Saltar al contingut principal
turisme

Articles

Any 2020

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VIII)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades al cercador del Consell General del Poder Judicial CENDOJ. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos de juliol a octubre de 2020, que ja sigui per la temàtica sectorial …

per llegir-ne més

El dret de petició és quelcom més que un supòsit de silenci negatiu

1. El dret de petició, un instrument de participació ciutadana

Una de les regles bàsiques que configuren el procediment administratiu és que, amb caràcter general, la intervenció de persones requereix disposar de la condició de persona interessada, la qual deriva de la titularitat de drets o interessos legítims individuals o …

per llegir-ne més

La celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància en el context de crisi sanitària

En aquest apunt es tracten un dels aspectes del funcionament dels òrgans col·legiats que darrerament ha adquirit una gran rellevància a conseqüència de la situació de crisi sanitària que s’està patint a causa de la covid-19. Les diferents autoritats sanitàries han adoptat mesures preventives per evitar la propagació …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VII)

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. A continuació, trobareu una selecció de sentències de diferents seccions de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial (CENDOJ). En aquest apunt farem referència a algunes de les darreres sentències …

per llegir-ne més

Uns apunts sobre la declaració de lesivitat

1. La declaració de lesivitat en el context de la revisió d'ofici

Dins del capítol dedicat a la revisió d'ofici, la Llei 39/2015 regula la declaració de lesivitat en l'article 107, que es presenta com un procediment que l'Administració ha de tramitar i resoldre com …

per llegir-ne més

La caducitat com a forma de finalització del procediment administratiu

1. Plantejament de la qüestió

Com se sap, l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la forma d'iniciació (art. 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (VI)

Seguim amb el recull periòdic de resolucions del Tribunal Suprem. Aquest cop, ens permetreu que us expressem els nostres millors desitjos per a tots vosaltres, per a les vostres famílies i cercle d’amistats, així com manifestem el reconeixement a totes i cadascuna de les persones que contribuïu amb la …

per llegir-ne més

Una síntesi de drets de la ciutadania i d'obligacions de l'Administració: el principi de bona administració

1. De la "mala administració" a la "bona administració"

L'any 1995 comencen les activitats del Defensor del Poble Europeu, tal com estableix l’article 228 (antic article 195) del Tractat de funcionament de la Unió Europea, pel qual tant la ciutadania com qualsevol persona li pot adreçar reclamacions relatives …

per llegir-ne més

Conceptualització de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (2a part). El sector públic de la Generalitat

En la primera part d’aquest treball es va analitzar el concepte de sector públic, i es va exposar l’evolució i els motius que n'han convertit la delimitació conceptual en un exercici essencial per part dels operadors jurídics a l’hora de determinar l’àmbit subjectiu d’aplicació …

per llegir-ne més

Quan l'Administració actua sense cobertura: la via de fet

1. Plantejament

El procediment administratiu es presenta com un mecanisme de protecció dels drets de la ciutadania enfront de l'actuació de l'Administració, la qual no pot dictar els seus actes ni molt menys executar-los si prèviament no ha seguit la via formal i els tràmits establerts per la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic: una visió pràctica (V)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial - CENDOJ-. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos d’abril a desembre del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Conceptualitació de sector públic i administració pública per determinar l'àmbit subjectiu d'aplicació de les normes (1a part)

1. La construcció del concepte de "sector públic"

Tota llei administrativa té un objecte, és a dir, l’àmbit material que es pretén regular, i un àmbit subjectiu, és a dir, la identificació de les administracions públiques i, si escau, dels ens públics que resten sotmeses a la norma, més …

per llegir-ne més

Any 2019

Novetats de tardor: les lleis de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim jurídic del sector públic modificades mitjançant reial decret llei

El dia 5 de novembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'Administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. La disposició final …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (segona part)

4.2 El requeriment previ és preceptiu o potestatiu per a la via contenciosa administrativa posterior?

Sobre el caràcter potestatiu o preceptiu del requeriment respecte a la interposició d’un recurs contenciós administratiu, queda clar, a partir de la dicció de l’article 44.1 de la Llei 29/2015 …

per llegir-ne més

Els petits canvis són poderosos: un cop més, les notificacions electròniques i l'obligatorietat de la tramitació electrònica. Les ordres PDA/20/2019 i PDA/21/2019

1. Introducció

La incorporació dels mitjans electrònics en l’actuació de les administracions públiques és una realitat innegable. Cada vegada més, estem signant els actes administratius electrònicament, tramitem procediments mitjançant gestors electrònics de tramitació d’expedients i notifiquem electrònicament a les persones interessades els actes que els afecten.

