Saltar al contingut principal

Contractes del sector públic

Nombre de lectures: 0

Qüestionari general en matèria de contractes del sector públic

  • Data de la primera publicació del qüestionari: juny 2023
  • Darrera actualització: juliol 2023
  • Autoria: Rosa Maldonado Camats


Aquest qüestionari en línia i en obert permet practicar de manera general la matèria de contractes del sector públic.
Conté 25 preguntes. Permet practicar-lo tants cops com es necessiti i ofereix retroacció per facilitar l'aprenentatge quan prenem el botó "Solució". Les preguntes es barregen amb cada "Nou intent".

En el marc de la LCSP, el principi d’utilització eficient dels fons públics significa:
Respostes
Què s’entén per "contractació estratègica"?
Respostes
Pel seu objecte, quina és la tipologia de contractes públics?
Respostes
Quina informació s’ha de publicar sempre al perfil del contractant?
Respostes
Quina subjecció a la LCSP té una fundació pública?
Respostes
Quant a la divisió en lots, quina afirmació és més correcta?
Respostes
El valor estimat del contracte és:
Respostes
Quins són els procediments ordinaris d’adjudicació dels contractes públics?
Respostes
Quina de les afirmacions següents és correcta?
Respostes
L’òrgan de contractació ha de donar accés als plecs i a la resta de documentació complementària per mitjans electrònics i mitjançant el perfil del contractant. Només excepcionalment es pot donar accés als plecs per mitjans no electrònics:
Respostes
En quins procediments d’adjudicació dels contractes públics és obligatòria la constitució de la mesa de contractació?
Respostes
El procediment obert simplificat es pot utilitzar:
Respostes
Sobre els criteris d’adjudicació, quina afirmació és la correcta?
Respostes
Què és la subhasta electrònica?
Respostes
Respecte de l’execució del contracte, quina de les afirmacions següents és correcta?
Respostes
El responsable del contracte:
Respostes
El recurs especial en matèria de contractació:
Respostes
Pel que fa a les consultes preliminars de mercat:
Respostes
La tramitació urgent de l’expedient, la pot acordar l’òrgan de contractació en els supòsits següents:
Respostes
Quines són les obligacions de l’òrgan de contractació en relació amb el personal a subrogar?:
Respostes
Pot contractar amb el sector públic qualsevol persona natural o jurídica, espanyola o estrangera que compleixi els requisits següents:
Respostes
Els contractes de serveis i subministraments excepcionalment poden tenir una durada superior a cinc anys, incloent-hi les pròrrogues, en els supòsits concrets que disposa la LCSP
Respostes
Els contractes del sector públic es perfeccionen:
Respostes
En relació amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs de participació en el procediment d’adjudicació, quina afirmació és correcta?:
Respostes
La interposició del recurs especial en matèria de contractació pública té sempre com a efecte la suspensió automàtica del procediment d’adjudicació, excepte en els contractes basats en un acord marc o contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic d’adquisició.
Respostes
Resultat
Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Revisora dels materials a partir de 2020: Rosa Maldonado Camats
Autors dels materials: Sergi Alegre Oller, Alícia Rius Porta i Sílvia Rosanes Mulet

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC)

La imatge de portada és de fancycrave1 i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials, i
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons