Saltar al contingut principal

Línies bàsiques per elaborar cartes de serveis

Nombre de lectures: 0

← Unitat 6 | Unitat 8 →

7. Fases VI, VII i VIII. Redacció de la proposta i aprovació, publicació i difusió de la carta de serveis

Fase VI

Activitat 1: Impulsar la consulta a la ciutadania

Com ja s'ha dit en la unitat 2, i tenint en compte el caràcter bàsic d'aquest curs, no aprofundirem en aquesta activitat, ja que, encara que és molt recomanable dur a terme la consulta a la ciutadania prèviament a redactar la carta, no es tracta d'una fita d'assoliment obligatori. Per obtenir-ne més informació, ens remetem al Quadern 5: Redacció, aprovació i publicació.


↑ Índex de la unitat

Activitat 2: Elaborar la proposta de carta

En l’elaboració de la proposta de carta de serveis intervé, d'una banda, l’equip de treball que ha de redactar la proposta inicial de la carta, el qual pot tenir una composició que vagi més enllà del personal de la unitat directiva. I, d'altra banda, també hi intervé la unitat directiva competent de gestionar el servei, que pot introduir canvis a la proposta de l’equip de treball, a iniciativa pròpia o com a conseqüència d’al·legacions formulades en el tràmit d’audiència o informació pública, si escau.

Quan la carta és relativa a serveis gestionats per les entitats del sector públic, hi intervenen els òrgans corresponents de l’entitat.

L'equip de treball redacta la carta tenint en compte la informació recollida en les fases prèvies i d'acord amb les pautes corporatives. Per tenir tota la informació a l'abast és útil fer servir la plantilla Q5_P01_Proposta de carta.

La redacció dels continguts es fa de manera sistematitzada atenent els aspectes següents:

 • Ha d’incloure almenys el contingut mínim establert normativament.
 • Ha de seguir una estructura estàndard i unes mateixes característiques per a tot tipus de serveis públics.
 • Ha de complir les normes d’identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya.
 • S’ha de redactar de manera clara, senzilla i amb un llenguatge entenedor.

Pel que fa a l'estructura, la proposta de carta ha de contenir els apartats següents:

 • Dades identificatives de la carta.
 • Els nostres serveis.
 • Els nostres compromisos de qualitat.
 • Organització i forma de gestió dels serveis.
 • Drets i deures dels usuaris.
 • Consultes, queixes i suggeriments.
 • Seguiment i avaluació de la carta.
 • Versions de la carta i material de difusió complementari.


Esquema estructura proposta de carta de serveis
Font: Generalitat de Catalunya, Recursos per elaborar una carta de serveis. Quadern 5
La informació detallada de cada apartat s'inclou en el Quadern 5: Redacció, aprovació i publicació.


↑ Índex de la unitat

Fase VII

Activitats 3, 4 i 5: Iniciar el procediment d’aprovació de la carta i elaborar i tramitar la proposta d'aprovació de la resolució

Un cop redactada la proposta de carta de serveis, s'ha de seguir un procediment per aprovar-la:

En el cas de les cartes de serveis gestionats per departaments, la persona titular de l’òrgan directiu departamental prestador del servei és el responsable de la carta de serveis. Aquesta funció inclou el procés d’elaboració, aprovació, publicació i gestió de la carta, que comprèn les actuacions següents:

 • Validar la proposta de carta de serveis que ha elaborat i redactat l’equip de treball.
 • Elaborar la proposta de resolució o l'informe de proposta de resolució d’aprovació de la carta que ha de dictar la persona titular del departament d'adscripció.
 • Tramitar i instruir el procediment per aprovar-la i publicar-la.

El responsable de les cartes base és l’òrgan coordinador, prestador o garant dels serveis.

En el procediment d’aprovació de les cartes de serveis gestionats per les entitats del sector públic, el projecte de carta l’ha d’aprovar el màxim òrgan de govern de l’entitat, a proposta del màxim responsable executiu, condicionada a l’aprovació del conseller o consellera del departament d’adscripció a qui eleva l’expedient amb la sol·licitud que dicti la resolució d’aprovació, que ha de constar a l’expedient.

S’hi adjunta un certificat del secretari o secretària de l’òrgan de govern de l’entitat que acrediti que en la sessió amb data X es va aprovar la proposta de carta i es va acordar elevar-la al conseller o consellera perquè s’aprovi formalment i es publiqui al DOGC.

Dins de l'organització, convé tenir clars els passos que cal seguir per aprovar la carta de serveis. En cas de dubte, cal consultar l'òrgan responsable de qualitat del departament prestador dels serveis de la carta o l'òrgan assessor en matèria de cartes de serveis de l'Àrea de Bon Govern (Secretaria d'Administració i Funció Pública).
El detall del procediment d'aprovació es pot consultar al Quadern 5: Redacció, aprovació i publicació.

Per redactar la resolució d'aprovació de la carta de serveis es poden fer servir les plantilles Model de resolució d'aprovació d'una carta pròpia i Model de resolució d'una carta base.


↑ Índex de la unitat

Fase VIII

Activitat 6: Aprovar i publicar la resolució d’aprovació de la carta al DOGC i publicar la carta a l’espai web

La instrucció del procediment finalitza amb l’aprovació de la carta per part de la persona titular del departament (o de l’òrgan en el qual hagi delegat) i la publicació al DOGC, tràmit que marca l’inici de la vigència de la carta.

Cal recordar que una única resolució pot aprovar, de manera agrupada, un conjunt de cartes, sempre que els serveis tinguin coherència i/o connexió per raó de la matèria.

A fi que la informació sobre la carta sigui fàcilment accessible i localitzable per als usuaris i la ciutadania, en general, els continguts es publiquen en tres espais web bàsics:

 • L’espai web departamental o de l’entitat gestora del servei
 • La llista corporativa de cartes de serveis
 • El portal de transparència.
La Guia per publicar al web les cartes de serveis ofereix l'orientació necessària per dur a terme aquest pas.


↑ Índex de la unitat

Activitat 7: Donar difusió a la carta de serveis

A més de publicar la carta als webs esmentats, l’òrgan o l'entitat responsable de la carta pot elaborar documents derivats per difondre tot el contingut o una part.

Aquests documents electrònics o físics que l’òrgan responsable generi per difondre el contingut de la carta de serveis per altres canals o amb altres suports, no tenen cap valor normatiu, atès que no es pot garantir que el contingut estigui actualitzat i, per tant, coincideixi exactament amb el contingut de la carta de serveis publicada a l’espai web, el qual sí que està actualitzat.

Els documents de difusió s’han de publicar al mateix espai web que la carta. Cal recordar que un dels apartats de la carta de serveis és el de versions de la carta i material de difusió complementari.
Es pot trobar més informació, idees i exemples sobre com comunicar i difondre la carta al Quadern 7: Gestió de la comunicació.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 6 | Unitat 8 →

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Continguts reelaborats (2022) i revisions posteriors per Lourdes Simó.

Primera elaboració (2020) per Mercedes Medina i Manel Sorribas.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat, EAPC.

La imatge de portada és de rawpixel.com i s'ha obtingut a Freepik.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, cosa que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials, i
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.