Saltar al contingut principal

Urbanisme i ordenació del territori

Nombre de lectures: 0

← Unitat 2 | Unitat 4 →

3. Procediment específic per a l'atorgament de les llicències urbanístiques

En el procediment d'atorgament de llicències podem distingir els següents tràmits:

Sol·licitud

La sol·licitud o petició de llicència ha d'anar acompanyada dels documents que estableixi l'ordenança corresponent, en especial del projecte tècnic quan així s'estableixi en la normativa urbanística o d'altre tipus que sigui aplicable.

Es presentarà el nombre de projectes tècnics que determinin les normes reguladores de cada llicència.

El sol·licitant disposarà d'un termini de deu dies per esmenar les deficiències observades per l'administració en el seu escrit o documentació.

Expedient únic

Presentada la sol·licitud de llicència, l'Administració obrirà expedient. En principi cada sol·licitud inicia un expedient, però en el cas que es formulin diverses sol·licituds relacionades entre elles, es forma un únic expedient però en compliment de les normes que regulin cada tipus de llicència.

Instrucció

Cal distingir el tràmit dels informes interns o externs, del possible tràmit d'audiència als interessats.
En principi els informes s'han d'emetre en el termini de deu dies.

Resolució de terminis

La resolució de les llicències d'obres ha de tenir lloc en el termini de dos mesos si s'exigeix projecte, o un mes si aquest document no és exigit per la normativa aplicable.

Aquests terminis poden ser reduïts per les ordenances municipals i han de considerar-se ampliats quan el tipus de llicència exigeixi un informe preceptiu d'una altra administració pública. La resolució pot ser expressa o presumpta.

El termini resta suspès en aquells supòsits en què cal introduir esmenes o quan, prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública.

La resolució presumpta serà, en general, estimatòria i, excepcionalment, desestimatòria.

Les llicències d'obres s'entendran estimades, pel transcurs dels terminis de dos mesos (obres amb projecte) o un mes (obres sense projecte o obres menors), excepte els casos següents:

 • Quan es transfereixi al sol·licitant o a tercers, facultats relatives al domini o al servei públic.
 • Quan es tracti d'obres de nova planta que no hagin complert els requisits exigits pel planejament o la normativa aplicable.
 • Quan es tracti d'obres de nova planta quan no s'haguessin emès informes preceptius d'altres administracions públiques.
En tot cas cal tenir present l'article 5 del TRLUC que estableix que en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la llei o el planejament urbanístic.

A continuació analitzarem els punts següents:

3.1. Requisits de la llicència; subjectes, objecte i activitat

Elements subjectius que intervenen en el procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques

En primer lloc hi ha l'Administració Pública, essent la regla general la competència amb caràcter territorial.

Dins dels òrgans de l'administració pública la competència correspon a l'alcalde delegable en la Junta de govern i en els tinents d'alcalde, amb possibilitat d'atribució a gerències urbanístiques.

Com excepció a aquesta regla general, cal tenir present l'existència de competències estatals i autonòmiques en els supòsits següents:

 • Llicències en sòl no urbanitzable.
 • Llicències per a obres i usos de caràcter provisional i a precari.
 • Llicències d'utilitat pública i d'interès social.
 • Obres promogudes per altres administracions, estatals o autonòmiques amb les quals hi concorrin raons d'urgència o excepcional interès públic.
 • Llicències concurrents: carreteres, costes, zones i instal·lacions d'interès per a la defensa nacional, servituds aeronàutiques, plans especials de protecció.

L'altre subjecte protagonista és el titular de la llicència. Pel que fa a la capacitat de legitimació correspon a qualsevol persona pública o privada, natural o jurídica.

També cal tenir en compte els tercers interessats que poden existir en tant que titulars de drets subjectius que puguin resultar afectats (enderrocament d'edificacions) o com a titulars d'interessos legítims, personals i directes que poden resultar afectats per la resolució.

Element objectiu del procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques

Les sol·licituds de llicència urbanística requereixen projecte tècnic d’obres en els següents supòsits (article 33 del RPLU):

 • Quan fan referència al procés de l’edificació comprès en l’àmbit de l’aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació.
 • Quan fan referència a implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament que afectin: fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construïdes, ús urbanístic, nombre d’habitatges o elements protegits.

Quan no sigui preceptiu el projecte tècnic, el sol·licitant ha d’aportar la següent documentació (article 36 RPLU):

 • Descripció i justificació de les obres.
 • Identificació amb precisió de la finca afectada per les obres.
 • Representació gràfica de les obres.


↑ Índex de la unitat

3.2. Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud

Pel que fa a la sol·licitud, ja s'ha indicat la possibilitat d'un expedient únic per diversitat de llicències podent-se presentar en qualsevol oficina que hagi d'intervenir i obligació de l'oficia única que centralitzarà tots els tràmits.

Pel que fa a la llicència d'edificació per a usos i activitats determinades s'ha vingut exigint la necessitat d'acreditar les condicions urbanístiques del sòl i edificació, la localització i característiques de l'activitat i els requisits de les instal·lacions.

Cal presentar documentació tècnica tant de l'obra com de l'activitat i resta prohibit l'atorgament de llicència d'obres sense la concessió prèvia o simultània de l'activitat.

Tramitació

L'article 188-3 del TRLUC estableix que l'expedient per atorgar la llicència urbanística ha d'incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L'informe previ del secretari o secretària de l'Ajuntament és preceptiu sempre que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable.

Amb caràcter general s'estableix que la remissió dels informes s'ha de realitzar abans de deu dies de finalitzar el termini per a l'atorgament de la llicència amb responsabilitat del funcionari causant del retard.

Així mateix es preveu la possibilitat de requerir l'interessat per tal que, dins del termini de deu dies, procedeixi a esmenar deficiències.

Finalització

El procediment finalitza amb l'acord o resolució d'atorgament o denegació de la llicència.

La llicència es pot subjectar a determinades condicions però per aplicació del principi de legalitat cal que aquestes no contradiguin frontalment i de manera irresoluble l'ordenament jurídic. Són les llicències pressumptes.

L'acord es notificarà als interessats amb indicació dels recursos pertinents: recurs de reposició potestatiu a interposar en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos.

El ROAS fa esment (article 84) a la publicació de l'atorgament de llicències al tauler d'anuncis o al butlletí municipal.

Ens podem trobar amb acabaments anormals del procediment, com són la renúncia, el desestimament o la caducitat del tràmit.

Estarem davant d'un desestimament o renúncia quan l'interessat desisteix de la seva sol·licitud, o renuncia als seus drets. En aquest darrer cas sempre que no estigui prohibit per l'ordenament jurídic.

La caducitat es produeix quan el procediment resta paralitzat per causa imputable a l'interessat després que l'administració hagi formulat advertiment que transcorreguts tres mesos es produirà la caducitat. Transcorregut aquest termini l'Administració acorda l'arxiu de les actuacions.


↑ Índex de la unitat

3.3. Estudi particularitzat d'algunes llicències

Hi ha algunes llicències que, per les seves particularitats, requereixen una determinada documentació específica:

 • Llicència de parcel·lació: la sol·licitud s’ha d’acompanyar amb la següent documentació (article 28 RPLU):
  • Memòria justificativa.
  • Proforma del document que reflecteixi la divisió de terrenys.
  • Plànol de situació de la finca amb indicació de la referència registral i cadastral.
  • Plànol parcel·lari.
  • Superposició del plànol parcel·lari sobre plànol de qualificacions urbanístiques.
  • Fitxes descriptives de lots resultants.
 • Llicència obres d'urbanització: la documentació estarà en funció del tipus d'obra.
 • Llicència de moviments de terres: cal incorporar documentació topogràfica de perfils i proposta d'adopció de mesures de seguretat.
 • Llicència de modificació d'ús: s'ha de justificar el nou ús i la seva compatibilitat amb la normativa.
 • Llicència de grues-torre: es precisa certificació d'instal·lació i assegurança. Es distingeix entre un tràmit de muntatge i un d'autorització de posada en servei. Intervenen les entitats d'inspecció i de control.
 • Llicència d'enderroc: s'ha d'adjuntar projecte, garanties i direcció tècnica. S'exigiran previsions especials en cas d'elements catalogats.
 • Peculiaritats de la llicència d'obres menors: s'exigirà direcció d'obres i/o projecte, segons les característiques.

Així caldrà projecte i direcció d'obres per:

 • canvi o reparació d'elements estructurals.
 • col·locació de grues-torre.
 • treballs d'anivellació que no alterin en més d'un metre les cotes naturals dels terrenys.
 • coberts lleugers.

Serà suficient la direcció d'obres en els casos de:

 • construcció de pous.
 • construcció de bastides.
 • execució de cates i sondejos.
 • obres interiors en locals.
 • reparació de coberts.


↑ Índex de la unitat

3.4. Procediments singulars per a l'atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable

Actes que requereixen l’aprovació d’un pla especial urbanístic prèviament a l’atorgament de la llicència urbanística:

 • Les noves construccions destinades a les activitats de càmping i aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda, previstes expressament en el planejament general.
 • La implantació d’infraestructures no previstes en el planejament relatives als sistemes urbanístics generals de comunicacions o d’equipament comunitari, quan no estan emprades en un projecte sectorial executiu vinculant per al planejament urbanístic.
 • Altres actes, quan sigui necessari per desenvolupar les determinacions del planejament general.

