Saltar al contingut principal

Millora contínua de la qualitat en els serveis públics

Nombre de lectures: 0

<< Unitat 6 | Unitat 8 >>

7. Eines per estandarditzar la solució i prevenir la reincidència

7.1 Gestió dels riscos amb la metodologia ESPRIT del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

ESPRIT (execució i seguiment de projectes d’informàtica i telecomunicacions) és una metodologia de gestió de projectes creada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), empresa pública de la Generalitat de Catalunya. Es basa en una metodologia més antiga, d’abast internacional, SIX SIGMA, aplicada a la millora contínua de processos de negoci.

La metodologia ESPRIT és molt vàlida per definir i implantar un model de gestió de riscos que permeti controlar i mitigar els riscos que es presentin al llarg del projecte.

Amb aquesta finalitat, ha estat usada per gestionar els riscos durant l’elaboració de processos i mapes de processos a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Definicions

Què és el risc?

El risc és la probabilitat que es produeixi un esdeveniment no desitjat, i l’impacte o la conseqüència d’aquest esdeveniment.

Què és la gestió de riscos?

És el procés de fer el seguiment dels riscos i mitigar-los:

 • Identificar els riscos com més aviat millor.
 • Quantificar-ne la probabilitat i l'impacte: avaluar el risc inicial.
 • Desenvolupar plans amb accions per mitigar-los.
 • Avaluar l’evolució del risc.
Font: Lourdes Simó, "Eines per a la millora continuada de la qualitat dels serveis públics", EAPC, 2018.

Identificar els riscos

Per identificar els riscos s’han de conèixer les principals fonts de risc. Hi ha relació entre les categories de risc i aquestes fonts de risc, que poden ser conseqüència del següent:

 • Els factors de complexitat del projecte.
 • Les hipòtesis realitzades, ja que comporten el risc que no es compleixin.
 • Els lliurables, ja que suposen un risc que no es lliurin o es completin adequadament.

L’experiència i les lliçons apreses en projectes anteriors ens poden orientar en la identificació de riscos.

Quadre dels factors de risc per categories

FACTORS DE RISC PER CATEGORIES
Funcionals i organitzatius Redefinició significativa de processos, papers i responsabilitats
Creació de nous processos
Impacte important en la manera d'operar de les diferents àrees/funcions
Reestructuració organitzativa i/o contractació de personal
Desenvolupament d'un nou sistema/servei - definició funcional de zero
Impacte i implicació de diverses àrees / funcions / grups d'interès
Interacció amb altres projectes en marxa que suposin un conflicte de prioritats, de necessitats, dependències, etc.
Tècnics Arquitectura complexa: disparitat i nombre de sistemes a integrar
Noves tecnologies i/o no conegudes dins de l'organització
Serveis fora de catàleg
Nivell de demanda de suport desconeguda
Evolucions tecnològiques previsibles dins dels terminis en què se situa el projecte
Legals Procés/servei amb importants implicacions legals o normatives
Normativa aplicable ambigua o "inestable"
Durada Una llarga durada exposa a canvis organitzatius, polítics, de prioritats, de perímetre, de tecnologies, etc.
Financers Costos totals (incloent-hi explotació i suport, extensions i canvis previsibles) no ben entesos / definits (la Generalitat assumeix aquests riscos)
De proveïdor (si s'escau) Factors financers: capacitat financera del proveïdor limitada per afrontar les inversions necessàries i riscos del projecte
Factors tècnics: experiència limitada del proveïdor en la tecnologia i/o tipus de projecte/servei
Proveïdor nou a la Generalitat, i no gaire conegut

Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

Exemple dels riscos més habituals

EXEMPLES DELS RISCOS MÉS HABITUALS
Organització i recursos
(projecte)
Promotor no definit o que no exerceix un bon lideratge del projecte, necessari per impulsar el canvi i superar barreres
Equip i recursos no suficients o no adequats
Papers i responsabilitats no clarament definits
Terminis / calendari
(projecte)
Durada i terminis d'algunes tasques difícils d'estimar o desconegudes
Risc important de retard en algunes de les activitats
Financers
(projecte)
Estimació del pressupost i/o anàlisi de cost/beneficis poc sòlida (amb incògnites i riscos), hipòtesis realitzades en el càlcul no realistes o amb risc important de no acomplir-se
Finançament no identificat i compromès en la seva totalitat
La relació contractual amb el proveïdor situa els riscos d'execució del projecte sobre el client en lloc del proveïdor (retards, canvis de perímetre, etc.)
Mecanismes de seguiment i control dels costos incorreguts/compromesos al llarg de l'execució del projecte no existents o amb limitacions
Funcionals
(processos)
No s'han inclòs a tots els grups d'interès en la captura de les necessitats
Necessitats no enteses ben bé, no definides d'una manera clara i mesurable
Necessitats no validades amb tots els grups d'interès
Necessitats/especificacions contradictòries que obliguen al compromís
Especificacions/disseny no completament definits ni congelats
El disseny/sistema desenvolupat no compleix algunes de les necessitats clau
Organització / acceptació
(persones)
Usuaris i/o grups d'interès desconeixen el projecte / les seves implicacions
Usuaris i/o grups d'interès reticents al canvi, no ofereixen el suport necessari per a l'èxit del projecte
Tecnologia Elements de la tecnologia (disseny, arquitectura, integració, etc.) no funcionen segons les expectatives (massa complex, no rebuts, etc.)
Noves tecnologies canvien algunes de les hipòtesis de treball
Proveïdor Riscos tècnics, factors de risc de proveïdor
Riscos financers, factors de risc de proveïdor

Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

Quantificar la probabilitat i l'impacte dels riscos

Per quantificar i valorar els riscos associats a la implantació d'un projecte, pla o programa, se n'ha de calcular la severitat.

La fórmula utilitzada consisteix a multiplicar la probabilitat que el risc es materialitzi per l'impacte que això pot tenir. L'impacte sempre es calcula en funció de l'assoliment dels objectius operatius.

La representació gràfica és:

Severitat = probabilitat x impacte.
Font: Lourdes Simó, "Eines per a la millora continuada de la qualitat dels serveis públics", EAPC, 2018.

Desenvolupar plans d'acció

El pla inclou una o diverses accions de mitigació, cadascuna amb una persona responsable, una data o unes dates d’avaluació del risc i uns criteris d'èxit en la mitigació del risc.

Exemple pràctic:

Plantejament: a la Direcció General d'X s'elabora un full informatiu adreçat a entitats externes, amb una periodicitat bimensual. En el pla d'elaboració del full informatiu, un dels objectius operatius és enviar-lo als subscriptors la segona setmana del mes. Durant les darreres setmanes, hem observat que hi ha factors de risc que posen en perill l'acompliment d'aquest objectiu.

Els factors són:

 • De procediment: s'han incrementat els nivells de supervisió dels continguts (d'1 a 3).
 • De temporalitat: cada nivell de supervisió necessita set dies per donar-hi el vistiplau i continuar l'elaboració.

Hem de calcular la severitat dels riscos i desenvolupar accions per mitigar-la.

Solució: la probabilitat que el risc es materialitzi és alta (5), perquè en el pla inicial no s'havia previst que s'incrementaria el nombre de persones que supervisarien el projecte i que aquest fet alteraria substancialment el calendari de difusió del full informatiu.

Valorar l'impacte sobre l'objectiu requereix plantejar-se els costos de no complir l'objectiu operatiu (eficiència, credibilitat, etc.). En aquest cas, hem valorat l'impacte com a mitjà (3), ja que el retard en la difusió no comporta despeses materials, però sí que pot alterar la percepció dels subscriptors (professionalitat, credibilitat, etc.).

Així: probabilitat 5 x impacte 3 = severitat 15.