Encara queda …

per llegir-ne més

Aspectes clau del requeriment previ a la via contenciosa administrativa entre administracions (primera part)

1. Plantejament: el requeriment previ, a cavall entre dues normatives

Fins a la Llei 39/2015, coneixíem el requeriment entre administracions previ a la via contenciosa administrativa (a partir d'ara, requeriment previ) per la regulació que en fa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de …

per llegir-ne més

Cal motivar el cessament d’un funcionari d’un lloc de lliure designació?

La motivació en qualsevol actuació o activitat administrativa és un pressupòsit bàsic i necessari per garantir la legalitat i l'encert en l’actuació de les administracions públiques. Així mateix, la motivació és un element de garantia per al destinatari de l’acte. Per això, les diverses lleis de procediment …

per llegir-ne més

La rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics queda limitada als supòsits taxats

Amb una redacció idèntica a la que conté la Llei 30/1992, la Llei 39/2015 regula en l'article 109.2 la potestat de les administracions públiques de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i …

per llegir-ne més

Les universitats públiques són administracions públiques? Sobre la Sentència 1029/2019, Sala III, Secció 3, del Tribunal Suprem

L’article 2, tant de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regulen amb una redacció quasi idèntica l’àmbit subjectiu de totes dues normes …

per llegir-ne més

L'acte de tràmit qualificat, un concepte enigmàtic?

1. Actes definitius i actes de tràmit

Entre els diversos criteris que serveixen per classificar els actes administratius, analitzarem en aquest apunt la funció que l’acte desenvolupa en el procediment administratiu. En aquest sentit, es distingeix entre actes de tràmit, que preparen i fan possible la resolució, i són …

per llegir-ne més

El "discret" paper de la persona instructora

1. L’oblit de la persona instructora

Si parlem de la persona instructora del procediment administratiu, és molt probable que la majoria dels nostres interlocutors la relacionin en una primera reflexió amb els procediments sancionadors i amb el deure d’abstenció, i no estaran fent un lligam il·lògic ni …

per llegir-ne més

El consentiment de la persona en el procediment administratiu: el canvi en l’article 28.2 de la Llei 39/2015 derivat de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

1. Introducció

El tractament de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques ha estat objecte tradicionalment d’una controvèrsia constant i una innumerable casuística, que ha anat consolidant una doctrina i una jurisprudència protectora del dret fonamental a la intimitat de les persones físiques, per garantir-ne …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (IV)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador del Consell General del Poder Judicial CENDOJ. En aquest apunt farem referència a algunes de les sentències dels mesos de març i abril del 2019, que, ja sigui per la temàtica …

per llegir-ne més

Algunes reflexions sobre la suplència dels òrgans de la Generalitat

1. Plantejament

El funcionament ordinari dels òrgans de les administracions a vegades es veu alterat com a conseqüència d’incidències que afecten la persona física titular de l’òrgan. Tot i que la llei proclama que la competència és irrenunciable i que ha de ser exercida pels òrgans que la …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (III)

A continuació trobareu una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el CENDOJ, el cercador del Consell General del Poder Judicial. En aquest apunt farem referència a sentències del primer trimestre del 2019, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé …

per llegir-ne més

Com queden les lleis 39/2015 i 40/2015 després de les sentències del Tribunal Constitucional?

1. Introducció

Les lleis 39/2015 i 40/2015 han comportat un canvi substancial en la manera de funcionar de les administracions públiques, tot i que encara no són completament eficaces.

En altres apunts hem parlat de la complexa transitorietat que es deriva de la Llei 39/2015, com a …

per llegir-ne més

L'executivitat dels actes administratius sancionadors

La Llei 30/1992 resolia la qüestió de l'executivitat de les resolucions sancionadores establint en el seu article 138.3 que "La resolució és executiva quan posa fi a la via administrativa".

Amb anterioritat, el Tribunal Constitucional ja havia abordat la qüestió a la coneguda Sentència 66/1984, de …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica (II)

Amb aquest apunt continuem la publicació periòdica d’una selecció de sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades en el cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ. Al mes de novembre vàrem fer el primer recull en el qual vam analitzar sentències del tercer trimestre del 2018 …

per llegir-ne més

La motivació sempre és preceptiva en els actes administratius resolutoris

1. Plantejament

La motivació és un dels requisits dels actes administratius, que consisteix a expressar les raons que han portat l’òrgan que ha dictat un acte a fer-ho, i d’una determinada manera. Motivar és, per tant, justificar la decisió adoptada per l’òrgan administratiu, i és un element …

per llegir-ne més

Any 2018

La Sentència 112/2018, de 17 d’octubre del Tribunal Constitucional: L’Anàlisi del sistema objectiu, o no, de la Responsabilitat Patrimonial pel funcionament dels serveis públics

El passat 17 d’octubre, el Tribunal Constitucional va pronunciar la Sentència 112/2018 (BOE 20.11.18, núm.280). La sentència és conseqüència de la qüestió d’inconstitucionalitat núm.95-2018, promoguda pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Logronyo. La qüestió plantejada ho fou en relació amb l …

per llegir-ne més

Els anomenats "programes de clemència" en el procediment sancionador (art. 62.4 de la Llei 39/2015)

1. Antecedents

Els programes de clemència van néixer en l'àmbit de la protecció de la competència i de la lluita contra els càrtels. S'originen en la política de clemència corporativa dels Estats Units, establerta el 1978 com a eina de la política antimonopoli per la qual s'atorgava …

per llegir-ne més

Darreres novetats jurisprudencials en matèria de procediment administratiu: una visió pràctica

Iniciem amb aquest apunt la publicació periòdica d’una selecció d’algunes de les darreres sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS), publicades al cercador de jurisprudència del Poder Judicial CENDOJ, que ja sigui per la temàtica sectorial que tracten, o bé perquè aborden aspectes propis del procediment …

per llegir-ne més

Persona denunciant i denúncia en la Llei 39/2015

1. Antecedents: la regulació insuficient de la denúncia

La legislació precedent sobre procediment administratiu comú ha dedicat molt poca atenció a la denúncia. Tant la Llei de 17 de juliol de 1958 com la Llei 30/1992 es refereixen a la denúncia com una de les causes que poden donar …

per llegir-ne més

La nova entrada en vigor de la Llei 39/2015

El 4 de setembre es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, que modifica la Llei 39/2015, pel que fa a la disposició final setena, que regula l'entrada en vigor de la norma. Aquest canvi normatiu posposa fins al 2 d …

per llegir-ne més

La nova regulació de la prescripció en el dret administratiu sancionador

1. L’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i les sancions administratives per prescripció

Així com en matèria tributària hi ha dos preceptes que regulen amb caràcter general l’extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i sancions tributàries (articles 189 i 190 de la Llei 58 …

per llegir-ne més

Dues sentències recents del Tribunal Constitucional sobre la Llei 39/2015

El Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de Canàries van presentar sengles recursos d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra determinats preceptes de la Llei 39/2015, que van ser admesos a tràmit, respectivament, com a recurs 3628-2016 i recurs 3865-2016 (Butlletí Oficial de l'Estat núm …

per llegir-ne més

Conservació i eliminació dels documents administratius: els arxius

1. L'arxiu, ara més a prop

La implantació de l’Administració electrònica canvia radicalment la posició dels arxius davant dels procediments administratius. En l’Administració tradicional, que treballava en paper, l’arxiu era el lloc físic on es conservaven els expedients administratius una vegada resolts els procediments –l’anomenat …

per llegir-ne més

Les oficines d'assistència en matèria de registres

1. Administració electrònica sí, però també atenció personal

Amb la decidida intenció d'implantar definitivament l'Administració electrònica, la Llei 39/2015 estableix que cada administració ha de disposar d'un registre electrònic general, en substitució del Registre general que establia la Llei 30/1992 sense exigir que fos electrònic …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015 (II)

4.3 Convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats

L'article 17 de la Llei 40/2015 regula el funcionament dels òrgans col·legiats, el qual reprodueix les regles clàssiques que contenia anteriorment l'article 26 de la Llei 30/1992 i, a més a més, inclou com a novetat …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015. L'actuació administrativa electrònica o a distància dels òrgans col·legiats (III)

1. Introducció: trets bàsics

Un dels avantatges de la tramitació electrònica o a distància, com indica el mateix concepte, és la possibilitat d'actuar sense la necessària presència física de la persona, salvaguardant totes les garanties procedimentals necessàries, que garanteixen la plena validesa jurídica de l'actuació administrativa concreta.

Aquesta …

per llegir-ne més

El règim dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre (I)

1. Plantejament de la qüestió

Així com el funcionament i la formació de la voluntat dels òrgans unipersonals no presenta cap problema des del punt de vista de l’operativa en tant que són conseqüència de l’activitat de la persona titular (la voluntat de l’òrgan unipersonal és la …

per llegir-ne més

La responsabilitat de l'Estat legislador en la Llei 40/2015

1. Antecedents legals i jurisprudencials

La Llei 30/1992 va introduir, dintre de la regulació de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, la responsabilitat de l'Estat legislador. No obstant això, aquesta regulació era molt limitada, ja que l'article 139.3 de la Llei 30/1992 tan sols …

per llegir-ne més

L'ampliació de terminis en la Llei 39/2015

1. Plantejament

Tot i que els terminis establerts legalment obliguen les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per tramitar els assumptes i també les persones interessades (art. 29), les diferents lleis sobre procediment administratiu han establert la possibilitat d'ampliar-los perquè en determinats casos el …

per llegir-ne més

Any 2017

El còmput de terminis en les notificacions electròniques i altres qüestions relacionades

1. Introducció

La notificació dels actes administratius és un requisit necessari perquè aquests despleguin la seva eficàcia. Aquesta disposició no representa cap novetat en relació amb el règim anterior a la Llei 39/2015, i és recollida a l'article 39, apartats 1 i 2, amb la redacció següent:

"1 …

per llegir-ne més

Els efectes de la no emissió dels informes en termini

Els informes són probablement els actes d'instrucció més habituals en el procediment administratiu, i, des d'aquesta perspectiva, aporten una part molt significativa de la informació que necessita l'òrgan encarregat de dictar la resolució per exercir la seva funció. Els informes són el vehicle mitjançant el qual es …

per llegir-ne més

El procediment de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: un procediment especial en el marc de la Llei 39/2015

1. Introducció

La reforma de la Llei 39/2015 ha comportat un canvi fonamental en la sistemàtica que tradicionalment havia caracteritzat el dret administratiu. En aquest sentit, el legislador, tal com hem comentat en altres ocasions, desdobla els aspectes de procediment -recollits fonamentalment a la Llei 39/2015- dels aspectes …

per llegir-ne més

Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques en el marc de la Llei 40/2015

1. Introducció

En un apunt anterior vam tractar la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques des del punt de vista procedimental, analitzant les singularitats que, en el marc del procediment general, eren recollides a la Llei 39/2015.

Ja vam avançar que dedicaríem un proper apunt a la regulació que …

per llegir-ne més

L’expedient administratiu, una regulació inèdita fins ara a la legislació sobre procediment administratiu

Tot i que la legislació precedent sobre procediment administratiu (la Llei de 17 de juliol de 1958 i la Llei 30/1992) utilitza amb profusió el concepte d'expedient administratiu, ni el defineix ni el regula sistemàticament. A més a més, la primera, com es pot veure al llarg de …

per llegir-ne més

Novetats de la Llei 39/2015 en matèria de còmput de terminis

La importància del temps en el procediment administratiu s'evidencia perquè apareix d'una manera determinant en múltiples aspectes de la seva regulació: el sotmetiment de l'actuació administrativa a terminis; l'exigència, en general, que aquella es dugui a terme en dies hàbils; la producció del silenci administratiu o …

per llegir-ne més

El registre general d'apoderaments de l’article 6 de la Llei 39/2015

1. Introducció

Una de les novetats que ha introduït la Llei 39/2015 és la creació d’un Registre electrònic general d’apoderaments, el qual és regulat a l’article 6.

