Saltar al contingut principal

Millora contínua de la qualitat en els serveis públics

Nombre de lectures: 0

<< Unitat 5 | Unitat 7 >>

6. Eines per confirmar els resultats

6.1 El control i el seguiment

El control

Consisteix a verificar que es respecten les normes, enteses com regles i criteris preestablerts. El conjunt s’anomena referencial. Les regles i els criteris són explícits i coneguts per tots els actors implicats.

Segons el cas, el referencial consisteix en textos legislatius o reglamentaris, nomenclatures o partides pressupostàries.

El control mesura les desviacions respecte a les normes, i assenyala irregularitats en les accions i no conformitats materials o organitzacionals.

El seguiment

Consisteix en la recopilació i l'anàlisi d’informació a mesura que avança el projecte. Es basa, especialment, en un sistema d’indicadors. Per tant, està enfocat a:

 • Verificar la realització de les activitats: activitats realitzades enfront d'activitats planificades.
 • Elaborar béns o serveis: béns o serveis elaborats enfront de béns o serveis previstos.
 • Executar els recursos previstos.
 • Complir el calendari previst.

La llista de control ("check list")

També s'anomena full de control o full de verificació.

Les llistes de control són formats creats per fer activitats repetitives, controlar el compliment d’una llista de requisits o recollir dades ordenadament i sistemàticament.

Són una eina per fer comprovacions sistemàtiques d’activitats o productes i assegurar-se que no ens oblidem res important.

Per a què serveix?

Serveix per dur a terme:

 • Activitats la realització de les quals requereix no oblidar-se de cap pas i/o seguir un ordre establert.
 • Inspeccions on s’ha de deixar constància de tots els punts inspeccionats.
 • Verificació d'articles o productes.
 • Examen o anàlisi per localitzar defectes o disfuncions. Verificació de les causes dels defectes.
 • Verificació i anàlisi d’operacions.
 • Recopilació de dades per analitzar-les en el futur.

Com utilitzar una llista de control

A més de ser una eina per sistematitzar el que volem controlar o seguir, un cop emplenada, la llista de control serveix de registre, i permet tenir constància de les activitats que es van dur a terme en un moment donat.

És important que la llista de control s'estableixi clarament i inclogui tots els aspectes que aportin dades d’interès per a l’organització.

Així, ha de quedar recollit en la llista de control:

 • Què s'ha de controlar o verificar.
 • Quin és el criteri de conformitat o no conformitat (correcte/incorrecte).
 • La freqüència del control o de la verificació.
 • Qui es responsabilitza del control i quines són les normes o els procediments aplicables.

Cal disposar d’un apartat d’observacions per anotar les informacions rellevants que no es poden posar en els altres apartats.

Exemples i models de llista de control

6.2 L’avaluació

Què s’entén per "avaluació"?

Amb l’avaluació es compara l’impacte real del projecte dut a terme amb l’impacte previst.

Definició de l’AEVAL:
"Procés integral d’observació, mesura, anàlisi i interpretació, adreçat al coneixement d’una intervenció pública que permeti disposar d’un judici valoratiu basat en evidències, respecte al disseny, la posada en marxa, els resultats i els impactes."

Font: Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques Públiques i de Qualitat dels Serveis, AEVAL, Fundamentos de evaluación de políticas públicas, Madrid, 2010.

Diferències entre avaluació i seguiment

AVALUACIÓ SEGUIMENT
Què mesura? Eficàcia, eficiència, impacte, pertinença i sostenibilitat Eficàcia i eficiència en el desenvolupament
Com? Anàlisi detallada Anàlisi contínua, útil per a la millora al llarg del procés
Qui? Equip d'avaluació intern o extern Experts i/o responsables del projecte (interns o externs)
Quan? Abans, durant o després del projecte De manera regular, durant el projecte

Font: Lourdes Simó, "Eines per a la millora continuada de la qualitat dels serveis públics", EAPC, 2018.

Què mesura l'avaluació?