D'acord amb la matriu de riscos elaborada més amunt, el risc és significatiu (alt).

Accions a desenvolupar:

 • Reunir-se amb els supervisors i optimitzar el temps que necessiten per fer la seva tasca.
 • Revisar el pla d'elaboració i ajustar el cronograma.
 • En cas de canvi de dates per fer difusió, notificar-ho als subscriptors.
 • Altres accions.


↑ Índex de la unitat

7.2 Eines per gestionar el canvi

El procés de transformació pot ser degut tant a la implementació d'un projecte, un pla, un programa o una política pública, com a l'avaluació ex post sobre els resultats, que obliga a modificar o canviar alguns dels aspectes. Per això es tracta la gestió del canvi en aquesta unitat, com a darrer pas del cicle PDCA.

L'objectiu de la gestió del canvi és establir i portar a terme els mecanismes de comunicació i de formació necessaris per facilitar l'èxit d'un procés de transformació.

7.2.1 El pla de comunicació

En l'elaboració d’un pla de comunicació es donen les fases següents:

1. Identificar el públic objectiu o els receptors objectius

Cal identificar el públic objectiu, el qual es veurà directament o indirectament impactat pel projecte, i cal identificar l’estat actual d’implicació en el projecte i l’estat desitjat.

Per fer aquesta tasca, ens pot ser útil elaborar una taula on s'assenyalin els receptors interessats i es descrigui quin és l'estat actual i l'estat desitjat en relació amb el pla de comunicació (no informats / informats / involucrats / col·laboradors), com es pot veure en l'exemple següent:

Exemple taula de receptors
Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

L'exemple consisteix en una taula on a la primera columna s'enumeren els receptors interessats (en l'exemple, el vicerector de Gestió Administrativa, els gerents i els caps de divisió); després es determinen els estats, una columna per a cadascun (no informats / informats / involucrats / col·laboradors). Després s'identifica quin és l'estat actual d'implicació en el projecte dels receptors interessats i quin és l'estat desitjat. Per exemple, hem marcat que l'estat actual del vicerector de Gestió Administrativa respecte del projecte és "no informat" (assenyalat amb una emoticona somrient negra). L'estat desitjat és "informat", la qual cosa assenyalem amb una emoticona somrient blanca. En el cas dels gerents i caps de divisió, l'estat actual és "informats", però l'estat desitjat és "col·laboradors". Depenent de l'estat actual i de l'estat desitjat, haurem de planificar accions per aconseguir el grau d'implicació necessari dels receptors interessats.

2. Analitzar els canals de comunicació

És útil elaborar una taula en què s’identifiquin els canals més adequats per comunicar les diferents accions. Per exemple, en la taula següent s'indiquen els canals de comunicació i el propòsit del seu ús. Així, un acte o una jornada serà el canal més adequat per a les presentacions que requereixen un grau d'implicació més elevat del públic, un correu electrònic servirà per fer comunicacions directes, etc.

CANAL PROPÒSIT
Presentació presencial Sessions de presentació
Intranet o/i butlletí electrònic Espai dedicat a la intranet i/o al butlletí electrònic de la institució
Acte o jornada Presentacions amb un grau d'implicació més elevat del públic
Correu electrònic Correus electrònics directes
Tauler d'anuncis Publicar informació als taulers d'anuncis dels diferents edificis o seus de la institució

Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

3. Identificar les accions de comunicació

Definir què es vol transmetre (missatge) amb el pla de comunicació, per exemple:

 • Donar a conèixer a l’organització els objectius i els resultats del desplegament del projecte.
 • Comunicar a les unitats de la institució o a l'empresa el seu grau d’implicació en el projecte i el paper que tindran.
 • Transmetre a la institució o a l'empresa els avantatges de disposar d’un mapa de processos en l’organització.
 • Traslladar a la institució o a l'empresa la necessitat d’avançar en matèria de gestió de processos, etc.