L’exposició de motius de la norma ja ens n'avança la finalitat quan indica: “En matèria de representació …

per llegir-ne més

Les actuacions complementàries indispensables per resoldre el procediment

La Llei 39/2015 introdueix com a nou tràmit en el procediment administratiu comú les actuacions complementàries per resoldre el procediment l'article 87. Anteriorment, el tràmit només era establert en l’àmbit del procediment sancionador pel Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel …

per llegir-ne més

La regulació dels convenis en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

1. Introducció

El dret administratiu es configura com el dret regulador de l’activitat de les administracions públiques, les quals actuen majoritàriament investides de prerrogatives, mitjançant la producció d’actes administratius, els quals s’articulen complint les disposicions que, en matèria de procediment, inclou la Llei 39/2015 i les …

per llegir-ne més

La tramitació simplificada del procediment administratiu

Una de les novetats més destacades que presenta la Llei 39/2015 és la disposició de la tramitació simplificada del procediment administratiu comú a l'article 96. En síntesi, la tramitació simplificada comporta la reducció del termini per resoldre respecte del termini normativament establert amb caràcter general. Anteriorment, s’havia …

per llegir-ne més

La nova versió del silenci administratiu en la Llei 39/2015

No tractarem aquí la manera com les diferents lleis de procediment administratiu han derivat efectes de l’incompliment per part de l’Administració del deure de resoldre –i de notificar la resolució, més darrerament- dins del termini màxim legal. Només direm que les diferents lleis han tractat d’assegurar la …

per llegir-ne més

Les notificacions administratives i les comunicacions entre administracions en les relacions interadministratives

1. Introducció

En apunts anteriors s’ha tractat la matèria de les notificacions administratives. No obstant això, el present apunt té per objecte analitzar la temàtica des d’una doble vessant: en primer lloc, centrant-nos en el criteri que ha adoptat l’Administració de la Generalitat i que ha estat …

per llegir-ne més

Les novetats en matèria de recursos administratius que incorpora la Llei 39/2015 (II)

Un cop examinada la regulació de la fase preliminar dels recursos administratius, passem a continuació a la fase de desenvolupament (art. 118-120 de la Llei 39/2015).

Les disposicions sobre l’audiència de la persona interessada, establertes a l’article 118, segueixen el patró marcat per la Llei 30/1992 …

per llegir-ne més

La signatura del personal al servei de les administracions públiques: la Llei 40/2015

Resum introductori

En l'apunt anterior hem analitzat la identificació i la signatura de les persones en les relacions juridicoadministratives en el marc de la Llei 39/2015, incidint en els canvis que la nova regulació ha comportat pel que fa als sistemes d'identificació i de signatura utilitzats pels …

per llegir-ne més

La identificació i la signatura de les persones en les relacions juridicoadministratives en el marc de la Llei 39/2015

1. Introducció

La Llei 39/2015 representa un canvi substancial en la manera d'actuar de les administracions públiques. Davant d'una administració presencial, basada en el paper, la Llei 39/2015 culmina el procés que va iniciar la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis …

per llegir-ne més

Les novetats en matèria de recursos administratius que incorpora la Llei 39/2015 (1)

La regulació dels recursos administratius és una de les matèries que en la Llei 30/1992 va ser objecte de canvis molt significatius. Com se sap, l'antiga Llei de procediment administratiu de 17 de juliol de 1958 establia el recurs d'alçada i el recurs de reposició previ al …

per llegir-ne més

La Llei 39/2015: l'obligatorietat de la tramitació electrònica. Interpretació de la transitorietat per part de l’Administració de la Generalitat i criteris d’altres comunitats autònomes

1. Situació de partida. Diferents realitats estatals, autonòmiques i locals

L'entrada en vigor de les lleis 39/2015 i 40/2015 ha plantejat molts dubtes en relació amb la seva interpretació i aplicació. Rosa Pérez Pablo, en un apunt anterior (doc. 1) va tractar els aspectes més rellevants d’aquesta …

per llegir-ne més

Sobre la suspensió del transcurs del termini màxim per dictar i notificar la resolució del procediment (II). Suspensió quan sigui indispensable obtenir un pronunciament previ d’un òrgan jurisdiccional

1. Com a continuació de l’apunt anterior relatiu a les disposicions de l’article 22 de la LPACAP i específicament de les primer número, continuarem fent referència als casos en què es pot produir una suspensió del transcurs del termini màxim per resoldre un procediment i notificar-ne la resolució …

per llegir-ne més

La notificació en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (II): les novetats en les notificacions electròniques i en les notificacions en paper

