subvencionats de manera directa i en més del 50% del seu import per entitats que tenen la consideració de poder adjudicador, sempre que pertanyin a alguna de les categories de l’article 23.
 • Procediment obert simplificat: per als contractes d’obres, serveis i subministraments, amb aquests imports:
  • Contractes d’obres, amb un valor estimat igual o inferior a 2.000.000 euros.
  • Contractes de serveis i subministraments, amb un valor estimat inferior a 143.000 euros.

En tots els casos, els criteris de valoració avaluable per judici valor no poden superar el 25% del total, o el 45% en el cas dels contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual (serveis d'enginyeria i d'arquitectura).

 • Procediment obert simplificat abreujat: tramitació del procediment obert simplificat encara més simplificada, per als contractes següents:
  • Contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros.
  • Contractes de subministraments i serveis d'un valor estimat inferior a 60.000 euros, excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, que queden exclosos d’aquesta tramitació.

Procediment restringit

 • Té dues possibles fases:
  • Presentació de sol·licitud: qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació en resposta a una convocatòria de licitació.
  • Presentació de proposició: només poden presentar una proposició els empresaris que l’òrgan de contractació hagi seleccionat, en funció de la seva solvència.
 • És prohibida qualsevol negociació amb els empresaris.
 • Adient per a serveis intel·lectuals d’especial complexitat, com alguns serveis de consultoria, arquitectura o enginyeria.

Altres procediments

 • Procediment negociat:
  • Amb publicitat o sense publicitat.
  • No es pot utilitzar per raó de la quantia ni el contracte d’obres ni en el contracte de serveis complementari.
  • Requereix negociar les condicions dels contractes amb un o diversos candidats.
 • Procediment d’associació per a la innovació: procediment nou per als casos en què resulti necessari realitzar activitats de recerca i desenvolupament amb relació a obres, serveis o productes innovadors, per a l'adquisició posterior per l’Administració.
 • Diàleg competitiu: la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un diàleg amb els candidats seleccionats, prèvia sol·licitud, per desenvolupar una o més solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats, que serviran de base perquè els candidats elegits presentin una oferta. Al llarg del diàleg es poden debatre tots els aspectes del contracte amb els candidats seleccionats.
 • Concurs de projectes: procediment per obtenir plànols o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l'enginyeria i el processament de dades, mitjançant una selecció que efectua un jurat, prèviament a la licitació corresponent.

El contracte menor

 • Llindars: fins a 40.000 euros en contractes d’obres i 15.000 euros en contracte de serveis i subministraments.

Els acords marc, els sistemes dinàmics d’adquisició i la compra centralitzada

 • Sistemes per racionalitzar la contractació de les administracions públiques.
 • Tenen unes regles pròpies i específiques quant a la preparació, l'adjudicació, els efectes i l'extinció.

Procediments de contractació de les entitats que no són administració pública

 • Les entitats del sector públic que són poder adjudicador no administració pública no cal que aprovin instruccions internes i han d’adjudicar els seus contractes d’acord amb els procediments d’adjudicació que estableix la LCSP.
 • Les entitats del sector públic que no són poder adjudicador han d’aprovar unes instruccions internes de contractació, si bé poden adjudicar per altres procediments no establerts en aquestes instruccions, sempre que es respectin determinades regles.


↑ Índex de la unitat

Esquema del tema 5

Cliqueu ací per veure l'esquema d'aquesta unitat ampliat← Unitat 4 | Unitat 6 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Revisora dels materials a partir de 2020: Rosa Maldonado Camats
Autors dels materials: Sergi Alegre Oller, Alícia Rius Porta i Sílvia Rosanes Mulet

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC)

La imatge de portada és de fancycrave1 i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons