Saltar al contingut principal

Gestió dels recursos humans

Nombre de lectures: 0

Qüestionari general en matèria de gestió de recursos humans

  • Data de la primera publicació del qüestionari: juliol 2023
  • Autors: Àngels Ajona i Xavier Farnós


Aquest qüestionari permet practicar de manera general la matèria de la gestió dels recursos humans.
Conté 26 preguntes. Permet practicar-lo tants cops com es necessiti i ofereix retroacció per facilitar l'aprenentatge quan prenem el botó "Solució". Les preguntes es barregen amb cada "Nou intent".

La competència exclusiva per aprovar les bases del règim estatutari dels funcionaris públics correspon...
Respostes
A qui correspon l’exercici de les funcions que impliquin la participació directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques?
Respostes
Quan es perd la condició de funcionari?
Respostes
D’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el personal laboral es classifica, en funció de la durada del contracte, en:
Respostes
Quin és l'instrument tècnic a través del qual s'efectua l'ordenació del personal, s’identifiquen els requisits per acomplir cada lloc de treball de l’organització de l’Administració de la Generalitat, així com les seves característiques retributives?
Respostes
Quin mitjà ha d’utilitzar un funcionari en servei actiu que presta serveis en un departament de l’Administració de la Generalitat per tal de sol·licitar els permisos i les llicències o les vacances?
Respostes
Els funcionaris al servei de l’Administració de la Generalitat poden percebre...
Respostes
Són retribucions bàsiques dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat...
Respostes
Quin és el complement retributiu que perceben els funcionaris que es destina a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la incompatibilitat, a la perillositat i a la penositat?
Respostes
La sanció disciplinària de separació del servei...
Respostes
El principi "non bis in idem" en matèria disciplinària consisteix en el fet que...
Respostes
Quins són els òrgans específics de representació dels funcionaris de la Generalitat?
Respostes
Les infraccions disciplinàries comeses pels funcionaris públics prescriuen...
Respostes
Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
Respostes
Les administracions públiques han de seleccionar el seu personal mitjançant procediments en què es garanteixin els principis...
Respostes
Per poder participar en els processos selectius que convoquen les administracions públiques és necessari complir els requisits següents:
Respostes
Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través d’un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, cosa que comporta:
Respostes
En la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris...
Respostes
Els funcionaris nomenats poden ser remoguts del lloc que ocupen per concurs...
Respostes
En relació amb el grau personal, indica quina de les quatre afirmacions següents és correcta:
Respostes
Els funcionaris públics tenen dret a un permís...
Respostes
El permís per naixement per a la mare biològica...
Respostes
En relació amb les vacances dels funcionaris públics, indica quina de les afirmacions següents és correcta:
Respostes
El personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pot gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents:
Respostes
Els funcionaris de carrera, quan adquireixen la condició de funcionaris al servei d’organitzacions internacionals, són declarats en la situació administrativa de...
Respostes
Els funcionaris de carrera que, en virtut dels processos de transferències o pels procediments de provisió de llocs de treball, obtinguin destinació en una administració pública diferent, han de ser declarats en la situació administrativa de...
Respostes
Resultat
Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Autors dels continguts elaborats el 2012: Rosario Alonso, Mariona Capdevila, Neus Colell i Carles Méndez.

Revisors dels continguts: Àngels Ajona i Xavier Farnós.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat (EAPC).

La imatge de la portada és de MetsikGarden i s'ha obtingut de Pixabay.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i d'acord amb el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa. N'autoritza l'ús, doncs, amb les condicions següents:

  • citant-ne font i autoria,
  • amb finalitats no comercials, i
  • sense fer-ne obres derivades.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.

Així mateix, s'inclouen referències a materials d'altres autors consignades degudament, per a l'ús de les quals cal avenir-se a les llicències corresponents.