Saltar al contingut principal

Documents administratius: criteris de redacció i models

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Les funcions comunicatives dels documents administratius

Per poder posar ordre en un text, cal tenir clar què és el que volem aconseguir, quin objectiu tenim. Els escrits administratius tenen, principalment, una finalitat comunicativa i informativa. I acompleixen dues funcions bàsiques: constatar i notificar els actes administratius. És important que quan elaborem un document concret sapiguem a què respon cada part o la seva totalitat, i quina és la millor forma per plantejar-la.

Correspondència administrativa

Funció de comunicació escrita entre persones, tant si es tracta de documents estrictament oficials o que incorporen actes jurídics (l'ofici i, per tant, la notificació, com a tipus particular d'ofici) com si es tracta de documents de tipus més personal o de caràcter no administratiu (la carta i la circular, entesa, aquesta darrera, com a carta no personalitzada, i no pas com a disposició administrativa).

Convocatòries

Funció de demanar la presència d'una persona en un lloc i en una data (convocatòria de reunió, citació, invitació).

Sol·licituds

Per mitjà de les quals els particulars poden demanar per escrit alguna cosa sobre una matèria reglada (la sol·licitud o instància) a l’organisme. El recurs també té aquesta funció, tot i que en aquest cas es sol·licita que es revoqui l’acte objecte de recurs, la resolució administrativa.

Acreditatius

Funció de constatar o acreditar fets que es poden demostrar, ja que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc. (certificat i diligència).

Expositius - informatius

Presenten fets sobre una matèria determinada i poden incloure-hi arguments de caràcter normatiu i valoracions prèvies a la decisió final (informe, informe-proposta, proposta de resolució).

Valoratius o decisoris

S’hi fan constar decisions finals, ja sigui per mitjà d’acords d’un òrgan col·legiat (acta de reunió) o bé per decisions d’un òrgan unipersonal (resolució).

Quadre de tipus documental

El Quadre de tipus documentals és un instrument tècnic que permet tipificar els documents administratius i establir la correspondència amb els tipus estatals en les operacions d’interoperabilitat.

El Quadre de tipus documental disposa d’una guia d’utilització que concreta el seu ús i la seva aplicació.

Guia d’utilització del quadre de tipus documentals← Unitat 3 | Unitat 5 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Elaboració (2019): Núria Altés i Juan.

Revisions posteriors: Núria Altés i Juan, i Arnau Flórez Canals.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de Gerd Altmann i s'ha obtingut a Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza doncs el seu ús amb la condició de:

  • citant-ne font i autoria;
  • amb finalitats no comercials;
  • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons