Nombre de lectures: 0

La Llei de contractes del sector públic (LCSP) té per objecte regular la contractació del sector públic a fi de garantir que tota la contractació que es porta a terme en aquest sector s’ajusti als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i vol assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, una utilització eficient dels recursos públics exigint prèviament la definició i la justificació de la necessitat a satisfer, salvaguardar la lliure competència i seleccionar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

La publicitat és clau per assolir aquests objectius i complir aquests principis, per aquest motiu la llei incrementa la transparència en el procediment de contractació pública, sobretot en l’àmbit de les obligacions de publicitat activa, és a dir, en la major informació que a partir d’ara s’ha de publicar al perfil de contractant. En matèria de contractació tenim tres grans mitjans de publicitat: els portals de transparència, els perfils de contractant i les plataformes de contractació pública.

Als portals de transparència, que són operatius des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ja hi ha de constar tota la informació que estableix l’article 13, referent a tots els contractes subscrits pels subjectes obligats, inclosos els contractes patrimonials i menors, i aquesta informació s’ha de continuar mantenint als portals de transparència.

La Plataforma de serveis de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP) es constitueix com un punt únic de publicitat activa de l'activitat contractual del conjunt del sector públic. La seva obligatorietat no només és una prescripció legal, sinó que comporta greus conseqüències si s'incompleix, com veurem més endavant.

La PSCP queda configurada com el punt d’accés únic als perfils de contractant de les administracions públiques de Catalunya i del seu sector públic respectiu. La PSCP està interconnectada amb la Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat i, d’acord amb el que disposa l’article 347.3 de la LCSP, en cas de discrepància entre la informació publicada al PSCP i la publicada a la Plataforma de l’Estat, preval la informació publicada a la primera.

Pel que fa al perfil de contractant, amb la nova llei de contractes es converteix en una peça imprescindible dins del procediment de contractació, procediment que ha de ser totalment electrònic. Aquest fet, juntament amb la major quantitat i qualitat d'informació que ha de constar al perfil, permet complir un dels objectius de la LCSP, que és la transparència, és una garantia més d’igualtat entre licitadors i fomenta la lliure concurrència.

El perfil de contractant

Aquesta nova regulació de la figura del perfil de contractant, més exhaustiva que l’anterior, li atorga un paper principal com instrument de publicitat dels diferents actes i fases de la tramitació dels contractes de cada entitat.

1. Característiques. Requisits formals:

 • És un element de difusió exclusivament a través d’Internet.
 • Els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques de Catalunya i del seu sector públic respectiu, s'han d’allotjar de manera obligatòria en la PSCP de la Generalitat de Catalunya, i s'han de gestionar i difondre exclusivament a través d’aquesta Plataforma.
 • A les pàgines web institucionals d’aquests òrgans s’ha d’incloure un enllaç al seu perfil de contractant situat a la PSCP (art. 347.3 de la LCSP).
 • L’accés a la informació del perfil de contractant és lliure.
 • La informació que conté el perfil de contractant s’ha de publicar obligatòriament en formats oberts i reutilitzables.
 • El sistema informàtic que suporti el perfil del contractant ha de comptar amb un dispositiu que permeti acreditar el moment d’inici de la difusió pública de la informació que s’hi inclogui.

2. Contingut preceptiu del perfil de contractant:

DOCUMENTS PREPARATORIS DE L’EXPEDIENT

 • Memòria justificativa.
 • Informe d’insuficiència de mitjans: en els contractes de serveis.
 • Justificació del procediment utilitzat: quan utilitzem un procediment diferent a l’obert o restringit.
 • Plec de clàusules administratives particulars.
 • Plec de prescripcions tècniques.
 • Document d’aprovació de l’expedient.

INFORMACIÓ SOBRE EL CONTRACTE

 • Objecte del contracte.
 • Durada.
 • Pressupost base de licitació.
 • Import d’adjudicació (IVA inclòs).
 • Mitjans addicionals de publicitat(incloent-hi els enllaços a les publicacions).

ANUNCIS

 • Informació prèvia.
 • Convocatòria de la licitació.
 • Adjudicació.
 • Formalització.
 • Modificació: incloent-hi la justificació que estableix l’article 207.3 de la LCSP.
 • Concurs de projectes amb els resultats (excepte en el supòsit de negociat sense publicitat).

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ

 • Composició de les meses de contractació.
 • Composició del comitè d’experts o òrgan tècnic especialitzat. S’ha de publicar el càrrec concret dels membres i, en el supòsit de l’Administració local, s’ha de tenir en compte la disposició addicional 2 sobre la composició de la mesa i del comitè d’experts.
 • Nombre i identitat dels licitadors participants.
 • Totes les actes de la mesa de contractació (o, en el cas de no actuar la mesa, les resolucions del servei o de l'òrgan de contractació).
 • Informe de valoració dels criteris quantificables mitjançant judici de valor.
 • Informe sobre ofertes presumptament anormals.
 • Resolució d’adjudicació amb la informació de l’article 151.2 de la LCSP:
  • Candidats descartats i les raons per les quals se n’ha desestimat la candidatura.
  • Licitadors exclosos del procediment d’adjudicació. S'hi ha de fer constar els motius pels quals no s’ha admès l'oferta i desglossar les valoracions assignades als diferents licitadors, incloent-hi l’adjudicatari.
  • Adjudicatari. S'hi ha de fer constar el nom, les característiques i els avantatges de la seva proposició que han estat determinants per seleccionar la seva oferta i, si pertoca, el desenvolupament de les negociacions o el diàleg amb els licitadors.
 • Decisió de no adjudicar.
 • Desistiment del procediment.
 • Declaració del procediment desert.
 • Procediment anul·lat.
 • Interposició de recursos.
 • Eventual suspensió del procediment.

CONTRACTES MENORS

 • Publicitat trimestral:
  • Objecte del contracte
  • Durada del contracte
  • Import del contracte (IVA inclòs).
 • Ordenar els contractes per la identitat de l’adjudicatari

La LCSP exclou d’aquesta publicitat els contractes menors amb un valor estimat inferior a 5.000 euros si el sistema de pagament és bestreta de caixa fixa o altres sistemes similars.

Cal tenir en compte que l’article 13 de la llei de transparència sí que inclou tots el contractes menors en les obligacions de publicitat. Respecte a la publicitat activa dels contractes menors, també cal tenir present el que disposa l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

NEGOCIS EXCLOSOS DE LA LCSP

 • Encàrrecs a mitjans propis:
  • Publicar la formalització dels encàrrecs de més de 50.000 euros.
  • Publicitat trimestral per als encàrrecs de més de 5.000 euros (objecte, durada, tarifes i identitat del mitjà propi, ordenat per la identitat del mitjà propi).

CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT (ART. 115 DE LA LCSP)

 • L’objecte de la consulta, quan s’iniciarà i les denominacions dels tercers que hi participaran.
 • Un cop s'hagin fet les consultes preliminars, l’òrgan de contractació ha de fer un informe en què constin les actuacions realitzades, els estudis elaborats i els seus autors, les entitats consultades, les qüestions que se’ls ha formulat i les respostes obtingudes. L’informe ha d'estar motivat, ha de formar part de l’expedient de contractació i està subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i s’ha de publicar al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
 • Si s’utilitza l’assessorament de tercers per preparar la licitació, s'ha de publicar al perfil de contractant les raons que motiven l’elecció dels assessors externs que siguin seleccionats.

MESURES ESTABLERTES DE L’ARTICLE 159 DE LA LLEI 5/2017, DE 28 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES I FINANCERES DEL SECTOR PÚBLIC

 • Informes justificatius dels procediments d’urgència, pròrroga i de modificacions contractuals.
 • Informe que justifiqui la formalització de més de dos contractes menors consecutius amb el mateix objecte i adjudicatari en un període de temps inferior a un any o la formalització de contractes menors amb idèntic objecte i destinatari durant tres anys consecutius, en el cas de contractes de més de 5.000 euros en subministraments i obres i més de 12.000 euros en contractes d’obres.

Atès que la LCSP defineix el perfil de contractant com l’element que agrupa tota la informació i els documents relatius a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació per assegurar-ne la transparència, els informes justificatius als quals fan esment els punts 1.1 i 1.3 de l’article 159 s’han de publicar al perfil de contractant.

INFORMACIÓ GENERAL DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

 • Punts de contacte, números de telèfon i de fax, adreça postal, adreça electrònica, informacions, anuncis i documents generals, models de documents, etc.

3. Temporalitat de les publicacions

 • S’entén que l’actualització ha de ser permanent per garantir l'adequada disponibilitat de la informació, excepte en els supòsits en què la LCSP estableix una altra cosa.
 • La informació que conté el perfil de contractant ha de romandre accessible al públic durant un període de temps mínim de cinc anys.

4. Incompliment

L’incompliment de l’obligació de publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant allotjat a la PSCP, al Diari Oficial de la Unió Europea o al mitjà de publicitat que sigui preceptiu, de conformitat amb l’article 135, és una causa de nul·litat de ple dret (art. 39.2.c de la LCSP).

En conseqüència, a més de complir l'obligació de publicitat, el perfil de contractant ha d’estar allotjat a la PSCP de la Generalitat de Catalunya per evitar que els contractes es puguin veure afectats per una causa de nul·litat.


Atès el que s'ha establert, el perfil de contractant ha de ser un diagrama del procediment de contractació que des del primer moment ha de permetre tenir informació i constància del compliment dels paràmetres normatius establerts a la llei. La publicació al perfil dona certesa de les actuacions que s’han portat a terme durant el procediment i de tot allò que va succeint, i d’aquesta manera promou la transparència i preserva la integritat.

Cada vegada que es publiciti una informació al perfil s’ha de tenir en compte que s’està respectant el principi de confidencialitat i el dret de protecció de dades personals (veg. l'informe sobre confidencialitat emès per la Direcció General de Contractació Pública).

S’ha de tenir present que més publicitat comporta que la informació sigui accessible per a tothom i sigui més fàcil comprovar si s’està complint o no la legalitat, i específicament les obligacions de publicitat, fet que pot provocar que s'interposin més recursos. Per aquest motiu és important ser curosos i complir la publicitat activa que ens exigeix la LCSP, per assolir no només els reptes de transparència i contractació electrònica sinó també el nou model de governança en la contractació pública.

Etiquetes: