Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Inici del Bloc III →

4. Conceptes bàsics treballats en el bloc

Concepte de gestió urbanística

La gestió urbanística és una activitat força complexa, formada per un conjunt de procediments l'objectiu final dels quals és la transformació del sòl per a la seva adequació a l'edificació, o com diu l'art. 116 del TRLUC, especialment per a la urbanització del sòl.

Polígons d’actuació urbanística

Mitjançant els polígons d'actuació urbanística es delimita l'àmbit físic d’actuació en execució del planejament mitjançant un instrument de gestió. És el que s’entén per àmbit territorial mínim per executar la gestió integrada.

Tramitació dels instruments de gestió

La llei defineix un únic procediment de tramitació per a tots els instruments de gestió urbanística.

Despeses d’urbanització

En el concepte de despeses d'urbanització i actuacions que s'hi inclouen (art. 120 TRLUC):

Dret de reallotjament i de retorn

Reallotjament: Obligació d'oferir un habitatge de substitució per cadascun dels habitatges originaris afectats als ocupants legals d’habitatges que constitueixin llur residència habitual.

Retorn: En d'actuacions aïllades no expropiatòries, dret dels arrendataris de les vivendes enderrocades al retorn regulat a la legislació d’arrendaments.

Sistemes d'actuació urbanística

Sistemes i modalitats

 • Reparcel·lació. Aquest es pot executar per les següents modalitats:
  • Compensació bàsica.
  • Compensació per concertació.
  • Cooperació.
  • Sectors d’urbanització prioritària.

Entitats urbanístiques col·laboradores

 • Juntes de compensació.
 • Associacions administratives de cooperació.
 • Juntes de conservació.

El projecte de reparcel·lació

 • Contingut.
 • Finques aportades.
 • Finques resultants.
 • Càrregues preexistents.
 • Compte de liquidació provisional.
 • Esquema bàsic de contingut d’un projecte de reparcel·lació.

Sistema d'expropiació

El sistema d'expropiació s’aplica per sectors o polígon complerts i comprèn tots els béns i drets inclosos en el mateix. L'administració actuant expropia tots els terrenys inclosos en el sector o polígon, executant el planejament i fins i tot l’edificació.

Adquisició de sistemes urbanístics

 • Sistemes inclosos en àmbits d'actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació (gestió urbanística integrada):
  • Cessió obligatòria i gratuïta, mitjançant l'instrument de reparcel·latori oportú.
  • Ocupació directa.
  • Actuacions expropiatòries aïllades, subrogant-se l'administració en els drets i deures del propietari.
 • Sistemes no inclosos en àmbits d'actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació (gestió urbanística aïllada), normalment, s'adquiriran per expropiació.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 3 | Inici del Bloc III →

Torna a munt