Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 3 | Unitat 5 →

4. Execució de la llicència i variacions del projecte

4.1. Obligació general: complir el projecte i les condicions

Existeix, amb caràcter general, l'obligació d'ajustar-se a les previsions de la llicència. L'article 85-1 del ROAS estableix que les obres i les instal·lacions s'han d'executar d'acord amb el projecte aprovat i les condicions imposades a la llicència.

Així, en execució de la llicència, cal tenir en compte aspectes com:

 • Contingut implícit i explícit i condicions especials de la llicència.
 • Estricta subjecció a les disposicions de les normes urbanístiques i ordenances.
 • Direcció facultativa de persona legalment autoritzada (arquitecte/aparellador).


↑ Índex de la unitat

4.2. Possibilitat d'introducció de variacions

Si durant l’execució de les obres s’aprecia la necessitat de dur a terme obres que no s’ajusten al projecte autoritzat, es poden executar sense necessitat de sol·licitar nova llicència urbanística o la modificació de l’atorgada, sempre que (article 35 RPLU):

 • la llicència no sigui exigible per aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació
 • les obres esmentades no comportin una alteració substancial del projecte autoritzat
 • s’efectuï la comunicació prèvia corresponent

S’entén que les obres comporten una alteració substancial del projecte quan afecten: fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construïdes, ús urbanístic, nombre d’habitatges o elements protegits.

La persona titular de la llicència urbanística ha de comunicar a l’administració atorgant les obres que pretén executar i que no s’ajusten al projecte, aportant la documentació escrita i gràfica que esmeni el projecte autoritzat, amb un informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les obres, justificació, caràcter no substancial de l’alteració i adequació a l’ordenament urbanístic (article 76 RPLU).

Si l’administració atorgant considera que les obres alteren substancialment el projecte, ho comunicarà a l’interessat, cosa que impossibilitarà l’execució de les obres, i li farà un requeriment perquè sol·liciti la llicència.


↑ Índex de la unitat

4.3. Prescripcions vàries que cal observar durant l'execució de les obres

La normativa urbanística i les ordenances municipals d'edificació estableixen prescripcions a seguir durant l'execució de les obres, com poden ser les següents:

 • Principi de la menor pertorbació possible (obres de reforma, addició o ampliació.)
 • Construcció del gual i conservació - sempre que sigui possible – de l'existent i de l'andana.
 • Mantenir en estat de bona conservació la tanca i altres elements de precaució.
 • Compliment de la normativa sobre horari de càrrega i descàrrega / neteja/ obertura de rases i altres.
 • Direcció facultativa: comunicació a l'Ajuntament i acceptació de l'encàrrec. En cas de renúncia, les obres no poden continuar sense el nomenament d'un nou tècnic i de la seva comunicació a l'Ajuntament.
 • La documentació s'ha de trobar en el lloc de l'obra o instal•lació.
 • Hi ha obligació de comunicar la finalització de les diferents fases d'execució.
 • Finalitzades les obres, el propietari ha de retirar els materials excedents i reposar o reparar aquells elements urbanístics malmesos, amb advertiment d'execució subsidiària en cas d'incompliment, executant en el seu cas els dipòsits o els avals constituïts.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 3 | Unitat 5 →

Torna a munt