Saltar al contingut principal
turisme

Autor/Autora: Pablo Herráez Vilas

Pablo Herráez Vilas - articles

El dret de petició és quelcom més que un supòsit de silenci negatiu

1. El dret de petició, un instrument de participació ciutadana

Una de les regles bàsiques que configuren el procediment administratiu és que, amb caràcter general, la intervenció de persones requereix disposar de la condició de persona interessada, la qual deriva de la titularitat de drets o interessos legítims individuals o …

per llegir-ne més

Uns apunts sobre la declaració de lesivitat

1. La declaració de lesivitat en el context de la revisió d'ofici

Dins del capítol dedicat a la revisió d'ofici, la Llei 39/2015 regula la declaració de lesivitat en l'article 107, que es presenta com un procediment que l'Administració ha de tramitar i resoldre com …

per llegir-ne més

La caducitat com a forma de finalització del procediment administratiu

1. Plantejament de la qüestió

Com se sap, l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la forma d'iniciació (art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques …

per llegir-ne més

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Quan l'Administració actua sense cobertura: la via de fet

1. Plantejament

El procediment administratiu es presenta com un mecanisme de protecció dels drets de la ciutadania enfront de l'actuació de l'Administració, la qual no pot dictar els seus actes ni molt menys executar-los si prèviament no ha seguit la via formal i els tràmits establerts per la …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (segona part)

4.2 El requeriment previ és preceptiu o potestatiu per a la via contenciosa administrativa posterior?

Sobre el caràcter potestatiu o preceptiu del requeriment respecte a la interposició d’un recurs contenciós administratiu, queda clar, a partir de la dicció de l’article 44.1 de la Llei 29/2015 …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (primera part)

1. Plantejament: el requeriment previ, a cavall entre dues normatives

Fins a la Llei 39/2015, coneixíem el requeriment entre administracions previ a la via contenciosa administrativa (a partir d'ara, requeriment previ) per la regulació que en fa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de …

per llegir-ne més

La rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics queda limitada als supòsits taxats

Amb una redacció idèntica a la que conté la Llei 30/1992, la Llei 39/2015 regula en l'article 109.2 la potestat de les administracions públiques de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i …

per llegir-ne més

L'acte de tràmit qualificat, un concepte enigmàtic?

1. Actes definitius i actes de tràmit

Entre els diversos criteris que serveixen per classificar els actes administratius, analitzarem en aquest apunt la funció que l’acte desenvolupa en el procediment administratiu. En aquest sentit, es distingeix entre actes de tràmit, que preparen i fan possible la resolució, i són …

per llegir-ne més

El "discret" paper de la persona instructora

1. L’oblit de la persona instructora

Si parlem de la persona instructora del procediment administratiu, és molt probable que la majoria dels nostres interlocutors la relacionin en una primera reflexió amb els procediments sancionadors i amb el deure d’abstenció, i no estaran fent un lligam il·lògic ni …

per llegir-ne més

Torna a munt