A la darrera entrada d’aquest blog vam tractar la regulació de les notificacions que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), especialment des de la perspectiva de la seva incidència en relació amb l’obligació de les persones …

per llegir-ne més

La notificació a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (I): la preferència de la notificació electrònica i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions

La notificació dels actes administratius ha estat sempre una pedra a la sabata de les administracions. Són nombrosos els actes administratius desfavorables a les persones interessades que, per un defecte en la seva notificació, les administracions no poden fer-los efectius. A més, la jurisprudència tradicionalment s’ha encarregat de recordar-nos …

per llegir-ne més

Sobre la suspensió del transcurs del termini màxim per dictar i notificar la resolució del procediment (I). Una curiositat de la LPACAP: els informes que s’entén que tenen caràcter preceptiu

1. Un cop analitzades en aquest blog les disposicions de la LPACAP sobre còmput de terminis i també sobre producció de silenci administratiu, abordem ara una qüestió relacionada i de màxima transcendència amb relació a la tramitació del procediment administratiu, qüestió que es planteja com a especialment rellevant en els …

per llegir-ne més

Algunes consideracions sobre la desaparició de la reclamació prèvia a la via judicial laboral en la norma que regula el procediment administratiu comú (i II)

Recentment s’ha abordat en aquest blog una qüestió relativa a l’entrada en vigor de la LPACAP que sembla que està plantejant molts dubtes darrerament, la relativa a les implicacions de la desaparició de la reclamació prèvia a la via judicial laboral de la norma que regula el procediment …

per llegir-ne més

Any 2016

La regulació del silenci administratiu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Tal com ja assenyalàvem en el segon apunt d'aquest blog, en matèria de silenci administratiu també hi ha algunes novetats arran de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), que exposarem seguidament.

El silenci …

per llegir-ne més

Algunes consideracions sobre la desaparició de la reclamació prèvia a la via judicial laboral en la norma que regula el procediment administratiu comú (I)

Un dels canvis que ha implicat en la nostra pràctica administrativa l'entrada en vigor de la LPACAP deriva del fet que aquesta norma, que regula el procediment administratiu comú, ja no estableix ni regula les reclamacions prèvies en via civil i laboral. D’acord amb l’exposició de motius …

per llegir-ne més

El còmput de terminis en la Llei 39/2015

El temps, que és una variable fonamental en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, adquireix més rellevància encara quan el seu transcurs va associat a la possibilitat de dur a terme certes actuacions que, si no s'efectuen en un moment determinat, resulten mancades de validesa o d'eficàcia …

per llegir-ne més

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: àmbit subjectiu d'aplicació

Dediquem aquest apunt a l’article 2 de la LPACAP, àmbit subjectiu d'aplicació, que determina a quins ens s’aplica la llei i amb quin abast, i que és un article amb un gran interès jurídic per diverses qüestions.

1. D’una banda, per les definicions que conté aquest …

per llegir-ne més

Sobre algunes disposicions de la LPACAP (I): entrada en vigor i règim transitori

Dediquem aquesta entrada a una de les qüestions que potser preocupen més en aquest moment inicial d'aplicació de la LPACAP, l'entrada en vigor de la norma i les disposicions que produiran efectes d'aquí a dos anys; aquesta qüestió ens porta a l'anàlisi d'algunes disposicions de …

per llegir-ne més

Sobre algunes disposicions de la LPACAP (i II): l'abast de la regulació del procediment administratiu mitjançant altres normes i l'existència de procediments especials per raó de la matèria

Tal com comentàvem en la primera entrada d'aquest blog, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), ha ampliat substancialment l'àmbit objectiu aplicable respecte de la seva predecessora, la Llei 30/1992.

La inclusió de la regulació dels procediments …

per llegir-ne més

Principals novetats de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ahir, 2 d'octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), llevat d'algunes disposicions, que més avall assenyalarem.

Aquesta llei, publicada al BOE el 2 d'octubre de 2015, substitueix la ja sobradament …

per llegir-ne més

Principals novetats de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Ahir, dia 2 d'octubre, va entrar en vigor la pràctica totalitat d'una llei que potser, en general, té menys incidència en la nostra feina diària, però que també haurem de tenir en compte, específicament si tramitem procediments sancionadors o de responsabilitat patrimonial. És la Llei 40/2015, d …

per llegir-ne més

Torna a munt