 • L'eficiència: analitza els resultats en relació amb l’esforç i els recursos esmerçats.
 • L'eficàcia: en quina mesura s’ha assolit l’objectiu específic.
 • L’impacte: analitza els canvis en relació amb els beneficiaris i altres afectats.
 • La pertinença: en quina mesura es justifica el projecte.
 • La viabilitat: analitza si els efectes positius del projecte es mantindran en el temps.

Tipologies d'avaluació

Cada avaluació té un àmbit diferent en funció de les qüestions a les quals intenta respondre, el propòsit, la naturalesa, el mètode, la fase en què s'aplica, la consideració dels usuaris o la utilitat. Tots aquests factors determinaran la tipologia de l'avaluació.

A efectes pràctics, hem classificat l'avaluació en funció de dos criteris: criteri temporal o segons la fase de l'avaluació respecte de la intervenció, i criteri segons l'enfocament de l'avaluació.

Criteri temporal o segons la fase de l'avaluació respecte de la intervenció

Així, segons el moment de la implantació del projecte o de l'actuació distingim entre:

 • Avaluació ex ante: es du a terme abans d'executar el pla, programa o projecte amb l'objectiu d'analitzar i determinar l'adequació de la intervenció a les necessitats que el motiven i les seves possibilitats d'èxit.
 • Avaluació intra o intermèdia: es du a terme un cop executat el pla, programa o projecte, amb els primers resultats de la implementació. Consisteix en l'anàlisi crítica del conjunt de dades recollides sobre la intervenció i en la mesura de la manera que els objectius es van assolint. S'expliquen les diferències i es valoren anticipadament els resultats finals de la intervenció.
 • Avaluació ex post: es du a terme un cop finalitzada la intervenció. Permet jutjar l'èxit, l'encert de l'estratègia, el grau de flexibilitat i de capacitat d'adaptació a una realitat canviant, l'eficàcia, l'eficiència i l'adequació dels mecanismes de gestió i seguiment previstos.

Segons l'enfocament de l'avaluació:

* Avaluació de necessitats: l'objectiu és analitzar les característiques essencials del problema que la intervenció vol solucionar i la seva importància.

 • Avaluació del disseny: intenta proporcionar informació, en primer lloc, sobre el problema (necessitats detectades) del que s'hauria d'ocupar la intervenció; en segon lloc, sobre el procés de formulació i disseny de la intervenció i, en tercer lloc, sobre fins a quin punt el disseny de la intervenció serveix als seus objectius.
 • Avaluació del procés/implementació: consisteix en la valoració, de manera sistemàtica i periòdica, de dues qüestions fonamentals:
 • Fins a quin punt el programa, projecte o política està arribant als destinataris.
 • La forma en què s'administra la intervenció, tant des del punt de vista de la utilització dels recursos, com dels serveis distribuïts.
 • Avaluació de resultats o d'eficàcia / avaluació d'impacte: l'anàlisi dels resultats pressuposa que hi ha un conjunt d'objectius operatius i que aquests són indicatius de l'èxit o del fracàs de la intervenció. L'impacte mesura més enllà de l'avaluació dels resultats, ja que examina en quina mesura la intervenció produeix efectes més enllà dels resultats.
 • Avaluació de l'eficiència: sovint, l'avaluació de l'impacte d'una intervenció pot ser insuficient. Llavors, s'ha de jutjar en relació amb el cost econòmic. La identificació, la quantificació i la transformació a una unitat comuna de mesura dels costos i beneficis, poden resultar problemàtiques en alguns projectes, per exemple, en els que incideixen en les polítiques socials.

La graella següent representa l'encreuament d'ambdós criteris. A les columnes trobem els criteris temporals (avaluació ex ante, intra i ex post) i, a les files, l'enfocament de l'avaluació (de necessitats, de disseny, del procés/implementació, de resultats o d'eficàcia, d'impacte i de l'eficiència). S'observa que a cada fase temporal corresponen un o diferents enfocaments d'avaluació:

Graella d'enfocament de l'avaluació
Font: Sylvia Alonso, Luis Franco, Antonieta Torres i Marta Sabaté, "Taller sobre planificació: objectius, indicadors i avaluació de resultats", EAPC, actualitzat maig de 2018.
 • L'avaluació de necessitats i l'avaluació del disseny són avaluacions ex ante. L'avaluació del disseny pot continuar durant totes les fases del projecte i fins i tot un cop acabat, ja que, com s'ha dit més amunt, sempre s'ha d'anar comprovant fins a quin punt el disseny de la intervenció serveix als seus objectius.
 • L'avaluació del procés/implementació es du a terme en la fase intermèdia (avaluació intra o intermèdia), un cop s'ha implementat el projecte, l'acció o el programa i es comencen a veure els primers resultats. Aquesta avaluació pot continuar un cop implementat tot el projecte, en la fase ex post, i complementa l'avaluació de resultats.
 • L'avaluació de resultats o d'eficàcia, avaluació d'impacte i l'avaluació de l'eficiència es duen a terme un cop implementat el projecte (avaluació ex post).

L'autoavaluació

Es tracta d'una eina àmpliament usada per les metodologies d'excel·lència en la qualitat com són EFQM o CAF. És molt útil també per al seguiment de processos i és complementària de l’auditoria interna.

Pot provocar accions correctives, preventives o de millora, a través d’un examen sistemàtic i periòdic dels processos i dels seus resultats.

Estableix un diagnòstic de l’organització eficaç per a la direcció de l’empresa o de la institució.

Avantatges

 • Detecta les àrees de millora.
 • Es compromet amb les accions planificades.
 • Contribueix a desenvolupar una cultura comuna.
 • Reforça els processos de canvi.
 • Permet la millora contínua i l’aprenentatge mitjançant la identificació i la resolució posterior dels problemes.
Com a mètode de mesurament i seguiment de processos, està recollida en les normes ISO 9001.


↑ Índex de la unitat

6.3 L’auditoria interna

L'auditoria interna és una eina per mesurar els processos i fer-ne el seguiment.

Característiques

 • En si mateixa és un procés que aconsegueix una sortida (ouput), la informació, i dona lloc al desenvolupament de nous processos de millora.
 • És realitzada per membres de l’organització.
 • Està orientada al control.
Per molts experts, és considerada el control dels controls.

Tipus d'auditoria interna

 • Auditoria verificativa: la finalitat és pronunciar-se sobre la consecució dels objectius previstos del procés auditat a partir de la informació de què disposa.
 • Auditoria de procediments: s’adreça a comprovar que es compleixen els procediments.
 • Auditoria operativa o de gestió: es pronuncia sobre l’adequació i la correcció de les pràctiques o les activitats dutes a terme i la utilització adequada dels recursos. Es preocupa per la rendibilitat de l’empresa.

Fases d'una auditoria interna

1. Planificació i preparació

Consisteix en la familiarització de l’auditor o l'auditora amb el procés a auditar, la informació disponible, els procediments, les instruccions i les responsabilitats. Es tracta de comprendre bé els processos. L’objectiu és fer un pla d’auditoria correcte.

2. Execució

Se centra en la documentació dels processos i en la recollida d’informació rellevant.

S’investiga si el procés és el que ha de ser i si s’obté el que se n’espera, i es revisen les definicions sobre els processos recollides en la documentació del sistema.

Es comprova que les activitats o les funcions del procés estan clarament assignades a un lloc de treball concret i sota la responsabilitat d’algú.

3. Redacció de l’informe

Les observacions de l’auditor o l'auditora es recullen en un informe sintètic i comprensible, en què s'assenyalen els punts febles detectats i les accions correctores i de millora, si són necessàries.

4. Mesurament i seguiment del procés d’auditoria interna

S’ha de fer amb una periodicitat estipulada.


↑ Índex de la unitat


<< Unitat 5 | Unitat 7 >>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Elaboració (2010): Josep Anglès, M. Dolors Sánchez, Emma Suevos i Miquel Àngel Arasa.

Reelaboració i actualització (2018 en endavant): Lourdes Simó Goberna.

La imatge de portada és de Tumisu i s'ha obtingut de Pixabay.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat de l'EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.