Aquesta informació es pot recollir en una graella amb els camps següents:

 • Acció de comunicació, per exemple, informar del projecte.
 • Receptor objectiu de la comunicació: caps de les unitats afectades pel projecte, caps de gabinet, etc.
 • Responsable de realitzar l'acció de comunicació: director o directora del projecte, etc.
 • Canal per fer la comunicació: correu electrònic.
Exemple graella pla de comunicació
Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

4. Definir el calendari i les fitxes de comunicació

Cal planificar l’execució de les accions de comunicació i elaborar una fitxa per a cadascuna.

Aquesta fitxa recull el públic objectiu, el calendari (data), els objectius, el canal, el material de suport, la persona responsable i el contingut del missatge per a cadascuna de les accions de comunicació, per exemple:

Exemple fitxa de comunicació
Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.

7.2.2 El pla de formació

La formació és un element que, en detectar-se la necessitat, permet transmetre a l’organització determinats coneixements i competències necessaris per assolir l’èxit del projecte.

En l’elaboració del pla de formació es distingeixen les fases següents:

1. Analitzar el públic o receptors objectius i les accions formatives

Aquesta fase requereix les accions següents:

 • Identificar el públic objectiu de formació.
 • Avaluar l’alineament entre el coneixement actual i el coneixement requerit i identificar les accions de formació necessàries actualment i les futures.
 • Valorar l’efectivitat d’aquestes accions, segons la criticitat del públic objectiu i l’impacte en la millora del rendiment.

Exemple taula accions formatives

Exemple taula criticitat
Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.
La criticitat mesura la rellevància que l'activitat formativa tindrà sobre la persona receptora, en funció de les tasques que du a terme. Consisteix en un valor objectiu i quantificable, derivat de la mesura de dues dimensions relacionades directament amb les tasques: freqüència i complexitat.

2. Definir el format de les sessions de formació

L’efectivitat de les iniciatives formatives depèn considerablement del canal utilitzat. Els canals més utilitzats són:

 • formació en el lloc de treball
 • sessions de treball amb experts
 • formació amb instructors
 • autoaprenentatge
 • formació en línia.

El canal òptim depèn de diversos factors, com ara, les característiques de l’audiència, el nombre de participants, etc.

3. Definir el calendari i les fitxes de formació

Aquesta fase requereix planificar l’execució de les accions de formació i elaborar una fitxa per a cadascuna. Aquesta fitxa ha de contenir, com a mínim, els camps següents:

 • identificació de l’acció de formació (número i títol de la sessió)
 • canal de la formació
 • data i hora
 • receptors objectius
 • objectius de l’acció de formació
 • contingut de la sessió
 • documentació de suport.

L'exemple de fitxa següent recull els camps anteriors:

Exemple calendari
Font: Generalitat de Catalunya, "Guia metodològica de projectes per a l’elaboració de mapes i priorització de processos", versió 1.0, Barcelona, 2010.


↑ Índex de la unitat


<< Unitat 6 | Unitat 8 >>

Torna a munt
× Tanqueu els crèdits
Autoria i llicència

Elaboració (2010): Josep Anglès, M. Dolors Sánchez, Emma Suevos i Miquel Àngel Arasa.

Reelaboració i actualització (2018 en endavant): Lourdes Simó Goberna.

La imatge de portada és de Tumisu i s'ha obtingut de Pixabay.

Coordinació tècnica i pedagògica: Servei de Formació per a la Generalitat de l'EAPC.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb la voluntat de contribuir a la lliure difusió del coneixement i seguint el que estableix la Recomanació de la Comissió Europea sobre gestió de la propietat intel·lectual, difon aquests materials sota una llicència creative commons by-nc-sa, que n'autoritza l'ús:

 • citant-ne font i autoria;
 • amb finalitats no comercials;
 • per fer-ne obres derivades que compleixin les condicions anteriors i es difonguin amb el mateix tipus de llicència.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.