Actes que requereixen l’aprovació d’un projecte d’actuació específica prèviament a l’atorgament de la llicència urbanística:

 • Actuacions específiques d’interès públic de l’article 47.4 del TRLUC: activitats col•lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure, equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, infraestructures d’accessibilitat, instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics.
 • Projectes d’activitats i de construccions directament vinculades a l’explotació de recursos naturals.
 • Habitatges familiars i allotjaments de treballadors temporers.
 • Obertura o recuperació de vies d’accés, camins i dreceres.
 • Estacions de subministrament de carburants.
 • Construccions auxiliars destinades a una activitat de turisme rural.

Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica

L’article 48 RPLU preveu excepcions a l’exigibilitat de l’aprovació d’aquest projecte per obtenir llicència urbanística, en supòsits d’escassa entitat de les obres o de la superfície de sòl afectada per l’actuació.

Procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica

En el procediment d’aprovació dels projectes d’actuació específica, les sol·licituds es presenten davant l’administració municipal corresponent al terme municipal afectat per l’actuació (article 49 RPLU) adjuntant la documentació corresponent (article 50 RPLU): memòria, plànols, descripció dels serveis urbanístics necessaris, avantprojecte tècnic, estudi d’impacte i integració paisatgístics.

S’ha de practicar tràmit d’informació pública durant el termini d’un mes (article 51 RPLU) i sol·licitar informes als departaments competents (article 52 RPLU).

L’òrgan municipal competent procedirà a l’aprovació prèvia o a la denegació (article 53 RPLU). En el supòsit d’admissió prèvia, trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme competent (article 54 RPLU) per a la seva resolució definitiva. (article 55 RPLU).

Procediment d’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat

Quan no es requereixi l’aprovació prèvia d’un pla especial urbanístic o d’un projecte d’actuació específica, la sol•licitud s’ha d’acompanyar (article 57 RPLU) de memòria justificativa, plànols, descripció dels serveis urbanístics necessaris, projecte tècnic (si comporta execució d’obres), estudi d’impacte i integració paisatgística.

S’ha de practicar un període d’informació pública de vint dies quan es tracti d’implantar obres pròpies d’una activitat ramadera o ampliació de les existents (article 58 RPLU).

S’ha de sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme (article 59 RPLU) quan es tracti de la reconstrucció i rehabilitació de masies, cases rurals i altres construccions a què fa referència l’article 47.3 TRLUC, quan es tracti d’actuacions on no sigui exigible l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica o de la implantació d’obres pròpies d’una activitat rústica quan superin els llindars establerts pel planejament.

La llicència urbanística només es pot atorgar si l’informe anterior és favorable (article 60 RPLU).

No serà necessari l’informe anterior quan els projectes tinguin per objecte adaptar instal·lacions ramaderes preexistents o noves exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia, sempre que l’adaptació no comporti un increment de la seva capacitat productiva (article 62 RPLU).


↑ Índex de la unitat

3.5. Règim d'ús provisional del sòl i obres de caràcter provisional i procediment per a l'autorització

Es tracta de la possibilitat d’autoritzar usos i obres de caràcter provisional en terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació urbanística, així com aquells destinats a sistemes urbanístics.

No es poden concedir quan estigui prohibit expressament per la legislació sectorial o ho prohibeixi el planejament sectorial, territorial o urbanístic.

Són usos admesos: emmagatzematge o dipòsit simples i purs de mercaderies o de béns mobles, prestació de serveis particulars a la ciutadania, activitats del sector primari , activitats de lleure, esportives , recreatives i culturals i exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells.

Són usos prohibits els residencials i els disconformes amb el règim jurídic del sòl no urbanitzable.

En terrenys destinats a sistemes urbanístics ja adquirits per l’Administració Pública, es pot autoritzar l’ocupació temporal per execució d’obres o prestació de serveis públics i es poden utilitzar de manera temporal i esporàdica per instal•lar-hi mercats ambulants o per desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, recreatives, culturals, aparcaments públics i similars.

El procediment per a l'autorització és el següent (articles 65 a 70 RPLU):

 • Sol·licitud i memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i de les obres.
 • Informació pública per l'Ajuntament (20 dies).
 • Informe comissió territorial d'urbanisme (2 mesos). Cal informe favorable per poder concedir l'autorització.
 • Acceptació pels propietaris (i gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d'arrendament) de fer cessar els usos i enderrocar instal·lacions u obres quan ho acordi l'Ajuntament, sense dret a rebre cap indemnització.
 • Compromís de reposar la situació alterada pels usos i obres.
 • Inscripció de les condicions al registre de la propietat.


↑ Índex de la unitat


← Unitat 2 | Unitat 4 →

Torna a munt